Usnesení z 62. schůze Rady města Vrnsdorf,

která se konala dne 01.08.2013 
Program jednání rady města:
1. Převody majetku města
1.01 Majetkové záležitosti
2. Různé
2.01 Návrh na schválení projektového záměru z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost „Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany“ k předložení žádosti o finanční podporu1. Převody majetku města

1.01 Majetkové záležitosti

Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Celoplošné opravy komunikací technologií lehké a těžké penetrace ve Varnsdorfu “
Usnesení č. 297/2013/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky„Celoplošné opravy komunikací technologií lehké a těžké penetrace ve Varnsdorfu “ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči:      SILKOM, spol. s r. o., Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant, IČ 46713158.

a dále

Usnesení č. 297/2013/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou SILKOM, spol. s r. o.,       Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant, IČ 46713158 na akci „Celoplošné opravy komunikací technologií lehké a těžké penetrace ve Varnsdorfu “ za cenu 1.169.676 Kč bez DPH.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Výměna oken v bytovém domě č. p. 2290 ve Varnsdorfu“

Usnesení č. 298/2013/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Výměna oken v bytovém domě č. p. 2290 ve Varnsdorfu“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči: BOHEMIO CZ, s. r. o.,              Vaňkovo náměstí 13, 674 01 Třebíč, IČ 29182603.

a dále

Usnesení č. 298/2013/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou BOHEMIO CZ, s. r. o.,     Vaňkovo náměstí 13, 674 01 Třebíč, IČ 29182603 na akci „Výměna oken v bytovém domě č. p. 2290 ve Varnsdorfu“ za cenu 729.724 Kč bez DPH za předpokladu schválení zajištění financování akce „Výměna oken v bytovém domě č. p. 2290 ve Varnsdorfu“ z rozpočtu města v roce 2013.


2. Různé

2.01 Návrh na schválení projektového záměru z OP LZZ „Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany“ k předložení žádosti o finanční podporu
Usnesení č. 299/2013
Rada města Varnsdorf rozhodla schválit projektový záměr z OP LZZ „Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany“.


MARTIN LOUKA                                                                                           KAREL DUBSKÝ
starosta města                                                                                      místostarosta města