Usnesení z 55. schůze Rady města Varnsdorf,

 

která se konala dne 11.04.2013 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1. Převody majetku města
1.01 Majetkové záležitosti
2. Různé
2.01 Zpráva o činnosti a hospodaření TS Varnsdorf za rok 2012
2.02 Snížení nájemného u bytu č. 1954/10 v ulici Legií, Varnsdorf
2.03 Žádost HC o příspěvek na nadstandardní reprezentaci
2.04 Dodatečné vyplacení finančního ocenění „Sportovec roku 2012“
2.05 Žádost o schválení veřejné hudební produkce
2.06 Žádost o doplnění náhradníků za členy Komise pro otevírání obálek
2.07 Žádost Lumines Temple
2.08 Žádost Klubu cyklistiky Krásná Lípa
2.09 Informace z komisí města
2.10 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
2.11 Program na zasedání ZM
3. Diskuse
4. Závěr

 


1. Převody majetku města

1.01 Majetkové záležitosti

Žádost o uzavření nájemní smlouvy na tenisové kurty
Usnesení č. 113/2013
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout část p. p. č. 2741/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o ukončení a pronájem p. p. č. 34/8 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 114/2013
Rada města rozhodla pronajmout panu J. M. p. p. č. 34/8 v k. ú. Varnsdorf o celkové výměře 25 m2 za účelem užívání pozemku pod garáží za cenu 10 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.


Žádost o ukončení a pronájmu p. p. č. 338 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 115/2013/1
Rada města rozhodla uzavřít dodatek nájemní smlouvy č. 8/2010, kdy p. p. č. 338 v k. ú. Studánka u Rumburku již nebude nadále předmětem nájmu.

a dále

Usnesení č. 115/2013/2
Rada města rozhodla pronajmout panu J. S. p. p. č. 338 v k. ú. Studánka u Rumburku o celkové výměře 4626 m2 za účelem pastvy koní za cenu 0,20 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 116/2013
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav, vodovodní přípojky a kanalizační přípojky na p. p. č. 1928/1 a p. p. č. 1872 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a Z. a I. H. (oprávněný), za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.


Žádost o směnu části p. p. č. 1105 za část p. p. č. 1103/3 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 117/2013/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 1105 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 117/2013/2
Rada města rozhodla stanovit cenu za prodej části p. p. č. 1105 v k. ú. Varnsdorf 105 Kč/m2.

a dále

Usnesení č. 117/2013/3
Rada města doporučuje ZM nabýt do vlastnictví města část p. p. č. 1103/1 v k. ú. Varnsdorf za cenu 105 Kč/m2.


Výpověď nájmu nebytových prostor p. p. č. 54 (garáž č. 1)
Usnesení č. 118/2013/1
Rada města rozhodla ukončit nájem nebytových prostor na p. p. č. 54, ul. Národní v k. ú. Varnsdorf s nájemcem panem I. Z. ke dni 01.07.2013.

a dále

Usnesení č. 118/2013/2
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory na p. p. č. 54, ul. Národní v k. ú. Varnsdorf.


Výpověď nájmu nebytových prostor p. p. č. 54 (garáž č. 2)
Usnesení č. 119/2013/1
Rada města rozhodla ukončit nájem nebytových prostor na p. p. č. 54, ul. Národní v k. ú. Varnsdorf s nájemcem panem I. Z., a to ke dni 01.07.2013.

a dále

Usnesení č. 119/2013/2
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory na p. p. č. 54, ul. Národní v k. ú. Varnsdorf.


Budování nové železniční zastávky
Usnesení č. 120/2013
Rada města rozhodla schválit název Varnsdorf – pivovar Kocour, jako název nové železniční zastávky v k. ú. Varnsdorf, ul. Rumburská.


Změna financování etap rekonstrukce zimního stadionu
Usnesení č. 121/2013/1
Rada města doporučuje ZM pověřit starostu města podpisem dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 10000085151/6005 se společností Skanska a. s, Praha 4 Chodov, Líbalova 1/2348, uzavřené na základě usnesení RM č. 101/2012/1, kterým se mění financování jednotlivých etap rekonstrukce zimního stadionu, tj. dochází k přesunu částky 942.770 Kč bez DPH z plánované II. etapy do realizace I. etapy, aniž by se tímto měnila celková cena díla uvedená v SoD.

a dále

Usnesení č. 121/2013/2
Rada města doporučuje ZM přijmout rozpočtovou změnu zajišťující financování I. etapy zastřešení zimního stadionu ve výši vyplývající z dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 10000085151/6005 se společností Skanska a. s, Praha 4 Chodov, Líbalova 1/2348, uzavřené na základě usnesení RM č. 101/2012/1.


Souhlas s umístěním kontejneru na recyklovatelný textilní odpad na nádvoří č. p. 512
Usnesení č. 122/2013
Rada města rozhodla souhlasit s umístěním kontejneru na recyklovatelný textilní odpad na nádvoří č. p. 512 ve Varnsdorfu firmou RE CO s. r. o. Praha, a to na dobu neurčitou.


2. Různé

2.01 Zpráva o činnosti a hospodaření TS Varnsdorf za rok 2012
Usnesení č. 123/2013
Rada města jako jediný společník v působnosti Valné hromady TS města Varnsdorf s. r. o. rozhodla schválit řádnou roční účetní uzávěrku TS města Varnsdorf s. r. o. k 31.12.2012 dle předloženého návrhu.


2.02 Snížení nájemného u bytu č. 1954/10 v ulici Legií, Varnsdorf
Usnesení č. 124/2013
Rada města rozhodla o slevě z nájemného v bytě č. 1954/10 v ulici Legií ve Varnsdorfu dle předloženého návrhu.


2.03 Žádost HC o příspěvek na nadstandardní reprezentaci
Usnesení č. 125/2013
Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek HC Varnsdorf ve výši 10.000 Kč na účast nejmenších členů HC Varnsdorf v mezinárodním turnaji Moskitocup v Berlíně.


2.04 Dodatečné vyplacení finančního ocenění „Sportovec roku 2012“
Usnesení č. 126/2013
Rada města rozhodla schválit dodatečné vyplaceníocenění formou finančního příspěvku HC Varnsdorf ve výši 3.000 Kč dle pozměněného návrhu.


2.05 Žádost o schválení veřejné hudební produkce
Usnesení č. 127/2013
Rada města rozhodla schválit konání veřejné hudební produkce pod názvem „Rampušačka – městská akce“ na otevřeném prostranství v nočních hodinách dle předloženého návrhu.


2.06 Žádost o doplnění náhradníků za členy Komise pro otevírání obálek
Usnesení č. 128/2013
Rada města rozhodla jmenovat paní Ing. Martinu Resovou, paní Janu Neubauerovou a paní Šárku Borovičkovou do funkce náhradníka Komise otevírání obálek Rady města Varnsdorf do konce volebního období 2010 – 2014.


2.07 Žádost Lumines Temple
Usnesení č. 129/2013
Rada města rozhodla souhlasit s opravou nemovitosti ul. Čelakovická č. p. 2934 dle předloženého návrhu.


2.08 Žádost Klubu cyklistiky Krásná Lípa
Usnesení č. 130/2013
Rada města rozhodla neposkytnout úhrady za poskytnutí dvou sanitních vozidel pro zdravotní zabezpečení závodu Tour de Feminin ve dnech 4. ─ 7. července 2013.


2.09 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


2.10 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 131/2013
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.


2.11 Program na zasedání ZM
Usnesení č. 132/2013
Rada města rozhodla schválit program na XXV. zasedání ZM, které se uskuteční dne 25.04.2013 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Převody majetku města
4. Zprávy výborů ZM
5. Různé
6. Finanční záležitosti
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr


3. Diskuse

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


4. ZávěrMARTIN LOUKA                                                                             KAREL DUBSKÝ
starosta města                                                                            místostarosta města