Usnesení z 63. schůze Rada města Varnsdorf,

 


která se konala dne 12.09.2013 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1.Finanční záležitosti
1.01 Pokyn pro předkládání účetních závěrek příspěvkových organizací města Varnsdorf ke schválení
1.02 Schválení účetní závěrky Městská knihovna Varnsdorf, příspěvková organizace za rok 2012
1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2013 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Pražská 2812, příspěvkovou organizaci
1.04 Žádost Občanského sdružení ETUDA PRIMA, Národní 512, Varnsdorf o prodloužení termínu vyúčtování grantu
1.05 Změna závazných ukazatelů na rok 2013 pro příspěvkové organizace města
1.06 Změna závazných ukazatelů na rok 2013 pro Městské divadlo, Partyzánů 1442, příspěvkovou organizaci
1.07 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Zajištění zájmového vzdělávání a provoz školních družin ve dnech, kdy v průběhu školního roku neprobíhá školní vyučování s platností od 01.09.2013
3.02 Jmenování kronikáře města Varnsdorf
3.03 Navýšení kapacity školní družiny při Základní škole Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace
3.04 Výjimka z počtu žáků v Základní škole Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace
3.05 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku
3.06 Žádost o povolení použití znaku města
3.07 Žádost o odvolání ze Zdravotní komise
3.08 Informace z komisí města
3.09 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
3.10 Program na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr
1.Finanční záležitosti

1.01 Pokyn pro předkládání účetních závěrek příspěvkových organizací města Varnsdorf ke schválení
Usnesení č. 300/2013
Rada města rozhodla schválit „Pokyn pro předkládání účetních závěrek příspěvkových organizací města Varnsdorf ke schválení“ dle předloženého návrhu.

1.02 Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Městská knihovna Varnsdorf, příspěvková organizace za rok 2012
Usnesení č. 301/2013
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku Městské knihovny Varnsdorf, příspěvkové organizace za rok 2012.

1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2013 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Pražská 2812, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 302/2013
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Pražská 2812, příspěvkovéorganizaci změnu závazných ukazatelů dle předloženého návrhu.

1.04 Žádost Občanského sdružení ETUDA PRIMA, Národní 512, Varnsdorf o prodloužení termínu vyúčtování grantu
Usnesení č. 303/2013
Rada města rozhodla schválit Občanskému sdružení ETUDA PRIMA, Národní 512 žádost o prodloužení termínu vyúčtování grantu do 31.10.2013.

1.05 Změna závazných ukazatelů na rok 2013 pro příspěvkové organizace města
Usnesení č. 304/2013
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit příspěvkovým organizacím nové odpisové plány a změny závazných ukazatelů dle předloženého návrhu.

1.06 Změna závazných ukazatelů na rok 2013 pro Městské divadlo, Partyzánů 1442, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 305/2013
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Městskému divadlu, Partyzánů 1442, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů dle předloženého návrhu.

1.07 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku
Usnesení č. 306/2013
Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 1.000 Kč na konání Festivalu lokální ekonomiky.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Návrh na přidělení bytu zvláštního určení
Usnesení č. 307/2013
Rada města rozhodla pronajmout byt zvláštního určení 1+1 v domě č. p. 3307/02, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu R. P. do 31.10.2014.

Žádost o zrušení usnesení
Usnesení č. 308/2013
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 231/2013 ze dne 20.06.2013.

Žádost o pronájem garsoniéry
Usnesení č. 309/2013/1
Rada města rozhodla pronajmout garsoniéru v domě č. p. 2739/38, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu D. A. na dobu určitou do 30.09.2014. 1. náhradník pan T. L. do 30.09.2014.

a dále

Usnesení č. 309/2013/2
Rada města rozhodla pronajmout garsoniéru v domě č. p. 2740/32, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu Z. M. na dobu určitou do 30.09.2014. 1. náhradník pan P. P. do 30.09.2014. 2. náhradník pan L. P. do 30.09.2014.

Žádost o pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 310/2013
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2740/29, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní L. B. na dobu určitou do 30.04.2014. 1. náhradník pan J. M. do 30.09.2014. 2. náhradníci manželé J. a M. V. do 30.04.2014.

Žádost o pronájem bytu 1+2
Usnesení č. 311/2013
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+2 v domě č. p. 2741/54, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. R. na dobu určitou do 30.09.2014. 1. náhradník paní L. G. do 30.04.2014. 2. náhradník paní R. S. do 30.04.2014.

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt
Usnesení č. 312/2013/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/24, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní H. K. do 30.09.2014.

a dále

Usnesení č. 312/2013/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/2, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní Š. D. do 30.09.2014.

a dále

Usnesení č. 312/2013/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2740/48, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní V. Č. do 30.09.2014.

a dále

Usnesení č. 312/2013/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/31, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní M. D. a MUDr. M. L. do 30.09.2014.

a dále

Usnesení č. 312/2013/5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 3023/35, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu manželům J. a K. H. do 30.09.2014.

Žádost o pronájem bytu 1+1 v domě č. p. 3014/47, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu
Usnesení č. 313/2013
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3014/47, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní J. S. na dobu neurčitou za podmínky navrácení bytu 1+2 v domě č. p. 2740/6, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu městu Varnsdorf dle předloženého návrhu.

Žádost o pronájem bytu 1+1 v domě č. p. 2740/59, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu
Usnesení č. 314/2013
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2740/59, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. M. na dobu určitou do 30.09.2014 dle předloženého návrhu.

Žádost o ukončení soudního řízení ve věci navrácení bytu Městu Varnsdorf
Usnesení č. 315/2013/1
Rada města rozhodla podat k Okresnímu soudu v Děčíně návrh na zastavení soudního řízení ve věci provedení výkonu rozhodnutí vyklizením bytu 1+3 v domě č. p. 3023/10, ul. Kmochova ve Varnsdorfu.

a dále

Usnesení č. 315/2013/2
Rada města rozhodla uzavřít novou nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/10, ul. Kmochova ve Varnsdorfu s manžely J. a S. V. na dobu určitou do 31.12.2013.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o pronájem části p. p. č. 2062/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 316/2013/1
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 68/1999 na pronájem části p. p. č. 2062/1 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 316/2013/2
Rada města rozhodla pronajmout paní H. S. část p. p. č. 2062/1 v k. ú. Varnsdorf o výměře 1060 m2 za účelem sekání trávy za cenu 0,20 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

a dále

Usnesení č. 316/2013/3
Rada města rozhodla uzavřít dodatek k nájemní smlouvě 24/2013, kdy pronajatá výměra bude navýšena o      13 m2 a bude upraven zákres pronajaté plochy v příloze smlouvy.

Žádost o prodej části 3311/12 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 317/2013
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 3311/12 v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o prodej části p. p. č. 4013 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 318/2013/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 4013 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 318/2013/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 4013 v k. ú. Varnsdorf dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 318/2013/3
Rada města rozhodla stanovit cenu za prodej části p. p. č. 4013 v k. ú. Varnsdorf ve výši 200 Kč/m2.

Žádost o prodej části p. p. č. 6576, části p. p. č. 6575/1 a p. p. č. 6574 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 319/2013/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 6576, část p. p. č. 6575/1 a p. p. č. 6574 vše v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 319/2013/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 6575/1 v k. ú. Varnsdorf dle stávajícího užívání.

Žádost o pronájem části p. p. č. 6204/19 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 320/2013
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout část p. p. č. 6204/19 v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o prodej p. p. č. 3172 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 321/2013/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 3172 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 321/2013/2
Rada města rozhodla stanovit cenu za prodej p. p. č. 3172 v k. ú. Varnsdorf za cenu 350 Kč/m2.

Žádost o pronájem p. p. č. 2013 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 322/2013
Rada města rozhodla pronajmout paní I. K. část p. p. č. 2013 v k. ú. Varnsdorf o výměře 270 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

Žádost o pronájem p. p. č. 112 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 323/2013
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout část p. p. č. 112 v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 324/2013
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vedení NN na p. p. č. 3814/9 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 325/2013
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vedení NN na p. p. č. 3873 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 326/2013
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vedení NN na p. p. č. 6003 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 327/2013
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu odběru vody ze studny na p. p. č. 4378/1 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a J. P. za jednorázovou úhradu 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

Žádost o prodej části p. p. č. 4120/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 328/2013
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 4120/1 v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o prodej p. p. č. 5711, p. p. č. 5714/1 a p. p. č. 5716 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 329/2013
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 5711, p. p. č. 5714/1 a p. p. č. 5716 vše v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 4549/8, p. p. č. 4552/1, p. p. č. 4554/1 a p. p. č. 4554/3 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 330/2013
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 4549/8, p. p. č. 4552/1, p. p. č. 4554/1 a p. p. č. 4554/3 vše v k. ú. Varnsdorf.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č.: 0077/2013
Usnesení č. 331/2013
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 0077/2013 na akci o dodávce a montáži plastových oken na objektu ZŠ Karlova 1700, Varnsdorf ze dne 20.06.2013, kterým se specifikují méněpráce a vícepráce.

Nabídka bezúplatného převodu – Červený kostel ve Varnsdorfu
Usnesení č. 332/2013
Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout nabídku na bezúplatný převod Červeného kostela ve Varnsdorfu, p. p. č. 1657 do majetku města.

Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Výměna oken v bytovém domě č. p. 3014 ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 333/2013/1
Rada města rozhodla nezrušit výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výměna oken v bytovém domě č. p. 3014 ve Varnsdorfu“.

a dále

Usnesení č. 333/2013/2
Rada města rozhodla vyloučit ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výměna oken v bytovém domě č. p. 3014 ve Varnsdorfu“ uchazeče SAMAT, spol. s r. o., Nádražní 259, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, IČ 40229017 z důvodu nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách.

a dále

Usnesení č. 333/2013/3
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Výměna oken v bytovém domě č. p. 3014 ve Varnsdorfu“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči PKS okna a. s., Brněnská 126/38,     591 39 Žďár nad Sázavou, IČ 65276507.

a dále

Usnesení č. 333/2013/4
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou PKS okna a. s., Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou, IČ 65276507 na akci „Výměna oken v bytovém domě č. p. 3014 ve Varnsdorfu“ za cenu 1.390.254 Kč bez DPH za předpokladu schválení zajištění financování akce „Výměna oken v bytovém domě č. p. 3014 ve Varnsdorfu“.

Žádost firmy eCentre a. s.
Usnesení č. 334/2013/1
Rada města rozhodla souhlasit se záměrem firmy eCentre a. s. poskytnout kontaktní místo na elektronické aukce energií.

a dále

Usnesení č. 334/2013/2
Rada města rozhodla souhlasit s bezplatným poskytnutím inzerční plochy v Hlasu severu a na internetových stránkách města v předem dohodnutém rozsahu firmě eCentre a. s. za účelem propagace elektronických aukcí energií.

a dále

Usnesení č. 334/2013/3
Rada města rozhodla nepovolit užívání znaku města v souvislosti s propagací elektronických aukcí energií firmou eCentre a. s.

a dále

Usnesení č. 334/2013/4
Rada města bere na vědomí záměr firmy eCentre a. s. zajistit nákup energií prostřednictvím elektronické aukce pro občany města.

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve formě strpění existence stavby
Usnesení č. 335/2013
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve formě strpění existence stavby města Varnsdorf "Veřejné osvětlení v ul. U Splavu" na pozemcích v majetku ČR s organizací Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Úplata za zřízení věcného břemene je stanovena ve výši 17.250 Kč. 


3. Různé

3.01 Zajištění zájmového vzdělávání a provoz školních družin ve dnech, kdy v průběhu školního roku neprobíhá školní vyučování s platností od 01.09.2013
Usnesení č. 336/2013
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 82/2009/2 ze dne 24.09.2009.

3.02 Jmenování kronikáře města Varnsdorf
Usnesení č. 337/2013
Rada města rozhodla jmenovat kronikářem města Varnsdorf pana Milana Hrabala s účinností od 01.09.2013.

3.03Navýšení kapacity školní družiny při Základní škole Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace
Usnesení č. 338/2013
Rada města rozhodla navýšit kapacitu školní družiny při Základní škole Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace pro školní rok 2013/2014 dle předloženého návrhu.

3.04 Výjimka z počtu žáků v Základní škole Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace
Usnesení č. 339/2013
Rada města rozhodla povolit výjimku z počtu žáků v Základní škole Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace pro školní rok 2013/2014 dle předloženého návrhu.

3.05 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku
Usnesení č. 340/2013
Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 10.000 Kč manželům H. k narození trojčat.

3.06 Žádost o povolení použití znaku města
Usnesení č. 341/2013/1
Rada města rozhodla nepovolit použití znaku města Varnsdorf na informačních plakátech firmy Petr Baudyš – UNISOFT.

a dále

Usnesení č. 341/2013/2
Rada města rozhodla povolit použití znaku města Varnsdorf na oznamovacím letáku pro cyklojízdu a ,,Den bez aut“ ve Varnsdorfu.

3.07 Žádost o odvolání ze Zdravotní komise
Usnesení č. 342/2013
Rada města rozhodla odvolat pana MUDr. J. B. z funkce člena Zdravotní komise na vlastní žádost.

3.08 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

3.09 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 343/2013
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.

3.10 Program na zasedání ZM
Usnesení č. 344/2013
Rada města rozhodla schválit program na XXVIII. zasedání ZM, které se uskuteční dne 26.09.2013 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Převody majetku města
4. Zprávy výborů ZM
5. Různé
5.01 Petice za možnost užívat městské pozemky nájemníky a vlastníky bytů
6. Finanční záležitosti
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr

4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

5. Závěr

MARTIN LOUKA                                                                              KAREL DUBSKÝ
starosta města                                                                             místostarosta města