Usnesení z 55. schůze Rady města Varnsdorf

Usnesení z 55. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 11.03.2021 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2021 pro Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkovou organizaci 
1.02 Žádost o finanční dar pro Oblastní charitu Červený Kostelec (stř. Domov sv. Josefa)
1.03 Žádost o individuální dotaci Pavla Nejtka
1.04 Žádost o souhlas zřizovatele se zapojením Mateřské školy Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvkové organizace do dotačního programu ČEZ Oranžové hřiště 
1.05 Odpis pohledávek
2. Převody majetku města
2.01 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Informace z komisí města
3.02 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
4. Diskuse
5. Závěr


1. Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2021 pro Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkovou organizaci 
Usnesení č. 81/2021
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkové organizaci nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů pro rok 2021 dle předloženého návrhu.


1.02 Žádost o finanční dar pro Oblastní charitu Červený Kostelec (stř. Domov sv. Josefa)
Usnesení č. 82/2021
Rada města rozhodla neposkytnout finanční dar společnosti Oblastní charita Červený Kostelec (stř. Domov sv. Josefa), 5. Května 1170, 549 41 Červený Kostelec, IČ 48623814.


1.03 Žádost o individuální dotaci pana Pavla Nejtka
Usnesení č. 83/2021
Rada města rozhodla poskytnout dotaci panu Pavlu Nejtkovi, Svatoplukova 387/1, 128 00 Praha, IČ 13130277 na projekt Repríza programu v kině Centrum Panorama k 50. výročí otevření kina ve výši 30.000 Kč.


1.04 Žádost o souhlas zřizovatele se zapojením Mateřské školy Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvkové organizace do dotačního programu ČEZ Oranžové hřiště 
Usnesení č. 84/2021
Rada města rozhodla souhlasit se zapojením Mateřské školy Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvkové organizace do dotačního programu ČEZ Oranžové hřiště dle předloženého návrhu. 


1.05 Odpis pohledávek
Usnesení č. 85/2021/1
Rada města rozhodla odepsat pohledávku ve výši 6.000 Kč na dlužném nájemném z pozemku dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 85/2021/2
Rada města rozhodla odepsat pohledávku ve výši 900 Kč na dlužném nájemném z pozemku dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej p. p. č. 3757, p. p. č. 3760 a p. p. č. 3761 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 86/2021
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 3757, p. p. č. 3760 a p. p. č. 3761, vše v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 5075/2 v k. ú. Varnsdorf
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání.)


Žádost o prodej p. p. č. 187 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 87/2021
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 187 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 1362/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 88/2021/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 1362/1 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 88/2021/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na rozdělení p. p. č 1362/1 v k. ú. Varnsdorf dle předloženého návrhu. 


Žádost o prodej části 4699/1 v k. ú. Varnsdorf
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen.)


Žádost o prodej části p. p. č. 1550/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 89/2021/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 1550/1 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 89/2021/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na rozdělení p. p. č. 1550/1 v k. ú. Varnsdorf dle stávajícího užívání.


Žádost o prodej p. p. č. 6869/1, p. p. č. 6870/1 a p. p. č. 6870/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 90/2021
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 6869/1, p. p. č. 6870/1 a p. p. č. 6870/2, vše v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 5324/6 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 91/2021
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města nabýt do vlastnictví p. p. č. 5324/6 v k. ú. Varnsdorf.


Návrh na nabytí p. p. č. 8064/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 92/2021
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města nabýt do vlastnictví p. p. č. 8064/1 – ornou půdu o výměře 589 m2 v k. ú. Varnsdorf za cenu 50 Kč/m2.


Žádost o prodej části p. p. č. 92/1 a 93/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 93/2021
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout část p. p. č. 92/1 a část p. p. č. 93/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o pacht p. p. č. 3814/50 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 94/2021
Rada města rozhodla propachtovat p. p. č. 3814/50 v k. ú. Varnsdorf o výměře 17.518 m2 panu J. Š. za cenu 0,20 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem údržby pozemku, sekání trávy.


Žádost o pronájem pozemků v areálu firmy Boszu
Usnesení č. 95/2021
Rada města rozhodla nepronajmout p. p. č. 6247/3, p. p. č. 6248, p. p. č. 6249, p. p. č. 6250,  p. p. č. 6251 a p. p. č. 6252 v k. ú. Varnsdorf.


Návrh na nabytí podílu p. p. č. 5802 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 96/2021
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města nabýt 19/20 st. p. č. 5802, jejíž součástí je stavba č. p. 1476 v k. ú. Varnsdorf a účastnit se dražby, vyhlášené na 14.04.2021.


Žádost o uzavření Dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě
Usnesení č. 97/2021
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 3 k Nájemní smlouvě č. 8/2010 a to tak, že se ponižuje výměra pronajatého pozemku č. 340 na 4.251 m2, tím se mění roční nájemné. Ostatní ujednání zůstávají nezměněna.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4019739/002, DC_Varnsdorf, p. p. č. 7697/13
Usnesení č. 98/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 7697/13, nové kNN na části p. p. č. 7684 a p. p. č. 7683/1 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4019987/002, DC_Varnsdorf, p. p. č. 5342/9
Usnesení č. 99/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 5342/9, nové kNN na části p. p. č. 5263 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4010007/002, DC_Varnsdorf, p. p. č. 5891/1
Usnesení č. 100/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 5891/1, nové kNN na části p. p. č. 5980 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4011636/002, DC_Varnsdorf, p. p. č. 7128/2
Usnesení č. 101/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 7128/2, nové kNN na části p. p. č. 7078 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-4006560/VB/P001, DC_Varnsdorf, Unifikace, kabel DC 2018, 1998, 2002
Usnesení č. 102/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, Unifikace, kabel DC 2018, 1998, 2002, na části p. p. č. 3341 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.500 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 103/2021
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 309/2019 ze dne 31.07.2019.


Žádost o uzavření smlouvy o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě
Usnesení č. 104/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodního řadu na části p. p. č. 5336, p. p. č. 5065/1 a p. p. č. 5323 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a Severočeskou vodárenskou společností a.s., IČ 49099469 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 2.000 Kč (+ DPH v zákonné sazbě). Oprávněný uhradí stanovenou částku na účet povinného do 30 dnů ode dne zápisu práva služebnosti IS do veřejného seznamu. Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a zápisem práva služebnosti IS do veřejného seznamu uhradí investor stavby. 


Žádost o uzavření smlouvy o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě
Usnesení č. 105/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodního řadu na části p. p. č. 5331 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (investor), Severočeskou vodárenskou společností a.s., IČ 49099469 (oprávněný) a paní I. R. (povinný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč (+ DPH v zákonné sazbě). Investor uhradí stanovenou částku na účet povinné osoby do 30 dnů ode dne zápisu práva služebnosti IS do veřejného seznamu. Náklady spojené se sepsáním této Smlouvy, vyhotovením geometrického plánu a zápisem do veřejného seznamu nese investor.


Žádost o prodloužení vyhrazeného parkovacího místa
Usnesení č. 106/2021
Rada města rozhodla prodloužit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo s registrační značkou 8U5 6688 na parkovišti p. p. č. 2692/131 v k. ú. Varnsdorf pro pana I. H. na dobu 5 let. 


Žádost o přidělení vyhrazeného parkovacího místa
Usnesení č. 107/2021
Rada města rozhodla přidělit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo s registrační značkou 1UF 1160 na parkovišti p. p. č. 2731/1 v k. ú. Varnsdorf pro paní M. N. s tím, že žadatelka uhradí náklady na zřízení parkovacího místa.


Vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace „Rekonstrukce náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 108/2021
Rada města rozhodla vyhlásit výběrové řízení na kompletní PD na akci „Rekonstrukce náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu“ dle architektonické studie Ing. arch. Borise Šonského. 


Zpráva Ústřední inventarizační komise 
Usnesení č. 109/2021
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu Ústřední inventarizační komise o provedené inventarizaci hmotného a nehmotného majetku města Varnsdorf k 31.12.2020.


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Nouzový zdroj napájení nemocnice Varnsdorf“
Usnesení č. 110/2021
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 137/2020, uzavřené dne 23.11.2020, na akci „Nouzový zdroj napájení nemocnice Varnsdorf“ mezi městem Varnsdorf a společností PRONIX s.r.o., IČ 48027944, Praha 3, U Kněžské louky 28 č. p. 2145, kterým se snižuje celková cena díla na částku 2.659.650,20 Kč bez DPH a prodlužuje termín dokončení a předání stavby do 12.04.2021.


Výběr varianty pro zadání projektové dokumentace „Výstavba nového zdroje CZT Varnsdorf“
Usnesení č. 111/2021
Rada města souhlasí s výběrem řešení nového zdroje CZT Varnsdorf pro zadání PD ve variantě č. 2, tj. kotle na zemní plyn + kogenerační jednotka na zemní plyn.


Uzavření Smlouvy o dílo „Varnsdorf Studánka, kabelizace veřejného osvětlení – I. etapa“
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání.)


Uzavření Smlouvy o dílo „Veřejné osvětlení ulic Bratislavská, Tajchmanova, Novoměstská“
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání.)


Vyhodnocení architektonické studie ZŠ Východní, č. p. 1602 Varnsdorf 
Usnesení č. 112/2021/1
Rada města rozhodla o pořadí zpracovatelů architektonických studií stavebních úprav objektu  Základní škola Varnsdorf, Východní 1602 takto: 1. doc. Ing. arch. Petr ŠIKOLA, Ph.D., DOMYJINAK architekti + inženýři, Zelená 1083/17, 160 00 Praha 6, IČ 24836419, 2-3. Radomír Grafek, RG architects studio s.r.o., Čsl. letců 786, 407 47 Varnsdorf, IČ 02096111 a Ing. arch. Václav Hájek, Jiráskova 127, 511 01 Turnov, IČ 01597574. 
 
a dále 
 
Usnesení č. 112/2021/2
Rada města rozhodla jednat o uzavření smlouvy na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení na stavební úpravy objektu Základní škola Varnsdorf Východní 1602 se společností DOMYJINAK architekti + inženýři, Zelená 1083/17, 160 00 Praha 6, IČ 24836419,  zastoupené doc. Ing. arch. Petrem Šikolou, PhD.


3. Různé

3.01 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3.02 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 113/2021
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení. 


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

 

ThMgr. Roland Solloch                                   Jiří Sucharda    
starosta města                                             místostarosta města