Usnesení z 54. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 26. 2. 2009 13:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

 

 

Rada města projednala:

1.      Finanční záležitosti

a)      Změnu závazných ukazatelů na rok 2009 a nový odpisový plán pro Nemocnici Varnsdorf

b)      Změnu závazných ukazatelů na rok 2009 a nový odpisový plán pro Školní jídelnu Varnsdorf, Edisonova 2821

c)      Změnu závazných ukazatelů na rok 2009 a nový odpisový plán pro MŠ Varnsdorf, Křižíkova 2757

d)      Změnu závazných ukazatelů na rok 2009 pro Městskou knihovnu Varnsdorf, Legií 2574

e)      Vydání vnitřního předpisu

f)        Žádosti o finanční příspěvek

2.      Převody majetku města

3.      Různé

a)      Návrh na vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku „Vývoz odpadkových košů ve městě Varnsdorf“

b)      Návrh na vytvoření úklidové skupiny

c)      Zrušení pracovní skupiny „Propagace“

d)      Žádost o použití znaku města

e)      Návrh na jmenování člena Komise správy majetku a výstavby

 

 

Usnesení č. 19/2009

Rada města rozhodla:

1.      Vydat vnitřní předpis k pohledávkám města dle předloženého návrhu.

 

2.      Poskytnout Klubu cyklistiky Krásná Lípa příspěvek 15.000,- Kč na XXII. ročník závodu „Tour de Feminin“.

 

3.      Poskytnout příspěvek ve výši 10.000,- Kč panu J. K. a panu J. Š. na soutěž Světových hasičů (Official 2009 World Police & Fire Games).

 

4.      Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 2739/3, ul. Edisonova, Varnsdorf paní L. V. na dobu určitou do 28. 2. 2010 za podmínky navrácení bytu č. 64 (1+1) v tom samém domě.

 

5.      Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3307/18, ul. Nemocniční, Varnsdorf  manželům O. a I. B. do 31. 3. 2010.

 

6.      Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2761/43, ul. Kovářská, Varnsdorf M. B. do 31. 3. 2010.

 

7.      Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3014/33, ul. K. Světlé, Varnsdorf K. J. do 31. 3. 2010.

 

8.      Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2740/16, ul. Křižíkova, Varnsdorf J. Č. do 31. 3. 2010.

 

9.      Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2761/9, ul. Kovářská, Varnsdorf  A. P. do 31. 3. 2010.

 

10.  Nepronajmout jiný byt 1+2 ve Varnsdorfu manželům J. a Z. H. z důvodu naprostého nedostatku volných městských  bytů ve Varnsdorfu.

 

11.  Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2763/15, ul. Kovářská, Varnsdorf  panu J. B. na dobu určitou do 28. 2. 2010.

 

12.  Zveřejnit záměr převést p.p.č. 2439/1 v k.ú. Varnsdorf.

 

13.  Zveřejnit záměr převést p.p.č. 1519/39 a stavbu stojící na p.p.č. 1519/39 vše v k.ú. Varnsdorf.

 

14.  Nezveřejnit záměr převést p.p.č. 7747 v k.ú. Varnsdorf.

 

15.  Zveřejnit záměr převést p.p.č. 3366/3 v k.ú. Varnsdorf a zadat zpracování GP na zaměření plochy.

 

16.  Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 7699 vše v k.ú. Varnsdorf.

 

17.  Zadat zpracování GP na rozdělení části p.p.č. 7699 vše v  k.ú. Varnsdorf dle zastavovací studie.

 

18.  Nezveřejnit záměr převést část p.p.č. 3323 v k.ú. Varnsdorf.

 

19.  Nezveřejnit záměr převést p.p.č. 910 v k.ú. Varnsdorf.

 

20.  Zadat zastavovací studii na lokalitu mezi ulicemi Na Příkopech a Jiřího z Poděbrad a GP na rozdělení lokality.

 

21.  Doporučit ZM převést p.p.č. 3226, p.p.č. 3224 a p.p.č. 3225 vše v k.ú. Varnsdorf.

 

22.  Zadat studii na rozdělení lokality na hřiště u ZŠ Karlova.

 

23.  Uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství po částech p.p.č. 1761,  1829, 3020, 3050, 7204, 7223, 7224, 8173, 1519/25, 1615/1, 3022/3 vše v k.ú. Varnsdorf  v rozsahu dle geometrického plánu číslo 4202-59/2008, včetně práva vstupu a vjezdu za účelem opravy, údržby k provozování distribuční soustavy mezi městem Varnsdorf (povinný) a SČP Net, s.r.o., Ústí nad Labem (oprávněný) za jednorázovou úhradu 63.287,- Kč splatnou v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí SČP Net, s.r.o., Ústí nad Labem.

 

24.  Pronajmout p.p.č. 6305 v k.ú. Varnsdorf o výměře 201 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok panu V. M. dobu neurčitou.

 

25.  Pronajmout část p.p.č. 3 v k.ú. Studánka o výměře 2.000 m2 za účelem sekání trávy za cenu 0,20 Kč/m2/rok panu M. M. na dobu neurčitou.

 

26.  Pronajmout část p.p.č. 4569/1 v k.ú. Varnsdorf o výměře 380 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok panu E. K. na dobu určitou a to do 31. 12. 2009.

 

27.  Pronajmout část p.p.č. 3204 v k.ú. Varnsdorf o výměře 1.076 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok panu V. L. na dobu neurčitou.

 

28.  Pronajmout část p.p.č. 7018 v k.ú. Varnsdorf o výměře 100 m2 za účelem sekání trávy za cenu 100,- Kč/rok paní I. V. na dobu neurčitou.

 

29.  Ukončit NS č. 115/1997 na pronájem p.p.č. 245/1 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 12. 2008.

 

30.  Ukončit NS č. 19/2001 na pronájem p.p.č. 7699/2 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 12. 2008.

 

31.  Zveřejnit záměr pronajmout p.p.č. 34/32 v k.ú. Varnsdorf.

 

32.  Zveřejnit záměr převést č.p. 124 se st.p.č. 692/1, p.p.č. 693 a část p.p.č. 694 vše v k.ú. Varnsdorf.

 

33.  Snížit cenu pro prodej č.p. 1016 se st.p.č. 7014 a p.p.č. 7015/2 ve Varnsdorfu na 1.000.000,- Kč.

 

34.  Souhlasit s podáním žádosti o dotaci na akci „Stavební úpravy objektu bývalých kasáren, Varnsdorf“ do programu MMR ČR 217118 – Podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití.

 

35.  Doporučit ZM vyslovit souhlas se zajištěním spolufinancování akce „Stavební úpravy objektu bývalých kasáren, Varnsdorf“ min. ve výši 75% skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.

 

36.  Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni spočívajícího v právu vést vodovodní přípojku po části p.p.č. 1872 – ostatní plocha, ostatní komunikace a horkovodní přípojku po části p.p.č. 1930 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Varnsdorf včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a Ústeckým krajem  (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000,- Kč splatnou v den podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

 

37.  Při zadání zakázky „Vývoz odpadkových košů ve městě Varnsdorf“ oslovit Technické služby města Varnsdorf jako jediného zájemce.

 

38.  Povolit použití znaku města Varnsdorf panu J. K. a J. Š. na reprezentačním oděvu a dresu České republiky na soutěži Světových hasičských a policejních hrách (Official 2009 World Police & Fire Games) ve dnech 31. 8. až 9. 9. 2009.

 

 

Usnesení č. 20/2009

Rada města rozhodla schválit:

1.      Z titulu funkce zřizovatele Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2009 a nový odpisový plán dle předloženého návrhu.

 

2.      Z titulu funkce zřizovatele Školní jídelně Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2009 a nový odpisový plán dle předloženého návrhu.

 

3.      Z titulu funkce zřizovatele Mateřské škole Varnsdorf, Křižíkova 2757, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2009 a nový odpisový plán dle předloženého návrhu.

 

4.      Z titulu funkce zřizovatele Městské knihovně Varnsdorf, Legií 2574, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2009 dle předloženého návrhu.

 

5.      Zvýšení celkového počtu zaměstnanců MěÚ Varnsdorf o 11. 

 

 

Usnesení č. 21/2009

Rada města rozhodla vzít na vědomí:

1.      Zprávu Ústřední inventarizační komise o provedené inventarizaci hmotného a nehmotného majetku města Varnsdorf k 31. 12. 2008.

 

 

Usnesení č. 22/2009

Rada města rozhodla jmenovat:

1.      Pana Ing. M. T. do funkce člena Komise správy majetku a výstavby do konce volebního období 2006 – 2010. 

 

 

Usnesení č. 23/2009

Rada města rozhodla uložit:

1.      Tajemníkovi městského úřadu jednat s úřadem práce o zajištění jedenácti pracovníků pro veřejně prospěšné práce na úklid města a o příspěvku na jejich minimální mzdu.

 

2.      Tajemníkovi městského úřadu pro jednání zastupitelstva města zajistit zpracování návrhu na rozpočtovou změnu spočívající v navýšení mzdových prostředků letošního roku o 153.000,- Kč a rozpočtu na úklid o 232.000,- Kč.

 

 

Usnesení č. 24/2009

Rada města rozhodla zrušit:

1.      Usnesení RM č. 1/2009/18 ze dne 15. 1. 2009.

 

2.      Pracovní skupinu za účelem koordinace postupu při zajišťování propagačních materiálů a internetových stránek města ve složení: Mgr. P. Š., K. D., O. J., R. M., J. T., J. L..

 

  

Ing. Josef Poláček                                                                          Mgr. Petr Šmíd

starosta města                                                                             místostarosta