Usnesení z 61. schůze Rady města Varnsdorf

Usnesení z 61. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 10.06.2021 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti

1.01 TERMI s.r.o. – Dohoda o narovnání
1.02 Žádost o prominutí smluvní pokuty za prodlení úhrady nájemného (Smlouva o nájmu pozemku)
1.03 Zhodnocení volných finančních prostředků
1.04 Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2021
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Žádost o udělení výjimky ze zákazu používání hlučné zábavní pyrotechniky
3.02 Povolení výjimky z počtu dětí na třídu v mateřských školách pro školní rok 2021/2022
3.03 Provoz Městské knihovny Varnsdorf, příspěvková organizace, v měsíci červenci a srpnu 2021
3.04 Žádost o zápis nového místa poskytujícího vzdělávání a školské služby v ulici Západní, Varnsdorf, do školského rejstříku
3.05 Informace z komisí města
3.06 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
4. Diskuse
5. Závěr

 

1. Finanční záležitosti

1.01 TERMI s.r.o. – Dohoda o narovnání
Usnesení č. 252/2021
Rada města rozhodla schválit Dohodu o narovnání mezi TERMI s.r.o., Pohraniční stráže 2047, Varnsdorf, IČ 25032640 a městem Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, Varnsdorf, IČ 00261718 dle předloženého návrhu.


1.02 Žádost o prominutí smluvní pokuty za prodlení úhrady nájemného (Smlouva o nájmu pozemku)
Usnesení č. 253/2021
Rada města rozhodla neprominout smluvní pokutu ve výši 800 Kč dle předloženého návrhu.


1.03 Zhodnocení volných finančních prostředků
Usnesení č. 254/2021
Rada města rozhodla doporučit zastupitelstvu města souhlasit s investováním uvedených finančních prostředků prostřednictvím skupiny DRFG a.s.


1.04 Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2021
Usnesení č. 255/2021
Rada města rozhodla schválit Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2021 dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 256/2021
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2740/35, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. H. na dobu určitou do 30.06.2022. 1. náhradník pan R. S. do 30.06.2022. 2. náhradník paní P. Z. do 30.06.2022.    


Žádost o pronájem bytu 1+3
Usnesení č. 257/2021
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+3 v domě č. p. 2741/1, ul.  Křižíkova  ve Varnsdorfu panu M. T. a paní P. K. V. na dobu určitou do 30.06.2022. 1. náhradník paní M. M. do 30.06.2022 za podmínky navrácení bytu č. 4 /1+2/ v tom samém domě. 2. náhradník paní M. K. do 30.06.2022.      


Žádost o schválení podnájmu sociálního bytu
Usnesení č. 258/2021
Rada města rozhodla neschválit podnájem sociálního bytu 1+KK v domě č. p. 2764/33, ul. Žitavská ve Varnsdorfu pana D. B. pro paní I. S. 


Žádost o pronájem sociálního bytu 1+KK
Usnesení č. 259/2021
Rada města rozhodla pronajmout sociální byt 1+KK v domě č. p. 2764/48, ul. Žitavská ve Varnsdorfu paní D. N. na dobu určitou do 31.07.2022.  


Žádost o pronájem sociálního bytu 1+1
Usnesení č. 260/2021
Rada města rozhodla pronajmout sociální byt 1+1 v domě č. p. 2764/6, ul. Žitavská ve Varnsdorfu paní B. K. na dobu určitou do 31.07.2022.


Žádost o pronájem BZU 1+1
Usnesení č. 261/2021
Rada města rozhodla pronajmout BZU 1+KK v DPS č. p. 3321/04, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní Z. F. na dobu určitou do 30.06.2022.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej části p. p. č. 7187/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 262/2021
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 7187/1 a část p. p. č. 7196 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 3464/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 263/2021/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 3464/1 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 263/2021/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 3464/1 v k. ú. Varnsdorf o výměře cca 600 m2 dle návrhu žadatele.


Žádost o prodej p. p. č. 6603 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 264/2021
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 6603 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 3266 a p. p. č. 3268 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 265/2021
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 3266 a p. p. č. 3268 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 4048/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 266/2021/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 4048/2 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 266/2021/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 4048/2 v k. ú. Varnsdorf o výměře cca 10 m2 dle návrhu žadatele.


Žádost o prodej části p. p. č. 211 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 267/2021
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 211 v k. ú. Studánka u Rumburku.


Žádost o prodej p. p. č. 984 a části p. p. č. 986/1 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 268/2021/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 984 a část p. p. č. 986/1 v k. ú. Studánka u Rumburku.

a dále

Usnesení č. 268/2021/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 986/1 v k. ú. Studánka u Rumburku dle návrhu žadatele.


Žádost o prodej p. p. č. 368 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 269/2021
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 368 v k. ú. Studánka u Rumburku.


Žádost o prodej p. p. č. 1415/11 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 270/2021
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 1415/11 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 1388, p. p. č. 1374/1, p. p. č. 1372/1, p. p. č. 1373, p. p. č. 1394/1, p. p. č. 1399 a p. p. č. 1398, vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 271/2021
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 1388, p. p. č. 1374/1, p. p. č. 1372/1, p. p. č. 1373, p. p. č. 1394/1, p. p. č. 1399 a p. p. č. 1398, vše v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 4568/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 272/2021
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 4568/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 2563/4 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 273/2021
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 2563/4 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 1973/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 274/2021
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 1973/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 4303 a p. p. č. 4304/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 275/2021
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 4303 a p. p. č. 4304/1 v k. ú. Varnsdorf.
 

Žádost o prodej p. p. č. 4306/58 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 276/2021
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 4306/58 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 4306/55, p. p. č. 4306/99, p. p. č. 4306/28 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 277/2021
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 4306/55, p. p. č. 4306/99 a p. p. č. 4306/28, vše v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 4227/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 278/2021
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 4227/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 3637/3 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 279/2021
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 3637/3 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 3771 a p. p. č. 3772 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 280/2021
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 3771 a p. p. č. 3772 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 532/1 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 281/2021/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 532/1 v k. ú. Studánka u Rumburku.

a dále 

Usnesení č. 281/2021/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 532/1 v k. ú. Studánka u Rumburku a to tak, že nová parcela bude v šíři cca 15 m dle návrhu žadatele.


Žádost o pronájem části p. p. č. 4695 v k. ú. Varnsdorf 
Usnesení č. 282/2021
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 4695 o výměře 840 m2 v k. ú. Varnsdorf manželům R. a K. K. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady.


Žádost o pronájem p. p. č. 3619/1, p. p. č. 3620 a p. p. č. 3621 v k. ú. Varnsdorf 
Usnesení č. 283/2021
Rada města rozhodla nepronajmout p. p. č. 3619/1, p. p. č. 3620 a p. p. č. 3621 v k. ú. Varnsdorf.


Ukončení nájemní smlouvy 
Usnesení č. 284/2021
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 40/2005 na pronájem části p. p. č. 87/12 v k. ú. Varnsdorf ke dni 31.12.2020.


Výpověď nájemní smlouvy 
Usnesení č. 285/2021
Rada města rozhodla vypovědět nájemní smlouvu č. 14/2010 z důvodu uvedeném v bodě V. odstavec 2 této smlouvy.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4009896/003, DC_Varnsdorf, p. p. č. 1967/1
Usnesení č. 286/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 1967/1, na části p. p. č. 1930/1 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 8.832 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4012173/001, DC_Varnsdorf, p. p. č. 3469/15
Usnesení č. 287/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 3469/15, na části p. p. č. 3463 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 5.765 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-4006378/VB/P001, DC_Varnsdorf, Unifikace DC 2015, 2025, 2026
Usnesení č. 288/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, unifikace DC 2015, 2026, 2026 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 14.500 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Vyřazení z majetku města a uzavření kupní smlouvy ve věci: ,,Prodej nepojízdného kolového traktoru Zetor, typ 6911, DCK 55-84“
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání.)


Opakovaná žádost o snížení nájemného nebytových prostor v č. p. 1954
Usnesení č. 289/2021
Rada města rozhodla poskytnout slevu ve výši 50 % za 3. čtvrtletí roku 2021 nájemkyni kadeřnictví v objektu č. p. 1954 ul. Legií ve Varnsdorfu, paní M. J. H.


Rozhodnutí o přidělení zakázky „Varnsdorf, oprava krytu ulice Svatopluka Čecha“ 
Usnesení č. 290/2021
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o dílo na akci „Varnsdorf, oprava krytu ulice Svatopluka Čecha“ se společností STRABAG a. s., IČ 60838744, s termínem dokončení 31.07.2021 a celkovou cenou díla 606.104,02 Kč bez DPH. 


Žádost o modernizaci stravovacího systému
Usnesení č. 291/2021/1
Rada města rozhodla nevyhovět „žádosti o modernizaci stravovacího systému“ z finančních a termínových důvodů. 

a dále

Usnesení č. 291/2021/2
Rada města rozhodla žádost zapracovat do návrhu rozpočtu pro rok 2022.


Opětovná žádost o umístění prodejních stánků na náměstí 
Usnesení č. 292/2021
Rada města rozhodla udělit nesouhlasné stanovisko s umístěním prodejních stánků na p. p. č. 4 v k. ú. Varnsdorf.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Chodník – ul. Svatopluka Čecha, Varnsdorf – I. Etapa“
Usnesení č. 293/2021/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky Chodník – ul. Svatopluka Čecha, Varnsdorf – I. Etapa dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči SaM silnice a mosty Děčín a. s., Oblouková 416/39, 405 02 Děčín, IČ 25042751.

a dále

Usnesení č. 293/2021/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s firmou SaM silnice a mosty Děčín a. s., Oblouková 416/39, 405 02 Děčín, IČ 25042751 na akci Chodník – ul. Svatopluka Čecha, Varnsdorf – I. Etapa za cenu 1.564.041,66 Kč bez DPH.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Hloubková regenerace umělých sportovních povrchů na hřištích u ZŠ v majetku města Varnsdorf na dobu 3 let“
Usnesení č. 294/2021/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky Hloubková regenerace umělých sportovních povrchů na hřištích u ZŠ v majetku města Varnsdorf na dobu 3 let dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči EUROGREEN CZ s. r. o., Nám. Jiřího 2, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, IČ 64651959.

a dále

Usnesení č. 294/2021/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s firmou EUROGREEN CZ s. r. o., Nám. Jiřího 2, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, IČ 64651959 na akci Hloubková regenerace umělých sportovních povrchů na hřištích u ZŠ v majetku města Varnsdorf na dobu 3 let za cenu 229.500 Kč bez DPH.


3. Různé

3.01 Žádost o udělení výjimky ze zákazu používání hlučné zábavní pyrotechniky
Usnesení č. 295/2021
Rada města Varnsdorf, jako příslušný orgán veřejné správy podle § 102 odstavce 3) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, rozhodla podle článku 4., odst. 2) Obecně závazné vyhlášky města Varnsdorf č. 1/2021 o regulaci hlučných činností a o stanovení výjimečných případů, kdy doba nočního klidu je vymezena dobou kratší, postupem § 134 zákona 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, udělit výjimku ze zákazu používání hlučné zábavní pyrotechniky paní Nikole Špaček dle předloženého návrhu.    


3.02 Povolení výjimky z počtu dětí na třídu v mateřských školách pro školní rok 2021/2022
Usnesení č. 296/2021/1
Rada města rozhodla povolit výjimku z počtu dětí na třídu mateřským školám ve Varnsdorfu s účinností od 01.09.2021 do 31.08.2022 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 296/2021/2
Rada města rozhodla vzít na vědomí informaci o počtu rezervních míst v mateřských školách ve Varnsdorfu pro školní rok 2021/2022.


3.03 Provoz Městské knihovny Varnsdorf, příspěvková organizace, v měsíci červenci a srpnu 2021
Usnesení č. 297/2021
Rada města rozhodla schválit provoz Městské knihovny Varnsdorf, příspěvková organizace, v měsíci červenci a srpnu 2021 dle předloženého návrhu.


3.04 Žádost o zápis nového místa poskytujícího vzdělávání a školské služby v ulici Západní, Varnsdorf, do školského rejstříku
Usnesení č. 298/2021
Rada města rozhodla schválit zápis nového místa poskytujícího vzdělávání a školské služby v ulici Západní, Varnsdorf, zřízeného jako další pracoviště při Mateřské škole Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvková organizace, do školského rejstříku.


3.05 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3.06 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 299/2021
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení. 


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. ZávěrThMgr. Roland Solloch                             Jiří Sucharda    
starosta města                                      místostarosta města