Usnesení z 59. schůze Rady města Varnsdorf,

 

která se konala dne 06.06.2013 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1.Finanční záležitosti
1.01 Zpráva o plnění závazných ukazatelů příspěvkových organizací za rok 2012 
1.02 Vnitřní předpis „Pokladní řád“
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Zajištění provozu mateřských škol ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2013
3.02 Povolení výjimek z počtu dětí na třídu MŠ pro školní rok 2013/2014 v mateřských školách zřizovaných Městem Varnsdorf
3.03 Odvolání a jmenování členů z komisí
3.04 Informace z komisí města
3.05 Program na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr


1.Finanční záležitosti

1.01 Zpráva o plnění závazných ukazatelů příspěvkových organizací za rok 2012 
Usnesení č. 201/2013
Rada města z titulu funkce zřizovatele bere na vědomí Zprávu o plnění závazných ukazatelů příspěvkových organizací za rok 2012. 


1.02 Vnitřní předpis „Pokladní řád“
Usnesení č. 202/2013
Rada města rozhodla schválit Vnitřní předpis „Pokladní řád“ v pozměněném znění.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem bytů 1+1
Usnesení č. 203/2013/1
Rada města rozhodlapronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2739/70, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní M. V. na dobu určitou do 31.12.2013, náhradník pan P. S. do 30.06.2014.

a dále

Usnesení č. 203/2013/2
Rada města rozhodlapronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2739/17, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní J. K. na dobu určitou do 30.06.2014. 1. náhradník paní R. S. 2. náhradník pan P. Zmítko. 


Žádost o pronájem bytu 1+3
Usnesení č. 204/2013
Rada města rozhodlapronajmout byt 1+3 v domě č. p. 3014/4, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní J. K. na dobu určitou do 31.12.2013. 1. náhradník paní M. W. a pan P. M. 2. náhradník paní Ž. E.


Žádost o pronájem bytu 1+3
Usnesení č. 205/2013
Rada města rozhodlanepronajmout byt 1+3 v domě č. p. 1954/10, ul. Legií ve Varnsdorfu paní R. H. dle předloženého návrhu.


Žádost o pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 206/2013
Rada města rozhodlapronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3307/11, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní I. Č. na dobu určitou do 30.06.2014. 


Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt
Usnesení č. 207/2013/1
Rada města rozhodlaprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/43, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní R. B. na dobu určitou do 31.12.2013.

a dále

Usnesení č. 207/2013/2
Rada města rozhodlaprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/44, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní L. H. na dobu určitou do 31.10.2013 dle předloženého návrhu.


Žádost o zrušení usnesení
Usnesení č. 208/2013
Rada města rozhodlazrušit usnesení č. 142/2013/41 Rady města Varnsdorf ze dne 25.04.2013.


Nájemní smlouva
Usnesení č. 209/2013
Rada města rozhodla neuzavřít novou nájemní smlouvu na bezbariérový byt 1+1 v domě č. p. 3307/2,           ul. Nemocniční ve Varnsdorfu s panem M. Kr.


Žádost o souhlas s podnájmem bytu
Usnesení č. 210/2013
Rada města rozhodlasouhlasit s podnájmem bytu 1+1 v domě č. p. 2741/29, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní    A. M. pro paní P. T. do 30.06.2015.


Dopis paní E. Rozumové
Usnesení č. 211/2013/1
Rada města rozhodlavzít na vědomídopis ze dne 29.05.2013 paní E. R.

a dále

Usnesení č. 211/2013/2
Rada města rozhodlanepronajmout městský byt panu R. M. 


Žádost o pronájem městského bytu
Usnesení č. 212/2013
Rada města rozhodlanepronajmout městský byt paní L. J. dle předloženého návrhu.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o pronájem části p. p. č. 5492/20 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 213/2013
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 5492/20 v k. ú. Varnsdorf o výměře 30 m2 za účelem zřízení prodejní terasy za cenu 100 Kč/m2/rok a to na dobu neurčitou.


Žádost o pronájem části p. p. č. 3201 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 214/2013
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout p. p. č. 3201 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o pronájem části p. p. č. 2576 a p. p. č. 74/5 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 215/2013
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr pronajmout část p. p. č. 2576 a p. p. č.74/5 vše v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o uzavření nájemní smlouvy na tenisové kurty
Usnesení č. 216/2013
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout část p. p. č. 2692/149 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o směnu části p. p. č. 5850/1 za část p. p. č. 4306/120, p. p. č. 8177/2 a p. p. č. 8177/4 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 217/2013/1
Rada města doporučuje zveřejnit záměr převést část p. p. č. 5850/1 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 217/2013/2
Rada města doporučuje zastupitelstvu města nabýt do vlastnictví města část p. p. č. 4306/120, p. p. č. 8177/2 a p. p. č. 8177/4 vše v k. ú. Varnsdorf a to bez vzájemných doplatků.

a dále

Usnesení č. 217/2013/3
Rada města doporučuje zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 5850/1 v k. ú. Varnsdorf dle předloženého návrhu a dále zadat zaměření části komunikace ulice Výpadová.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 218/2013
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav kabelové přípojky NN na p. p. č. 4858/3, p. p. č. 4858/2, p. p. č. 4859/1, p. p. č 4887v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce a. s., Děčín (oprávněný) za jednorázovou úhradu 7.100 Kč včetně daně z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 219/2013
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav přípojky plynovodu na p. p. č. 4086 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky p. p. č. 4089/4 v k. ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.


Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 220/2013
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vedení NN na p. p. č. 6253/4 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce a. s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.


Žádost o převod objektu bez č. p. na p. p. č. 4306/3 (v areálu rekreačního rybníku „Mašíňák“) v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 221/2013
Rada města rozhodla souhlasit s likvidací objektu bez č. p. na p. p. č. 4306/3 v k. ú. Varnsdorf na náklady žadatele s tím, že žadatel složí vratnou kauci ve výši 10.000 Kč za účelem zajištění komplexního odstranění stavby.


Návrh na schválení záměru připojení budovy 6. ZŠ Karlova na soustavu CZT Varnsdorf
Usnesení č. 222/2013
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o dílo na připojení budovy 6. ZŠ Karlova na soustavu CZT Varnsdorf se společností Teplárna Varnsdorf a. s., dle předložené cenové nabídky a schválit financování stavby v následujících 3 letech formou dodavatelského úvěru.


3. Různé

3.01 Zajištění provozu mateřských škol ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2013
Usnesení č. 223/2013/1
Rada města rozhodla zrušit usnesení č. 157/2013 Rady města Varnsdorf ze dne 25.04.2013.

a dále

Usnesení č. 223/2013/2
Rada města rozhodla souhlasit s organizací provozu mateřských škol ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu dle předloženého návrhu.


3.02 Povolení výjimek z počtu dětí na třídu MŠ pro školní rok 2013/2014 v mateřských školách zřizovaných Městem Varnsdorf
Usnesení č. 224/2013
Rada města rozhodla povolit výjimku z počtu dětí na třídu mateřským školám ve Varnsdorfu s účinností od 01.09.2013 do 31.08.2014 dle předloženého návrhu.


3.03Odvolání a jmenování členů z komisí
Usnesení č. 225/2013/1
Rada města rozhodla odvolat paní Mgr. K. N. z funkce člena Komise pro tělovýchovu a sport do konce volebního období 2010 – 2014 na vlastní žádost.

a dále

Usnesení č. 225/2013/2
Rada města rozhodla odvolat pana M. Š. z funkce člena Kulturní komise do konce volebního období 2010 – 2014 na vlastní žádost.

a dále

Usnesení č. 225/2013/3
Rada města rozhodla odvolat paní I. J. z funkce člena Kulturní komise do konce volebního období 2010 – 2014 na vlastní žádost.

a dále

Usnesení č. 225/2013/4
Rada města rozhodla jmenovat pana PhDr. M. M. do funkce člena Kulturní komise do konce volebního období 2010 – 2014.

a dále

Usnesení č. 225/2013/5
Rada města rozhodla jmenovat paní Bc. L. H. do funkce členky Kulturní komise do konce volebního období       2010 – 2014. 


3.04 Informace z komisí města
Usnesení č. 226/2013
Rada města rozhodla pověřit zdravotní komisi provedením kontroly využití obou budov polikliniky.


3.05 Program na zasedání ZM
Usnesení č. 227/2013
Rada města rozhodla schválit program na XXVII. zasedání ZM, které se uskuteční dne 20.06.2013 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Převody majetku města
4. Zprávy výborů ZM
5. Různé
6. Finanční záležitosti
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr

4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. ZávěrMARTIN LOUKA                                                               KAREL DUBSKÝ 
starosta města                                                              místostarosta města