Usnesení z 61. schůze Rady města Varnsdorf,

 


která se konala dne 11.07.2013 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Poté předložil program jednání:
1.Finanční záležitosti
1.01 Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2013
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Prodloužení smlouvy o poskytování služeb mobilního operátora
3.02 Žádost o odvolání a jmenování členů komisí
3.03 Žádost o schválení veřejné hudební produkce
3.04 Uzavření dohody
3.05 Informace z komisí města
3.06 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
3.07 Problematika zdravotní péče
4. Diskuse
5. Závěr

1.Finanční záležitosti

1.01 Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2013
Usnesení č. 263/2013
Rada města rozhodla schválit Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2013 dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Návrh na přidělení bytu zvláštního určení
Usnesení č. 264/2013
Rada města rozhodla pronajmout byt zvláštního určení 1+kk v domě č. p. 2970/30, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní M. J. na dobu určitou do 31.07.2014 dle předloženého návrhu.


Žádost o pronájem bytu
Usnesení č. 265/2013
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3307/40, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu M. R. na dobu určitou do 30.06.2014.


Žádosti o schválení podnájmu
Usnesení č. 266/2013/1
Rada města rozhodla souhlasit s podnájmem bytu 1+1 v domě č. p. 2290/A/9, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní     I. P. pro paní E. V. do 31.07.2014.

a dále

Usnesení č. 266/2013/2
Rada města rozhodla souhlasit s podnájmem bytu 1+1 v domě č. p. 2290/A/5 paní A. Č. pro paní P. S. a pana D. Ž. do 31.07.2014. 


Žádost o zrušení poplatku za výtah
Usnesení č. 267/2013
Rada města rozhodla zrušit poplatek za výtah u 4 bytů v DPS č. p. 3321, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu dle předloženého návrhu.


Žádost o zastavení soudního řízení
Usnesení č. 268/2013
Rada města rozhodla o podání návrhu na zastavení soudního řízení ve věci vyklizení bytu 1+1 v domě               č. p. 2740/53, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu dle předloženého návrhu.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej p. p. č. 3633 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 269/2013
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 3633 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 1519/134 a 1519/20 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 270/2013
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 1519/134 a p. p. č. 1519/20 vše v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 5688/58 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 271/2013/1
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 5688/58 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 271/2013/2
Rada města rozhodla vydat souhlas s umístěním stavby na části p. p. č. 5688/58 v k. ú. Varnsdorf za účelem výstavby technologie pro zachycování vody po předložení stavební dokumentace.


Žádost o prodej části p. p. č. 5342/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 272/2013
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 5342/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o pronájem pozemku p. p. č. 3201 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 273/2013
Rada města rozhodla pronajmout organizaci Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Lužan Varnsdorf      p. p. č. 3201 v k. ú. Varnsdorf o výměře 1248 m2 za účelem provozování venkovních aktivit organizace za cenu 0,20 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.


Žádost o uzavření nájemní smlouvy na zázemí pro tenisové kurty
Usnesení č. 274/2013/1
Rada města rozhodla pronajmout Tělovýchovné jednotě Slovan Varnsdorf část p. p. č. 2692/149 v k. ú. Varnsdorf o výměře 50 m2 za účelem provozování zařízení sloužící pro nakládání s vodami pro potřebu tenisových kurtů za cenu 100 Kč/rok na dobu trvání 15 let.

a dále

Usnesení č. 274/2013/2
Rada města rozhodla zrušit usnesení č. 170/2013 RM ze dne 09.05.2013.

a dále

Usnesení č. 274/2013/3
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 2741/1 v k. ú. Varnsdorf o výměře 2650 m2 za účelem užívání sportovních ploch za cenu 1 Kč/m2/rok TJ Slovan Varnsdorf na dobu trvání 15 let.


Žádost o pronájem p. p. č. 2013 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 275/2013
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout část p. p. č. 2013 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o pronájem části pozemku p. p. č. 1547/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 276/2013
Rada města rozhodla pronajmout Ing. V. a J. K. část p. p. č. 1547/1 v k. ú. Varnsdorf o celkové výměře 1000 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.


Žádost o pronájem části p. p. č. 183/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 277/2013/1
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 20/2010 na pronájem p. p. č. 183/1 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 277/2013/2
Rada města rozhodla pronajmout panu M. Š. p. p. č. 183/1 v k. ú. Varnsdorf o celkové výměře 350 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.


Prodloužení smlouvy o zajištění čistoty města
Usnesení č. 278/2013
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na Zajištění čistoty ve městě uzavřenou dne 31.12.2007 mezi městem Varnsdorf a Technickými službami města Varnsdorf s. r. o., kterým se mění odst. V bod 2 Platnost a účinnost smlouvy.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Splašková a dešťová kanalizace Varnsdorf – lokalita Hrádek,             ulice P. Bezruče“
Usnesení č. 279/2013/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Splašková a dešťová kanalizace Varnsdorf – lokalita Hrádek, ulice P. Bezruče“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči: MAJJ-KUPEC s. r. o., Veselé 235, 405 02 Děčín, IČ 64051668.

a dále

Usnesení č. 279/2013/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou MAJJ-KUPEC s. r. o., Veselé 235, 405 02 Děčín, IČ 64051668 na akci „Splašková a dešťová kanalizace Varnsdorf – lokalita Hrádek,           ulice P. Bezruče“ za cenu 1.995.476 Kč bez DPH.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Celoplošné opravy komunikací technologií ABS ve Varnsdorfu - I“
Usnesení č. 280/2013/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Celoplošné opravy komunikací technologií ABS ve Varnsdorfu - I“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči: S a M silnice a mosty Děčín a. s., Oblouková 416, 405 01 Děčín, IČ 25042751.

a dále

Usnesení č. 280/2013/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou S a M silnice a mosty Děčín a. s., Oblouková 416, 405 01 Děčín, IČ 25042751 na akci „Celoplošné opravy komunikací technologií ABS ve Varnsdorfu - I“ za cenu 508.111,50 Kč bez DPH.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Celoplošné opravy komunikací technologií ABS ve Varnsdorfu - II“
Usnesení č. 281/2013/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Celoplošné opravy komunikací technologií ABS ve Varnsdorfu - II“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči: S a M silnice a mosty Děčín a. s., Oblouková 416, 405 01 Děčín, IČ 25042751.

a dále

Usnesení č. 281/2013/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou S a M silnice a mosty Děčín a. s., Oblouková 416, 405 01 Děčín, IČ 25042751 na akci „Celoplošné opravy komunikací technologií ABS ve Varnsdorfu - II“ za cenu 612.731 Kč bez DPH.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Celoplošné opravy komunikací technologií ABS ve Varnsdorfu - III“
Usnesení č. 282/2013/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Celoplošné opravy komunikací technologií ABS ve Varnsdorfu - III“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči: S a M silnice a mosty Děčín a. s., Oblouková 416, 405 01 Děčín, IČ 25042751.

a dále

Usnesení č. 282/2013/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou S a M silnice a mosty Děčín a. s., Oblouková 416, 405 01 Děčín, IČ 25042751 na akci „Celoplošné opravy komunikací technologií ABS ve Varnsdorfu - III“ za cenu 869.000 Kč bez DPH.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Celoplošné opravy chodníků ze zámkové dlažby ve Varnsdorfu – I“
Usnesení č. 283/2013/1
Rada města rozhodla zrušit výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Celoplošné opravy chodníků ze zámkové dlažby ve Varnsdorfu - I“.

a dále

Usnesení č. 283/2013/2
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Celoplošné opravy chodníků ze zámkové dlažby ve Varnsdorfu - I dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči: Technické služby města Varnsdorf s. r. o., Sv. Čecha 1277, 407 47 Varnsdorf, IČ 25017098.

a dále

Usnesení č. 283/2013/3
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou Technické služby města Varnsdorf s. r. o., Sv. Čecha 1277, 407 47 Varnsdorf, IČ 25017098 na akci „Celoplošné opravy chodníků ze zámkové dlažby ve Varnsdorfu - I“ za cenu 657.377 Kč bez DPH.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Celoplošné opravy chodníků ze zámkové dlažby ve Varnsdorfu - II“
Usnesení č. 284/2013/1
Rada města rozhodla vyloučit ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Celoplošné opravy chodníků ze zámkové dlažby ve Varnsdorfu - II“ uchazeče Technické služby města Varnsdorf s. r. o., Sv. Čecha 1277, 407 47 Varnsdorf, IČ 25017098 z důvodu nesplnění kvalifikace v plném rozsahu.

a dále

Usnesení č. 284/2013/2
Rada města rozhodla vyloučit ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Celoplošné opravy chodníků ze zámkové dlažby ve Varnsdorfu - II“ uchazeče GEMA CZ, s. r. o., IČ 25031783 z důvodu nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách.

a dále

Usnesení č. 284/2013/3
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Celoplošné opravy chodníků ze zámkové dlažby ve Varnsdorfu - II“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči: S a M silnice a mosty Děčín a. s., Oblouková 416, 405 01 Děčín, IČ 25042751.

a dále

Usnesení č. 284/2013/4
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou S a M silnice a mosty Děčín a. s., Oblouková 416, 405 01 Děčín, IČ 25042751 na akci „Celoplošné opravy chodníků ze zámkové dlažby ve Varnsdorfu - II“ za cenu 635.785,98 Kč bez DPH.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Celoplošné opravy chodníků ze zámkové dlažby ve Varnsdorfu - III“
Usnesení č. 285/2013/1
Rada města rozhodla vyloučit ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Celoplošné opravy chodníků ze zámkové dlažby ve Varnsdorfu - III“ uchazeče Technické služby města Varnsdorf s. r. o.,            Sv. Čecha 1277, 407 47 Varnsdorf, IČ 25017098 z důvodu nesplnění kvalifikace v plném rozsahu.

a dále

Usnesení č. 285/2013/2
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Celoplošné opravy chodníků ze zámkové dlažby ve Varnsdorfu - III“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči: Stavební firma Bardzák s. r. o., Nerudova 107, Benešov nad Ploučnicí, IČ 28745001.

a dále

Usnesení č. 285/2013/3
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou Stavební firma Bardzák s. r. o., Nerudova 107, Benešov nad Ploučnicí, IČ 28745001 na akci „Celoplošné opravy chodníků ze zámkové dlažby ve Varnsdorfu - III“ za cenu 314.110 Kč bez DPH.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Vypracování projektové dokumentace – Zateplení fasády bytových panelových domů č. p. 2739, 2740 a 2741 ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 286/2013/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Vypracování projektové dokumentace – Zateplení fasády bytových panelových domů č. p. 2739, 2740 a 2741 ve Varnsdorfu“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči: Ing. Jiří Drahota, Myslivecká 167/12, 408 01 Rumburk, IČ 46796720.

a dále

Usnesení č. 286/2013/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou Ing. Jiří Drahota, Myslivecká 167/12, 408 01 Rumburk, IČ 46796720 na akci „Vypracování projektové dokumentace – Zateplení fasády bytových panelových domů č. p. 2739, 2740 a 2741 ve Varnsdorfu“ za cenu 195.000 Kč bez DPH.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Vypracování projektové dokumentace – Stavební úpravy budovy muzea č. p. 415, Varnsdorf“
Usnesení č. 287/2013/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Vypracování projektové dokumentace – Stavební úpravy budovy muzea č. p. 415, Varnsdorf“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči: Ing. Arch. Pavel Horký, AA-ATELIER ALFA, Žežická 676/17, 400 07 Ústí nad Labem – Krásné Březno,                  IČ 16439988.

a dále

Usnesení č. 287/2013/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou Ing. Arch. Pavel Horký, AA-ATELIER ALFA, Žežická 676/17, 400 07 Ústí nad Labem – Krásné Březno, IČ 16439988 na akci „Vypracování projektové dokumentace – Stavební úpravy budovy muzea č. p. 415, Varnsdorf“ za cenu 794.752,- Kč bez DPH za předpokladu schválení zajištění financování akce „Vypracování projektové dokumentace – Stavební úpravy budovy muzea č. p. 415, Varnsdorf“ z rozpočtu města v roce 2013.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Snížení energetické náročnosti ZŠ Edisonova, Varnsdorf“
Usnesení č. 288/2013/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti ZŠ Edisonova, Varnsdorf“ zadané v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách uchazeči: METROSTAV a. s., Koželužská 2246, 180 00 Praha 8, IČ 00014915.

a dále

Usnesení č. 288/2013/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou METROSTAV a. s., Koželužská 2246, 180 00 Praha 8, IČ 00014915 na akci „Snížení energetické náročnosti ZŠ Edisonova, Varnsdorf“ za cenu 9.977.363,46 Kč bez DPH.


Podání žádosti o dotaci v rámci OPŽP, L. výzva
Usnesení č. 289/2013
Rada města rozhodla schválit podání žádostí o dotaci na projekt Snížení energetické náročnosti MŠ Křižíkova Varnsdorf a na projekt Snížení energetické náročnosti MŠ Pražská Varnsdorf do L. výzvy OPŽP, prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie.


Výpověď nájmu nebytových prostor v č. p. 1254
Usnesení č. 290/2013
Rada města rozhodla ukončit nájem nebytových prostor v budově Dětského střediska, Poštovní č. p. 1254, 407 47 Varnsdorf s nájemkyní MUDr. H. B. ke dni 31.12.2013.


3. Různé

3.01 Prodloužení smlouvy o poskytování služeb mobilního operátora
Usnesení č. 291/2013/1
Rada města rozhodla prodloužit rámcovou smlouvu o poskytování služeb mobilního operátora pro město Varnsdorf se společností Vodafone Czech Republic a. s., Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ 25788001 o  12 měsíců dle cenové nabídky varianty č. 2.

a dále

Usnesení č. 291/2013/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem dodatku k rámcové smlouvě se společností Vodafone Czech Republic a. s., Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ 25788001 s prodloužením o 12 měsíců za podmínek dle cenové nabídky varianty č. 2.


3.02 Žádost o odvolání a jmenování členů komisí
Usnesení č. 292/2013/1
Rada města rozhodla odvolat pana K. J. z funkce manažera Komise prevence kriminality na základě ukončené dohody o výkonu funkce.

a dále

Usnesení č. 292/2013/2
Rada města rozhodla jmenovat paní Ing. P. Š. do funkce manažera Komise prevence kriminality do konce volebního období 2010 – 2014.


3.03 Žádost o schválení veřejné hudební produkce
Usnesení č. 293/2013
Rada města rozhodla neschválit konání veřejné hudební produkce pod názvem „Kolobjeh 2013“ na otevřeném prostranství v nočních hodinách dle předloženého návrhu.


3.04 Uzavření dohody
Usnesení č. 294/2013
Rada města rozhodla uzavřít dohodu o provedení práce na pracovní úkol: domovník v domě č. 3321 ve Varnsdorfu.


3.05 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3.06 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 295/2013
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.


3.07 Problematika zdravotní péče
Usnesení č. 296/2013/1
Rada města rozhodla vzít na vědomí informaci o obsazenosti velké a malé budovy polikliniky.

a dále

Usnesení č. 296/2013/2
Rada města rozhodla vzít na vědomí informaci o prozatímní nefunkčnosti pracoviště RTG na poliklinice.

a dále

Usnesení č. 296/2013/3
Rada města rozhodla zadat OSMI prověřit závady uvedené z dopisu lékařů, ze Zdravotního střediska Lesní, ze dne 08.07.2013.

a dále

Usnesení č. 296/2013/4
Rada města rozhodla uložit OSMI zpracovat postup na zajištění kontrol a pravidelné údržby v objektu Zdravotního střediska v ul. Lesní.

a dále

Usnesení č. 296/2013/5
Rada města rozhodla vzít na vědomí informaci o nevyhovujícím stavu schodiště, fasády a dešťových svodů správní budovy Nemocnice.


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

Martin Louka                                                                       Karel Dubský
starosta města                                                                   místostarosta města