Usnesení z 6. schůze Rady města Varnsdorf,

která se konala dne 22.01.2015 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1. Převody majetku města
1.01 Bytové záležitosti
1.02 Majetkové záležitosti
2. Různé
2.01 Informace o zastupování města na jednání honebního společenstva Hraničář Varnsdorf
2.02 Vyhlášení výběrového řízení na údržbu zeleně ve Varnsdorfu a na Studánce
2.03 Žádost o schválení podání přihlášky ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování
2.04 Žádost o schválení aktualizace „Plánu prevence kriminality města Varnsdorf na období 2014 – 2015“ pro rok 2015
2.05 Zajištění občerstvení a stánkového prodeje při pořádání městských kulturních akcí v roce 2015
2.06 Jmenování grantové pracovní komise pro rok 2015
2.07 Žádost o povolení užití znaku města Varnsdorf na propagačních materiálech Mezinárodního jazzového festivalu Mandava Jazz 2015
2.08 Doplnění programu na zasedání ZM
3. Diskuse
4. Závěr1. Převody majetku města

1.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 9/2015/1
Rada města rozhodlapronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2739//23, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu R. R. na dobu určitou do 30.06.2015. 1. náhradnice paní J. M. do 30.06.2015. 2. náhradník pan M. S. do 30.06.2015.

a dále

Usnesení č. 9/2015/2
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3014/35, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu panu M. N. na dobu určitou do 31.12.2015. 1. náhradník paní L. V. do 30.06.2015. 2. náhradník paní V. K. do 31.12.2015. 


Žádost o pronájem bytu 1+1 v domě č. p. 3307/39, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu
Usnesení č. 10/2015
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3307/39, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní A. B. na dobu určitou do 31.12.2015.


Žádost o pronájem bytu 1+3
Usnesení č. 11/2015/1
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+3 v domě č. p. 2739/43, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní M. Š. na dobu určitou do 31.12.2015. 1. náhradník paní M. A. do 31.12.2015. 2. náhradník paní E. K. do 30.06.2015.

a dále

Usnesení č. 11/2015/2
Rada města rozhodla pronajmout byt1+3 v domě č. p. 2740/63, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. N. a panu L. R. na dobu určitou do 31.12.2015 za podmínky navrácení bytu 1+1 v domě č. p. 2740/23 a garsoniéry v domě č. p. 2739/20, ul. Edisonova ve Varnsdorfu. 1. náhradník paní V. B. do 31.12.2015. 2. náhradník paní B. P. do 31.12.2015.


Žádosti o prodloužení nájemních smluv
Usnesení č. 12/2015/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/39, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní E. K. do 28.02.2016.

a dále

Usnesení č. 12/2015/2
Rada města rozhodlaprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3014/49, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu panu J. R. do 28.02.2016.

a dále

Usnesení č. 12/2015/3
Rada města rozhodlaprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/41, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu J. K. do 28.02.2016.

a dále

Usnesení č. 12/2015/4
Rada města rozhodlaprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/1, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní V. V. do 28.02.2016.

a dále

Usnesení č. 12/2015/5
Rada města rozhodlaprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3014/24, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu manželům J. a F. H. do 28.02.2016.

a dále

Usnesení č. 12/2015/6
Rada města rozhodlaprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/24, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní M. D. do 28.02.2016

a dále

Usnesení č. 12/2015/7
Rada města rozhodlaprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3300/5, ul. Kostelní ve Varnsdorfu paní A. Š. do 28.02.2016.

a dále

Usnesení č. 12/2015/8
Rada města rozhodlaprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2740/54, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní Š. P. do 28.02.2016.

a dále

Usnesení č. 12/2015/9
Rada města rozhodlaprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/57, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu manželům Z. a L. H. do 28.02.2016.

a dále

Usnesení č. 12/2015/10
Rada města rozhodlaprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/61, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní L. M. a panu J. H. do 28.02.2016.

a dále

Usnesení č. 12/2015/11
Rada města rozhodlaprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/2, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu M. V. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 12/2015/12
Rada města rozhodlaprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/35, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. M. do 28.02.2016.

a dále

Usnesení č. 12/2015/13
Rada města rozhodlaprodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 2970/72, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní J. N. do 28.02.2016.

a dále

Usnesení č. 12/2015/14
Rada města rozhodlaprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/34, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní P. M. do 28.02.2016.

a dále

Usnesení č. 12/2015/15
Rada města rozhodlaprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2290/C/3, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní M. A. do 28.02.2016.

a dále

Usnesení č. 12/2015/16
Rada města rozhodlaprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3014/11, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu manželům M. a J. H. do 30.04.2015.


1.02 Majetkové záležitosti

Žádost o uzavření smlouvy o zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 13/2015
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav a vedení kanalizačního a vodovodního řadu na p. p. č. 3050v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a Severočeskou vodárenskou společností a.s., IČ 49099469 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 2.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne zápisu práva služebnosti. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 14/2015
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav a vedení kanalizačního a vodovodního řadu na p. p. č. 781, p. p. č. 1066, p. p. č. 1110 všev k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a Severočeskou vodárenskou společností a.s., IČ 49099469 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 2.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne zápisu práva služebnosti. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 15/2015
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav a kabelového vedení NN na p. p. č. 1457 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne zápisu práva služebnosti. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný. 


Žádost o uzavření smlouvy o zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 16/2015
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav a vedení splaškové kanalizace na p. p. č. 3814/9 a 3816/2 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a A. a K. K. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne zápisu práva služebnosti. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o ukončení nájmu
Usnesení č. 17/2015
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 68/2003 na pronájem p. p. č. 87/11 v k. ú. Varnsdorf k 31.01.2015.


Žádost o prodej p. p. č. 3089 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 18/2015/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 3089 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 18/2015/2
Rada města rozhodla stanovit cenu za prodej p. p. č. 3089 v k. ú. Varnsdorf ve výši 200 Kč/m2 .


Žádost o prodej části p. p. č. 3355/1 a p. p. č. 3354 vše v k. ú. Varnsdorf
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání)


Žádost o prodej p. p. č. 6027/2 a p. p. č. 6027/1 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 19/2015
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 6027/2 a p. p. č. 6027/1 vše v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 2167 a části 2168/1 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 20/2015/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 2167, část p. p. č. 2168/1, p. p. č. 2165 a budovu na p. p. č. 2165 vše v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 20/2015/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 2167 a části p. p. č. 2168/1 vše v k. ú. Varnsdorf dle stávajícího užívání.


Žádost o prodej p. p. č. 2079 a p. p. č. 2080 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 21/2015
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 2079 a p. p. č. 2080 vše v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 6204/19 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 22/2015
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 6204/19 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o snížení kupní ceny za prodej části p. p. č. 7721/5 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 23/2015
Rada města rozhodla ponechat cenu za prodej částí p. p. č. 7721/5 v k. ú. Varnsdorf ve výši 550 Kč/m2.


Schválení návrhu smlouvy č. 14208043 o poskytnutí podpory
Usnesení č. 24/2015/1
Rada města rozhodla schválit Smlouvu č. 14208043 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OPŽP.

a dále

Usnesení č. 24/2015/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvy č. 14208043 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OPŽP na akci „Snížení energetické náročnosti POLIKLINIKA VARNSDORF“.


2. Různé

2.01 Informace o zastupování města na jednání honebního společenstva Hraničář Varnsdorf
Usnesení č. 25/2015
Rada města rozhodla delegovat zástupce města na jednání valné hromady honebního společenstva Hraničář Varnsdorf v letech 2015 –2018 pana Ing. Přemysla Brzáka.


2.02 Vyhlášení výběrového řízení na údržbu zeleně ve Varnsdorfu a na Studánce
Usnesení č. 26/2015
Rada města rozhodla schválit projekt údržby zeleně dle předloženého návrhu.


2.03 Žádost o schválení podání přihlášky ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování.
Usnesení č. 27/2015
Rada města rozhodlaschválitpodání přihlášky ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování.


2.04 Žádost o schválení aktualizace „Plánu prevence kriminality města Varnsdorf na období 2014 – 2015“ pro rok 2015
Usnesení č. 28/2015
Rada města rozhodlaschválitaktualizaci Plánu prevence kriminality města Varnsdorf na období 2014 – 2015“ pro rok 2015. 


2.05 Zajištění občerstvení a stánkového prodeje při pořádání městských kulturních akcí v roce 2015
Usnesení č. 29/2015
Rada města rozhodla uzavřít se svépomocným družstvem Mandava Smlouvu o spolupráci při pořádání městských kulturních akcí města Varnsdorf.

2.06 Jmenování grantové pracovní komise pro rok 2015
Usnesení č. 30/2015
Rada města rozhodla jmenovat Ing. B. K., Mgr. Š. M., Bc. J. F., Mgr. J. N., Ing. I. M. a Mgr. J. R. do funkce členů a J. H. do funkce předsedy grantové pracovní komise pro rok 2015. 


2.07 Žádost o povolení užití znaku města Varnsdorf na propagačních materiálech Mezinárodního jazzového festivalu Mandava Jazz 2015
Usnesení č. 31/2015
Rada města rozhodla povolit užití velkého znaku města Varnsdorf na propagačních materiálech Mezinárodního jazzového festivalu Mandava Jazz 2015.


2.08 Doplnění programu na zasedání ZM
Usnesení č. 32/2015
Rada města rozhodla schválit doplnění programu v bodě 3. Různé takto:
3.01 Schválení Programu Prevence kriminality města Varnsdorf a podání žádosti v rámci dotačního titulu Ministerstva vnitra ČR na rok 2015 a zajištění spolufinancování programu

3. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


4. Závěr


Ing. Stanislav Horáček                                                             Josef Hambálek
starosta města                                                                        místostarosta města