Usnesení z 58. schůze Rady města Varnsdorf

Usnesení z 58. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 29.04.2021 od 12:30 hod. v kanceláři starosty města 


Program jednání rady města:
1. Převody majetku města

1.01 Bytové záležitosti
1.02 Majetkové záležitosti
2. Různé
2.01 Zrušení usnesení – Finanční dar pro Linku bezpečí, z. s.
2.02 Žádost REGIA a. s. o mimořádné pokrytí nákladů na provoz Skateparku ve Varnsdorfu, ul. Lidická
2.03 Ukončení platnosti Směrnice o zavedení provozních poplatků za konání svatebních obřadů ve správním obvodu města Varnsdorf  
2.04 Informace z komisí města
2.05 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
2.06 Projektový záměr CEP/MANU HUB Varnsdorf 
3. Diskuse
4. Závěr


1. Převody majetku města

1.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 168/2021/1
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2739/11, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní D. P. na dobu určitou do 30.04.2022 za podmínky navrácení bytu 1+3 v domě č. p. 2741/1, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu. 1. náhradník pan T. D. do 30.04.2022. 2. náhradník pan O. P. do 30.04.2022.  

a dále

Usnesení č. 168/2021/2
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3023/58, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní D. Ž. na dobu určitou do 30.04.2022. 1. náhradník manželé V. a S. P. na dobu určitou do 30.04.2022. 2. náhradník paní R. H. a pan J. T. do 30.04.2022.
   

Žádost o pronájem bytu 1+2 a 2+KK
Usnesení č. 169/2021
Rada města rozhodla pronajmout byt 2+KK v domě č. p. 1954/2, ul. Legií ve Varnsdorfu  manželům R. a J. N. na dobu určitou do 30.04.2022. 


Žádost o pronájem sociálního bytu v domě č. p. 2764, ul. Žitavská ve Varnsdorfu
Usnesení č. 170/2021
Rada města rozhodla pronajmout sociální byt 1+KK v domě č. p. 2764/38, ul. Žitavská ve Varnsdorfu panu M. P. na dobu určitou do 30.04.2022.


Žádost o pronájem BZU v DPS
Usnesení č. 171/2021/1
Rada města rozhodla pronájem BZU 1+KK v DPS č. p. 2970/26, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní M. B. na dobu určitou do 30.04.2022. 

a dále 

Usnesení č. 171/2021/2
Rada města rozhodla pronájem BZU 1+KK v DPS č. p. 2970/14, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní J. K. na dobu určitou do 30.04.2022.

a dále 

Usnesení č. 171/2021/3
Rada města rozhodla pronájem BZU 1+1 v DPS č. p. 2970/19, ul. Lesní ve Varnsdorfu manželům M. a J. B. na dobu určitou do 30.04.2022. 

a dále 

Usnesení č. 171/2021/4
Rada města rozhodla pronajmout BZU 1+KK v DPS č. p. 2970/30, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní J. K. na dobu určitou do 30.04.2022.

a dále 

Usnesení č. 171/2021/5
Rada města rozhodla pronajmout BZU 1+KK v DPS č. p. 2970/51, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní A. Š. na dobu určitou do 30.04.2022.


Návrh na navrácení sociálního bytu 1+1 v domě č. p. 2764/28, ul. Žitavská ve Varnsdorfu  
Usnesení č. 172/2021
Rada města rozhodla zahájit kroky k navrácení bytu 1+1 v domě č. p. 2764/28, ul. Žitavská ve Varnsdorfu dle předloženého návrhu. 


Informace ve věci sociálních bytů 
Usnesení č. 173/2021
Rada města rozhodla vzít na vědomí písemné informace ve věci pronájmu městských sociálních bytů v domě č. p. 2764, ul. Žitavská ve Varnsdorfu. 


1.02 Majetkové záležitosti

Prodej p. p. č. 7475/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 174/2021
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 7475/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 5802 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 175/2021
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 5802 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 6468 a části p. p. č. 6466 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 176/2021
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 6468 a část p. p. č. 6466 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 3062 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 177/2021
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 3062 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 958 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 178/2021/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 958 v k. ú. Studánka u Rumburku.

a dále 

Usnesení č. 178/2021/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 958 v k. ú. Studánka u Rumburku v prodloužené linii hranice pozemků p. p. č. 957 a části p. p. č. 958 v k. ú. Studánka u Rumburku.


Žádost o prodej p. p. č. 806 v k. ú. Studánka u Rumburku
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen.)


Žádost o uzavření Dodatku k NS
Usnesení č. 179/2021/1
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 155/2021 ze dne 13.04.2021.

a dále

Usnesení č. 179/2021/2
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. 55/2000 a to tak, že se pronajímá pouze pozemek č. 726 -  zahrada o výměře 56 m2, tím se mění roční nájemné. Ostatní ujednání zůstávají nezměněna.


Žádost o pronájem části p. p. č. 2561, části p. p. č. 2563/3 a části p. p. č. 2563/4 v k. ú. Varnsdorf 
Usnesení č. 180/2021
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 2561 o výměře 30 m2 a část p. p. č. 2563/3 o výměře 25 m2 na dobu neurčitou za cenu 10 Kč/m2/rok za účelem užívání zastavěné plochy kolny a dále část p. p. č. 2561 o výměře 30 m2, část p. p. č. 2563/3 o výměře 170 m2 a část p. p. č. 2563/4 o výměře 190 m2 v k. ú. Varnsdorf paní V. H. na dobu neurčitou za cenu 3 Kč/m2/rok za účelem užívání zahrádky.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4011890/002, DC_Varnsdorf, p. p. č. 7447/1
Usnesení č. 181/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 7447/1, na části p. p. č. 1330 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4019739/002, DC_Varnsdorf, p. p. č. 7697/13
Usnesení č. 182/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 7697/13, na části p. p. č. 7684 a p. p. č. 7683/1 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. VI-12-4019396/VB03, DC_Varnsdorf, p. p. č. 1967/9
Usnesení č. 183/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 1967/9, na části p. p. č. 1930 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4012200/VB002, DC_Varnsdorf, p. p. č. 3637/12
Usnesení č. 184/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 3637/12, na části p. p. č. 3637/6 a p. p. č. 3638/2 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu ve výši 2.700 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 185/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní, kanalizační a plynové přípojky na části p. p. č. 7706 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti (oprávněný) p. p. č. 7697/9 v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
Usnesení č. 186/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení na p. p. č. 2879, p. p. č. 2887/23, p. p. č. 2887/24, p. p. č. 2887/25 a 2887/26 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a Metropolitní sítě s. r. o. (oprávněný), za jednorázovou úhradu 22 Kč/m2 + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Poskytnutí náhrady dojde za podmínek sjednaných vlastní smlouvou. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný. 


Žádost o přidělení vyhrazeného parkovacího místa
Usnesení č. 187/2021
Rada města rozhodla přidělit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo s registrační značkou 8U7 6311 umístěné na pozemku p. č. 2887/23 v ul. Pražská – u lékárny TERCIA pro R. J., držitelku průkazu ZTP/P s tím, že žadatel uhradí náklady na zřízení parkovacího místa. 


Žádost o prodloužení vyhrazeného parkovacího místa
Usnesení č. 188/2021
Rada města rozhodla prodloužit dvě zřízená vyhrazená parkovací místa pro vozidla klientů KB na ul. Národní před KB u č. p. 1749 ve Varnsdorfu.


Žádost o přidělení vyhrazeného parkovacího místa
Usnesení č. 189/2021
Rada města rozhodla nepřidělit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo s registrační značkou 1UC 5345, umístěné v ul. Pražská před domem č. p. 2957, na pozemku p. č. 2894/4 Varnsdorf, pro paní E. H., držitelku průkazu ZTP.


Změna způsobu úhrady nájmu za horkovodní rozvody a OPS systému CZT Varnsdorf – Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu souboru věcí ze dne 13.02.2009, uzavřené mezi městem Varnsdorf a společností Teplárna Varnsdorf a. s.
Usnesení č. 190/2021
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu souboru věcí uzavřené dne 13.02.2009 mezi městem Varnsdorf a společností Teplárna Varnsdorf a. s., dle předloženého návrhu.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Stavební úpravy ulice Karlova, Varnsdorf – v úseku od křižovatky ulice Kostelní po železniční viadukt“
Usnesení č. 191/2021/1
Rada města rozhodla o vybraném dodavateli zadávacího řízení s názvem „Stavební úpravy ulice Karlova, Varnsdorf – v úseku od křižovatky ulice Kostelní po železniční viadukt“ vyhlášeného jako zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění uchazeči SaM silnice a mosty Děčín a. s., Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I, IČ 25042751.

a dále

Usnesení č. 191/2021/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem SaM silnice a mosty Děčín a. s., Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I, IČ 25042751 na akci „Stavební úpravy ulice Karlova, Varnsdorf – v úseku od křižovatky ulice Kostelní po železniční viadukt“ za cenu 5.116.752,86 Kč bez DPH.


2. Různé

2.01 Zrušení usnesení – Finanční dar pro Linku bezpečí, z. s.
Usnesení č. 192/2021
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 134/2021 ze dne 13.04.2021.


2.02 Žádost REGIA a. s. o mimořádné pokrytí nákladů na provoz Skateparku ve Varnsdorfu, ul. Lidická
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


2.03 Ukončení platnosti Směrnice o zavedení provozních poplatků za konání svatebních obřadů ve správním obvodu města Varnsdorf  
Usnesení č. 193/2021
Rada města rozhodla zrušit dnem 30.04.2021 Směrnici o zavedení provozních poplatků za konání svatebních obřadů ve správním obvodu města Varnsdorf. 


2.04 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


2.05 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 194/2021
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení. 


2.06 Projektový záměr CEP/MANU HUB Varnsdorf 
Usnesení č. 195/2021
Rada města rozhodla s podáním předběžné studie proveditelnosti na projektový záměr CEP/MANU HUB Varnsdorf do výzvy Ústeckého kraje na předkládání strategických záměrů do Operačního programu Spravedlivá transformace.


3. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


4. Závěr

 

ThMgr. Roland Solloch                              Jiří Sucharda
starosta města                                        místostarosta města