Usnesení z 59. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 30.03.2017 od 12:30 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
1.01 Žádost o poskytnutí finančního daru na konání benefičního festivalu HelpFest Varnsdorf
1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2017 pro Základní školu Varnsdorf, Seifertova 1650, příspěvkovou organizaci
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Smlouva o dílo na údržbu zeleně
3.02 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku
3.03 Žádost o vydání souhlasu s pokračováním činnosti přípravných tříd v IZŠ Karlova
3.04 Pověření člena ZM k provádění občanských obřadů
3.05 Žádost o uzavření Smlouvy o dílo na vypracování projektových dokumentací a zajištění inženýrské činnosti pro rekonstrukci vybraných úseků veřejného osvětlení
3.06 Žádost o uzavření Příkazní smlouvy na zpracování zadávacího řízení
3.07 Doplnění programu na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr1. Finanční záležitosti

1.01 Žádost o poskytnutí finančního daru na konání benefičního festivalu HelpFest Varnsdorf
Usnesení č. 85/2017
Rada města rozhodla neposkytnout finanční dar na konání benefičního festivalu HelpFest Varnsdorf.


1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2017 pro Základní školu Varnsdorf, Seifertova 1650, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 86/2017
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, Seifertova 1650, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2017 dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem bytu v DPS
Usnesení č. 87/2017
Rada města rozhodla pronajmout byt 2+KK v DPS č. p. 3321/28, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu L. M. na dobu určitou do 31.03.2018.


Žádost o pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 88/2017/1
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3023/31, ul. Kmochova ve Varnsdorfu panu J. L. na dobu určitou do 31.03.2018 za podmínky navrácení bytu č. 28 v domě č. p. 2763, ul. Kovářská ve Varnsdorfu. Náhradník paní M. H. do 31.12.2017.

a dále

Usnesení č. 88/2017/2
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3023/11, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní M. M. na dobu určitou o 31.12.2017.

a dále

Usnesení č. 88/2017/3
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3014/20, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní V. H. na dobu určitou do 31.03.2018. Náhradník paní M. G. do 31.03.2018.

a dále

Usnesení č. 88/2017/4
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2741/59, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní S. H. na dobu určitou do 31.12.2017. 1. náhradník paní L. D. do 31.03.2018. 2. náhradník pan P. G. do 31.12.2017.


Žádost o pronájem bytu 1+3
Usnesení č. 89/2017
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+3 v domě č. p. 2741/37, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu manželům M. a A. Ř. jako byt náhradní dle předloženého návrhu. 1. náhradník paní L. D. na dobu určitou do 31.03.2018. 2. náhradník paní J. Ch. a J. R. na dobu určitou do 31.03.2018.


Žádost o pronájem bytu 1+KK v domě č. p. 3300/23, ul. Kostelní ve Varnsdorfu
Usnesení č. 90/2017
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+KK v družstevním domě č. p. 3300/23, ul. Kostelní ve Varnsdorfu novému členu panu M. H. na dobu neurčitou dle předloženého návrhu.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 91/2017
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy „DC Varnsdorf, p. p. č. 3648/5, nové kNN na části p. p. č. 3643 a části p. p. č. 3648/1 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Návrh na nabytí do majetku města
Usnesení č. 92/2017
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města nabýt do majetku p. p. č. 5456 o výměře 2542 m2 – zastavěná plocha, nádvoří, p. p. č. 5458 o výměře 11288 m2 – ostatní plocha, p. p. č. 5459 o výměře 949 m2 – zastavěná plocha, nádvoří, p. p. č. 5461 o výměře 241 m2 – zastavěná plocha, nádvoří za maximální cenu 100 Kč/m2 dle doporučení KSMV.


Návrh na uzavření Dodatku nájemní smlouvy
Usnesení č. 93/2017
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. 17/2015 ze dne 01.07.2015, a to tak, že se mění odst. I. bod 2 smlouvy, kterým se upravuje výměra pronajaté části na 156 m2 a tím se mění roční nájemné na 468 Kč/rok.


Návrh na uzavření Dodatku nájemní smlouvy
Usnesení č. 94/2017
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. 36/2007 ze dne 19.09.2007, který vypouští ze smlouvy pozemky p. č. 6855 a p. p. č. 6854/1 v k. ú. Varnsdorf a tím se mění roční nájemné na 1.249 Kč/rok.


Návrh na uzavření Dodatku nájemní smlouvy
Usnesení č. 95/2017
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. 71/2004 ze dne 30.09.2004, který vypouští ze smlouvy pozemek p. č. 6002/1 v k. ú. Varnsdorf a tím se mění roční nájemné na 5.685 Kč/rok.


Žádost o ukončení Nájemní smlouvy
Usnesení č. 96/2017
Rada města rozhodla ukončit Nájemní smlouvu č. 17/2016 na pronájem části p. p. č. 4818 v k. ú. Varnsdorf ke dni 31.03.2017.


Žádost o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 316 545 týkající se Opravy havarijního stavu mostu VDF-009M ul. Bratislavská ve Varnsdorfu
Usnesení č. 97/2017
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 316 545 na akci Oprava havarijního stavu mostu VDF-009M ul. Bratislavská ve Varnsdorfu, kterým se navyšuje cena díla o 229.420,16 Kč bez DPH z důvodu vyvolaných víceprací.


Zpráva Ústřední inventarizační komise
Usnesení č. 98/2017
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu Ústřední inventarizační komise o provedené inventarizaci hmotného a nehmotného majetku města Varnsdorf k 31.12.2016.


Žádost o uzavření Smlouvy o dílo na architektonickou studii
Usnesení č. 99/2017
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvě o dílo s Ing. arch. B. Šonským na architektonickou studii řešení nám. E. Beneše a ul. Legií ve Varnsdorfu za cenu 150.000 Kč (vč. DPH).


3. Různé

3.01 Smlouva o dílo na údržbu zeleně
Usnesení č. 100/2017/1
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo na údržbu vybrané veřejné zeleně ve Varnsdorfu a na Studánce dle přiloženého návrhu s Technickými službami města Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 100/2017/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem dohody o ukončení předchozí Smlouvy o dílo na údržbu vybrané veřejné zeleně ve Varnsdorfu a na Studánce s Technickými službami města Varnsdorf, uzavřené 19.06.2015, podle článku VII odstavce 2 a) smlouvy.


3.02 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku
Usnesení č. 101/2017/1
Rada města rozhodla revokovat usnesení RM č. 459/2016 ze dne 24.11.2016.

a dále

Usnesení č. 101/2017/2
Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek 5.000 Kč na Chovatelskou přehlídku trofejí.


3.03 Žádost o vydání souhlasu s pokračováním činnosti přípravných tříd v IZŠ Karlova
Usnesení č. 102/2017
Rada města rozhodla udělit souhlas s pokračováním činnosti dvou přípravných tříd v Interaktivní základní škole Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvková organizace, pro školní rok 2017/2018.


3.04 Pověření člena ZM k provádění občanských obřadů
Usnesení č. 103/2017/1
Rada města rozhodla pověřit v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník k provádění občanských obřadů dalšího člena Zastupitelstva města Varnsdorf pana Martina Louku a to po dobu platnosti mandátu člena ZM ve volebním období 2014 – 2018.

a dále

Usnesení č. 103/2017/2
Rada města rozhodla stanovit v souladu s ustanovením § 108 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, aby při občanských obřadech užíval závěsný odznak další člen Zastupitelstva města Varnsdorf pan Martin Louka a to po dobu platnosti mandátu člena ZM ve volebním období 2014 – 2018.


3.05 Žádost o uzavření Smlouvy o dílo na vypracování projektových dokumentací a zajištění inženýrské činnosti pro rekonstrukci vybraných úseků veřejného osvětlení
Usnesení č. 104/2017
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o dílo na vypracování projektových dokumentací a zajištění inženýrských činností pro rekonstrukci částí soustavy veřejného osvětlení města Varnsdorf se společností Siemens, s.r.o., Siemensova 1, Praha 13, za cenu 436.000 Kč (bez DPH) a v rozsahu dle předložené nabídky.


3.06 Žádost o uzavření Příkazní smlouvy na zpracování zadávacího řízení
Usnesení č. 105/2017
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Příkazní smlouvy s firmou EUMONIA, spol. s r.o.,Tatranská 860/7, 460 07 Liberec III – Jeřáb, IČ 28688325 na obstarání záležitostí souvisejících se zadávacím řízením ve smyslu § 43 odstavec (1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „zákon“) zadávaným dle § 53 zákona ve zjednodušeném podlimitním řízení jako podlimitní veřejná zakázka na stavební práce nazvaná „Výměna UP fotbalového hřiště“ za cenu 39.000 Kč bez DPH.


3.07 Doplnění programu na zasedání ZM
Rada města rozhodla schválit doplnění programu v bodě 3. Různé takto:
Usnesení č. 106/2017
3.01 Členství města Varnsdorf ve Sdružení pro rozvoj Šluknovska
3.02 Poskytnutí neinvestičních dotací pro rok 2017 v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
3.03 Žádost o zajištění financování zahrady MŠ Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvková organizace
3.04 Strategický plán sociálního začleňování města Varnsdorf pro období 2017 – 2020


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. ZávěrIng. Stanislav Horáček                                                                      Josef Hambálek
starosta města                                                                                 místostarosta města