Usnesení z 62. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 26. 05. 2009 od 13.00 hod. ve Studentském centru Střelnice

USNESENÍ

z 62. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 25. 6. 2009 od 13:00 hod. ve Studentském centru Střelnice
_________________________________________________________________________

Rada města projednala:
1. Finanční záležitosti
a) Změnu závazných ukazatelů na rok 2009 pro Městskou knihovnu Varnsdorf, Otáhalova 1260
b) Změnu závazných ukazatelů na rok 2009 pro Městské divadlo Varnsdorf, Partyzánů 1442
c) Změnu závazných ukazatelů na rok 2009 pro Interaktivní základní školu Varnsdorf, Karlova 1700
2. Převody majetku města
3. Různé
a) Žádost o schválení Statutu – Centrum sociálních služeb a ubytovna
b) Dovozy vody
c) Úhradu neinvestičních nákladů za děti v Dětském domově Lipová
d) Zřízení další přípravné třídy v IZŠ Karlova
e) Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům Komise k projednávání přestupků
f) Návrh na vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM
g) Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti
h) Návrh na jmenování člena Dopravní komise
i) Žádosti o schválení veřejné hudební produkce
j) Doplnění programu na zasedání ZM


Usnesení č. 60/2009
Rada města rozhodla:
1. Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 2740/35, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní A. S. na dobu určitou do 30. 6. 2010. Náhradnicí je paní R. B..

2. Pronajmout byt 1+3 v domě č.p. 2740/21, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní K. H. a panu R. C. na dobu určitou do 30. 6. 2010. Náhradníky jsou manželé Z. a P. W..

3. Pronajmout byt 1+3 v domě č.p. 2290/C/5, ul. Prašná, Varnsdorf paní H. B. na dobu určitou do 30. 6. 2010. Náhradníkem je pan M. O. a paní D. A..

4. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č.p. 2739/60, ul. Edisonova, Varnsdorf paní D. Z. do 30. 6. 2010.

5. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav přípojky pitné vody a kanalizační přípojky na p.p.č. 7433 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky objektu č.p. 260 ve Varnsdorfu (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.190,- Kč, z toho základ činí 1.000,- Kč a 19% daň činí 190,- Kč. Částka je splatná do 60-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí vlastníci objektu č.p. 260 ve Varnsdorfu,
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

6. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav STL plynovodní přípojky na p.p.č. 5694/1 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky provozovny Karlova č.p. 1894 ve Varnsdorfu (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.190,- Kč, z toho základ činí 1.000,- Kč a 19% daň činí 190,- Kč. Částka je splatná do 60-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí vlastníci provozovny Karlova č.p. 1894 ve Varnsdorfu,
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

7. Uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav elektrizační soustavy energetického zařízení na p.p.č. 2515/1 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 3.213,- Kč, z toho základ činí 2.700,- Kč a 19% daň činí 513,- Kč. Částka je splatná do 60-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí ČEZ Distribuce, a.s..

8. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 4369/1 v k.ú. Varnsdorf.

9. Pronajmout část p.p.č. 2364/3 v k.ú. Varnsdorf o výměře 479 m2 paní E. K. na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady a za cenu 3,- Kč/m2/rok.

10. Pronajmout část p.p.č. 5398 a část p.p.č. 5397 vše v k.ú. Varnsdorf celkem o výměře 600 m2 paní J. V. na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady a za cenu 3,- Kč/m2/rok.

11. Pronajmout část p.p.č. 3711/5 v k.ú. Varnsdorf o výměře 1.400 m2 panu M. Č. na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady a za cenu 3,- Kč/m2/rok.

12. Pronajmout část p.p.č. 6818 a p.p.č. 6819/1 vše v k.ú. Varnsdorf o celkové výměře 542 m2 paní M. F. na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady a za cenu 3,- Kč/m2/rok.

13. Pronajmout p.p.č. 4367 v k.ú. Varnsdorf o celkové výměře 300 m2 paní A. S. na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady a za cenu 3,- Kč/m2/rok.

14. Souhlasit s podáním žádosti o dotaci na projekt „Modernizace zimního stadionu ve Varnsdorfu“ do 7. výzvy ROP Severozápad.

15. Souhlasit s podáním žádosti o dotaci na projekt „Úpravy přístupových ploch ke hřbitovu“ do 7. výzvy ROP Severozápad.

16. O přidělení veřejné zakázky „Oprava místní komunikace ul. Pohraniční stráže“ – dle Směrnice pro efektivní a hospodárné vynakládání finančních prostředků z rozpočtu města Varnsdorf č. 105/2006 ze dne 29. 6. 2006 uchazeči – HORÁK, stavební obchodní společnost, s.r.o., Děčín, IČ: 41326687 a to v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek.

17. Pronajmout byt v DPS č.p. 2970/47, ul. Lesní, Varnsdorf manželům V. a M. D..

18. O změně nájemní smlouvy paní E. L. na byt 1+1 v DPS č.p. 2970/25, ul. Lesní, Varnsdorf pro pana R. Č., nar. 12. 5. 1926, trvale bytem Varnsdorf, Chmelařská 1424, tak, aby bylo umožněno společné užívání bytu č. 25 v DPS, ul. Lesní 2970. 

19. Že občanům města Varnsdorf, kteří si v případě nedostatku vody ve vlastní studni objednají dovoz pitné vody pro domácnost, bude zajištěno nouzové zásobování vodou (max. 11 m3) za paušální cenu 500,- Kč a 9 % DPH za podmínek dle předloženého návrhu.

20. Souhlasit s příspěvkem na úhradu neinvestičních nákladů ve výši 5.000,- Kč za děti s trvalým pobytem ve Varnsdorfu, umístěné v zařízení Dětský domov a Školní jídelna Lipová.

21. Souhlasit se zřízením další přípravné třídy v Interaktivní základní škole Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvková organizace s účinností od 1. 9. 2009. Usnesení č. 61/2009
Rada města rozhodla schválit:
1. Z titulu funkce zřizovatele Městské knihovně Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2009 dle předloženého návrhu.

2. Z titulu funkce zřizovatele Městskému divadlu Varnsdorf, Partyzánů 1442, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2009 dle předloženého návrhu.

3. Z titulu funkce zřizovatele Interaktivní základní škole Varnsdorf, Karlova 1700, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2009 dle předloženého návrhu.

4. Statut Centra sociálních služeb a ubytovny s účinností od 1. 7. 2009. 

5. Vyplacení finančního příspěvku členům Komise k projednávání přestupků dle předloženého návrhu.

6. Vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM dle předloženého návrhu.

7. Vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitost RM dle předloženého návrhu.

8. Konání veřejné hudební produkce pod názvem „Rodeo – setkání koní“ na otevřeném prostranství ve dnech 31. 7. 2009 – 2. 8. 2009 od 12:00 hod. do 02:00 hod..

9. Konání veřejné hudební produkce pod názvem „Koloběh – akce pro širokou veřejnost“ na otevřeném prostranství ve dne 25. 7. 2009 od 16:00 hod. do 01:00 hod..

10. Doplnění programu na XXVI. zasedání zastupitelstva města Varnsdorf v bodě 3. Různé takto:
3.01 Zahraniční služební cesta
3.02 Zpráva o činnosti společnosti SVS a.s. v roce 2008
3.03 Udělení čestného občanství panu Josefu Poláčkovi.


Usnesení č. 62/2009
Rada města rozhodla pověřit:
1. Starostu města uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování PD „Úpravy prostranství v okolí Věžičky ve Varnsdorfu“, kterým se prodlužuje termín dokončení díla do 30. 11. 2009. Usnesení č. 63/2009
Rada města rozhodla jmenovat:
1. Pana J. C. do funkce člena Dopravní komise do konce volebního období 2006 – 2010. 

Usnesení č. 64/2009
Rada města rozhodla zrušit:
1. Usnesení RM č. 52/2009/28 ze dne 28. 5. 2009.

2. Usnesení RM č. 52/2009/57 ze dne 28. 5. 2009.

Ing. Josef Poláček                                                       Mgr. Petr Šmíd
starosta města                                                           místostarosta