Usnesení z 62. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 11.05.2017 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
1.01 Regresní náhrada
1.02 Schválení rozpočtů na rok 2017 a rozpočtových výhledů na období 2018 – 2019 příspěvkových organizací
1.03 Zabezpečení přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2017
1.04 Žádost Klubu historického šermu o poskytnutí finanční dotace na konání kulturní akce – šermířská bitva
1.05 Rozdělení hospodářského výsledku pro příspěvkové organizace
1.06 Změna závazných ukazatelů na rok 2017 pro Základní školu Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, příspěvkovou organizaci
1.07 Zpráva o dodržení závazných ukazatelů hospodaření příspěvkových organizací za rok 2016
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Schválení podání projektu Domovník – preventista v rámci dotační výzvy Ministerstva vnitra ČR
3.02 Provoz v Městské knihovně Varnsdorf, příspěvkové organizaci, v měsíci červenci a srpnu 2017
3.03 Informace z komisí města
3.04 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
3.05 Program na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr1. Finanční záležitosti

1.01 Regresní náhrada
Usnesení č. 137/2017
Rada města rozhodla žalovat pojišťovnu DIRECT a.s. pro neplnění škodní události registrované pod č. 20160001485.


1.02 Schválení rozpočtů na rok 2017 a rozpočtových výhledů na období 2018 2019 příspěvkových organizací
Usnesení č. 138/2017/1
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Národní 1617, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2017 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 138/2017/2
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Národní 1617, příspěvkové organizaci, rozpočtových výhled na období 2018 – 2019 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 138/2017/3
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2017 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 138/2017/4
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkové organizaci, rozpočtových výhled na období 2018 – 2019 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 138/2017/5
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole a Mateřské škole Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2017 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 138/2017/6
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole a Mateřské škole Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvkové organizaci, rozpočtových výhled na období 2018 – 2019 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 138/2017/7
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Školní jídelně Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2017 v předloženém znění.

a dále


Usnesení č. 138/2017/8
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Školní jídelně Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkové organizaci, rozpočtových výhled na období 2018 – 2019 v předloženém znění.


1.03 Zabezpečení přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2017
Usnesení č. 139/2017
Rada města rozhodla zadat přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2017 externí auditorské společnosti dle předloženého návrhu.


1.04 Žádost Klubu historického šermu o poskytnutí finanční dotace na konání kulturní akce – šermířská bitva
Usnesení č. 140/2017
Rada města rozhodla neposkytnout finanční dotaci Klubu historického šermu na konání kulturní akce – šermířská bitva.


1.05 Rozdělení hospodářského výsledku pro příspěvkové organizace
Usnesení č. 141/2017/1
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 pro příspěvkové organizace mateřské školy dle předloženého návrhu. Podmínkou rozdělení HV je schválení účetní závěrky příspěvkové organizace.

a dále

Usnesení č. 141/2017/2
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 pro příspěvkové organizace základní školy dle předloženého návrhu. Podmínkou rozdělení HV je schválení účetní závěrky příspěvkové organizace.

a dále

Usnesení č. 141/2017/3
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 pro příspěvkové organizace školní jídelny dle předloženého návrhu. Podmínkou rozdělení HV je schválení účetní závěrky příspěvkové organizace.

a dále

Usnesení č. 141/2017/4
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 pro příspěvkové organizace Městské divadlo Varnsdorf, Dům dětí a mládeže, Městskou knihovnu Varnsdorf a Nemocnici Varnsdorf dle předloženého návrhu. Podmínkou rozdělení HV je schválení účetní závěrky příspěvkové organizace.


1.06 Změna závazných ukazatelů na rok 2017 pro Základní školu Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 142/2017
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2017 dle předloženého návrhu.


1.07 Zpráva o dodržení závazných ukazatelů hospodaření příspěvkových organizací za rok 2016
Usnesení č. 143/2017/1
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu o dodržení závazných ukazatelů hospodaření příspěvkových organizací za rok 2016.

a dále

Usnesení č. 143/2017/2
Rada města rozhodla schválit Nemocnici Varnsdorf, příspěvkové organizaci, opatření dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem byt 1+2
Usnesení č. 144/2017/1
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+2 v domě č. p. 2739/12, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní P. K. na dobu určitou do 31.12.2017 za podmínky navrácení bytu č. 41 /1+1/ v domě č. p. 2740, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu. 1. náhradník paní Mgr. B. L. a pan Z. H. do 30.06.2018. 2. náhradník paní Ž. Kolínská do 30.06.2018 za podmínky navrácení bytu č. 17 /1+1/ v domě č. p. 2739, ul. Edisonova ve Varnsdorfu městu.

a dále

Usnesení č. 144/2017/2
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+2 v domě č. p. 2739/4, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu R. P. a paní B. B. na dobu určitou do 31.12.2017. 1. náhradník paní L. P. do 31.12.2017. 2. náhradník pan D. L. a paní N. S. na dobu určitou do 30.06.2018 za podmínky navrácení garsoniéry č. 8 v domě č. p. 3307, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej p. p. č. 1566/3 a p. p. č. 1561 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 145/2017/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 1566/3 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 575 m2 a p. p. č. 1561 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 702 m2 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 145/2017/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na rozdělení p. p. č. 1566/3 a p. p. č. 1561 v k. ú. Varnsdorf dle návrhu žadatelů.

a dále

Usnesení č. 145/2017/3
Rada města rozhodla stanovit cenu za prodej p. p. č. 1566/3 a p. p. č. 1561 v k. ú. Varnsdorf ve výši 300 Kč/m2.


Žádost o prodej p. p. č. 7196, p. p. č. 7188 a p. p. č. 7187/1 v k. ú. Varnsdorf
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání.)


Žádost o prodej části p. p. č. 1547/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 146/2017/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 1547/1 - zahradu o výměře cca 1.100 m2 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 146/2017/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 1547/1 v k. ú. Varnsdorf dle stávajícího užívání.


Žádost o prodej části p. p. č. 3648/1 v k. ú. Varnsdorf, návrh na směnu pozemků
Usnesení č. 147/2017/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 3648/1 – trvalý travní porost 1.013 m2 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 147/2017/2
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města nenabýt p. p. č. 564, p. p. č. 570 a p. p. č. 571 v k. ú. Studánka u Rumburku.


Žádost o prodej p. p. č. 2518 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 148/2017
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 2518 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 7447/3 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 149/2017
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 7447/3 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 983 a p. p. č. 984 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 150/2017/1
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 983 a p. p. č. 984 v k. ú. Studánka u Rumburku.

a dále

Usnesení č. 150/2017/2
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout p. p. č. 983 – trvalý travní porost, výměra 1.201 m2 a p. p. č. 984 – zastavěná plocha, zbořeniště, výměra 208 m2 v k. ú. Studánka u Rumburku.


Žádost o prodej části p. p. č. 948 a části p. p. č. 947/1 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 151/2017/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 948 – ornou půdu o výměře cca 400 m2 a část p. p. č. 947/1 – trvalý travní porost o výměře cca 500 m2 v k. ú. Studánka u Rumburku.

a dále

Usnesení č. 151/2017/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 948 a části 947/1 v k. ú. Studánka u Rumburku dle požadavku žadatele.


Žádost o prodej p. p. č. 883 a p. p. č. 885 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 152/2017
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 883 a p. p. č. 885 v k. ú. Studánka u Rumburku.


Návrh na nabytí p. p. č. 6768/2 a p. p. č. 6768/3 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 153/2017
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města nabýt do majetku p. p. č. 6768/3 o výměře 206 m2 – zahradu a p. p. č. 6768/2 o výměře 25 m2 – ostatní plochu, jinou plochu v k. ú. Varnsdorf za cenu 1 Kč.


Žádost o pronájem p. p. č. 4818 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 154/2017
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 4818 v k. ú. Varnsdorf o výměře 671 m2 panu O. K. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady.


Žádost o pronájem p. p. č. 250/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 155/2017
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 250/2 v k. ú. Varnsdorf o výměře 482 m2 panu J. K. za cenu 300 Kč/rok na dobu neurčitou za účelem udržování pozemku, sekání trávy.


Žádost o pronájem p. p. č. 6466 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 156/2017
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 6466 v k. ú. Varnsdorf o výměře 291 m2 panu P. G. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrádky.


Žádost o pronájem části p. p. č. 61 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 157/2017
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 61 v k. ú. Studánka u Rumburku o výměře 1.000 m2 paní J. P. za cenu 300 Kč/rok na dobu neurčitou za účelem udržování pozemku, sekání trávy.


Žádost o pronájem p. p. č. 816 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 158/2017
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 816 v k. ú. Studánka u Rumburku o výměře 1.213 m2 panu Ing. M. Š. za cenu 300 Kč/rok na dobu neurčitou za účelem udržování pozemku, sekání trávy.


Žádost o změnu Nájemní smlouvy části
Usnesení č. 159/2017
Rada města rozhodla nevyhovět žádosti o změnu Nájemní smlouvy č. 40/2003.


Žádost o změnu Nájemní smlouvy č. 35/2009
Usnesení č. 160/2017
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. 35/2009 ze dne 01.12.2009, a to tak, že se mění odst. I. bod 2 smlouvy, kterým se upravuje výměra pronajaté části na 530 m2 a tím se mění roční nájemné na 1.590 Kč/rok.


Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-4007197, DC Varnsdorf, p. p. č. 5339/1
Usnesení č. 161/2017
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a smlouvu o právu provést stavbu, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy „DC Varnsdorf, p. p. č. 5339/1, nové kNN na části p. p. č. 5336 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-4007237/001, DC Varnsdorf, p. p. č. 391/2
Usnesení č. 162/2017
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a smlouvu o právu provést stavbu, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy „DC Varnsdorf, p. p. č. 391/2, nové kNN na části p. p. č.
8169/1, p. p. č. 404 a p. p. č. 425 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. EP-12-4003228/VB001, DC Varnsdorf, p. p. č. 3022/2
Usnesení č. 163/2017
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a smlouvu o právu provést stavbu, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy „DC Varnsdorf, p. p. č. 3022/2, nové kNN na části p. p. č. 3022/1 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o umístění reklamního zařízení
Usnesení č. 164/2017
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem smlouvy o umístění reklamního zařízení uzavřené mezi městem Varnsdorf a CTT media s.r.o. na dobu neurčitou za nájemné 50.000 Kč ročně na bytovém domě č. p. 3023 ul. Kmochova ve Varnsdorfu.


Žádost o pronájem nebytových prostor
Usnesení č. 165/2017/1
Rada města rozhodla pronajmout panu H. J. nebytové prostory – 2 garáže v objektu p. p. č. 54 ul. Lidická ve Varnsdorfu o celkové výměře 80 m2 na dobu neurčitou za nájemné 18.000 Kč ročně + energie dle skutečných spotřeb.

a dále

Usnesení č. 165/2017/2
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory (garáže) na p. p. č. 54 v k. ú. Varnsdorf.


Nabídka prodeje nemovitosti
Usnesení č. 166/2017
Rada města doporučuje zastupitelstvu města nenabýt do vlastnictví města objekt na p. p. č. 5436/2 v k. ú. Varnsdorf od společnosti LUMINES TEMPLE – nemovitosti s.r.o. za cenu 90.000 Kč.


Uzavření Příkazní smlouvy na zadání výběrového řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro realizaci projektu: „Systémy pro měření rychlostí na pozemních komunikacích“
Usnesení č. 167/2017
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Příkazní smlouvy na akci: „Systémy pro měření rychlostí na pozemních komunikacích“ se společností VIA Consult a.s. se sídlem Náměstí Svobody 527, 739 61 Třinec, IČ 25084 275 za cenu 47.000 Kč bez DPH.


3. Různé

3.01 Schválení podání projektu Domovník – preventista v rámci dotační výzvy Ministerstva vnitra ČR
Usnesení č. 168/2017
Rada města Varnsdorf rozhodla schválit podání přihlášky do projektu Domovník – preventista. 


3.02 Provoz v Městské knihovně Varnsdorf, příspěvkové organizaci, v měsíci červenci a srpnu 2017
Usnesení č. 169/2017
Rada města rozhodla schválit provoz v Městské knihovně Varnsdorf, příspěvkové organizaci, v měsíci červenci a srpnu 2017 dle předloženého návrhu.


3.03 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3.04 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 170/2017

Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.


3.05 Program na zasedání ZM
Usnesení č. 171/2017
Rada města rozhodla schválit program na XXV. zasedání ZM, které se uskuteční dne 25.05.2017 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Převody majetku města
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé
4. Finanční záležitosti
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr


4. Diskuse

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr
Ing. Stanislav Horáček                                                                             Josef Hambálek
starosta města                                                                                        místostarosta města