Usnesení z 57. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 23. 4. 2009 od 13:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

 

Rada města projednala:

1.      Finanční záležitosti

a)      Změnu závazných ukazatelů na rok 2009 a nový odpisový plán pro ŠJ Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926

b)      Změnu závazných ukazatelů na rok 2009 a nový odpisový plán pro ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821

c)      Změnu závazných ukazatelů na rok 2009 a nový odpisový plán pro MŠ Varnsdorf, Pražská 2812

d)      Změnu závazných ukazatelů na rok 2009 a nový odpisový plán pro MŠ Varnsdorf, Poštovní 1428

e)      Návrh na úhradu pohledávky převodem nemovitého majetku

f)        Návrh Obecně závazné vyhlášky o regulaci provozu výherních hracích přístrojů na území města Varnsdorf

2.      Převody majetku města

3.      Různé

a)      Podání žádosti o dotaci na projekt „Městská knihovna Varnsdorf – Setkávání přes hranice“

b)      Žádost o finanční příspěvek na katalog sociálních služeb

c)      Schválení úpravy Ceníku pro Hlas severu – základ daně

d)      Žádost o schválení veřejné hudební produkce

e)      Doplnění programu na zasedání ZM

 

Usnesení č. 40/2009

Rada města rozhodla:

1.      Doporučit ZM nabytí majetku dle předloženého návrhu.

 

2.      Doporučit ZM vydat Obecně závaznou vyhlášku o regulaci provozu výherně hracích přístrojů na území města Varnsdorf dle předloženého návrhu.

 

3.      Pronajmout garsoniéru v domě č.p. 2739/38, ul. Edisonova, Varnsdorf panu M. B. na dobu určitou do 31. 12. 2009. Náhradníkem je pan P. W..

 

4.      Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 2739/64, ul. Edisonova, Varnsdorf paní M. K. na dobu určitou do 31. 12. 2009. Náhradníkem je pan J. Č..

 

5.      Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 3014/45, ul. K. Světlé, Varnsdorf sl. P. G. na dobu určitou do 31. 5. 2010. Náhradníkem je paní A. S..

 

6.      Pronajmout byt 1+3 v domě č.p. 2739/31, ul. Edisonova, Varnsdorf manželům E. a T. M. na dobu určitou do 31. 5. 2010. Náhradníkem je paní L. B..

 

7.      Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3307/2, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu M. N. na dobu určitou do 31. 5. 2010.

 

8.      Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3023/24, ul. Kmochova, Varnsdorf   V.  Ř. L. do 31. 12. 2009.

 

9.      Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+KK v DPS č.p. 3321/7, ul. Nemocniční,  Varnsdorf  L. V. na dobu určitou do 31. 12. 2009.

 

10.  Neprodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č.p. 3307/2, ul. Nemocniční, Varnsdorf paní P. L..

 

11.  Uzavřít novou nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2741/38, ul. Křižíkova, Varnsdorf s panem K. P. na dobu určitou do 31. 12. 2009.

 

12.  Navýšit nájemné u bezbariérových bytů v domě č.p. 3307, ul. Nemocniční, Varnsdorf od 1. 7. 2009 o 6,3%. Navýšené nájemné bude činit 20,33 Kč/m2.

 

13.  Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení na p.p.č. 5994/1 v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a Telefónicou O2 Czech Republic a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.190,- Kč tj. včetně 19 % DPH splatnou do 30-ti dnů ode dne vystavení faktury za následujících podmínek:

-         náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí Telefónica O2 Czech Republic a.s.,

-         smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do dvou kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

 

14.  Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni spočívající v právu umístění, zřízení a provozování stavby na p.p.č. 1234 a p.p.č. 1226/1 vše v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.190,- Kč tj. včetně 19 % DPH splatnou do 30-ti dnů  ode dne vystavení faktury za následujících podmínek:

-          náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí ČEZ Distribuce a.s., Děčín,

-          smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 60-ti dnů od vyzvání  budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

 

15.  Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni spočívající v právu umístění a realizaci stavby a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti s přípravou a uvedením stavby do provozu na p.p.č. 2189/1 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.190,- Kč tj. včetně 19 % DPH splatnou do 30-ti dnů ode dne vystavení faktury za následujících podmínek:

-          náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí ČEZ Distribuce a.s., Děčín,

-          smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 60-ti dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

 

16.  Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu umístění a realizaci stavby a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti s přípravou a uvedením stavby do provozu na p.p.č. 4924 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.190,- Kč tj. včetně 19 % DPH splatnou do 30-ti dnů  ode dne vystavení faktury za následujících podmínek:

-          náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí ČEZ Distribuce a.s., Děčín,

-          smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 60-ti dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

 

17.  Zveřejnit záměr převést p.p.č. 4104/1 v k.ú. Varnsdorf.

 

18.  Doporučit ZM nabýt p.p.č. 46 v k.ú. Varnsdorf za cenu 477.750,- Kč (cena stanovená dle znaleckého posudku) a zařadit do rozpočtu města na rok 2010.

 

19.  Ukončit NS č. 55/2003 na pronájem p.p.č. 3096/1 v k.ú. Varnsdorf ke dni 30. 4. 2009.

 

20.  Prodloužit termín pro podání žádosti o vydání povolení na stavbu RD na p.p.č. 161 a p.p.č. 162 vše v k.ú. Varnsdorf do 31. 12 .2009.

 

21.  Pronajmout Moto sport klubu Varnsdorf v AČR p.p.č. 8048/1 v k.ú. Varnsdorf o výměře 45.844 m2 na dobu neurčitou za účelem údržby pozemku za cenu 0,20 Kč/m2/rok.

 

22.  Pronajmout č.p. 476 se st.p.č. 3124 v k.ú. Varnsdorf (Studentský klub Střelnice) Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Varnsdorf, IČ 64045625 na dobu určitou do 31. 12. 2010 za cenu 100,- Kč/rok za účelem provozování Studentského klubu Střelnice (jednotlivé aktivity budou vymezeny v nájemní smlouvě) s tím, že veškeré náklady za služby spojené s užíváním prostor hradí nájemce.

 

23.  Ukončit dohodou nájemní smlouvu na pronájem č.p. 2574 s Městskou knihovnou Děčín.

 

24.  Zveřejnit záměr pronajmout část nebytových prostor v části 1.PP v č.p. 1838 ve Varnsdorfu.

 

25.  Zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v budově č.p. 1260 ve Varnsdorfu.

 

26.  Ukončit nájemní smlouvu ze dne 19. 3. 1998 na nájem objektu č.p. 124 na p.č. 692/1 v k.ú. Varnsdorf dohodou ke dni 23. 4. 2009.

 

27.  Souhlasit s umístěním zařízení Sdružení VDFFREE pro připojení k internetu v bytových domech č.p. 2739, 2740, 2741, 2290 a 3014 ve Varnsdorfu.

 

28.  Doporučit ZM změnit stanovenou kupní cenu pro prodej stavby na p.p.č. 1167/3 a p.p.č. 1167/3 v k.ú. Varnsdorf a odprodat nemovitost za cenu dle znaleckého posudku.

 

29.  Nerealizovat akci zpracování projektové dokumentace – Provedení inženýrských sítí a komunikace v lokalitě RD Štursova – Komenského.

 

30.  Souhlasit s připojením č.p. 1804 (objekt Speciální základní školy a Mateřské školy Varnsdorf) na soustavu CZT.

 

31.  O přidělení veřejné zakázky „Výměna oken v objektu ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf“ – dle Směrnice pro efektivní a hospodárné vynakládání finančních prostředků z rozpočtu města Varnsdorf č. 105/2006 ze dne 29. 6. 2006 uchazeči –  RI OKNA a.s., se sídlem Čsl. letců 710, 40747 Varnsdorf, IČ  60724862, a to v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek.

 

32.  Souhlasit s odprodejem a odúčtováním z majetku města - PO Knihovna Varnsdorf, regály, knižní vozíky, kartotéky v zůstatkové hodnotě 487,- Kč.

 

33.  Souhlasit s podáním žádosti o dotaci do Programu Cíl 3 / Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko 2007-2013 na projekt „Městská knihovna Varnsdorf – Setkávání přes hranice“ s výší celkových nákladů projektu 3.717.290,- Kč.

 

34.  Doporučit ZM vyslovit souhlas se zajištěním financování části projektu „Městská knihovna Varnsdorf – Setkávání přes hranicepříslušející městu Varnsdorf, tj. se spolufinancováním města ve výši 10%, tj. 75.348,- Kč (3.276,- EUR) z celkových způsobilých výdajů části projektu ve výši 753.480,- Kč (32.760,- EUR) a se zajištěním předfinancování dvou po sobě následujících kalendářních čtvrtletí (2.Q a 3.Q 2010) ve výši 460.670,- Kč (20.029,- EUR) z rozpočtu města.

 

35.  Doporučit ZM vyslovit souhlas se zajištěním financování části projektu „Městská knihovna Varnsdorf – Setkávání přes hranicepříslušející Městské knihovně Varnsdorf, tj. se spolufinancováním Městské knihovny Varnsdorf ve výši 10%, tj. 296.381,- Kč (12.886,- EUR) z celkových způsobilých výdajů části projektu ve výši 2.963.810,- Kč (128.861,- EUR) a se zajištěním předfinancování dvou po sobě následujících kalendářních čtvrtletí (2.Q a 3.Q 2010) ve výši 801.650,- Kč (34.854,- EUR) z rozpočtu Městské knihovny, a to formou příspěvku z rozpočtu města v letech 2010 – 2012. 

 

36.  Souhlasit se záměrem výstavby fotovoltaické elektrárny na střeše č.p. 1321 na st.p.č. 2155/1 v k.ú. Varnsdorf.

 

Usnesení č. 41/2009

Rada města rozhodla schválit:

1.      Z titulu funkce zřizovatele Školní jídelně Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2009 a nový odpisový plán dle předloženého návrhu.

 

2.      Z titulu funkce zřizovatele Základní škole Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2009 a nový odpisový plán dle předloženého návrhu.

3.      Z titulu funkce zřizovatele Mateřské škole Varnsdorf, Pražská 2812, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2009 a nový odpisový plán dle předloženého návrhu.

 

4.      Z titulu funkce zřizovatele Mateřské škole Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2009 a nový odpisový plán dle předloženého návrhu.

 

5.      Návrh na úhradu pohledávky převodem nemovitého majetku dle předloženého návrhu.

 

6.      Partnerství města Varnsdorf, Městské knihovny Varnsdorf a Zwjazku serbskich wuměłcow Budyšín / Sorbischer Künstlerbund, e.V. Bautzen pro realizaci projektu „Městská knihovna Varnsdorf – Setkávání přes hranice“.

 

7.      Upravený Ceník Hlasu severu dle přiloženého návrhu s platností od data schválení –                  23. dubna.

 

8.      Konání veřejné hudební produkce pod názvem „Festiválek elektronické hudby“ na otevřeném prostranství ve dnech 12. – 14. 6. 2009 od 20:00 hod. do 10:00 hod..

 

9.      Doplnění programu na XXIV. zasedání zastupitelstva města Varnsdorf v bodě 3. Různé

takto:

3.01 Zpráva o hospodaření Bytového družstva Varnsdorf za rok 2008

3.02 Roční zpráva o činnosti Jednotky Sboru dobrovolných hasičů za rok 2008.

 

Usnesení č. 42/2009

Rada města rozhodla neschválit:

1.      Finanční příspěvek ve výši 20.000,- Kč na vydání katalogu sociálních služeb, který je součástí Komunitního plánu sociálních služeb Šluknovska na rok 2009 – 2013. 

 

Usnesení č. 43/2009

Rada města rozhodla vzít na vědomí:

1.      Navýšení nájemného z bytu v DPS č.p. 3321, ul. Nemocniční, Varnsdorf od 1. 7. 2009 o 6,3 %. Navýšené nájemné bude činit 20,33 Kč/m2.

 

Usnesení č. 44/2009

Rada města rozhodla zrušit:

1.      Usnesení RM č. 25/2009/7 ze dne 19. 3. 2009. 

 

2.      Usnesení RM č. 7/2009/6 ze dne 29. 1. 2009.

 

3.      Usnesení RM č. 90/2008/42 ze dne 9. 10. 2008.

 

 

 

Mgr. Petr Šmíd                                                                               Karel Dubský

místostarosta                                                                               Místostarosta