Usnesení z 55. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 19. 3. 2009 od 13:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

 

 

Rada města projednala:

1.      Finanční záležitosti

a)      Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2008 příspěvkových organizací základní školy, školní jídelny, mateřské školy

b)      Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2008 příspěvkových organizací Městské divadlo, Městská knihovna a Nemocnice Varnsdorf

c)      Žádost o mimořádnou dotaci

2.      Převody majetku města

3.      Různé

a)      Změnu DPH u dopravy komunálního odpadu

b)      Podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

c)      Organizaci provozu mateřských škol ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2009

d)      Změnu Manažerské smlouvy TSmV

e)      Žádost o příspěvek na Letní akci Rádia BLANÍK

f)        Návrh na odvolání + jmenování nového tajemníka Komise správy majetku a výstavby a Komise pro posuzování a hodnocení nabídek

g)      Program na zasedání ZM

 

 

Usnesení č. 25/2009

Rada města rozhodla:

1.      Z titulu funkce zřizovatele o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2008 pro příspěvkové organizace základní školy, mateřské školy, školní jídelny dle předloženého návrhu.

 

2.      Z titulu funkce zřizovatele o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2008 pro příspěvkové organizace Městské divadlo, Městská knihovna a Nemocnice Varnsdorf dle předloženého návrhu.

 

3.      Neposkytnout mimořádnou dotaci pro Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace, o.s. Jihlava.

 

4.      Pronajmout garsoniéru v domě č.p. 2761/33, ul. Kovářská, Varnsdorf panu J. J. na dobu určitou do 30. 4. 2010. Náhradníkem je pan K. Z..

 

5.      Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 2739/28, ul. Edisonova, Varnsdorf panu M. M. na dobu určitou do 30. 4. 2010. Náhradníkem je paní P. G..

 

6.      Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 2761/17, ul. Kovářská, Varnsdorf panu V. K. na dobu určitou do 30. 4. 2010. Náhradníkem je pan J. Č..

 

7.      Pronajmout byt 1+3 v domě č.p. 2739/31, ul. Edisonova, Varnsdorf manželům K. a Z. J. na dobu určitou do 30. 4. 2010 za podmínky navrácení bytu 1+1 v domě č.p. 3014/33, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu. Náhradníkem je paní M. S. za podmínky navrácení bytu 1+1 v domě č.p. 3023/34, ul. Kmochova, Varnsdorf.

 

8.      Pronajmout byt 1+2 nebo 1+3 dle žádosti pana A. Č. s ohledem na možnosti města Varnsdorf a ostatní žadatele.

 

9.      Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č.p. 2290/4, ul. Prašná, Varnsdorf paní R. C. a panu J. V. do 30. 4. 2010. 

 

10.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 3023/12, ul. Kmochova, Varnsdorf paní H. F. do 30. 4. 2010. 

 

11.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2739/71, ul. Edisonova, Varnsdorf paní S. G. do 30. 4. 2010. 

 

12.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2761/40, ul. Kovářská, Varnsdorf paní M. H. do 30. 4. 2010. 

 

13.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2739/65, ul. Edisonova, Varnsdorf paní I. J. do 30. 4. 2010. 

 

14.  Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2761/21, ul. Kovářská, Varnsdorf panu P. K. do 30. 4. 2010. 

 

15.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 2739/55, ul. Edisonova, Varnsdorf paní N. K. do 30. 4. 2010. 

 

16.  Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2741/62, ul. Křižíkova, Varnsdorf panu J. R. do 30. 4. 2010. 

 

17.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 1954/12, ul. Legií, Varnsdorf panu J. V. do 30. 4. 2010. 

 

18.  Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2741/32, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní R. V. do 30. 4. 2010. 

 

19.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 2739/55, ul. Edisonova, Varnsdorf manželům P. a B. B. do 30. 4. 2010. 

 

20.  Neprodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2741/38, ul. Křižíkova, Varnsdorf panu K. P..

 

21.  Uzavřít novou nájemní smlouvu na pronájem bezbariérového bytu 1+1 v domě č.p. 3307/3, ul. Nemocniční, Varnsdorf manželům A. a A. S. na dobu určitou do 30. 9. 2009. 

 

22.  Pronajmout cvičný byt dle předloženého návrhu Mgr. L. M. v případě, že město bude mít k dispozici vhodný volný byt.

 

23.  Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 1686 v k.ú. Varnsdorf.

 

24.  Zveřejnit záměr převést p.p.č. 6333/3 v k.ú. Varnsdorf.

 

25.  Zveřejnit záměr pronajmout p.p.č. 8048/1 v k.ú. Varnsdorf.

 

26.  Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 5211 v k.ú. Varnsdorf.

 

27.  Zadat GP na zaměření ulice Šumavská.

 

28.  Pronajmout p.p.č. 34/32 v k.ú. Varnsdorf  o výměře 24 m2 paní I. T. na dobu neurčitou za účelem užívání zastavěné plochy garáže za cenu 10,- Kč/m2/rok.

 

29.  Rada města rozhodla pronajmout části p.p.č. 262 o výměře 400 m2, p.p.č. 303 o výměře 300 m2, p.p.č. 306 o výměře 458 m2, p.p.č. 340 o výměře 7090 m2, p.p.č. 510 o výměře 935 m2, p.p.č. 511 o výměře 4204 m2, p.p.č. 532/1 o výměře 2500 m2, p.p.č. 710 o výměře 250 m2, p.p.č. 871 o výměře 300 m2, p.p.č. 872 o výměře 1100 m2, p.p.č. 1016/2 o výměře 407 m2 vše v k.ú. Studánka panu B. K. na dobu od 1. 6. 2009 do 31. 5. 2014 za účelem sekání trávy za cenu 0,20 Kč/m2/rok.

 

30.  Vypovědět dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě č. 43/07/001 uzavřené s Asistenčním centrem, a.s. Most na projekt „Rekonstrukce č.p. 1260 Varnsdorf na městskou knihovnu (multikulturní vzdělávací centrum) a vybavení interiérů“.

 

31.  Vypovědět dodatek č. 3 k Mandátní smlouvě č. 43/07/001 uzavřené s Asistenčním centrem, a.s. Most na projekt „Multifunkční dům ve Varnsdorfu pro Česko-Saskou spolupráci“.

 

32.  Vyhlásit nové výběrové řízení na objekt občanské vybavenosti č.p. 3044 (kinokavárny) s p.p.č. 2530/1 a p.p.č. 2530/4 za stávajících podmínek s termínem do 15. 5. 2009.

 

33.  Ukončit Nájemní smlouvu včetně dodatků č. 1 a 2 na pronájem č.p. 476, ul. B. Němcové ve Varnsdorfu (Studentský klub Střelnice) se současným nájemcem Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, IČ 64045625 dohodou k 30. 4. 2009.

 

34.  Zveřejnit záměr pronajmout č.p. 476 se st.p.č. 3124 v k.ú. Varnsdorf.

 

35.  Zveřejnit záměr převést č.p. 736 se st.p.č. 5769 a p.p.č. 5770 vše v k.ú. Varnsdorf.

 

36.  Souhlasit se stavbou rekonstrukce provozu Teplárny a.s. na využití biopaliva.

 

37.  Pronajmout byt v DPS č.p. 2970/59, ul. Lesní, Varnsdorf paní M. S..

 

38.  Uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 18 v domě č.p. 3300, Varnsdorf dle předloženého návrhu.

 

39.  Souhlasit se stanovením místa, termínu a doby podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2009/10 dle předloženého návrhu.

 

40.  Souhlasit s organizací provozu mateřských škol ve Varnsdorfu v měsících červenci a srpnu 2009 dle předloženého návrhu.

 

41.  Jako Valná hromada společnosti Technických služeb města Varnsdorf s.r.o., o změně Manažerské smlouvy na výkon funkce ředitele TSmV s.r.o. ze dne 23. 12. 2004 dle předloženého návrhu.

 

42.  Neposkytnout finanční příspěvek Rádiu BLANÍK.

 

43.  Prominout poplatek za užívání veřejného prostranství (náměstí) dle vyhlášky č. 5/2005.

 

 

Usnesení č. 26/2009

Rada města rozhodla vzít na vědomí:

1.      Informaci o připravovaném projektu „Městská knihovna Varnsdorf – Setkávání přes hranice“.

 

 

Usnesení č. 27/2009

Rada města rozhodla stanovit:

1.      Cenu pro prodej č.p. 124 se st.p.č. 692/1,  p.p.č. 693 a část p.p.č. 694 vše v k.ú. Varnsdorf ve výši 700.000,- Kč.

 

2.      Cenu pro prodej č.p. 736 se st.p.č. 5769 a p.p.č. 5770 vše v k.ú. Varnsdorf ve výši 800.000,- Kč .

 

 

Usnesení č. 28/2009

Rada města rozhodla pověřit:

1.      Starostu města uzavřením SoD na „Rekonstrukci veřejného osvětlení - Studánka“ s cenou díla 1.113.000,- Kč se zhotovitelem Technické služby města Varnsdorf s.r.o..

 

2.      Starostu města uzavřením SoD na „Úpravy parkové plochy na p.p.č. 2571/2 v k.ú. Varnsdorf s cenou díla 258.740,- Kč se zhotovitelem Technické služby města Varnsdorf s.r.o..

 

3.      Starostu města uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování PD - stavba STL plynovodu, kterým se prodlužuje termín dokončení díla do 31. 8. 2009.

 

4.      Starostu města uzavřením přílohy č. 15 k dodatku č. 1 ze dne 31. 12. 2001 (ke smlouvě o svozu a likvidaci komunálních odpadů).

 

 

Usnesení č. 29/2009

Rada města rozhodla odvolat:

1.      Paní I. B. z funkce tajemníka Komise správy majetku a výstavby.

 

2.      Paní I. B. z funkce tajemníka Komise pro posuzování a hodnocení nabídek.

 

 

Usnesení č. 30/2009

Rada města rozhodla jmenovat:

1.      Paní E. K. do funkce tajemníka Komise správy majetku a výstavby do konce volebního období 2006 – 2010. 

 

2.      Paní E. K. do funkce tajemníka Komise pro posuzování a hodnocení nabídek do konce volebního období 2006 – 2010. 

 

 

Usnesení č. 31/2009

Rada města rozhodla zrušit:

1.      Výběrové řízení na objekt občanské vybavenosti č.p. 3044 (kinokavárny) s p.p.č. 2530/1 a p.p.č. 2530/4 z důvodu nesplněných podmínek.

 

 

Usnesení č. 32/2009

Rada města rozhodla schválit:

1.      Podnájem bytu v domě č.p. 3300/18, ul. Kostelní, Varnsdorf fa Elektropol spol. s r.o. pro pana R. P. do 31. 12. 2010.

 

2.      Program na XXIII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se uskuteční dne 19. 3. 2009 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:

  1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
  2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
  3. Různé

           3.01 Zahraniční služební cesta na konferenci

3.02 Odměny neuvolněným členům ZM

3.03 Výdejna stravy Školní jídelny Nám. E. Beneše 2926 v budově Seifertova 1650

3.04 Poskytnutí dotace z IOP

3.05 Vyhodnocení činnosti MP za rok 2008  

  1. Zprávy výborů ZM
  2. Převody majetku města
  3. Finanční záležitosti
  4. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
  5. Závěr

 

 

 

Ing. Josef Poláček                                                                          Mgr. Petr Šmíd

starosta města                                                                             místostarosta