Usnesení z 59. schůze Rady města Varnsdorf

Usnesení z 59. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 11.05.2021 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2021 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Křižíkova č. p. 2757, příspěvkovou organizaci
1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2021 pro Základní školu Varnsdorf, Náměstí E. Beneše 469, příspěvkovou organizaci
1.03 Odpis daňových pohledávek
1.04 Odpis daňových pohledávek
1.05 Soudní spor s Ing. arch. Pavlem Horkým – AA-ATELIER ALFA
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby
3.02 Žádost o souhlas se zapojením Mateřské školy Varnsdorf, Seifertova 2471, PO do Výzvy č. 02_20_080 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Prioritní osy PO3 vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
3.03 Návrh na vyplacení finančního příspěvku oddávajícím 
3.04 Informace z komisí města
3.05 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
4. Diskuse
5. Závěr

 

1. Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2021 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Křižíkova č. p. 2757, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 195/2021
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Křižíkova č. p. 2757, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2021 dle předloženého návrhu.


1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2021 pro Základní školu Varnsdorf, Náměstí   E. Beneše 469, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 196/2021
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, Náměstí E. Beneše 469, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2021 dle předloženého návrhu.


1.03 Odpis daňových pohledávek
Usnesení č. 197/2021
Rada města rozhodla vzít na vědomí odepsání daňových pohledávek dle předloženého návrhu.  


1.04 Odpis nedaňových pohledávek
Usnesení č. 198/2021
Rada města rozhodla odepsat pohledávky ve výši 135,17 Kč dle předloženého návrhu. 


1.05 Soudní spor s Ing. arch. Pavlem Horkým – AA-ATELIER ALFA
Usnesení č. 199/2021
Rada města rozhodla navrhnout smír protistraně a zpětvzetí žaloby ve věci soudního sporu s Ing. arch. Pavlem Horkým – AA-ATELIER ALFA


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 200/2021
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 116/2021/1 ze dne 25.03.2021.  


Žádost o pronájem bytu  1+1
Usnesení č. 201/2021
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2741/3, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu  panu T. D. do 30.04.2022. 1. náhradník pan O. P. do 30.04.2022. 2. náhradník paní R. H. a pan J. T. do 30.04.2022.    


Návrhy na prodloužení nájemních smluv na byty
Usnesení č. 202/2021/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/10, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu L. O. do 30.06.2022.

a dále 

Usnesení č. 202/2021/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/18, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní I. Č. do 30.06.2022.
a dále

Usnesení č. 202/2021/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/20, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. V. do 30.06.2022.

a dále 

Usnesení č. 202/2021/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/24, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. S. do 30.06.2022.

a dále 

Usnesení č. 202/2021/5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+KK v domě č. p. 3307/27, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní J. E. do 30.06.2022.

a dále 

Usnesení č. 202/2021/6
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/28, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní I. P. do 30.06.2022.

a dále 

Usnesení č. 202/2021/7
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+KK v domě č. p. 3307/32, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní P. L. do 30.06.2022.

a dále 

Usnesení č. 202/2021/8
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/37, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní J. K. do 30.06.2022.

a dále 

Usnesení č. 202/2021/9
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/04, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní I. Š. do 30.06.2022.


Návrh na neprodloužení nájemní smlouvy na byt
Usnesení č. 203/2021
Rada města rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/29, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu P. V. a zahájit kroky k navrácení bytu městu. 


Žádosti o pronájem bytu BZU 1+KK
Usnesení č. 204/2021/1
Rada města rozhodla pronajmout BZU 1+KK v DPS č. p. 2970/51, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní J. B. na dobu určitou do 30.04.2022.

a dále 

Usnesení č. 204/2021/2
Rada města rozhodla pronajmout BZU 1+KK v DPS č. p. 2970/31, ul. Lesní ve Varnsdorfu panu K. B. na dobu určitou do 30.04.2022.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4011817/001, DC_Varnsdorf, p. p. č. 1325
Usnesení č. 205/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 1325, na části        p. p. č. 1326, p. p. č. 7530 a p. p. č. 7571/1 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 3.600 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4011539/002, DC_Varnsdorf, p. p. č. 3646/13
Usnesení č. 206/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 3646/13, na části  p. p. č. 3572, p. p. č. 3646/1 a p. p. č. 3596/2 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4020728/VB001, DC_Varnsdorf, p. p. č. 5028/5
Usnesení č. 207/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 5028/5, na části     p. p. č. 4986/1 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-4006379/VB/P001, DC_Varnsdorf, Unifikace DC 2026, 2038
Usnesení č. 208/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, unifikace DC 2026, 2038 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 46.900 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu „REKO MS Varnsdorf – Komenského – II. etapa, č. 7700101678“
Usnesení č. 209/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby plynárenského zařízení „REKO MS Varnsdorf – Komenského, II. etapa, číslo stavby 7700101678, na části p. p. č. 1422, p. p. č. 1452, p. p. č. 1457, p. p. č. 7341, p. p. č. 7402/2,    p. p. č. 7433 a p. p. č. 7472/3  vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a GasNet, s.r.o. za jednorázovou úhradu ve výši znaleckého posudku. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. 


Prodej části p. p. č. 4605/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 210/2021
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 4605/2 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 3229, p. p. č. 3239, p. p. č. 3240, p. p. č. 3241 a p. p. č. 3242 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 211/2021
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout a převést p. p. č. 3229, p. p. č. 3239, p. p. č. 3240, p. p. č. 3241 a p. p. č. 3242 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 6853, části p. p. č. 6854/1, p. p. č. 6855 a p. p. č. 6997/5 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 212/2021/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 6853, část p. p. č. 6854/1, p. p. č. 6855 a p. p. č. 6997/5 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 212/2021/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 6853 a části p. p. č. 6854/1 v k. ú. Varnsdorf k možnosti případnému rozšíření komunikace.


Žádost o prodej p. p. č. 3795/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 213/2021
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 3795/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 3598/9 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 214/2021
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 3598/9 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 806 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 215/2021
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 806 v    k. ú. Studánka u Rumburku pouze pro účely rozšíření komunikace.


Návrh na nabytí p. p. č. 1955/2 a p. p. č. 1973/3 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 216/2021
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města nabýt do vlastnictví p. p. č. 1955/2 a p. p. č. 1973/3 v k. ú. Varnsdorf.


Návrh na nabytí p. p. č. 8213/13 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 217/2021
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města nabýt do vlastnictví p. p. č. 8213/13 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o pronájem části p. p. č. 2532/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 218/2021
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr pronajmout část p. p. č. 2532/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o pronájem části p. p. č. 3638/6 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 219/2021
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr pronajmout část p. p. č. 3638/6 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o pronájem části p. p. č. 7019/1 v k. ú. Varnsdorf 
Usnesení č. 220/2021
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 7019/1 o výměře 440 m2 v k. ú. Varnsdorf paní L. S. na dobu neurčitou za cenu 3 Kč/m2/rok za účelem užívání zahrádky.


Žádost o pronájem p. p. č. 7020 v k. ú. Varnsdorf 
Usnesení č. 221/2021
Rada města rozhodla nepronajmout p. p. č. 7020 o výměře 150 m2 v k. ú. Varnsdorf. 


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
Usnesení č. 222/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní a  kanalizační přípojky na části p. p. č. 7341 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti (oprávněný) p. p. č. 7310/3 v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na akci ,,PD Rekonstrukce venkovní terasy objektu Hrádek“
Usnesení č. 223/2021
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo se společností V&M Liberec s.r.o., IČ 47282525 na realizaci akce ,,PD Rekonstrukce venkovní terasy objektu Hrádek“ z důvodu prodloužení termínu dokončení díla dle předloženého návrhu.


Uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na akci ,,Rekonstrukce Hrádku – Hlavní budova“
Usnesení č. 224/2021
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 27.07.2020 s dodavatelem stavby Stamo spol. s r.o. Děčín, IČ 43222323 na realizaci akce ,,Rekonstrukce Hrádku – Hlavní budova“ z důvodu prodloužení termínu dokončení díla do 30.09.2021.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Výstavba parkoviště u č. p. 3021 – 3022 v ulici Karolíny Světlé, Varnsdorf“
Usnesení č. 225/2021/1
Rada města rozhodla o vybraném dodavateli výběrového řízení s názvem „Výstavba parkoviště u č. p. 3021  –  3022 v ulici Karolíny Světlé, Varnsdorf“ vyhlášeného dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf  uchazeči MEŠ SERVIS, s.r.o., Vršovická 416/9, 101 00 Praha, IČ 02201917.

a dále

Usnesení č. 225/2021/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem MEŠ SERVIS, s.r.o., Vršovická 416/9, 101 00 Praha, IČ 02201917 na akci „Výstavba parkoviště u č. p. 3021  –  3022 v ulici Karolíny Světlé, Varnsdorf“ za cenu 2.434.491,18 Kč bez DPH. 


Smlouva o nájmu č. 1/2016 
Usnesení č. 226/2021
Rada města rozhodla ukončit Smlouvu o nájmu č. 1/2016 s Lesy České republiky, s. p., se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68, IČ 42196451 za podmínek dle Smlouvy. 


Uzavření Smlouvy o dílo „Rekonstrukce VO ul. Žitavská – I. etapa“
Usnesení č. 227/2021/1
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na akci „Rekonstrukce VO ul. Žitavská – I. etapa“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o., IČ 25017098 s termínem dokončení do 31.08.2021 a celkovou cenou díla 812.111,22 Kč bez DPH.

a dále

Usnesení č. 227/2021/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce VO ul. Žitavská – I. etapa“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o., IČ 25017098 s termínem dokončení do 31.08.2021 a celkovou cenou díla 812.111,22 Kč bez DPH.


3. Různé

3.01 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby
Usnesení č. 228/2021/1
Rada města rozhodla uzavřít „Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby“ dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 228/2021/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem „Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby“.


3.02 Žádost o souhlas se zapojením Mateřské školy Varnsdorf, Seifertova 2471, PO do Výzvy č. 02_20_080 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Prioritní osy PO3 vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
Usnesení č. 229/2021
Rada města rozhodla souhlasit se zapojením Mateřské školy Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvková organizace do Výzvy č. 02_20_080 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Prioritní osy PO3, vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 


3.03 Návrh na vyplacení finančního příspěvku oddávajícím 
Usnesení č. 230/2021
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku oddávajícím dle návrhu tajemníka MěÚ.


3.04 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3.05 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 231/2021
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení. 


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

 

ThMgr. Roland Solloch                                  Jiří Sucharda    
starosta města                                            místostarosta města