Usnesení z 60. schůze Rady města Varnsdorf

Usnesení z 60. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 27.05.2021 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti

1.01 Zabezpečení přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2021
1.02 Žádost o souhlas s likvidací a vyřazením zařízení z evidence majetku pro Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkovou organizaci
1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2021 pro Školní jídelnu Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkovou organizaci
1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2021 pro Městské divadlo Varnsdorf, Partyzánů 1442, příspěvkovou organizaci 
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Odvolání a jmenování předsedy Komise pro kulturu 
4. Diskuse
5. Závěr


1. Finanční záležitosti

1.01 Zabezpečení přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2021
Usnesení č. 232/2021
Rada města rozhodla zadat přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2021 externí auditorské společnosti ADaKa s.r.o., Veleslavínova 1957/10, 400 01 Ústí nad Labem.


1.02 Žádost o souhlas s likvidací a vyřazením zařízení z evidence majetku pro Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 233/2021
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkové organizaci likvidaci a vyřazení zařízení z evidence majetku dle předloženého návrhu.


1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2021 pro Školní jídelnu Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 234/2021
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Školní jídelně Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkové organizaci nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů na rok 2021 dle předloženého návrhu.


1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2021 pro Městské divadlo Varnsdorf, Partyzánů 1442, příspěvkovou organizaci 
Usnesení č. 235/2021
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Městskému Divadlu Varnsdorf, Partyzánů 1442, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2021 dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 236/2021
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2740/53, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu D. Š. na dobu určitou do 30.06.2022. 1. náhradník pan R. S. do 30.06.2022. 2. náhradník paní P. Z. do 30.06.2022.    


Žádost o pronájem bytu 1+3
Usnesení č. 237/2021
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+3 v domě č. p. 3014/41, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu  paní G. D. na dobu určitou do 30.06.2022. 1. náhradník paní M. K. do 30.06.2022. 2. náhradník pan M. T. a paní P. K. V. do 31.12.2021. 


Návrh na pronájem BZU 1+KK v DPS
Usnesení č. 238/2021
Rada města rozhodla pronajmout BZU v DPS 1+KK v domě č. p. 2970/23, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní M. P. na dobu určitou do 30.06.2022


Návrhy na prodloužení nájemních smluv na byty
Usnesení č. 239/2021/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/18, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní L. Š. do 30.06.2022.

a dále

Usnesení č. 239/2021/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/31, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. S. do 30.06.2022.


Návrhy na uzavření nájemních smluv na byty na dobu neurčitou
Usnesení č. 240/2021/1
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/23, ul. Kmochova ve Varnsdorfu panu J.C.H. T. na dobu neurčitou.

a dále

Usnesení č. 240/2021/2
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/47, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní Ž. K. na dobu neurčitou.

a dále

Usnesení č. 240/2021/3
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/14, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu D. A. na dobu neurčitou.


Návrhy na uzavření nových nájemních smluv na sociální byty
Usnesení č. 241/2021/1
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na sociální byt 1+1 v domě č. p. 2764/17, ul. Žitavská ve Varnsdorfu s paní G. K. na dobu určitou do 30.06.2022.   

a dále

Usnesení č. 241/2021/2
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na sociální byt 1+1 v domě č. p. 2764/9, ul. Žitavská ve Varnsdorfu s panem M. H. na dobu určitou do 30.06.2022.   

a dále

Usnesení č. 241/2021/3
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na sociální byt 1+1 v domě č. p. 2764/30, ul. Žitavská ve Varnsdorfu s paní O. H. na dobu určitou do 30.06.2022.   


Návrhy na výpověď  nájmu sociálního bytu č. 28 a č. 1 v domě č. p. 2764, ul. Žitavská ve Varnsdorfu. 
Usnesení č. 242/2021/1
Rada města rozhodla vypovědět nájem sociálního bytu 1+KK v domě č. p. 2764/28, ul. Žitavská ve Varnsdorfu panu D. B. dle předloženého návrhu.          

a dále

Usnesení č. 242/2021/2
Rada města rozhodla vypovědět nájem sociálního bytu 1+2 v domě č. p. 2764/1, ul. Žitavská ve Varnsdorfu paní B. M. a panu J. D. dle předloženého návrhu.   


2.02 Majetkové záležitosti

Rozhodnutí o přidělení zakázky „Oprava chodníku ul. Ševčíkova a ul. Čelakovická ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 243/2021
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o dílo na akci „Oprava chodníku ul. Ševčíkova a ul. Čelakovická ve Varnsdorfu“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o., IČ 25017098, s termínem dokončení 15.08.2021 a celkovou cenou díla 468.149,05 Kč bez DPH.


Rozhodnutí o přidělení zakázky „Oprava chodníku ul. Nádražní ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 244/2021
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o dílo na akci „Oprava chodníku ul. Nádražní ve Varnsdorfu“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o., IČ 25017098, s termínem dokončení 15.07.2021 a celkovou cenou díla 375.160,40 Kč bez DPH.
 

Žádost o přidělení vyhrazeného parkovacího místa
Usnesení č. 245/2021
Rada města rozhodla přidělit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo s registrační značkou 8U3 0391 na parkovišti p. p. č. 2692/148 před č. p. 2751 ve Varnsdorfu pro pana M. N. s tím, že žadatel uhradí náklady na zřízení parkovacího místa.


Návrh na uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání veřejné zakázky „Dodávka svítidel technologie LED – soustava veřejného osvětlení Varnsdorf“
Usnesení č. 246/2021
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním smlouvy o centralizovaném zadávání veřejné zakázky „Dodávka svítidel technologie LED – soustava veřejného osvětlení Varnsdorf“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o., v rozsahu ujednání dle předloženého návrhu smlouvy.


Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku
Usnesení č. 247/2021
Rada města rozhodla souhlasit s vyřazením objektových předávacích stanic z evidence majetku dle předloženého návrhu.


Změna odpisového plánu
Usnesení č. 248/2021
Rada města rozhodla souhlasit se změnou odpisového plánu dle přiloženého návrhu.


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Oprava izolace suterénu, drenáže a dešťové kanalizace – II. etapa MŠ Poštovní 1428, Varnsdorf, p. č. 174 a 175 k. ú. Varnsdorf“ 
Usnesení č. 249/2021
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o dílo na akci „Oprava izolace suterénu, drenáže a dešťové kanalizace – II. etapa MŠ Poštovní 1428, Varnsdorf, p. č. 174 a 175 k. ú. Varnsdorf“ s Karlem Novákem, IČ 69914982, se sídlem J. K. Tyla 506, Šluknov za celkovou cenu 222.360,64 Kč bez DPH.
 

Rozhodnutí o přidělení zakázky „Oprava části chodníku ul. Žitavská v úseku od trafostanice ul. Hašlerova po trafostanici RETOS ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 250/2021
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o dílo na akci „Oprava části chodníku ul. Žitavská v úseku od trafostanice ul. Hašlerova po trafostanici RETOS ve Varnsdorfu“ se společností INNOVEX s.r.o., IČ 28672488, s termínem dokončení 31.08.2021 a celkovou cenou díla 369.609,45 Kč bez DPH.


3. Různé

3.01 Odvolání a jmenování předsedy Komise pro kulturu 
Usnesení č. 251/2021/1
Rada města rozhodla odvolat Mgr. Josefa Rybánského z funkce předsedy Komise pro kulturu na vlastní žádost a jmenovat ho členem Komise pro kulturu do konce volebního období 2018 – 2022.

a dále 

Usnesení č. 251/2021/2
Rada města rozhodla jmenovat pana Miloše Kostlána do funkce předsedy Komise pro kulturu do konce volebního období 2018 – 2022.


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr


ThMgr. Roland Solloch                             Jiří Sucharda    
starosta města                                       místostarosta města