Usnesení z 57. schůze Rady města Varnsdorf,

 

která se konala dne 09.05.2013 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
1.01Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2013
2. Převody majetku města
2.01 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Návrh na jmenování komise pro výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele Městské knihovny Varnsdorf
3.02 Návrh na jmenování konkurzních komisí pro konkurzní řízení na obsazení pracovních míst ředitelů školských PO
3.03 Žádost pana D. P. o finanční příspěvek za nadstandardní sportovní reprezentaci města pro Oddíl silového trojboje Varnsdorf
3.04 Žádost pana M. T. o finanční příspěvek za nadstandardní sportovní reprezentaci města pro Northern Strongman Varnsdorf, o. s.
3.05 Žádost o odvolání člena z Komise pro otevírání obálek
3.06 Informace z komisí města
3.07 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
3.08 Program na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr

1. Finanční záležitosti

1.01 Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2013
Usnesení č. 163/2013
Rada města rozhodla schválit Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2013 dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej p. p. č. 893 a části p. p. č. 894/1 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 164/2013/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 893 a část p. p. č. 894/1 vše v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 164/2013/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 894/1 v k. ú. Varnsdorf dle předloženého návrhu.


Stanovení ceny za prodej části p. p. č. 1165/1, části p. p. č. 1165/7, části p. p. č. 1163, p. p. č. 1167/2, p. p. č. 1167/4, p. p. č. 1165/14, p. p. č. 1165/15, p. p. č. 1165/16, p. p. č. 1165/17 a p. p. č. 1160 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 165/2013/1
Rada města rozhodla zrušit usnesení č. 66/2013/2 RM ze dne 28.02.2013.

a dále

Usnesení č. 165/2013/2
Rada města rozhodla stanovit minimální cenu za prodej objektu č. p. 232, části p. p. č. 1165/1, části p. p. č. 1165/7, části p. p. č. 1163, p. p. č. 1167/2, p. p. č. 1167/4, p. p. č. 1165/14, p. p. č. 1165/15, p. p. č. 1165/16, p. p. č. 1165/17 a p. p. č. 1160 vše v k. ú. Varnsdorfza cenu 1.536.600 Kč.


Žádost o dodatek nájemní smlouvy č. 27/2012
Usnesení č. 166/2013
Rada města rozhodla uzavřít dodatek nájemní smlouvy č. 27/2012, kdy celková pronajatá plocha se navyšuje na 200 m2 a nájemné se navyšuje na celkem 8.000 Kč/rok, ostatní ujednání smlouvy se nemění.


Žádost o pronájem části p. p. č. 5492/20 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 167/2013
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout část p. p. č. 5492/20 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 168/2013
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav NTL plynovodu na p. p. č. 4474, p. p. č. 4473, p. p. č. 4237, p. p. č. 4599 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a RWE GasNet, s. r. o. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši dle znaleckého posudku, nejméně však 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne zapsání do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 169/2013
Rada městu rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav kabelové přípojky NN na p. p. č. 4858/3, p. p. č. 4858/2, p. p. č. 4859/1, p. p. č. 4887 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce a.s., Děčín (oprávněný) za jednorázovou úhradu 7.100 Kč a to včetně daně z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.


Žádost o uzavření nájemní smlouvy na tenisové kurty
Usnesení č. 170/2013
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 2741/1 v k. ú. Varnsdorf o výměře 2650 m2 za účelem užívání sportovních ploch za cenu 1 Kč/m2/rok TJ Slovan Varnsdorf na dobu neurčitou.


Urbanisticko - architektonická studie úpravy prostranství autobusového nádraží
Usnesení č. 171/2013/1
Rada města rozhodla přijmout cenovou nabídku Ing. arch. F. J. a Ing. arch. V. K. ze dne 22.04.2013 na zpracování urbanisticko – architektonické studie úpravy prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu ve výši 140.000 Kč za urbanistickou část a 80.000 Kč za architektonickou část studie.

a dále

Usnesení č. 171/2013/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem smlouvy o dílo na akci „Urbanisticko – architektonická studie úpravy prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu“.


Žádost o údržbu městského pozemku
Usnesení č. 172/2013
Rada města rozhodla souhlasit s pověřením pana M. Ť. správcem městského pozemku p. p. č. 5103 za podmínky písemného souhlasu OSMI s veškerými zamýšlenými úpravami, žadatel dále přejímá plnou zodpovědnost vyplývající z tohoto pověření.


Dodávky zemního plynu do objektů provozovaných městem a jeho příspěvkovými organizacemi pro období r. 2013 a r. 2014 
Usnesení č. 173/2013/1
Rada města rozhodla realizovat výběr nového dodavatele zemního plynu do objektů provozovaných městem a jeho příspěvkovými organizacemi pro období r. 2013 a r. 2014 nákupem zemního plynu na komoditní burze.

a dále

Usnesení č. 173/2013/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním smluv o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání nákupu zemního plynu mezi městem Varnsdorf a příspěvkovými organizacemi.


3. Různé

3.01 Návrh na jmenování komise pro výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele Městské knihovny Varnsdorf
Usnesení č. 174/2013
Rada města rozhodla jmenovat komisi pro výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Městská knihovna Varnsdorf dle předloženého návrhu.


3.02 Návrh na jmenování konkurzních komisí pro konkurzní řízení na obsazení pracovních míst ředitelů školských PO
Usnesení č. 175/2013
Rada města rozhodla jmenovat konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení pracovních míst ředitelů školských příspěvkových organizací dle předloženého návrhu.


3.03 Žádost pana D. P. o finanční příspěvek za nadstandardní sportovní reprezentaci města pro Oddíl silového trojboje Varnsdorf, o. s.
Usnesení č. 176/2013
Rada města rozhodla schválit poskytnutí finančního příspěvku na podporu sportovního oddílu Oddílu silového trojboje Varnsdorf, o. s. dle předloženého návrhu.


3.04 Žádost pana M. T. o finanční příspěvek za nadstandardní sportovní reprezentaci města pro Northern Strongman Varnsdorf, o. s.
Usnesení č. 177/2013
Rada města rozhodla schválit poskytnutí finančního příspěvku na podporu sportovního oddílu Northern Strongman Varnsdorf, o. s. dle předloženého návrhu.


3.05 Žádost o odvolání člena z Komise pro otevírání obálek
Usnesení č. 178/2013
Rada města rozhodla odvolat pana Mgr. Bc. V. Z. z funkce člena Komise otevírání obálek do konce volebního období 2010 ─ 2014 na vlastní žádost.


3.06 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3.07 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 179/2013
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.


3.08 Program na zasedání ZM
Usnesení č. 180/2013
Rada města rozhodla schválit program na XXVI. zasedání ZM, které se uskuteční dne 23.05.2013 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Převody majetku města
4. Zprávy výborů ZM
5. Různé
5.01 Zpráva o činnosti společnosti EKO servis Varnsdorf a. s. v roce 2012 
5.02 Zpráva o činnosti společnosti SVS a. s. v roce 2012
6. Finanční záležitosti
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr4. Závěr
Martin Louka                                                                            Karel Dubský
starosta města                                                                        místostarosta města