Usnesení z 56. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 2. 4. 2009 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města 

 

Rada města projednala:

1.      Finanční záležitosti

a)      Ceník služeb za zajištění ochrany objektů napojením na PCO

b)      Odpis daňových nedoplatků pro nedobytnost

c)      Návrh na odpis pohledávky

d)      Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2009

e)      Vymáhání pohledávky ze směnky – V. J.

2.      Převody majetku města

3.      Různé

a)      Návrh smlouvy na zajištění zázemí pro pracovníky VPP a TS

b)      Návrh smlouvy na vývoz košů

c)      Návrh na snížení osobního příplatku ředitelky ZŠ Bratislavská 994

d)      Návrh na úpravu ceníku Hlasu severu

e)      Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům Komise k projednávání přestupků

f)        Návrh na vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM

g)      Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti

h)      Žádost o schválení veřejné hudební produkce

i)        Návrh na odvolání z funkce člena Dopravní komise

j)        Program na zasedání ZM

 

Usnesení č. 33/2009

Rada města rozhodla:

1.      Odepsat pohledávku ve výši 1.200,- Kč dle předloženého návrhu.

 

2.      Zahájit soudní řízení ve věci J. V. podáním žaloby na vydání směnečného platebního rozkazu s tím, že město Varnsdorf bude zastupovat JUDr. E. R..

 

3.      Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni spočívající v právu umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na p.p.č. 7078 v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu a vjezdu a to pouze v souvislosti s činěním úkonů souvisejících s přípravou stavby, její realizací a uvedením do provozu mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín (oprávněný) za jednorázovou úhradu 660,- Kč splatnou do 30-ti dnů od provedení vkladu do KN za následujících podmínek:

-         náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí ČEZ Distribuce a.s., Děčín,

-         smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 60-ti dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

 

4.      Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni spočívající v právu umístění, zřízení a provozování stavby na p.p.č. 4571/1 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000,- Kč splatnou do 30-ti dnů od provedení vkladu do KN za následujících podmínek:

-          náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí ČEZ Distribuce a.s., Děčín,

-          smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 60-ti dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

 

5.      Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni spočívajícího v právu zřídit a provozovat plynárenská zařízení na p.p.č. 3816/2 a p.p.č. 3855 v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřizováním, rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení mezi městem Varnsdorf (povinný) a SČP Net, s.r.o., Ústí nad Labem, (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000,- Kč splatnou v den podpisu za následujících podmínek:

-          náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí SČP Net, s.r.o., Ústí nad Labem,

-          smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena nejpozději do jednoho roku po doručení kolaudačního souhlasu k plynárenskému zařízení.

 

6.      Uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni spočívajícího v právu umístění podzemního kabelového vedení NN po části p.p.č. 7078 a p.p.č. 7113/9 v k.ú. Varnsdorf v rozsahu dle geometrického plánu na zaměření přípojky, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín (oprávněný) za jednorázovou úhradu 700,- Kč splatnou do 60-ti dnů od provedení vkladu do KN. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí ČEZ Distribuce a.s., Děčín.

 

7.      Zveřejnit záměr převést p.p.č. 1928 v k.ú. Varnsdorf.

 

8.      Zadat GP na rozdělení p.p.č. 1928 pro výstavbu čtyř RD.

 

9.      Pronajmout p.p.č. 566 o výměře 387 m2, p.p.č. 567 o výměře 968 m2, p.p.č. 568 o výměře 145 m2 a p.p.č. 569 o výměře 2.871 m2 vše v k.ú. Varnsdorf za účelem sekání trávy a pastvy pro koně za cenu 0,20 Kč/m2/rok paní J. M. na dobu neurčitou.

 

10.  Souhlasit s uzavřením dodatku nájemní smlouvy č. 22/2006 s tím, že se prodlužuje závazek  na výstavbu areálu služeb pro motoristy o dva roky.

 

11.  Ukončit NS č. 28/1993 na pronájem p.p.č. 754 v k.ú. Varnsdorf ke dni 30. 4. 2009.

 

12.  Ukončit NS č. 01/1998 na pronájem p.p.č. 187 a p.p.č. 191 vše v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 12. 2009.

 

13.  Zveřejnit záměr pronajmout č.p. 2574 na st.p.č. 1594/1 v k.ú. Varnsdorf.

 

14.  Nerealizovat akci zpracování projektové dokumentace – Lávka pro pěší přes Mandavu ve Varnsdorfu.

 

15.  Souhlasit se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro pana R. Ž. na ul. Křižíkova u domu č.p. 2740 ve Varnsdorfu s tím, že žadatel uhradí 50% nákladů spojených se zřízením vyhrazeného parkovacího místa.

 

16.  Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni spočívajícího v právu vést  STL plynovod po části p.p.č. 3300 a p.p.č. 3781 a p.p.č. 2879 vše v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy mezi městem Varnsdorf (povinný) a SČP Net (oprávněným) a.s. za jednorázovou úhradu 1.000,- Kč splatnou v den podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

 

17.  Zadat projekt úprav Nemocnice Varnsdorf pro zajištění péče DIOP.

 

18.  Nezveřejnit záměr převést objekty na p.p.č. 2501, 2503, 2504 a 2505 vše v k.ú. Varnsdorf.

 

19.  Souhlasit na základě žádosti Mgr. M. H. ze dne 12. 3. 2009 se záměrem výstavby fotovoltaické elektrárny na pozemcích bývalé cihelny ve Varnsdorfu s výjimkou pozemků dotčených starou ekologickou zátěží na částech p.p.č. 8003/3, 8003/5, 8006/1, 8003/1, 8000/1, 8002/2, 8005 vše v k.ú Varnsdorf. Souhlas města bude přílohou žádosti o připojení do distribuční sítě a.s. ČEZ a nenahrazuje souhlas města jako účastníka územního a stavebního řízení.

 

20.  Souhlasit se záměrem výstavby fotovoltaické elektrárny na p.p.č. 4966/3 a 4980/8 v k.ú. Varnsdorf. Souhlas města bude přílohou žádosti o připojení do distribuční sítě a.s. ČEZ a nenahrazuje souhlas města jako účastníka územního a stavebního řízení.

 

21.  Zveřejnit záměr pronajmout p.p.č. 3127 a 3126/1 vše v k.ú. Varnsdorf.

 

22.  Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni spočívajícího v právu vést podzemní kabel. el. vedení po části p.p.č. 4206 v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce a.s. Děčín  (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000,- Kč splatnou v den podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

 

23.  Doporučit ZM vyslovit souhlas se zajištěním financování části projektu „Systém ochrany před katastrofami a poskytování pomoci v Euroregionu Nisa“ příslušející městu Varnsdorf, tj. se spolufinancováním města ve výši 10%, tj. 452.500,- Kč (18.100,- EUR) z celkových způsobilých výdajů projektu a se zajištěním předfinancování celého projektu ve výši celkových nákladů, tj. 4.525.000,- Kč (181.000,- EUR) z rozpočtu města.

 

 

Usnesení č. 34/2009

Rada města rozhodla pověřit:

1.      Starostu města uzavřením smlouvy na zajištění zázemí pro pracovníky VPP dle předloženého návrhu.

 

2.      Starostu města uzavřením smlouvy na vývoz košů dle předloženého návrhu.

 

 

Usnesení č. 35/2009

Rada města rozhodla vzít na vědomí:

1.      Odpis daňových nedoplatků pro nedobytnost v celkové výši 10.549,- Kč dle předloženého návrhu.

 

 

Usnesení č. 36/2009

Rada města rozhodla zrušit:

1.      Usnesení RM č. 80/2008/68 ze dne 4. 9. 2008.

 

 

Usnesení č. 37/2009

Rada města rozhodla schválit:

1.      Ceník služeb za zajištění ochrany objektů napojením na pult centralizované ochrany a změny smluvních podmínek dle předloženého návrhu.

 

2.      Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2009 dle předloženého návrhu.

 

3.      Snížení osobního příplatku ředitelce Základní školy Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace Mgr. J. B. o částku 1.500,- Kč s účinností od 1. 4. 2009 dle předloženého návrhu.

 

4.      Ceník inzerce Hlasu severu s účinností od 3. 4. 2009. 

 

5.      Vyplacení finančního příspěvku členům Komise k projednávání přestupků dle předloženého návrhu.

 

6.      Vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM dle předloženého návrhu.

 

7.      Vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti RM dle předloženého návrhu.

 

8.      Konání veřejné hudební produkce pod názvem „Rampušačka – městská akce“ na otevřeném prostranství v nočních hodinách dle předložené žádosti.

 

9.      Program na XXIV. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se uskuteční dne 23. 4. 2009 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:

1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města

2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM

3. Různé

4. Zprávy výborů ZM

5. Převody majetku města

6. Finanční záležitosti 

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM

8. Závěr

           

 

Usnesení č. 38/2009

Rada města rozhodla odvolat:

1.      Pana R. Š. z funkce člena Dopravní komise.

 

 

Usnesení č. 39/2009

Rada města rozhodla nezrušit:

1.      Usnesení RM č. 25/2009/29 ze dne 19. 3. 2009. 

 

 

 

Ing. Josef Poláček                                                                          Karel Dubský

starosta města                                                                             místostarosta