Usnesení z 6. schůze Rady města Varnsdorf

USNESENÍ

z 6. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 25. 1. 2007 od 13:00 hod. ve Studentském centru Střelnice
_________________________________________________________________________

Rada města projednala:
1. Převody majetku města
2. Různé
a) Návrh na jmenování členů, předsedy a tajemníka Komise pro cestovní ruch a přeshraniční spolupráci
b) Návrh na uzavření mandátní smlouvy – Asistenční centrum a.s. Most
c) Návrh na stanovení platů ředitelům PO
d) Návrh dodatku ke smlouvě o výpůjčce osob. automobilu
e) Udělení výjimky ze vzdělání řediteli PO Městské divadlo Varnsdorf
f) Udělení výjimky ze vzdělání ředitelek mateřských škol a školních jídelen
g) Návrh na provozování pravidelných měsíčních trhů
h) Návrh smlouvy o poskytnutí grantového příspěvku z rozpočtu města Varnsdorf pro rok 2007
i) Návrh vnitřního platového předpisu pro ředitele ZŠ, MŠ a JZŠ
j) Návrh na stanovení osobního příplatku, příplatku za vedení a zvláštního příplatku ředitelům ZŠ, MŠ a JZŠ
k) Žádost o použití městského znaku
l) Doplnění programu zasedání ZM

Usnesení č. 5/2007
Rada města rozhodla:
1. Pronajmout garsoniéru v DPS č.p. 2970, ul. Lesní, Varnsdorf paní L. Tučkové.

2. Pronajmout garsoniéru v DPS č.p. 3000, ul. Žitavská, Varnsdorf panu J. Rackovi.

3. Uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 2 v č.p. 3300, ul. Kostelní dle předloženého návrhu.

4. Uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 27 v č.p. 3300, ul. Kostelní dle předloženého návrhu.

5. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2761/24, ul. Kovářská, Varnsdorf paní L. Bagárové na dobu určitou do 31. 1. 2008.

6. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2761/34, ul. Kovářská, Varnsdorf slečně P. Dresslerové na dobu určitou do 31. 1. 2008.

7. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2764/46, ul. Žitavská, Varnsdorf slečně L. Paserinové na dobu určitou do 31. 1. 2008.

8. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2764/25, ul. Žitavská, Varnsdorf slečně M. Dostálové a panu M. Nedvědovi na dobu určitou do 31. 1. 2008.

9. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 2741/40, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní K. Horalové na dobu určitou do 31. 12. 2007 za podmínky navrácení garsoniéry v č.p. 3300, ul. Kostelní, Varnsdorf.

10. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 2739/41, ul. Edisonova, Varnsdorf slečně V. Wolfové a panu R. Edelmanovi na dobu určitou do 31. 1. 2008.

11. Nepronajmout byt 1+3 v č.p. 1460/2, ul. Plzeňská z důvodu plánovaného prodeje domu.

12. Pronajmout byt 1+2 v č.p. 2234/10, ul. Bratislavská, Varnsdorf manželům I. a Z. Garžovým na dobu určitou do 31. 12. 2007 za podmínky navrácení garsoniéry v č.p. 2762, ul. Kovářská, Varnsdorf.

13. Pronajmout byt 1+KK v č.p. 3307/19, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu O. Jirsovi na dobu určitou do 31. 1. 2008.

14. Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem garsoniéry v č.p. 2739, ul. Edisonova, Varnsdorf paní H. Zikové na dobu určitou do 31. 12. 2007.

15. Vypovědět nájem z bytu 1+2 v č.p. 2739, ul. Edisonova, Varnsdorf manželům J. a O. Rybářovým {dle § 711 odst. 2, písm. b), c) a d) občanského zákoníku}.

16. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 7290 v k.ú. Varnsdorf.

17. Zveřejnit záměr pronajmout a převést p.p.č. 7113/1 v k.ú. Varnsdorf.

18. Zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p.p.č. 894 v k.ú. Varnsdorf dle stávajícího užívání.

19. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 289 v k.ú. Studánka.

20. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 170/1 v k.ú. Varnsdorf.

21. Doporučit ZM nabýt do vlastnictví část p.p.č. 170/17, část p.p.č. 170/18, část p.p.č. 170/19, část p.p.č. 170/20, část p.p.č. 170/21, část p.p.č. 170/22, část p.p.č. 170/23 a p.p.č. 170/24, vše v k.ú. Varnsdorf.

22. Nezveřejnit záměr převést část p.p.č. 2638/1 v k.ú. Varnsdorf.

23. Nezveřejnit záměr převést část p.p.č. 762/5 v k.ú. Varnsdorf.

24. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu vést podzemní kabelové vedení NN po části p.p.č. 3300 v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce a.s., Praha (oprávněný) za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem po dokončení stavby a po zaměření skutečného stavu za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí ČEZ Distribuce a.s., Praha,
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30-ti dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

25. Ukončit NS č. 2006/10013 na pronájem p.p.č. 4949, p.p.č. 4950, p.p.č. 4951 a p.p.č. 4952 vše v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 12. 2006.

26. Ukončit NS č. 27/2003 na pronájem části p.p.č. 3339 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 1. 2007.

27. Ukončit NS č. 8/2005 na pronájem části p.p.č. 158 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 1. 2007.

28. Změnit NS č. 199/2000 a to tak, že Společenství vlastníků bytových jednotek domu č.p. 2428-30, bude nadále zastupovat Ing. Jaroslav Bílek, Nemocniční 2429, Varnsdorf a paní Božena Jandová, Nemocniční 2430, Varnsdorf.

29. Souhlasit se zřízením a provozováním rozvodů telekomunikační sítě pro zřízení internetových přípojek firmou CL-NET s.r.o., Česká Lípa v bytovém domě č.p. 3023 ve Varnsdorfu a uzavřít smlouvu o spolupráci.

30. Povolit stavbu dvou kovových přístřešků (na uskladnění lešení) na p.p.č. 92/1 v k.ú. Varnsdorf jako stavbu dočasnou na dva roky.

31. Souhlasit s rozšířením NN na p.p.č. 7433 a 7515/1 v k.ú. Varnsdorf.

32. Nezveřejnit záměr převést p.p.č. 54 v k.ú. Varnsdorf.

33. Souhlasit s umístěním satelitní antény pro pana V. Pergla na střeše domu č.p. 2740, Varnsdorf.

34. Nesouhlasit s umístěním satelitní antény pro pana L. Sedláčka na okenní parapet a fasádu domu č.p. 3307, Varnsdorf.

35. Udělit výjimku ze vzdělání řediteli PO Městské divadlo Varnsdorf panu Martinu Loukovi dle předloženého návrhu.

36. Udělit výjimku ze vzdělání ředitelkám PO zřizovaných městem Varnsdorf Evě Tesařové, Libuši Hrabalové, Evě Pinkasové, Jitce Málkové, Vlastě Tarnóczyové, Haně Frolové, Blance Thörichtové a Janě Fořtíkové dle předloženého návrhu.

37. Povolit použití znaku města Varnsdorf Střední škole služeb a cestovního ruchu na titulních stránkách publikace „Varnsdorfské stromy“.

Usnesení č. 6/2007
Rada města rozhodla schválit:
1. Dodatek ke Smlouvě o výpůjčce s panem Jiřím Suchardou ze dne 12. 12. 2003 dle předloženého návrhu.

2. Vzor Smlouvy o poskytnutí grantového příspěvku z rozpočtu města Varnsdorf pro rok 2007 dle předloženého návrhu.

3. Vnitřní platový předpis pro ředitele ZŠ, MŠ a JZŠ s právní subjektivitou s účinností od 1. 1. 2007 dle předloženého návrhu.

4. Doplnění programu III. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf v bodě 3. Různé takto:
b) Vyhodnocení činnosti MP za rok 2006
c) Zpráva Pracovní komise pro prodej bytových domů

Usnesení č. 7/2007
Rada města rozhodla odvolat:
1. Oldřišku Jiřištovou na vlastní žádost z funkce předsedy bytové komise.

Usnesení č. 8/2007
Rada města rozhodla jmenovat:
1. Paní Lilian Kubrovou do funkce předsedy bytové komise s účinností na volební období 2006-2010.

2. Ing. Evu Hamplovou jako předsedu komise, Ing. Ludmilu Pražanovou, Mgr. Janu Hušákovou, Martina Musílka, Otakara Urbana, Waltera Siebera, Petra Heinricha jako členy komise a Jiřinu Trebatickou jako tajemnici Komise pro cestovní ruch a přeshraniční spolupráci s účinností na volební období 2006 – 2010. 


Usnesení č. 9/2007
Rada města rozhodla zrušit:
1. Usnesení č. 99/2006/18 ze dne 30. 11. 2006.

Usnesení č. 10/2007
Rada města rozhodla vzít na vědomí:
1. Informaci Úřadu pro zastupování zastupování státu ve věcech majetkových o prodeji majetku státu o zamýšleném prodeji řadové garáže bez č.p. na p.p.č. 3299/4 včetně pozemku v ul. Sv. Čecha s tím, že o nabytí garáže do svého vlastnictví nemá město Varnsdorf Varnsdorf zájem.Usnesení č. 11/2007
Rada města rozhodla pověřit:
1. Starostu města uzavřením mandátní smlouvy s Asistenčním centrem a.s. Most na činnosti specifikované v čl. 2 smlouvy.

2. Předsedu Kulturní komise Rady města Varnsdorf pana Jiřího Suchardu projednáním provozováním měsíčních trhů v našem městě s nájemcem parkoviště v ul. Národní.

Usnesení č. 12/2007
Rada města rozhodla stanovit:
1. Platy ředitelům PO Nemocnici Varnsdorf MUDr. Václavu Járovi, PO Městská knihovna Varnsdorf Mgr. Veronice Kolářové a PO Městské divadlo Varnsdorf Martinu Loukovi dle předloženého návrhu.

2. Osobní příplatek, příplatek za vedení a zvláštní příplatek ředitelům ZŠ, MŠ a JZŠ s právní subjektivitou s účinností od 1. 1. 2007 dle předloženého návrhu.


Ing. Josef Poláček            František Dlask

starosta města                místostarosta