Usnesení z 60. scůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 10.04.2017

Program jednání rady města:
1. Převody majetku města
1.01 Bytové záležitosti
1.02 Majetkové záležitosti
2. Různé
2.01 Program na zasedání ZM1. Převody majetku města

1.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem bytu v DPS
Usnesení č. 107/2017
Rada města rozhodla pronajmout garsoniéru v DPS č. p. 2970/57, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní M. Č. na dobu určitou do 31.03.2018 za podmínky navrácení garsoniéry č. 51 v tom samém domě dle předloženého návrhu.


1.02 Majetkové záležitosti

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Výměna technologie chlazení na ZS ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 108/2017/1
Rada města rozhodla o výběru dodavatele veřejné zakázky „Výměna technologie chlazení na ZS ve Varnsdorfu“ zadané v užším řízení dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu životní prostředí a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění uchazeče ENERGO CHOCEŇ, s. r. o., Nádražní 631, 565 01 Choceň, IČ 25932420.

a dále

Usnesení č. 108/2017/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou ENERGO CHOCEŇ, s. r. o., Nádražní 631, 565 01 Choceň, IČ 25932420 na akci „Výměna technologie chlazení na ZS ve Varnsdorfu“ za cenu 12.278.425 Kč bez DPH.


Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Rekonstrukce výtahů v bytovém domě č. p. 3023 ul. Kmochova a v DPS č.p. 2970 ul. Lesní ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 109/2017/1
Rada města rozhodla o výběru dodavatele veřejné zakázky „Rekonstrukce výtahů v bytovém domě č. p. 3023 ul. Kmochova a v DPS č. p. 2970 ul. Lesní ve Varnsdorfu“
zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, uchazeče Schindler CZ, a. s., Slovanská 30, 463 12 Liberec 25, IČ 27127010.

a dále

Usnesení č. 109/2017/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou Schindler CZ, a. s., Slovanská 30, 463 12 Liberec 25, IČ 27127010 na akci „Rekonstrukce výtahů v bytovém domě č. p. 3023 ul. Kmochova a v DPS č. p. 2970 ul. Lesní ve Varnsdorfu“ za cenu 1.533.500 Kč bez DPH.


Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Revitalizace travnatých ploch u rekreačního rybníka Mašíňák ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 110/2017/1
Rada města rozhodla o výběru dodavatele veřejné zakázky „Revitalizace travnatých ploch u rekreačního rybníka Mašíňák ve Varnsdorfu“ uchazeče SYTRA s.r.o., Ke Kateřinkám 88, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, IČO 28695399.

a dále

Usnesení č. 110/2017/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s firmou SYTRA s.r.o., Ke Kateřinkám 88, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, IČO 28695399 na akci „Revitalizace travnatých ploch u rekreačního rybníka Mašíňák ve Varnsdorfu“ za cenu 246.660. Kč bez DPH.


Uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na akci: „Vypracování projektové dokumentace – Sběrný dvůr odpadů města Varnsdorf“
Usnesení č. 111/2017
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, č. smlouvy zhotovitele 15UL31013, na akci: „Vypracování projektové dokumentace – Sběrný dvůr odpadů města Varnsdorf“, na základě kterého se dopracuje projektová dokumentace dle dotačního titulu a specifikace požadavků.


2. Různé

2.01 Program na zasedání ZM
Usnesení č. 112/2017
Rada města rozhodla schválit program na XXIV. zasedání ZM, které se uskuteční dne 20.04.2017 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Převody majetku města
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé
4. Finanční záležitosti
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM 


Ing. Stanislav Horáček                                                                                          Josef Hambálek
starosta města                                                                                                     místostarosta města