Usnesení z 55. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 19.01.2017 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1. Převody majetku města
1.01 Bytové záležitosti
1.02 Majetkové záležitosti
2. Různé
2.01 Žádost o schválení „Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby“
2.02 Program Prevence kriminality Města Varnsdorf - podání Programu v rámci dotační výzvy Ministerstva vnitra ČR na rok 2017
2.03 Návrh na vyplacení finančního příspěvku oddávajícím
2.04 Dodatek č. 12 k Rámcové smlouvě o poskytování poradenských služeb
2.05 Návrh ceny tepla pro rok 2017 – TEPLÁRNA VARNSDORF a. s.
2.06 Doplnění programu na zasedání ZM
3. Diskuse
4. Závěr


1. Převody majetku města

1.01 Bytové záležitosti

Žádost na pronájem bytu 1+1 v domě č. p. 2740/34
Usnesení č. 4/2017
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2740/34, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu D. Š. na dobu určitou do 31.12.2017. 1. náhradník paní V. H. do 28.02.2018. 2. náhradník pan P. F. do 31.12.2017.


Žádost o pronájem bytu 1+1 v domě č. p. 2761/19
Usnesení č. 5/2017
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2761/19, ul. Kovářská ve Varnsdorfu manželům paní G. S. S. a panu M. S. na dobu určitou do 30.06.2017.


Žádost na pronájem bytu 1+2 v domě č. p. 2740/6
Usnesení č. 6/2017
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+2 v domě č. p. 2740/6, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. H. na dobu určitou do 28.02.2018. 1. náhradník pan M. N. a paní I. V. do 28.02.2018. 2. náhradník paní Ž. K. do 28.02.2018 za podmínky navrácení bytu 1+1 v domě č. p. 2739/17, ul. Edisonova ve Varnsdorfu městu.


Žádost na pronájem garsoniéry v domě č. p. 3307/19
Usnesení č. 7/2017
Rada města rozhodla pronajmout garsoniéru v domě č. p. 3307/19, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu M. B. na dobu určitou do 31.10.2017.


Žádost o pronájem bytu 1+2 v domě č. p. 3307/5
Usnesení č. 8/2017
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+2 v domě č. p. 3307/5, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní S. P. na dobu určitou do 28.02.2018 dle předloženého návrhu.


1.02 Majetkové záležitosti

Žádost o pronájem p. p. č. 1000, p. p. č. 262, p. p. č. 61, p. p. č. 690, p. p. č. 693, p. p. č. 697 vše v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 9/2017/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr propachtovat část p. p. č. 61 o výměře 1.917 m2, p. p. č. 262 o výměře      877 m2, p. p. č. 690 o výměře 1717 m2, p. p. č. 693 o výměře 718 m2, p. p. č. 697 o výměře 1825 m2, vše v k. ú. Studánka u Rumburku.

a dále

Usnesení č. 9/2017/2
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr propachtovat p. p. č. 1000 o výměře 560 m2 v k. ú. Studánka u Rumburku.


Pronájem p. p. č. 34/11 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 10/2017
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 34/11 – zastavěnou plochu, zbořeniště o výměře 24 m2v k. ú. Varnsdorf manželům F. a J. K. za cenu 10 Kč/m2/rok za účelem užívání garáže.


Pronájem p. p. č. 4305/3 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 11/2017
Rada města pronajmout p. p. č. 4305/3 – ostatní plochu, komunikaci o výměře 216 m2v k. ú. Varnsdorf paní K. L. J. B. za cenu 3 Kč/m2/rok za účelem udržování pozemku a umístění plynové nádrže, napojené na objekt Koliba Varnsdorf.


Žádost o pronájem p. p. č. 52 a p. p. č. 53 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 12/2017
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 52 – ostatní plochu, neplodnou půdu o výměře 1.159 m2a p. p. č. 53 – vodní plochu o výměře 535 m2 k. ú. Studánka u Rumburku Občanskému sdružení SOS Studánka, zastoupenému paní V. B. za cenu 0,20 Kč/m2/rok za účelem udržování pozemku a vodní plochy.


Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 13/2017
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodního řadu na části p. p. č. 1326 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti p. p. č. 7529/1 a p. p. č. 7529/6 v k. ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Poskytnutí náhrady dojde za podmínek sjednaných vlastní smlouvou. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o úpravu nájemního vztahu
Usnesení č. 14/2017
Rada města rozhodla vypovědět nájemní smlouvu ze dne 19.03.2010 uzavřenou mezi městem Varnsdorf a společností PNS Grosso k 31.01.2017.


Žádost o schválení dodávky tepla do soustavy CZT
Usnesení č. 15/2017
Rada města rozhodla podpořit záměr dodávky tepla do soustavy CZT Varnsdorf z kogenerační jednotky instalované v areálu společnosti ABX s.r.o. v ul. Kostelní č. p. 1455 ve Varnsdorfu.


2. Různé

2.01 Žádost o schválení „Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby“
Usnesení č. 16/2017/1
Rada města rozhodla schválit „Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby“ dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 16/2017/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem „Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby“.


2.02 Program Prevence kriminality Města Varnsdorf - podání Programu v rámci dotační výzvy Ministerstva vnitra ČR na rok 2017
Usnesení č. 17/2017/1
Rada města rozhodla schválit Program prevence kriminality pro rok 2017.

a dále

Usnesení č. 17/2017/2
Rada města rozhodla souhlasit s podáním Programu prevence kriminality města Varnsdorf v dotační výzvě Ministerstva vnitra ČR na rok 2017.


2.03 Návrh na vyplacení finančního příspěvku oddávajícím
Usnesení č. 18/2017
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku oddávajícím dle návrhu tajemníka MěÚ.


2.04 Dodatek č. 12 k Rámcové smlouvě o poskytování poradenských služeb
Usnesení č. 19/2017
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 12 k Rámcové smlouvě o poskytování poradenských služeb ze dne 29.07.2015 na projekt ,,RS – Město Varnsdorf, Revitalizace veřejných prostranství – lokalita č. 2, 2. etapa“ dle předloženého návrhu.


2.05 Návrh ceny tepla pro rok 2017 – TEPLÁRNA VARNSDORF a. s.
Usnesení č. 20/2017
Rada města rozhodla vzít na vědomí cenu tepla pro rok 2017 dle předloženého návrhu.


2.06 Doplnění programu na zasedání ZM
Usnesení č. 21/2017
Rada města rozhodla schválit doplnění programu v bodě 3. Různé takto:
3.01 Zastupování starosty města v době jeho nepřítomnosti
3.02 Odměny neuvolněným členům ZM
3.03 Odvolání a jmenování členů finančního výboru


3. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


4. ZávěrIng. Stanislav Horáček                                                                       Josef Hambálek
starosta města                                                                                  místostarosta města