Usnesení z 62. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 24.06.2021 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti

1.01 Rozdělení hospodářského výsledku pro příspěvkové organizace
1.02 Žádost o individuální dotaci
2. Převody majetku města
2.01 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Návrh odměny pro ředitele Nemocnice Varnsdorf, příspěvkové organizace
3.02 Bezpečnostní analýza města Varnsdorf a vnímání pocitu bezpečí občanů města Varnsdorf - 2021
3.03 Žádost o souhlas se zapojením Mateřské školy Varnsdorf, Pražská 2812, PO do Výzvy č. 02_20_080 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Prioritní osy PO3 vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
3.04 Návrh na pololetní odměny ředitelům příspěvkových organizací města Varnsdorf (školské PO, městská knihovna, městské divadlo)
3.05 Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací města Varnsdorf za rok 2020
3.06 Dohoda o smíru s Ing. arch. Pavlem Horkým – AA-ATELIER ALFA
4. Diskuse
5. Závěr


1. Finanční záležitosti

1.01 Rozdělení hospodářského výsledku pro příspěvkové organizace
Usnesení č. 300/2021/1
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020 pro příspěvkové organizace mateřské školy dle předloženého návrhu. Podmínkou rozdělení HV je schválení účetní závěrky příspěvkové organizace.

a dále

Usnesení č. 300/2021/2
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020 pro příspěvkové organizace základní školy dle předloženého návrhu. Podmínkou rozdělení HV je schválení účetní závěrky příspěvkové organizace.

a dále

Usnesení č. 300/2021/3
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020 pro příspěvkové organizace školní jídelny dle předloženého návrhu. Podmínkou rozdělení HV je schválení účetní závěrky příspěvkové organizace.

a dále

Usnesení č. 300/2021/4
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020 pro příspěvkové organizace Městské divadlo Varnsdorf, Dům dětí a mládeže, Městská knihovna Varnsdorf a Nemocnice Varnsdorf dle předloženého návrhu. Podmínkou rozdělení HV je schválení účetní závěrky příspěvkové organizace.


1.02 Žádost o individuální dotaci
Usnesení č. 301/2021
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci panu L. F. dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Majetkové záležitosti


Žádost o prodej p. p. č. 5381/1 a p. p. č. 5382/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 302/2021
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 5381/1 a p. p. č. 5382/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 880 a části p. p. č. 881 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 303/2021/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 880 a část p. p. č. 881 v k. ú. Studánka u Rumburku.

a dále

Usnesení č. 303/2021/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na rozdělení p. p. č. 880 a p. p. č. 881 v k. ú. Studánka u Rumburku tak, že bude oddělena plocha vhodná k výstavbě objektu k bydlení.


Žádost o souhlas s umístěním prodejního stánku 
Usnesení č. 304/2021
Rada města bere na vědomí užívání části p. p. č. 4306/4 a části p. p. č. 4306/15 v k. ú. Varnsdorf za účelem umístění prodejního stánku dle podmínek vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č. 2/2011 do 30.09.2021.


Žádost o ukončení nájemní smlouvy a následný pronájem p. p. č. 344 a p. p. č. 304/1 v k. ú. Studánka u Rumburku 
Usnesení č. 305/2021/1
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 8/2020 se všemi dodatky na pronájem p. p. č. 344 a p. p. č. 340/1 v k. ú. Studánka u Rumburku k 30.06.2021.

a dále

Usnesení č. 305/2021/2
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 344 – zahrada o výměře 2.054 m2 a p. p. č. 340/1 – travní porost o výměře 4.251 m2 v k. ú. Studánka u Rumburku panu L. B. za cenu 0,20 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem údržby pozemků a sekání trávy.


Žádost o uzavření dodatku k nájemní smlouvě
Usnesení č. 306/2021
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2/2019 a to tak, že se vypouští p. p. č. 187 v k. ú. Varnsdorf, tím se mění roční nájemné. Ostatní ujednání nájemní smlouvy zůstávají nezměněna.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 307/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav přípojky NN na části p. p. č. 3463 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem pozemku p. č. 3469/9, za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
Usnesení č. 308/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní, kanalizační a plynové přípojky na části p. p. č. 512/4 a 512/5 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem pozemku p. č. 512/2, za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 309/2021
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 42/2021 ze dne 18.02.2021.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu „REKO MS Varnsdorf – Poštovní – II. etapa, č. 7700102266“
Usnesení č. 310/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby plynárenského zařízení „REKO MS Varnsdorf – Poštovní, II. etapa, číslo stavby 7700102266, na části p. p. č. 87/26, p. p. č. 1585, p. p. č. 2309/1, p. p. č. 2336 a p. p. č. 8168 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a GasNet, s.r.o. za jednorázovou úhradu ve výši znaleckého posudku. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. 


Žádost o prodej části p. p. č. 6318, p. p. č. 6319 a p. p. č. 6320 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 311/2021
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 6318, p. p. č. 6319 a p. p. č. 6320, vše v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 267, části p. p. č. 270 a části p. p. č. 268 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 312/2021/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 267, část p. p. č. 270 a část p. p. č. 268 vše v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 312/2021/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 267, části p. p. č. 270 a části p. p. č. 268 vše v k. ú. Varnsdorf dle návrhu žadatele.


Žádost o uzavření Dodatku č. 2 na akci „Vypracování projektové dokumentace: Stavební úpravy objektu č. p. 2755, ul. Západní ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 313/2021
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 07.12.2020 na akci „Vypracování projektové dokumentace: Stavební úpravy objektu č. p. 2755, ul. Západní ve Varnsdorfu“ uzavřené se společností DIGITRONIC CZ s.r.o., IČ 48168017, kterým se prodlužuje termín dokončení díla do 30.10.2021. 


Opětovná žádost o umístění prodejních stánků na náměstí 
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání.)


Rozhodnutí o veřejné zakázce - „VZT ve výdejně jídel IZŠ Karlova 1700, Varnsdorf“ 
Usnesení č. 314/2021/1
Rada města rozhodla o vybraném dodavateli veřejné zakázky „VZT ve výdejně jídel IZŠ Karlova 1700, Varnsdorf“ dle směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu panu Tomáši Simurníkovi, IČ 65118529, Revoluční 323, 407 01 Jílové, který předložil nejnižší cenovou nabídku na akci za cenu 188.734,59 bez DPH.

a dále

Usnesení č. 314/2021/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem panem Tomášem Simurníkem, IČ 65118529, Revoluční 323, 407 01 Jílové, na akci „VZT ve výdejně jídel IZŠ Karlova 1700, Varnsdorf“ za cenu 188.734,59 bez DPH.


Vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace „Rekonstrukce městského divadla, ul. Tyršova 1442 ve Varnsdorfu”
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání.)


Vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace akce „Smíšená stezka ul. Plzeňská ve Varnsdorfu”
Usnesení č. 315/2021
Rada města rozhodla odložit výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace akce „Smíšená stezka ul. Plzeňská ve Varnsdorfu” z důvodů ekonomické, majetkové a termínové náročnosti.


Rozhodnutí o veřejné zakázce - ,,Modernizace a rozšíření stravovacího systému ve Školní jídelně Edisonova 2821, Varnsdorf“
Usnesení č. 316/2021/1
Rada města rozhodla o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem ,,Modernizace a rozšíření stravovacího systému ve Školní jídelně Edisonova 2821, Varnsdorf“.


Rozhodnutí o veřejné zakázce - ,,Vypracování projektové dokumentace: Revitalizace parku v ul. Západní/Barvířská a výstavba skateparkového hřiště ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 317/2021/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Vypracování projektové dokumentace: Revitalizace parku v ul. Západní/Barvířská a výstavba skateparkového hřiště ve Varnsdorfu“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči U / U Studio s.r.o., Křišťanova 1638/12, 130 00 Praha, IČ 09147373.

a dále

Usnesení č. 317/2021/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem U / U Studio s.r.o., Křišťanova 1638/12, 130 00 Praha, IČ 09147373 na akci Vypracování projektové dokumentace: Revitalizace parku v ul. Západní/Barvířská a výstavba skateparkového hřiště ve Varnsdorfu za cenu 703.000 Kč bez DPH za předpokladu schválení zajištění financování akce.  
 

Požadavek Školní jídelny Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, Varnsdorf na nákup užitkového vozidla
Usnesení č. 318/2021
Rada města rozhodla nedoporučit koupi vozidla pro ŠJ Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, Varnsdorf a doporučuje zařadit koupi (leasing) nového vozidla pro obě ŠJ do návrhu rozpočtu pro rok 2022.


Uzavření Smlouvy o dílo na akci ,,Vypracování PD Stavební úpravy ZŚ Východní 1602 včetně výstavby nové tělocvičny“
Usnesení č. 319/2021
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo na akci „Vypracování projektové dokumentace ve stupni k územnímu a stavebnímu řízení pro stavební úpravy ZŠ Východní 1602 včetně výstavby nové tělocvičny“ s firmou DOMYJINAK architekti + inženýři, Zelená 1083/17, 160 00 Praha 6, IČ 24836419, zastoupené doc. Ing. arch. Petrem Šikolou, PhD za cenu 1.928.920 Kč bez DPH s termínem plnění do 30.04.2022.


Uzavření Smlouvy o dílo na akci ,,Modernizace a rozšíření stravovacího systému ve Školní jídelně Edisonova 2821, Varnsdorf“
Usnesení č. 320/2021
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem Veřejná informační služba spol. s r. o., Farského 638/14, Plzeň – Východní Předměstí, 326 00, IČ 45330344 na akci Modernizace a rozšíření stravovacího systému ve Školní jídelně Edisonova 2821, Varnsdorf za cenu 237.599,00 Kč bez DPH.


3. Různé

3.01 Návrh odměny pro ředitele Nemocnice Varnsdorf, příspěvkové organizace
Usnesení č. 321/2021
Rada města rozhodla schválit vyplacení odměny řediteli Nemocnice Varnsdorf, příspěvková organizace dle předloženého návrhu. 


3.02 Bezpečnostní analýza města Varnsdorf a vnímání pocitu bezpečí občanů města Varnsdorf - 2021
Usnesení č. 322/2021
Rada města rozhodla schválit „Bezpečnostní analýzu města Varnsdorf a sociologický průzkum vnímání pocitu bezpečí občanů města Varnsdorf - 2021“.


3.03 Žádost o souhlas se zapojením Mateřské školy Varnsdorf, Pražská 2812, PO do Výzvy č. 02_20_080 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Prioritní osy PO3 vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
Usnesení č. 323/2021
Rada města rozhodla souhlasit se zapojením Mateřské školy Varnsdorf, Pražská 2812, příspěvková organizace do Výzvy č. 02_20_080 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Prioritní osy PO3, vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.


3.04 Návrh na pololetní odměny ředitelům příspěvkových organizací města Varnsdorf (školské PO, městská knihovna, městské divadlo)
Usnesení č. 324/2021
Rada města rozhodla schválit vyplacení pololetních odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Varnsdorf dle předloženého návrhu.


3.05 Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací města Varnsdorf za rok 2020
Usnesení č. 325/2021/1              
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2020 příspěvkové organizaci Základní škola Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín.

a dále 

Usnesení č. 325/2021/2                
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2020 příspěvkové organizaci Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín.

a dále

Usnesení č. 325/2021/3
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2020 příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín.

a dále

Usnesení č. 325/2021/4
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2020 příspěvkové organizaci Základní škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín.

a dále

Usnesení č. 325/2021/5
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2020 příspěvkové organizaci Základní škola Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín.

a dále

Usnesení č. 325/2021/6
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2020 příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, Národní 1617.

a dále

Usnesení č. 325/2021/7
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2020 příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180.

a dále

Usnesení č. 325/2021/8
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2020 příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812.

a dále

Usnesení č. 325/2021/9
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2020 příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova 2757.

a dále

Usnesení č. 325/2021/10
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2020 příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024.

a dále

Usnesení č. 325/2021/11
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2020 příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní 1428.

a dále

Usnesení č. 325/2021/12
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2020 příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova 2471.

a dále

Usnesení č. 325/2021/13
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2020 příspěvkové organizaci Školní jídelna Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín.

a dále

Usnesení č. 325/2021/14
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2020 příspěvkové organizaci Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín.

a dále

Usnesení č. 325/2021/15
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2020 příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Varnsdorf, Otáhalova 1260.

a dále

Usnesení č. 325/2021/16
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2020 příspěvkové organizaci Městské divadlo Varnsdorf, Partyzánů 1442.

a dále

Usnesení č. 325/2021/17
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2020 příspěvkové organizaci Městská knihovna Varnsdorf, Otáhalova 1260.

a dále

Usnesení č. 325/2021/18
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2020 příspěvkové organizaci Nemocnice Varnsdorf, Karlova 2280.


3.06 Dohoda o smíru s Ing. arch. Pavlem Horkým – AA-ATELIER ALFA
Usnesení č. 326/2021/1
Rada města rozhodla schválit Dohodu o smíru s Ing. Arch. Pavlem Horkým, IČ 16439988 dle předloženého návrhu. 

a dále

Usnesení č. 326/2021/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dohody o smíru s Ing. Arch. Pavlem Horkým, IČ 16439988. 


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

 

ThMgr. Roland Solloch                            Mgr. Bc. Ladislava Křížová    
starosta města                                      místostarostka města