Usnesení z 56. schůze Rady města Varnsdorf

Usnesení z 56. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 25.03.2021 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2021 pro Základní školu Varnsdorf, Východní 1602, příspěvkovou organizaci
1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2021 pro Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkovou organizaci 
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Údržba zeleně na základě Smlouvy o dílo - Ceník jednotlivých operací pro rok 2021
3.02 Veřejná zakázka malého rozsahu „Údržba exponovaných částí veřejné zeleně ve Varnsdorfu“
3.03 Žádost o souhlas se zapojením Školní jídelny Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, PO do projektu kraje financovaného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_21_011
4. Diskuse
5. Závěr

 

1. Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2021 pro Základní školu Varnsdorf, Východní 1602, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 114/2021
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, Východní 1602, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2021 dle předloženého návrhu.


1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2021 pro Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkovou organizaci 
Usnesení č. 115/2021
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů pro rok 2021 dle předloženého návrhu.
 

2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádosti o pronájem bytů 1+1
Usnesení č. 116/2021/1
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2741/3, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu R. B. na dobu určitou do 30.04.2022. 1. náhradník pan D. T. do 30.04.2022. 2. náhradník pan P. S. do 30.04.2022.    

a dále 

Usnesení č. 116/2021/2
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2739/22, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní Y. P. na dobu určitou do 30.04.2022. 1. náhradník pan T. D. do 30.04.2022. 2. náhradník pan O. P. do 30.04.2022.    


Žádost o pronájem bytu 1+2
Usnesení č. 117/2021
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+2 v domě č. p. 2740/36, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní G. D. do 30.04.2022. 2. náhradník paní H. J. do 30.04.2022 za podmínky navrácení bytu 1+1 v domě č. p. 2740/35, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu.    


Žádosti o pronájem sociálních bytů 1+KK
Usnesení č. 118/2021/1
Rada města rozhodla pronajmout sociální byt 1+KK v domě č. p. 2764/48, ul. Žitavská ve Varnsdorfu panu T. C. na dobu určitou do 30.04.2022. 

a dále

Usnesení č. 118/2021/2
Rada města rozhodla nepronajmout sociální byt 1+KK v domě č. p. 2764/38, ul. Žitavská ve Varnsdorfu panu D. J.. 

a dále

Usnesení č. 118/2021/3
Rada města rozhodla nepronajmout sociální byt 1+KK v domě č. p. 2764/38, ul. Žitavská ve Varnsdorfu panu V. P. 

a dále

Usnesení č. 118/2021/4
Rada města rozhodla nepronajmout sociální byt 1+KK v domě č. p. 2764/38, ul. Žitavská ve Varnsdorfu panu M. N.    


Žádosti o prodloužení nájemních smluv
Usnesení č. 119/2021/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/12, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. P. do 30.04.2022.

a dále

Usnesení č. 119/2021/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/2, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu J. B. do 30.04.2022.

a dále

Usnesení č. 119/2021/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/25, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu J. T. a paní Z. H. do 30.04.2022.
 
a dále

Usnesení č. 119/2021/4
Rada města rozhodla  prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/34, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu J. M. do 30.04.2022.


2.02 Majetkové záležitosti

Prodej p. p. č. 3311/13 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 120/2021/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 3311/13 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 120/2021/2
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města převést p. p. č. 3311/13 v k. ú. Varnsdorf za cenu 200 Kč/m2.


Žádost o ukončení nájemní smlouvy 
Usnesení č. 121/2021
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 27/2020 na pronájem p. p. č. 6467 a p. p. č. 6468 v k. ú. Varnsdorf ke dni 31.03.2021.


Ukončení nájemních smluv 
Usnesení č. 122/2021/1
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 9/2000 na pronájem části p. p. č. 3345 v k. ú. Varnsdorf ke dni 31.12.2020.

a dále

Usnesení č. 122/2021/2
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 26/2014 na pronájem části p. p. č. 3345 v k. ú. Varnsdorf ke dni 31.12.2020.

a dále

Usnesení č. 122/2021/3
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 33/2011 na pronájem části p. p. č. 3340 v k. ú. Varnsdorf ke dni 31.12.2020.

a dále

Usnesení č. 122/2021/4
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 105/2001 na pronájem části p. p. č. 3340, části p. p. č. 3344 a části p. p. č. 3345 v k. ú. Varnsdorf ke dni 31.12.2020.

a dále

Usnesení č. 122/2021/5
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 19/2006 na pronájem části p. p. č. 3340 v k. ú. Varnsdorf ke dni 31.12.2020.

a dále

Usnesení č. 122/2021/6
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 3/2019 na pronájem části p. p. č. 3344 a části p. p. č. 3361/1 v k. ú. Varnsdorf ke dni 31.12.2020.

a dále

Usnesení č. 122/2021/7
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 69/1998 na pronájem části p. p. č. 7464 v k. ú. Varnsdorf ke dni 31.12.2020.

a dále

Usnesení č. 122/2021/8
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 20/2018 na pronájem části p. p. č. 3323 v k. ú. Varnsdorf ke dni 31.12.2020.

a dále

Usnesení č. 122/2021/9
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 65/1998 na pronájem části p. p. č. 3339 v k. ú. Varnsdorf ke dni 31.12.2020.


Výpověď nájemní smlouvy 
Usnesení č. 123/2021
Rada města rozhodla vypovědět nájemní smlouvu č. 71/2002 z důvodu uvedeném v bodě V. odstavec 2 této smlouvy. 


Žádost o uzavření Dodatku č. 1 na akci „Vypracování projektové dokumentace: Stavební úpravy objektu č. p. 2755, ul. Západní ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 124/2021
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 07.12.2020 na akci „Vypracování projektové dokumentace: Stavební úpravy objektu č. p. 2755, ul. Západní ve Varnsdorfu“ uzavřené se společností DIGITRONIC CZ s.r.o., IČO 48168017, kterým se prodlužuje termín dokončení díla do 30.07.2021. 


Žádost o přidělení vyhrazeného parkovacího místa
Usnesení č. 125/2021
Rada města rozhodla přidělit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo s registrační značkou 1UF 1190, umístěné v ul. Karolíny Světlé před domem č. p. 3018 pro pana V. L., držitele průkazu ZTP s tím, že žadatel uhradí náklady na zřízení parkovacího místa.


Uzavření Smlouvy o dílo „Varnsdorf Studánka, kabelizace veřejného osvětlení – I. etapa“
Usnesení č. 126/2021
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o dílo na akci „Varnsdorf Studánka, kabelizace veřejného osvětlení – I. etapa“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o., s termínem dokončení do 31.07.2021 a celkovou cenou díla 1.837.665,83 Kč bez DPH, a to za předpokladu schválení financování.


Uzavření Smlouvy o dílo „Veřejné osvětlení ulic Bratislavská, Tajchmanova, Novoměstská“
Usnesení č. 127/2021
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o dílo na akci „Veřejné osvětlení ulic Bratislavská, Tajchmanova, Novoměstská“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o., s termínem dokončení do 31.10.2021 a celkovou cenou díla 1.646.370,42 Kč bez DPH.


3. Různé

3.01 Údržba zeleně na základě Smlouvy o dílo - Ceník jednotlivých operací pro rok 2021
Usnesení č. 128/2021
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Přílohy č. 2 ke Smlouvě o dílo na údržbu vybrané veřejné zeleně ve Varnsdorfu – Ceník jednotlivých operací pro rok 2021 se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o.


3.02 Veřejná zakázka malého rozsahu „Údržba exponovaných částí veřejné zeleně ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 129/2021/1
Rada města rozhodla přidělit veřejnou zakázku malého rozsahu „Údržba exponovaných částí veřejné zeleně ve Varnsdorfu“ firmě EKO servis Varnsdorf a.s. 

a dále

Usnesení č. 129/2021/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o dílo na údržbu exponovaných částí veřejné zeleně ve Varnsdorfu s firmou EKO servis Varnsdorf a.s.


3.03 Žádost o souhlas se zapojením Školní jídelny Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, PO do projektu kraje financovaného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem v rámci výzvy  č. 30_21_011
Usnesení č. 130/2021
Rada města rozhodla souhlasit se zapojením Školní jídelny Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace do Výzvy č. 30_21_011 Operačního programu potravinové a materiální pomoci pod názvem: ÚK – obědy do škol III a souhlasí s uzavřením smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi shora uvedeným příjemcem a partnerem.


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

ThMgr. Roland Solloch                                      Jiří Sucharda    
starosta města                                                místostarosta města