Usnesení z 56. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 01.02.2017 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
1.01 Žádosti o přijetí účelově určených darů příspěvkovou organizací města
1.02 Stanovení závazných ukazatelů a schválení odpisových plánů příspěvkovým organizacím
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Jmenování dotační pracovní komise pro rok 2017
3.02 Organizace provozu mateřských škol ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2017
3.03 Informace z komisí města
3.04 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
3.05 Program na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr1. Finanční záležitosti

1.01 Žádosti o přijetí účelově určených darů příspěvkovou organizací města
Usnesení č. 22/2017
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit přijetí účelově určených darů dle předloženého návrhu.


1.02 Stanovení závazných ukazatelů a schválení odpisových plánů příspěvkovým organizacím
Usnesení č. 23/2017
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit příspěvkovým organizacím města Varnsdorf závazné ukazatele a odpisové plány na rok 2017 dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem bytu 1+2
Usnesení č. 24/2017
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+2 v domě č. p. 3307/22, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu D. B. na dobu určitou do 28.02.2018.


Žádosti o pronájem garsoniér
Usnesení č. 25/2017/1
Rada města rozhodla pronajmout garsoniéru v DPS č. p. 2970/21, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní D. Č. na dobu určitou do 28.02.2018.

a dále

Usnesení č. 25/2017/2
Rada města rozhodla pronajmout garsoniéru v DPS č. p. 2970/44, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní Š. Š. na dobu určitou do 28.02.2018.


Žádost o pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 26/2017
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v DPS č. p. 2970/10, ul. Lesní ve Varnsdorfu manželům CH. a J. P. na dobu určitou do 28.02.2018.


Návrhy o prodloužení nájemních smluv na byty
Usnesení č. 27/2017/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2739/12, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu D. P. do 28.02.2018 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 27/2017/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/41, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu J. K. do 28.02.2018.

a dále

Usnesení č. 27/2017/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/1, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní V. V. do 28.02.2018.

a dále

Usnesení č. 27/2017/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3014/24, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu manželům F. a J. H. do 28.02.2018.

a dále

Usnesení č. 27/2017/5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3014/49, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu panu J. R. do 28.02.2018.

a dále

Usnesení č. 27/2017/6
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1v domě č. p. 3023/39, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní E. K. do 28.02.2018.

a dále

Usnesení č. 27/2017/7
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1v domě č. p. 3300/5, ul. Kostelní ve Varnsdorfu paní A. Š. do 28.02.2018.

a dále

Usnesení č. 27/2017/8
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2740/54, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní Š. P. do 28.02.2018 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 27/2017/9
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/35, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. M. do 28.02.2018.

a dále

Usnesení č. 27/2017/10
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/57, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní L. H. do 28.02.2018.

a dále

Usnesení č. 27/2017/11
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 domě č. p. 2741/58, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní E. V. do 28.02.2018.

a dále

Usnesení č. 27/2017/12
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/61, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní L. M. a panu J. H. do 28.02.2018.

a dále

Usnesení č. 27/2017/13
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 2970/72, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní J. N. do 28.02.2018.

a dále

Usnesení č. 27/2017/14
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2290/C/3, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní M. A. do 28.02.2018.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 28/2017
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav stavby zařízení distribuční soustavy a Smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-4004647VB002, DC Varnsdorf, 5. května, č. p. 43, nové kNN (konkrétně se jedná o kabelové vedení NN a o přípojkovou skříň SS100) na části p. p. č. 8171 a p. p. č. 500 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a. s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Poskytnutí náhrady dojde za podmínek sjednaných vlastní smlouvou. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný. Budoucí povinný se zavazuje Vlastní smlouvu uzavřít nejpozději do 90 dnů ode dne doručení výzvy a návrhu dle tohoto ustanovení.


Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 29/2017
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní a kanalizační přípojky na části p. p. č. 921 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti (oprávněný) p. p. č. 919 a p. p. č. 920/1v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 30/2017
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav stavby zařízení distribuční soustavy a Smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4015157/001-DC Varnsdorf, p. p. č. 3806/13, nové kNN na části p. p. č. 3874 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a. s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Poskytnutí náhrady dojde za podmínek sjednaných vlastní smlouvou. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný. Budoucí povinný se zavazuje Vlastní smlouvu uzavřít nejpozději do 90 dnů ode dne doručení výzvy a návrhu dle tohoto ustanovení.


Žádost o uzavření dodatku nájemní smlouvy č. 21/2016
Usnesení č. 31/2017
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. 21/2016 ze dne 15.07.2016, který vypouští ze smlouvy pozemek p. č. 419 v k. ú. Studánka u Rumburku a upravuje pronájem výměry pozemku p. p. č. 420 v k. ú. Studánka u Rumburku z původní výměry 1050 m2 na 700 m2.


Žádost o prodej p. p. č. 7747, p. p. č. 7728/1 a 7728/4 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 32/2017/1
Rada města doporučuje ZM prodej pozemků p. p. č. 7747 – zahrada o výměře 749 m2, p. p. č. 7728/1 – trvalý travní porost o výměře 808 m2 a p. p. č. 7728/4 – trvalý travní porost o výměře 4 m2, vše v k. ú. Varnsdorf za 300 Kč/m2.

a dále

Usnesení č. 32/2017/2
Rada města rozhodla snížit cenu za prodej pozemků na stavbu RD v lokalitě Hradní o částku rovnající se DPH a stanovit tak cenu za prodej předmětných pozemků ve výši 455 Kč/m2 bez DPH.


Žádost o uzavření Smlouvy o právu provést stavbu
Usnesení č. 33/2017
Rada města rozhodla pověřit starostu podpisem Smlouvy o právu provést stavbu DC Varnsdorf, č. p. 2423, úprava vNN, kNN zakázka č. IE-12-4004732 dle předloženého návrhu.


Žádost o prodej p. p. č. 3344 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 34/2017
Rada města rozhodla odložit žádost do doby dokončení původního záměru s danou lokalitou.


Žádost o prodej p. p. č. 981/1 a p. p. č. 985/3 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 35/2017
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 981/1 a p. p. č. 985/3 vše v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 754 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 36/2017
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 754 – orná půda o výměře 2204 m2 v k. ú. Varnsdorf.


Nabídka k odkupu garáže
Usnesení č. 37/2017
Rada města rozhodla doporučit zastupitelstvu města nenabýt do vlastnictví budovu bez č. p./č. e. na p. p. č. 34/26 v k. ú. Varnsdorf.


Smlouva o podnájmu části nemovitosti - Vodafone
Usnesení č. 38/2017
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout část nemovitosti (střecha) na p. p. č. 3037 v k. ú. Varnsdorf včetně části stavby ul. Střelecká č. p. 1800 ve Varnsdorfu za účelem umístění radiokomunikačního zařízení.


3. Různé

3.01 Jmenování dotační pracovní komise pro rok 2017
Usnesení č. 39/2017
Rada města rozhodla jmenovat Mgr. Romanu Cupalovou, Miloše Kostlána, Ing. Ilonu Martinovskou, Mgr. Václava Zemlera, Ing. Františka Hricze a Zbyňka Šimáka do funkce členů dotační pracovní komise pro rok 2017 a ThMgr. Rolanda Sollocha do funkce předsedy dotační pracovní komise pro rok 2017.


3.02 Organizace provozu mateřských škol ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2017
Usnesení č. 40/2017
Rada města rozhodla souhlasit s organizací provozu mateřských škol ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2017 dle předloženého návrhu.


3.03 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3.04 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 41/2017
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.


3.05 Program na zasedání ZM

Usnesení č. 42/2017
Rada města rozhodla schválit program na XXII. zasedání ZM, které se uskuteční dne 23.02.2017 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Převody majetku města
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé
4. Finanční záležitosti
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr
Ing. Stanislav Horáček                                                                     Josef Hambálek
starosta města                                                                                místostarosta města