Usnesení z 58. schůze Rady města Varnsdorf,

 


která se konala dne 23.05.2013 od 13:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

Program jednání rady města:
1. Převody majetku města
1.01 Majetkové záležitosti
2. Různé
2.01 Žádost o schválení veřejné hudební produkce
2.02 Vstupné na program městských oslav 2013 
2.03 Zajištění provozu a výuky Základní školy Varnsdorf, Seifertova 1650 ve školním roce 2013/2014
2.04 Program na zasedání ZM
3. Diskuse
4. Závěr
1. Převody majetku města

1.01 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej části p. p. č. 5117/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 181/2013
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 5117/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 112 v k. ú. Varnsdorf
(Předložený návrh nebyl schválen)


Žádost o pronájem p. p. č. 34/10 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 182/2013/1
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 13/2011 na pronájem p. p. č. 34/10 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 182/2013/2
Rada města rozhodla pronajmout panu F. K. p. p. č. 34/10 v k. ú. Varnsdorf o celkové výměře 25 m2 za účelem užívání pozemku pod garáží za cenu 10 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.


Žádost o pronájem p. p. č. 697 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 183/2013
Rada města rozhodla pronajmout paní I. Ch. p. p. č. 697 v k. ú. Studánka u Rumburku o výměře 1.825 m2 za účelem sekání trávy a pastvy koně za cenu 0,20 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.


Žádost o pronájem p. p. č. 6966/3 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 184/2013
Rada města rozhodla pronajmout Ing. O. D. p. p. č. 6966/3 v k. ú. Varnsdorf o výměře 7.418 m2 za účelem sekání trávy a pastvy koně za cenu 0,20 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.


Žádost o pronájem p. p. č. 557/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 185/2013
Rada města rozhodla pronajmout paní A. S. část p. p. č. 557/1 v k. ú. Varnsdorf o výměře 90 m2 za účelem užívaní zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.


Žádost o pronájem p. p. č. 500 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 186/2013
Rada města rozhodla pronajmout panu V. P. p. p. č. 500 v k. ú. Varnsdorf o výměře 1.121 m2 za účelem užívaní zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.


Žádost o pronájem části p. p. č. 4367 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 187/2013/1
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 18/1997 na pronájem p. p. č. 4367 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 187/2013/2
Rada města rozhodla pronajmout paní D. Š. p. p. č. 4367 v k. ú. Varnsdorf o výměře 400 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.


Žádost o dodatek nájemní smlouvy č. 5/2008
Usnesení č. 188/2013
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout p. p. č. 341/2 a p. p. č. 343/2 vše v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 189/2013
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni spočívajícímu v právu zřízení, provozování, údržby a oprav NTL plynovodu na p. p. č. 6260, p. p. č. 2450, p. p. č. 2650, p. p. č. 2645, p. p. č. 2437, p. p. č. 2515/1, p. p. č. 2491, p. p. č. 2514 vše v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a RWE GasNet s. r. o. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši dle znaleckého posudku, nejméně však 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne zapsání do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.


Zrušení usnesení – instalace pevné nájezdové rampy u č. p. 2964
Usnesení č. 190/2013
Rada města rozhodla zrušit usnesení č. 153/2013 RM ze dne 25.04.2013.


Stavba letní terasy u objektu č. p. 2109 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 191/2013
Rada města rozhodla nesouhlasit se stavbou letní terasy u objektu č. p. 2109 v k. ú. Varnsdorf.


Rozhodnutí o veřejné zakázce - „Rekonstrukce osobních výtahů v bytových panelových domech č. p. 2739, 2740 a 2741 ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 192/2013/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů „Rekonstrukce osobních výtahů v bytových panelových domech č. p. 2739, 2740 a 2741 ve Varnsdorfu“uchazeči: MSV Liberec, s. r. o., Kralická 79, 460 07 Liberec 7, IČ 61328952.

a dále

Usnesení č. 192/2013/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města, za předpokladu rozhodnutí ZM ze dne 23.05.2013 schválit zajištění financování akce „Rekonstrukce osobních výtahů v bytových panelových domech č. p. 2739, 2740 a 2741 ve Varnsdorfu“ z rozpočtu města v roce 2013, uzavřením smlouvy o dílo s firmou MSV Liberec, s. r. o., Kralická 79, 460 07 Liberec 7, IČ 61328952 na akci „Rekonstrukce osobních výtahů v bytových panelových domech č. p. 2739, 2740 a 2741 ve Varnsdorfu“za cenu 2.607.000 Kč bez DPH. 


Rozhodnutí o veřejné zakázce - „Výměna oken MŠ Poštovní, č. p. 1428 ve Varnsdorfu
Usnesení č. 193/2013/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Výměna oken MŠ Poštovní, č. p. 1428 ve Varnsdorfu“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči: OKNA LANGER, Staré Oldřichovice 1,      562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 11148896.

a dále

Usnesení č. 193/2013/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou OKNA LANGER, Staré Oldřichovice 1, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 11148896 na akci „Výměna oken MŠ Poštovní, č. p. 1428 ve Varnsdorfu“ za cenu 1.008.836,76 Kč bez DPH.


Rozhodnutí o veřejné zakázce -„Výměna oken ZŠ Karlova, č. p. 1700 ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 194/2013/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Výměna oken ZŠ Karlova, č. p. 1700 ve Varnsdorfu“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči:BREX, spol. s r. o., Hodkovická 135,       463 12 Liberec 23, IČ 40232549.

a dále

Usnesení č. 194/2013/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou BREX, spol. s r. o., Hodkovická 135,  463 12 Liberec 23, IČ 40232549 na akci „Výměna oken ZŠ Karlova, č. p. 1700 ve Varnsdorfu“za cenu 1.999.707,78 Kč bez DPH.


Žádost o přidělení vyhrazeného parkovacího místa
Usnesení č. 195/2013
Rada města rozhodla přidělit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo s registrační značkou 1U0 3731 na parkovišti Karolíny Světlé u domu č. p. 3021 pro pana J. K. s tím, že 50% nákladů spojených se zřízením parkovacího místa uhradí žadatel.


Návrh celoplošných oprav komunikací a chodníků pro rok 2013
Usnesení č. 196/2013/1
Rada města rozhodla schválit Návrh celoplošných oprav místních komunikací a chodníků na rok 2013 ze dne 17.05.2013.

a dále

Usnesení č. 196/2013/2
Rada města rozhodla vyhlásit výběrové řízení na akci celoplošné opravy komunikací: ul. Myslivecká, ul. spojka Raisova, ul. Podzimní, ul. Žilinská,       ul. Hraniční, ul. Lidická, ul. Obilní, ul. Žukovova, ul. Kladenská, ul. Duchcovská, ul. Jateční, ul. Krátká, ul. Karolíny Světlé, ul. Husova II, ul. Strakonická, ul. Sídlištní, ul. Západní, ul. Na Pastvinách dle pozměněného návrhu.

a dále

Usnesení č. 196/2013/3
Rada města rozhodla vyhlásit výběrová řízení na akci celoplošné opravy chodníků v ul. G. Svobody, ul. Karlova u č. p. 2639, ul. Karlova úsek I, ul. Čsl. letců úsek I, ul. Čsl. letců úsek II, ul. Kostelní, ul. Prašná, ul. Polní, ul. Východní. 


2. Různé

2.01 Žádost o schválení veřejné hudební produkce
Usnesení č. 197/2013
Rada města rozhodla schválit konání veřejné hudební produkce pod názvem ,,Městské oslavy 2013 - městská akce pro širokou veřejnost“ na otevřeném prostranství v nočních hodinách dle předloženého návrhu. 


2.02 Vstupné na program městských oslav 2013 
Usnesení č. 198/2013
Rada města rozhodla souhlasit s výší vstupného na program městských oslav 2013 dle předloženého návrhu.


2.03 Zajištění provozu a výuky Základní školy Varnsdorf, Seifertova 1650 ve školním roce 2013/2014
Usnesení č. 199/2013
Rada města rozhodla vzít na vědomí zajištění provozu a výuky Základní školy Varnsdorf, Seifertova 1650, PO.


2.04 Program na zasedání ZM
Usnesení č. 200/2013
Rada města rozhodla schválit program na XXVI. zasedání ZM, které se uskuteční dne 23.05.2013 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
5.03 Výroční zpráva NF Hrádek-Burgsberg Varnsdorf za rok 2012


 

3. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


4. Závěr


MARTIN LOUKA                                                                      KAREL DUBSKÝ
starosta města                                                                     místostarosta města