Usnesení z 6. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 26.01.2023 od 09:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti

1.01 Žádost Základní školy Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkové organizace o prodloužení termínu vrácení návratné finanční výpomoci zřizovateli
1.02 Žádost o individuální dotaci – K.V.
1.03 Žádost o individuální dotaci – R. P.
2. Převody majetku města
2.01 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Provozní řád a ceník za užívání Klubu důchodců ,,Pohádka“ Varnsdorf
3.02 Bezpečnostní analýza města Varnsdorf – aktualizace leden 2023 
3.03 Zajištění Terénního programu prostřednictvím WHITE LIGHT I., z.ú. 
3.04 Připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
3.05 Informace z komisí města
3.06 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
4. Diskuse
5. Závěr

 

1. Finanční záležitosti

1.01 Žádost Základní školy Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkové organizace o prodloužení termínu vrácení návratné finanční výpomoci zřizovateli
Usnesení č. 26/2023
Rada města rozhodla schválit Základní škole Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2023 dle předloženého návrhu.


1.02 Žádost o individuální dotaci – Karel Valenta
Usnesení č. 27/2023
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci panu K. V., xxxxxxx, Varnsdorf 407 47, ve výši 10.000 Kč na projekt Cena Tolštejnského panství – běh do vrchu.


1.03 Žádost o individuální dotaci – R. P.
Usnesení č. 28/2023
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci panu R. P., xxxxxx, Varnsdorf 407 47, ve výši 15.000 Kč na činnost v rámci silničních motocyklových závodů AČR a CAMS.


2. Převody majetku města

2.01 Majetkové záležitosti

Žádost o pronájem p. p. č. 30/13 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 29/2023
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 30/13 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2 v k. ú. Varnsdorf manželům P. a D. K. za cenu 500 Kč/rok na dobu neurčitou za účelem užívání stavby řadové garáže.


Žádost o ukončení nájemní smlouvy 
Usnesení č. 30/2023
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 5/2018 ke dni 31.12.2022.


Žádost o prodej p. p. č. 4725/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 31/2023
Rada města doporučuje zastupitelstvu města cenu za prodej p. p. č. 4725/1 v k. ú. Varnsdorf ve výši 350 Kč/m2.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
Usnesení č. 32/2023
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav kanalizační přípojky na části p. p. č. 4397/1 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem pozemku p. č. 4535 v k. ú. Varnsdorf, za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
Usnesení č. 33/2023
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni  spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní přípojky na části p. p. č. 787 a části p. p. č. 794/2 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem pozemku p. č. 794/1 v k. ú. Varnsdorf, za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.
 

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
Usnesení č. 34/2023
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni  spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní přípojky na části p. p. č. 280/2, p. p. č. 357 a p. p. č. 8174/3 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem pozemku p. č. 365, 367 a 368/9 v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem, vypracovaným na náklady budoucího oprávněného + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o zrušení věcného břemene 
Usnesení č. 35/2023
Rada města rozhodla ukončit dohodou smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni  spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav kanalizační přípojky na části p. p. č. 135 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem pozemku p. č. 134 a p. č. 133 v k. ú. Varnsdorf. Náklady spojené se zrušením věcného břemene – práva služebnosti uhradí povinný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. E618-S-4070/2022/Kov v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 36/2023
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení označené jako PS03 Rekonstrukce PZS V1 Varnsdorf, p. p. č. 5397 a p. p. č. 5816 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a Správa železnic, státní organizace (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč za každý dotčený pozemek. Částka je splatná do 60 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnost cesty
Usnesení č. 37/2023
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – práva služebnosti cesty, spočívající v právu přístupu a příjezdu k p. p. č. 1973/3 v k. ú. Varnsdorf po části p. p. č. 1973/4 a po části p. p. č. 1973/12 v k. ú. Varnsdorf dle geometrického plánu č. 6876-104/2023 mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky p. p. č. 1973/3 ve Varnsdorfu za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost pronájem p. p. č. 580/1 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 38/2023
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 580/1 – travní porost o výměře 1.311 m2 v k. ú. Studánka u Rumburku paní J. K. za cenu 500 Kč/rok na dobu neurčitou za účelem údržby pozemku, sekání trávy.


Žádost pronájem p. p. č. 6900/2, p. p. č. 6900/1 a p. p. č. 6897/11 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 39/2023
Rada města rozhodla p. p. č. 6900/2 – travní porost o výměře 525 m2, p. p. č. 6900/1 – travní porost o výměře 945 m2, p. p. č. 6897/11 – travní porost o výměře 396 m2 v k. ú. Varnsdorf paní H. Z. za cenu 500 Kč/rok na dobu neurčitou za účelem údržby pozemku, sekání trávy.


Uzavření Smlouvy o dílo „Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Západní – úsek od ul. Pražská k ul. Edisonova, Varnsdorf“ 
Usnesení č. 40/2023
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Západní – úsek od ul. Pražská k ul. Edisonova, Varnsdorf“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o., Sv. Čecha 1277, 407 47 Varnsdorf, IČ 2517098 s termínem dokončení do 31.05.2023 a celkovou cenou díla 957.233,58 Kč bez DPH za předpokladu schválení rozpočtu města na rok 2023.


3. Různé

3.01 Provozní řád a ceník za užívání Klubu důchodců ,,Pohádka“ Varnsdorf
Usnesení č. 41/2023
Rada města rozhodla schválit Provozní řád Klubu důchodců „Pohádka“ Varnsdorf č. p. 737 včetně ceníku za užívání tohoto objektu.


3.02 Bezpečnostní analýza města Varnsdorf 
Usnesení č. 42/2023
Rada města rozhodla schválit aktualizaci Bezpečnostní analýzy města Varnsdorf dle předloženého návrhu.


3.03 Zajištění Terénního programu prostřednictvím WHITE LIGHT I., z.ú. 
Usnesení č. 43/2023
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o zajištění služby „Terénní program pro uživatele drog ve městě Varnsdorf“ s organizací WHITE LIGHT I., z. ú., se sídlem Pražská 166/47, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 64676803.


3.04 Připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
Usnesení č. 44/2023
Rada města rozhodla připojit se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ symbolickým vyvěšením tibetské vlajky na budově Městského úřadu ve Varnsdorfu dne 10. března 2023.


3.05 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3.06 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 45/2023
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení. 


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

 

Jan Šimek                                         Jiří Sucharda    
starosta města                                  místostarosta města