Usnesení z 57. schůze Rady města Varnsdorf

Usnesení 57. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 13.04.2021 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2021 pro Interaktivní základní školu, Karlova 1700, příspěvkovou organizaci 
1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2021 pro Základní školu Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkovou organizaci
1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2021 pro Základní školu Varnsdorf, Východní 1602, příspěvkovou organizaci
1.04 Žádost o finanční podporu Linky bezpečí, z.s. Praha
1.05 Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2021
2. Převody majetku města
2.01 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Žádost Mgr. Soni Bunčkové, ředitelky Interaktivní základní školy Varnsdorf, Karlova 1700, o vydání souhlasu s pokračováním činnosti dvou přípravných tříd
3.02 Informace z komisí města
3.03 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
4. Diskuse
5. Závěr


1. Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2021 pro Interaktivní základní školu, Karlova 1700, příspěvkovou organizaci 
Usnesení č. 131/2021
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Interaktivní základní škole, Karlova 1700, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2021 dle předloženého návrhu.


1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2021 pro Základní školu Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 132/2021
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2021 dle předloženého návrhu.


1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2021 pro Základní školu Varnsdorf, Východní 1602, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 133/2021
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, Východní 1602, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2021 dle předloženého návrhu.


1.04 Žádost o finanční podporu Linky bezpečí, z.s. Praha
Usnesení č. 134/2021
Rada města rozhodla poskytnout finanční dar 5.000 Kč pro rok 2021 Lince bezpečí, z.s., Praha, IČ 61383198.


1.05 Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2021
Usnesení č. 135/2021
Rada města rozhodla schválit Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2021 dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Majetkové záležitosti

Nabytí nemovitosti – podíl domu č. p. 1476 ve Varnsdorfu
Usnesení č. 136/2021/1
Rada města rozhodla určit nejvyšší podání nabídkové ceny na nabytí 18/20 domu č. p. 1476 ve Varnsdorfu ve výši ….    Kč.  

a dále

Usnesení č. 136/2021/2
Rada města rozhodla určit nejvyšší podání nabídkové ceny na nabytí 1/20 domu č. p. 1476 ve Varnsdorfu ve výši ….    Kč.  


Prodej p. p. č. 5075/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 137/2021/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 5075/2 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 137/2021/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na rozdělení p. p. č. 5075/2 v k. ú. Varnsdorf na dvě stavební parcely.


Žádost o prodej p. p. č. 1149/2, části p. p. č. 1158 a části p. p. č. 1157/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 138/2021/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 1149/2, části p. p. č. 1158 a části p. p. č. 1157/2 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 138/2021/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 1158 a části p. p. č. 1157/2 v k. ú. Varnsdorf tak, aby vznikly další dva pozemky vhodné k výstavbě RD.


Žádost o prodej p. p. č. 3848 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 139/2021
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 3848 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 6318 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 140/2021/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 6318 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 140/2021/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 6318 v k. ú. Varnsdorf dle stávajícího užívání.


Žádost o prodej p. p. č. 3318 a p. p. č. 3323/4 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 141/2021
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 3318 a p. p. č. 3323/4 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 8169/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 142/2021
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 8169/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 806 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 143/2021/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 806 v k. ú. Studánka u Rumburku.

a dále

Usnesení č. 143/2021/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 806 a části p. p. č. 807 v k. ú. Studánka u Rumburku pro účely budoucího rozšíření komunikace.


Žádost o prodej části p. p. č. 5374 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 144/2021
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 5374 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 7019/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 145/2021
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 7019/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 4699/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 146/2021
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 4699/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 2147 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 147/2021
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 2147 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 7475/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 148/2021
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 7475/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 5344 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 149/2021
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města převést p. p. č. 5344 v k. ú. Varnsdorf jako celek za stávajících podmínek.


Žádost o prominutí nájemného
Usnesení č. 150/2021
Rada města rozhodla odpustit nájemné za rok 2021 panu R. S. za pronájem p. p. č. 11 v k. ú. Varnsdorf dle nájemní smlouvy č. 53/2003.


Žádost o pronájem p. p. č. 92/1 a p. p. č. 93/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 151/2021
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 92/1 o výměře 570 m2 a část p. p. č. 93/1 o výměře 100 m2 v k. ú. Varnsdorf panu M. Č. za účelem užívání obslužné a parkovací plochy k objektu č. p. 3171 ve Varnsdorfu za cenu 10 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.


Žádost o pacht p. p. č. 369/2, p. p. č. 364/5 a části p. p. č. 364/8 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 152/2021
Rada města rozhodla propachtovat p. p. č. 369/2 – travní porost o výměře 8.569 m2, p. p. č. 364/5 – travní porost, výměra 2.966 m2 a část p. p. č. 369/8 – travní porost, výměra 922 m2, vše v k. ú. Studánka u Rumburku paní L. K. za účelem údržby, sekání trávy, obhospodařování pozemků za cenu 0,20 kč/m2/rok, na dobu neurčitou.


Žádost o pacht p. p. č. 717 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 153/2021
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 k Pachtovní smlouvě č. 04/2017 a to tak, že se doplňuje p. p. č. 717 v k. ú. Studánka u Rumburku o výměře 106 m2, tím se zvyšuje roční pachtovné. Ostatní ujednání zůstávají nezměněna.


Žádost o pacht p. p. č. 506 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 154/2021
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 2 k Pachtovní smlouvě č. 05/2017 a to tak, že se doplňuje p. p. č. 506 v k. ú. Studánka u Rumburku o výměře 424 m2, tím se zvyšuje roční pachtovné. Ostatní ujednání zůstávají nezměněna.


Žádost o uzavření dodatku k NS
Usnesení č. 155/2021
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. 55/2000 a to tak, že se ponižuje výměra pronajatého pozemku č. 723 na 137 m2, tím se mění roční nájemné, vlivem rozdělení pozemku geometrickým plánem se mění číslo pozemku na 723/1 v k. ú. Studánka u Rumburku. Ostatní ujednání zůstávají nezměněna.


Žádost o ukončení nájemní smlouvy a následný pronájem
Usnesení č. 156/2021/1
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 10/2019 na pronájem části p. p. č. 7055/26 v k. ú. Varnsdorf ke dni 31.03.2021.

a dále

Usnesení č. 156/2021/2
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 7055/26 o výměře 3.102 m2 v k. ú. Varnsdorf panu M. V. za cenu 0,20 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem údržby pozemku, sekání trávy.


Žádost o ukončení nájemní smlouvy a následný pronájem
Usnesení č. 157/2021/1
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 92/1997 na pronájem p. p. č. 5839/4 v k. ú. Varnsdorf ke dni 31.03.2021.

a dále

Usnesení č. 157/2021/2
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 5869/4 o výměře 437 m2 v k. ú. Varnsdorf manželům M. a R. K. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady.


Žádost pronájem části p. p. č. 8178 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 158/2021
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 8178 o výměře 120 m2 v k. ú. Varnsdorf paní T. D. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady.


Ukončení nájemních smluv 
Usnesení č. 159/2021/1
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 13/2015 na pronájem části p. p. č. 3323 v k. ú. Varnsdorf ke dni 31.12.2020.

a dále

Usnesení č. 159/2021/2
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 22/2005 na pronájem části p. p. č. 6878 v k. ú. Varnsdorf ke dni 31.12.2020.

a dále

Usnesení č. 159/2021/3
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 18/1995 na pronájem části p. p. č. 6875 v k. ú. Varnsdorf ke dni 31.12.2020.

a dále

Usnesení č. 159/2021/4
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 30/2004 na pronájem části p. p. č. 7683 v k. ú. Varnsdorf ke dni 31.12.2020.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-4006452/VB/P001, DC_Varnsdorf, unifikace 1999
Usnesení č. 160/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, Unifikace DC 1999, na části p. p. č. 521/1 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 161/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni  spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav plynové STL přípojky a NTL plynovodu na části p. p. č. 8173 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a panem J. Š., za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o přidělení vyhrazeného parkovacího místa
Usnesení č. 162/2021
Rada města rozhodla nepřidělit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo s registrační značkou 9U1 4540, umístěné na parkovišti, parcela č. 3287/26 v k. ú. Varnsdorf pro pana Fr. B., držitele průkazu ZTP s tím, že žadatel uhradí náklady na zřízení parkovacího místa.


Krátkodobé snížení nájemného nebytových prostor v č. p. 1954
Usnesení č. 163/2021
Rada města rozhodla poskytnout slevu z nájemného ve výši 50 % za 1. a 2. čtvrtletí roku 2021 nájemkyni kadeřnictví v objektu č. p. 1954 ul. Legií ve Varnsdorfu, paní M. J. H.. Nájemkyně je podnikatelkou (fyzickou, nebo právnickou osobou) vykonávající podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání nebo obdobným způsobem a v důsledku přijatých krizových mimořádných opatření v souvislosti s pandemií COVID 19 jí byl státními orgány zakázán maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovně ve vlastnictví města Varnsdorf, kterou užívá na základě nájemní smlouvy uzavřené dne 24.10.2016.


Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci s názvem „Sběrný dvůr města Varnsdorf“
Usnesení č. 164/2021
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo mezi městem Varnsdorf a společností STRABAG a.s, IČ 60838744 na akci ,,Sběrný dvůr města Varnsdorf“, kterým se prodlužuje termín plnění stavebních prací o 54 kalendářních dnů a zároveň se tímto Dodatkem č. 2 navyšuje cena díla o 770.514,34 Kč bez DPH za předpokladu schválení financování.


Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci s názvem „Vypracování projektové dokumentace – Oprava fasády, střechy a vestavba výtahu včetně dispozičních úprav v budově MěÚ, náměstí E. Beneše 470 ve Varnsdorfu“ 
Usnesení č. 165/2021
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 11.12.2019 mezi městem Varnsdorf a Ing. arch. Ondřejem Tučkem, IČ 70735352 na akci „Vypracování projektové dokumentace - Oprava fasády, střechy a vestavba výtahu včetně dispozičních úprav v budově MěÚ, náměstí E. Beneše 470 ve Varnsdorfu“, kterým se zvyšuje celková cena díla na 1.245.000 Kč bez DPH za předpokladu schválení financování a zároveň se prodlužuje termín předání fáze č. 2 do 3 měsíců od podpisu tohoto dodatku.


3. Různé

3.01 Žádost Mgr. Soni Bunčkové, ředitelky Interaktivní základní školy Varnsdorf, Karlova 1700, o vydání souhlasu s pokračováním činnosti dvou přípravných tříd
Usnesení č. 166/2021
Rada města rozhodla udělit souhlas s pokračováním činnosti dvou přípravných tříd v Interaktivní základní škole Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvková organizace, pro školní rok 2021/2022.


3.02 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3.03 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 167/2021
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení. 


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

 

ThMgr. Roland Solloch                                   Jiří Sucharda    
starosta města                                             místostarosta města