Usnesení z 60. schůze Rady města Varnsdorf,

 

která se konala dne 20.06.2013 od 13:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

Program jednání rady města:
1.Finanční záležitosti
1.01 Zabezpečení přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2013
1.02 Zpráva o vyúčtování finančních příspěvků poskytnutých z rozpočtu města v roce 2012
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Odvolání a jmenování člena Sociální komise – doplňkové péče
3.02 Návrh na jmenování ředitelky Mateřské školy Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvkové organizace a ředitele Školní jídelny Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín, příspěvkové organizace
3.03 Návrh na jmenování ředitele Městská knihovna Varnsdorf, příspěvková organizace
3.04 Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací
3.05 Návrh na vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM
3.06 Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti RM
3.07 Doplnění programu na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr1. Finanční záležitosti

1.01 Zabezpečení přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2013
Usnesení č. 228/2013
Rada města rozhodla zadat přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2013 externí auditorské společnosti. 


1.02 Zpráva o vyúčtování finančních příspěvků poskytnutých z rozpočtu města v roce 2012
Usnesení č. 229/2013
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu o vyúčtování příspěvků z rozpočtu města za rok 2012.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Návrhy na přidělení bytu zvláštního určení
Usnesení č. 230/2013/1
Rada města rozhodla pronajmout byt zvláštního určení 1+kk v domě č. p. 2970/08, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní L. V. na dobu určitou do 31.07.2014 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 230/2013/2
Rada města rozhodla pronajmout byt zvláštního určení 1+kk v domě č. p. 2970/15, ul. Lesní ve Varnsdorfu panu J. B. na dobu určitou do 31.07.2014 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 230/2013/3
Rada města rozhodla pronajmout byt zvláštního určení 1+1 v domě č. p. 2970/25, ul. Lesní ve Varnsdorfu panu M. B. a paní J. B. na dobu určitou do 31.07.2014 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 230/2013/4
Rada města rozhodla pronajmout byt zvláštního určení 1+1 v domě s č. p. 2970/28, ul. Lesní ve Varnsdorfu panu E. H. a paní A. H. na dobu určitou do 31.07.2014 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 230/2013/5
Rada města rozhodla pronajmout byt zvláštního určení 1+kk v domě č. p. 2970/61, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní R. H. na dobu určitou do 31.07.2014 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 230/2013/6
Rada města rozhodla pronajmout byt zvláštního určení 1+kk v domě č. p. 3321/06, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní J. Č. na dobu určitou do 31.07.2013 dle předloženého návrhu. 


Žádost o pronájem garsoniéry
Usnesení č. 231/2013
Rada města rozhodlapronajmoutgarsoniéru v domě č. p. 2739/38, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu P. V. na dobu určitou do 30.06.2014. 1. náhradník pan P. S. 2. náhradník pan M. R.


Žádost o pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 232/2013
Rada města rozhodlapronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2741/70, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní R. S. na dobu určitou do 30.06.2014. 1. náhradník paní L. R. do 31.12.2013. 2. náhradník pan P. Z. do 30.06.2014.


Žádost o pronájem bytu 1+3
Usnesení č. 233/2013
Rada města rozhodlapronajmoutbyt 1+3 v domě č. p. 2741/19, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní Ž. E. na dobu určitou do 31.12.2013. 1. náhradníci manželé L. a Z. P. do 30.06.2014 za podmínky navrácení bytu 1+2 v domě č. p. 2741/18, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu dle předloženého návrhu. 2. náhradníci paní M. W. a pan P. M. do 31.12.2013.


Žádost pana T. Jakoubka
Usnesení č. 234/2013
Rada města rozhodla nezrušit usnesení č. 42/2013 Rady města Varnsdorf ze dne 14.02.2013.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej části p. p. č. 5688/58 v k. ú. Varnsdorf
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání)


Žádost o pronájem části p. p. č. 2062/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 235/2013
Rada města rozhodla pronajmout Ing. E. B. část p. p. č. 2062/1 v k. ú. Varnsdorf o výměře 100 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.


Žádost o pronájem pozemku p. p. č. 2054/1, p. p. č. 2055 a část p. p. č. 2056 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 236/2013
Rada města rozhodla pronajmout Českému svazu Včelařů, o. s. základní organizace Varnsdorf p. p. č. 2054/1, p. p. č. 2055 a část p. p. č. 2056 v k. ú. Varnsdorf o celkové výměře 2000 m2 za účelem údržby pozemku za cenu 0,20 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.


Žádost o pronájem části p. p. č. 1519/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 237/2013
Rada města rozhodla pronajmout L. A. část p. p. č. 1519/1 v k. ú. Varnsdorf o výměře 600 m2 za účelem sekání trávy za cenu 0,20 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.


Žádost o pronájem p. p. č. 4371 a část p. p. č. 4372 v k. ú. Varnsdorf

Usnesení č. 238/2013
Rada města rozhodla pronajmout J. S. část p. p. č. 4372 a p. p. č.4371vše v k. ú. Varnsdorf o celkové výměře 458 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.


Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 239/2013
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav distribuční soustavy na p. p. č. 8168 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daně z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 240/2013
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav kabelové přípojky NN na p. p. č. 3814/9 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce a. s., Děčín (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000 Kč + daně z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena                 do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 241/2013
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav kabelové přípojky NN na p. p. č. 1709/1 a p. p. č. 1624 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce a.s., Děčín (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000 Kč + daně z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.


Žádost o prodej p. p. č. 1531/23 a stavby bez č. p. na p. p. č. 1531/23 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 242/2013/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 1531/23 a budovu bez č. p. na p. p. č. 1531/23 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 242/2013/2
Rada města doporučuje zastupitelstvu města prodej budovy bez č. p. na p. p. č. 1531/23 v k. ú. Varnsdorf      za 1 Kč.


Žádost o prodej p. p. č. 2013 v k. ú. Varnsdorf.
Usnesení č. 243/2013
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 2013 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 244/2013
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav, vodovodní přípojky a kanalizační přípojky na p. p. č. 3873 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a M. Č., (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1000 + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.


Žádost o dodatek č. 2 nájemní smlouvy č. 5/2008
Usnesení č. 245/2013
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 5/2008 s tím, že bod I. bude doplněn o p. p. č. 341/2 a p. p. č. 343/2 vše v k. ů. Varnsdorf, současně bude navýšeno nájemné o výměru 437 m2, ostatní ujednání smlouvy se nemění.


Žádost o prodej části p. p. č. 983 a části 986/1 vše v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 246/2013/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 983 a část 986/1 vše v k. ú. Studánka u Rumburku.

a dále

Usnesení č. 246/2013/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 983 a části p. p. č. 986/1 vše v k. ú. Studánka u Rumburku dle předloženého návrhu.


Žádost o uzavření smlouvy zřízení věcného břemene
Usnesení č. 247/2013
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav plynové přípojky na p. p. č. 1761 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem RWE GasNet, s. r. o. IČ: 27295567 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy zřízení věcného břemene
Usnesení č. 248/2013
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav plynové přípojky na p. p. č. 1600/1 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem RWE GasNet, s. r. o. IČ: 27295567 (oprávněný) za úhradu dle znaleckého posudku + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. 


Metodický pokyn k odepisování majetku od 01.01.2013 pro příspěvkové organizace zřízené městem
Usnesení č. 249/2013
Rada města z titulu funkce zřizovatele rozhodla schválit "Metodický pokyn k odepisování majetku od 01.01.2013 pro příspěvkové organizace zřízené městem" v předloženém znění.


Směrnice pro evidenci, hospodaření a inventarizaci majetku
Usnesení č. 250/2013
Rada města rozhodla schválit Směrnici pro evidenci, hospodaření a inventarizaci majetku v předloženém znění.


Rozhodnutí o plné moci a pověření
Usnesení č. 251/2013/1
Rada města rozhodla schválit udělení plné moci podle ust. § 33 zákona č. 500/2004 Sb., pro Technické služby města Varnsdorf s.r.o. k zastupování Města Varnsdorf pro celá správní řízení vedená zdejším silničním správním úřadem na území Města Varnsdorf, a to dle ust. § 25 odst. 1 a § 25 odst. 6 písm. c) bodu 3. a dle ust. § 36 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, ve kterých má Město Varnsdorf postavení účastníka řízení z titulu vlastníka místních komunikací.

a dále

Usnesení č. 251/2013/2
Rada města rozhodla schválit pověření dle ust. § 30 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu pana Petra Véleho pracovníka odboru správy majetku a investic k zastupování Města Varnsdorf pro celá správní řízení vedená zdejším silničním správním úřadem na území Města Varnsdorf, a to ve všech ostatních záležitostech souvisejících se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, ve kterých má Město Varnsdorf postavení účastníka řízení z titulu vlastníka místních komunikací.

a dále

Usnesení č. 251/2013/3
Rada města rozhodla schválit pověření dle ust. § 30 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu paní Šárky Borovičkové pracovnici odboru správy majetku a investic k zastupování Města Varnsdorf pro celá správní řízení vedená zdejším silničním správním úřadem na území Města Varnsdorf, a to ve všech ostatních záležitostech souvisejících se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, ve kterých má Město Varnsdorf postavení účastníka řízení z titulu vlastníka místních komunikací.

a dále

Usnesení č. 251/2013/4
Rada města rozhodla pověřit starostu města a místostarostu města podpisem plné moci dle ust. § 33 zákona č. 500/2004 Sb. a pověření dle ust. § 30 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb. a to pro Technické služby města Varnsdorf s.r.o., pro pana Petra Véleho a paní Šárku Borovičkovou dle výše vydaných usnesení.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Oprava MK a chodníku v ul. Čelakovická ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 252/2013/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Oprava MK a chodníku v ul. Čelakovická ve Varnsdorfu“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči: SaM silnice a mosty Děčín a. s., Oblouková 416, 405 01 Děčín III, IČ 25042751.

a dále

Usnesení č. 252/2013/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou SaM silnice a mosty Děčín a. s., Oblouková 416, 405 01 Děčín III, IČ 25042751 na akci Oprava MK a chodníku v ul. Čelakovická ve Varnsdorfu" za cenu 1.461.420Kč bez DPH.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Vypracování projektové dokumentace – Výměna oken, zateplení fasády a úprava venkovních ploch a vstupů do budovy polikliniky č. p. 2060 Varnsdorf "
Usnesení č. 253/2013/1
Rada města rozhodla vyřadit uchazeče Ing. Jiří Drahota, Myslivecká 167/12, 408 01 Rumburk, IČ 46796720 ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Vypracování projektové dokumentace – Výměna oken, zateplení fasády a úprava venkovních ploch a vstupů do budovy polikliniky č. p. 2060 Varnsdorf " z důvodu nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách.

a dále

Usnesení č. 253/2013/2
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Vypracování projektové dokumentace – Výměna oken, zateplení fasády a úprava venkovních ploch a vstupů do budovy polikliniky č. p. 2060 Varnsdorf " dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči: ProProjekt s. r. o., Starokřečanská 34, 408 01 Rumburk, IČ 25487892.

a dále

Usnesení č. 253/2013/3
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou ProProjekt s. r. o., Starokřečanská 34, 408 01 Rumburk, IČ 25487892 na akci „Vypracování projektové dokumentace – Výměna oken, zateplení fasády a úprava venkovních ploch a vstupů do budovy polikliniky č. p. 2060 Varnsdorf " za cenu 199.000 Kčbez DPH.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Snížení energetické náročnosti ZŠ Edisonova, Varnsdorf“
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání)


Žádost o prominutí sankce za nedodržení termínu dokončení veřejné zakázky
Usnesení č. 254/2013
Rada města rozhodla nesouhlasit s prominutím sankce ve výši 57.576 Kč.


Nabídka finančního daru
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání)


Dodatek smlouvy o dílo „Dešťová kanalizace, Varnsdorf – ulice Čelákovická (I. etapa)“
Usnesení č. 255/2013
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním dodatku smlouvy o dílo č. 038/2012 na akci „Dešťová kanalizace, Varnsdorf – ulice Čelákovická (I, etapa)“ kterým se snižuje celková cena díla o 838.372,89 Kč bez DPH.


3. Různé

3.01 Odvolání a jmenování člena Sociální komise – doplňkové péče
Usnesení č. 256/2013/1
Rada města rozhodla odvolat paní J. P. z funkce člena Sociální komise – doplňkové péče do konce volebního období 2010 ─ 2014 na vlastní žádost.

a dále

Usnesení č. 256/2013/2
Rada města rozhodla jmenovat ode dne 01.07.2013 paní I. G. do funkce člena Sociální komise – doplňkové péče do konce volebního období 2010 ─ 2014.


3.02 Návrh na jmenování ředitelky Mateřské školy Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvkové organizace a ředitele Školní jídelny Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín, příspěvkové organizace
Usnesení č. 257/2013/1
Rada města rozhodla jmenovat paní Evu Tesařovou do funkce ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova 2471 s účinností od 01.08.2013.

a dále

Usnesení č. 257/2013/2
Rada města rozhodla jmenovat pana Marcela Novotného do funkce ředitele příspěvkové organizace Školní jídelna Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín s účinností od 01.08.2013.


3.03 Návrh na jmenování ředitele Městská knihovna Varnsdorf, příspěvková organizace
Usnesení č. 258/2013
Rada města rozhodla jmenovat paní Ing. Ilonu Martinovskou do funkce ředitelky Městské knihovny Varnsdorf, příspěvková organizace s účinností od 01.07.2013.


3.04 Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací
Usnesení č. 259/2013
Rada města rozhodla schválit vyplacení mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Městem Varnsdorf za 1. pololetí 2013 dle předloženého návrhu.


3.05 Návrh na vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM
Usnesení č. 260/2013
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM dle předloženého návrhu tajemníka MěÚ.


3.06 Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti RM
Usnesení č. 261/2013
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti RM dle návrhu tajemníka MěÚ.


3.07 Doplnění programu na zasedání ZM
Usnesení č. 262/2013
Rada města rozhodla schválit doplnění programu v bodě 5. Různé takto:
5.01 Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2013 o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her
5.02 Zajištění provozu a výuky Základní školy Varnsdorf, Seifertova 1650 ve školním roce 2013/2014
5.03 Schválení Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb ve Šluknovském výběžku na 2013 – 2017 
5.04 Schválení podání žádosti a finanční spoluúčasti města Varnsdorf do II. výzvy Podpora terénní práce na rok 2013 vyhlášené Úřadem vlády ČR
5.05 Žádost o schválení nákupu nového ultrazvukového přístroje na leasing
5.06 Příspěvek na škody vzniklé při povodni v červnu 2013


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. ZávěrMARTIN LOUKA                                                                                         KAREL DUBSKÝ 
starosta města                                                                                       místostarosta města