Usnesení z 59. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 13. 5. 2009 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města 

 

 

Rada města projednala:

1.      Finanční záležitosti

a)      Změnu závazných ukazatelů na rok 2009 pro MŠ Varnsdorf, Nezvalova 2024

b)      Žádost Okresního mysliveckého spolku Děčín o finanční příspěvek

2.      Převody majetku města

3.      Různé

a)      Návrh na zřízení další speciální třídy v MŠ Varnsdorf, Nezvalova 2024

b)      Návrh na prodloužení jmenování ředitele ŠJ Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926

c)      Návrh na snížení osobních příplatků ředitelů školních jídelen

d)      Žádost o souhlas s navýšením kapacity oboru vzdělávání Pomocná škola

e)      Změnu ceníku u vyvážení komunálního odpadu

f)        Zřízení „veřejné služby“ dle zákona č. 111/2006

g)      Žádost o schválení veřejné hudební produkce

h)      Zprávu o kontrole plnění usnesení

i)        Program na zasedání ZM

 

Usnesení č. 46/2009

Rada města rozhodla:

1.      Neposkytnout finanční příspěvek Okresnímu mysliveckému spolku Děčín.

 

2.      Pronajmout garsoniéru v domě č.p. 2761/33, ul. Kovářská, Varnsdorf panu V. K. na dobu určitou do 30. 6. 2010. Náhradníkem je pan P. B. na dobu určitou do 31. 12. 2009. 

 

3.      Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 2741/10, ul. Křižíkova, Varnsdorf panu J. Č. na dobu určitou do 30. 6. 2010. Náhradníkem je paní V. Č..

 

4.      Nepronajmout byt 1+1 v domě č.p. 3307/38, ul. Nemocniční, Varnsdorf paní I. T..

 

5.      Pronajmout byt 1+3 v domě č.p. 3023/27, ul. Kmochova, Varnsdorf M. S. a P. B. na dobu určitou do 30. 6. 2010 za podmínky navrácení bytu č. 33 v tom samém domě.

 

6.      Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 3023/33, ul. Kmochova, Varnsdorf sl. P. G. na dobu určitou do 30. 6. 2010 za podmínky navrácení bytu 1+1 v domě č.p. 3014/45, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu.

 

7.      Uzavřít novou nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 2739/1, ul. Edisonova, Varnsdorf s manžely M. a R. F. na dobu určitou do 31. 12. 2009.

 

8.      Neprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+KK v domě č.p. 3321/7, ul. Nemocniční, Varnsdorf sl. L. V..

 

9.      Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav nadzemního komunikačního vedení na p.p.č. 215, p.p.č. 742, p.p.č. 743 vše v k.ú. Studánka mezi městem Varnsdorf (povinný) a Telefónicou O2 Czech Republic a.s., (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 2.776,- Kč + 19 % DPH splatnou do 60-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:

-          náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí Telefónica O2 Czech Republic,

-          smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

 

10.  Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu umístění, zřízení a provozování stavby na p.p.č. 4368 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.190,- Kč tj. včetně 19 % DPH splatnou do 60-ti dnů  ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:

-          náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí ČEZ Distribuce a.s., Děčín

-          smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 60-ti dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

 

11.  Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu umístění, zřízení a provozování stavby na p.p.č. 3873 a p.p.č. 3874 vše v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.190,- Kč tj. včetně 19 % DPH splatnou do 60-ti dnů  ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:

-          náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí ČEZ Distribuce a.s., Děčín

-          smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 60-ti dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

 

12.  Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu umístění, zřízení a provozování stavby na st.p.č. 7 a p.p.č. 19 vše v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.190,- Kč tj. včetně 19 % DPH splatnou do 30-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:

-          náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí ČEZ Distribuce a.s., Děčín

-          smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 60-ti dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

  

13.  Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu umístění, zřízení a provozování stavby na p.p.č. 5547 a p.p.č. 5548 vše v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.190,- Kč tj. včetně 19 % DPH splatnou do 60-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:

-          náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí ČEZ Distribuce a.s., Děčín

-          smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 60-ti dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

 

14.  Zveřejnit záměr převést p.p.č. 83, p.p.č. 84, část p.p.č. 85 a p.p.č. 86 vše v k.ú. Studánka.

 

15.  Zadat GP na rozdělení p.p.č. 85 v k.ú. Studánka.

 

16.  Nezveřejnit záměr převést p.p.č. 3711/5 v k.ú. Varnsdorf.

 

17.  Nezveřejnit záměr převést p.p.č. 2364/3 v k.ú. Varnsdorf.

 

18.  Nezveřejnit záměr převést část p.p.č. 2563/4 v k.ú. Varnsdorf.

 

19.  Zveřejnit záměr převést budovu bez č.p. na st.p.č. 1519/40 a st.p.č. 1519/40 v k.ú. Varnsdorf.

 

20.  Nezveřejnit záměr převést p.p.č. 870 v k.ú. Varnsdorf.

 

21.  Zveřejnit záměr převést p.p.č. 4569/7 v k.ú. Varnsdorf.

 

22.  Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 686, část p.p.č. 690, p.p.č. 691, p.p.č. 692 a část p.p.č. 693 vše v k.ú. Studánka.

 

23.  Zadat GP na zaměření dle stávajícího oplocení.

 

24.  Nezveřejnit záměr převést p.p.č. 7999/1, p.p.č. 8003/13, p.p.č. 8003/14 a p.p.č. 8003/20 vše v k.ú. Varnsdorf.

 

25.  Upravit přílohu č. 1 v Zásadách prodeje a pronájmu pozemků z majetku města Varnsdorf dle navrhované přílohy.

 

26.  Pronajmout část p.p.č. 4569/1 v k.ú. Varnsdorf o výměře 300 m2 panu J. L. do 31. 12. 2009 za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok.

 

27.  Pronajmout část p.p.č. 4569/1 v k.ú. Varnsdorf o výměře 760 m2 panu J. H. do 31. 12. 2009 za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok.

 

28.  Zveřejnit záměr pronajmout p.p.č. 380/1, p.p.č. 381 a p.p.č. 384 vše v k.ú. Varnsdorf.

 

29.  Ukončit NS č. 10/2008 na pronájem p.p.č. 6353/1 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 5. 2009.

 

30.  Ukončit NS č. 143/1997 na pronájem části p.p.č. 7696 a části p.p.č. 7697 vše v k.ú. Varnsdorf ke dni 30. 6. 2009.

 

31.  Ukončit Nájemní smlouvu včetně dodatků č. 1 a 2 na pronájem č.p. 476, ul. B. Němcové ve Varnsdorfu (Studentský klub Střelnice) se současným nájemcem Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, IČ 64045625 dohodou k 31. 5. 2009.

 

32.  Pronajmout č.p. 476 se st.p.č. 3124 v k.ú. Varnsdorf (Studentský klub Střelnice) Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Varnsdorf, IČ 64045625 na dobu neurčitou s účinností od 1. 6. 2009 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za cenu 100,- Kč/rok za účelem provozování Studentského klubu Střelnice (jednotlivé aktivity budou vymezeny v nájemní smlouvě) s tím, že veškeré náklady za služby spojené s užíváním prostor hradí nájemce.

 

33.  Pronajmout č.p. 2574 na st.p.č. 1594/1 v k.ú. Varnsdorf Oblastnímu muzeu v Děčíně, příspěvková organizace, IČ: 00360210 na dobu určitou do doby ukončení rekonstrukce objektu muzea č.p. 415, ul. Poštovní, Varnsdorf za cenu 50,- Kč/rok za účelem zřízení a provozování pobočky Oblastního muzea v Děčíně s tím, že veškeré náklady za služby spojené s užíváním prostor hradí nájemce.

 

34.  Pronajmout část nebytových prostor v části 1.PP v č.p. 1838 ve Varnsdorfu Městské knihovně Děčín, příspěvková organizace, IČ: 64679454 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců za cenu 200,- Kč/m2/rok za účelem provozování detašovaného pracoviště Městské knihovny Děčín s tím, že poměrnou část nákladů za služby spojené s užíváním prostor hradí nájemce.

 

35.  Uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem č.p. 1800 ze dne 7. 1. 2005 uzavřené s nájemcem VOŠ a SPŠ, kterým se doplňuje ustanovení o podnájmu nemovitosti      č.p. 1800.

 

36.  Souhlasit s podnájmem části nebytových prostor v č.p. 1800 pro Jizerské pekárny s.r.o. za účelem zřízení a provozování školní kantýny.

 

37.  Povolit výjimku z tržního řádu města pro pana M. R., Úštěk za účelem stánkového prodeje zeleniny a květin na soukromých pozemcích č. 2483/1 a 2483/3 v k.ú. Varnsdorf (ul. Národní).

 

38.  Souhlasit s návrhem likvidační komice na likvidaci počítače AT v hodnotě 47.900,- Kč v majetku města - PO Městské divadlo Varnsdorf.

 

39.  Souhlasit s umístěním betonového monolitu Horolezeckého klubu Varnsdorf na p.p.č. 2832/4 v k.ú. Varnsdorf.

 

40.  Doporučit ZM vydat Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle předloženého návrhu s účinností od 1. 6. 2009.

 

41.  Souhlasit se zřízením další speciální třídy v Mateřské škole Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvková organizace s účinností od 1. 9. 2009 dle předloženého návrhu.

 

42.  Prodloužit jmenování pana M. N. do funkce ředitele Školní jídelny Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín, příspěvková organizace na dobu neurčitou s účinností od 1. 7. 2009 dle předloženého návrhu.

 

43.  Souhlasit s navýšením kapacity oboru vzdělávání 79-01-B/001 Pomocná škola ve Speciální základní škole a Mateřské škole, Varnsdorf, T. G. Masaryka 1804, příspěvková organizace s účinností od 1. 9. 2009 dle předloženého návrhu.

 

 

Usnesení č. 47/2009

Rada města rozhodla pověřit:

1.      Starostu města uzavřením přílohy č. 16 k dodatku č. 1 ze dne 31. 12. 2001 (ke smlouvě o svozu a likvidaci komunálních odpadů).

 

 

Usnesení č. 48/2009

Rada města rozhodla zřídit:

1.      Dle zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci hmotné nouzi ve znění pozdějších předpisů institut „veřejné služby“ s účinností od 1. 6. 2009.

 

Usnesení č. 49/2009

Rada města rozhodla zrušit:

1.      Usnesení RM  č. 40/2009/9 ze dne 23. 4. 2009.

 

2.      Usnesení RM č. 25/2009/33 ze dne 19. 3. 2009.

 

3.      Usnesení RM č. 44/2009/22 ze dne 23. 4. 2009.

 

 

Usnesení č. 50/2009

Rada města rozhodla schválit:

1.      Z titulu funkce zřizovatele Mateřské škole Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2009 dle předloženého návrhu.

 

2.      Snížení osobních příplatků ředitelům školních jídelen s účinností od 1. 5. 2009 dle předloženého návrhu.

 

3.      Konání veřejné hudební produkce pod názvem „Kocour Fest“ na otevřeném prostranství ve dne 6. 6. 2009 od 16:00 hod. do 02:00 hod..

 

4.      Program na XXV. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se uskuteční dne 28. 5. 2009 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:

1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města

2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM

3. Různé

4. Zprávy výborů ZM

5. Převody majetku města

6. Finanční záležitosti 

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM

8. Závěr

           

 

Usnesení č. 51/2009

Rada města rozhodla vzít na vědomí:

1.      Zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.

 

 

Ing. Josef Poláček                                                                          Mgr. Petr Šmíd

starosta města                                                                             místostarosta