Usnesení z 57. schůze Rady města Varnsdorf,

která se konala dne 23.02.2017 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
1.01 Žádost o finanční příspěvek na zajištění regionálně poskytovaných sociálních služeb pro příspěvkovou společnost Kostka Krásná Lípa
1.02 Žádost o finanční příspěvek na nákup svahové sekačky pro Český rybářský svaz místní organizace Varnsdorf
1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2017 pro Městskou knihovnu Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvkovou organizaci
1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2017 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkovou organizaci
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Smlouva o podnájmu bytu
3.02 Poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci Dotačního programu města Varnsdorf pro rok 2017
3.03 Smlouva o prezentaci a poskytnutí služeb
3.04 Smlouva o poskytování poradenství a souvisejících služeb v realizační fázi grantového projektu
3.05 Žádost o udělení souhlasu s užitím velkého znaku města Varnsdorf v publikaci Katalog stanic Hasičského záchranného sboru České republiky
3.06 Žádost o dotaci z Programu 2017 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek
3.07 Doplnění programu na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr1. Finanční záležitosti

1.01 Žádost o finanční příspěvek na zajištění regionálně poskytovaných sociálních služeb pro příspěvkovou společnost Kostka Krásná Lípa
Usnesení č. 43/2017
Rada města rozhodla neposkytnout finanční prostředky příspěvkové organizaci Kostka Krásná Lípa, Masarykova 1094/4, 407 46 Krásná Lípa, na zajištění regionálně poskytovaných sociálních služeb.


1.02 Žádost o finanční příspěvek na nákup svahové sekačky pro Český rybářský svaz místní organizace Varnsdorf
Usnesení č. 44/2017
Rada města rozhodla neposkytnout finanční příspěvek organizaci Český rybářský svaz místní organizace Varnsdorf.


1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2017 pro Městskou knihovnu Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 45/2017
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Městské knihovně Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2017 dle předloženého návrhu.


1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2017 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 46/2017
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2017 dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem garsoniéry v domě č. p. 2764/9, ul. Žitavská ve Varnsdorfu
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen)


Žádost o pronájem bytu 1+1 v domě č. p. 3307/38, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu
Usnesení č. 47/2017
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3307/38, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu L. N. na dobu určitou do 31.03.2018.


Návrhy o prodloužení nájemních smluv na byty
Usnesení č. 48/2017/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2739/4, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní M. S. do 31.03.2018.

a dále

Usnesení č. 48/2017/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/55, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní V. B. do 31.03.2018.

a dále

Usnesení č. 48/2017/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3014/11, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní L. V. do 31.03.2018.

a dále

Usnesení č. 48/2017/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3014/9, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní Mgr. M. K. do 31.03.2018.

a dále

Usnesení č. 48/2017/5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/17, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu Z. T. do 31.03.2018.

a dále

Usnesení č. 48/2017/6
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2741/32, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu L. U. do 31.03.2018.

a dále

Usnesení č. 48/2017/7
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/45, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu manželům E. a P. G. do 31.03.2018.

a dále

Usnesení č. 48/2017/8
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 2970/15, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní L. H. do 31.03.2018.

a dále

Usnesení č. 48/2017/9
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 2970/35, ul. Lesní ve Varnsdorfu panu J. K. do 31.03.2018.

a dále

Usnesení č. 48/2017/10
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na 1+KK v DPS č. p. 3321/4, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní E. R. do 31.03.2018.

a dále

Usnesení č. 48/2017/11
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+KK v DPS č. p. 3321/23, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní A. K. do 31.03.2018.

a dále

Usnesení č. 48/2017/12
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3014/11, ul. Lesní ve Varnsdorfu panu M. Š. a paní V. H. do 31.03.2018.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 49/2017
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav stavby zařízení distribuční soustavy a Smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-4007139/VB1, DC Varnsdorf, p. p. č. 3814/8, nové kNN na části p. p. č. 3814/9 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a. s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Poskytnutí náhrady dojde za podmínek sjednaných vlastní smlouvou. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný. Budoucí povinný se zavazuje Vlastní smlouvu uzavřít nejpozději do 90 dnů ode dne doručení výzvy a návrhu dle tohoto ustanovení.


Žádost o prodej p. p. č. 2555/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 50/2017/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 2555/1 – zahrada o výměře 292 m2 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 50/2017/2
Rada města rozhodla stanovit cenu pozemku p. p. č. 2555/1 – zahrada o výměře 292 m2 ve výši 300 Kč/m2.


Žádost o prodej p. p. č. 4233, p. p. č. 4234 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 51/2017
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 4233 o výměře 101 m2 – zastavěná plocha, nádvoří a p. p. č. 4234 o výměře 616 m2 – trvalý travní porost vše v k. ú. Varnsdorf.


Návrh na nabytí do majetku města
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání)


Uzavření dodatku č. 3 na akci „Zimní stadion Varnsdorf – provozní zázemí I. etapa“
Usnesení č. 52/2017
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo č. 00103/2015 na akci „Zimní stadion Varnsdorf – provozní zázemí I. etapa“, kterým se upravuje termín uvolnění pozastávky ke dni 28.02.2017 a současně se sjednává její nahrazení bankovní garancí ve stejné výši s platností do 15.12.2017.


Souhlas se stavbou – Obchodní centrum Varnsdorf
Usnesení č. 53/2017
Rada města rozhodla nesouhlasit s vydáním závazného stanoviska k projektové dokumentaci k územnímu řízení na akci výstavba obchodního centra na p. p. č. 6256/1, 6256/2, 6253/2, 6253/3, 6253/4, 6253/6, 5992/1, 5805/5 a 5810 v k. ú. Varnsdorf.


3. Různé

3.01 Smlouva o podnájmu bytu
Usnesení č. 54/2017
Rada města rozhodla neschválit podnájemní smlouvu na byt 1+KK v domě č. p. 3300/36, ul. Kostelní ve Varnsdorfu dle předloženého návrhu.


3.02 Poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci Dotačního programu města Varnsdorf pro rok 2017
Usnesení č. 55/2017
Rada města rozhodla poskytnout neinvestiční účelovou dotaci v rámci Dotačního programu města Varnsdorf pro rok 2017 dle předloženého návrhu a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.


3.03 Smlouva o prezentaci a poskytnutí služeb
Usnesení č. 56/2017/1
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu se společností Modern Production s.r.o., Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, IČ 021 68 987, zastoupenou jednatelem panem Janem Punčochářem o prezentaci a poskytnutí služeb.

a dále

Usnesení č. 56/2017/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem smlouvy se společností Modern Production s.r.o.


3.04 Smlouva o poskytování poradenství a souvisejících služeb v realizační fázi grantového projektu
Usnesení č. 57/2017/1
Rada města rozhodla uzavřít Příkazní smlouvu se společností Grant Help, s.r.o., IČ 27645240, zastoupenou jednatelem panem Mgr. Milanem Eliášem o poskytování poradenství a souvisejících služeb v realizační fázi grantového projektu.

a dále

Usnesení č. 57/2017/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Příkazní smlouvy se společností Grant Help, s.r.o.


3.05 Žádost o udělení souhlasu s užitím velkého znaku města Varnsdorf v publikaci Katalog stanic Hasičského záchranného sboru České republiky
Usnesení č. 58/2017
Rada města rozhodla povolit jednorázové užití velkého znaku města Varnsdorf v publikaci Katalog stanic Hasičského záchranného sboru České republiky v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2011 o symbolech města Varnsdorf a jejich užívání.


3.06 Žádost o dotaci z „Programu 2017 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek
Usnesení č. 59/2017
Rada města rozhodla schválit podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce společné stanice JSDH a HZS ve Varnsdorfu“ z Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje a závazek spolufinancování akce v minimální výši 10% z celkových uznatelných nákladů akce/projektu.


3.07 Doplnění programu na zasedání ZM
Usnesení č. 60/2017
Rada města rozhodla schválit doplnění programu v bodě 3. Různé takto:
3.01 Doplnění statutu Městské policie Varnsdorf z důvodu doplnění přílohy č. 4 - Směrnice pro výdej zbraní a střeliva
3.02 Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o regulaci hlučných činností a výjimečném zkrácení doby nočního klidu
3.03 Změna Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf
3.04 Schválení Programu Prevence kriminality Města Varnsdorf (dále „Program“), podání Programu v rámci dotační výzvy Ministerstva vnitra ČR na rok 2017


4. Diskuse

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

Ing. Stanislav Horáček                                                                                      Josef Hambálek
starosta města                                                                                                 místostarosta města