Usnesení z 54. schůze Rady města Varnsdorf

Usnesení z 54. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 18. února 2021 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti

1.01 Žádost o individuální dotaci 
1.02 Odpis daňových pohledávek
1.03 Stanovení závazných ukazatelů a schválení odpisových plánů příspěvkovým organizacím 
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci Dotačního programu města Varnsdorf pro rok 2021
3.02 Strategický plán města Varnsdorf
3.03 Pilotní projekt ,,Podnikni to ve Varnsdorfu!“
3.04 Projektový záměr CEP/MANU HUB Varnsdorf
3.05 Smlouva o výpůjčce movité věci
3.06 Žádost o finanční dar
3.07 Informace z komisí města
3.08 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
4. Diskuse
5. Závěr


1. Finanční záležitosti

1.01 Žádost o individuální dotaci 
Usnesení č. 30/2021
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci panu K. V., Legií 2569, Varnsdorf 407 47, ve výši 10.000 Kč na projekt Cena Tolštejnského panství – běh do vrchu.


1.02 Odpis daňových pohledávek
Usnesení č. 31/2021
Rada města vzala na vědomí odepsání daňových pohledávek dle předložených návrhu.   
 

1.03 Stanovení závazných ukazatelů a schválení odpisových plánů příspěvkovým organizacím 
Usnesení č. 32/2021
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit příspěvkovým organizacím města Varnsdorf závazné ukazatele a odpisové plány na rok 2021 dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem bytu 1+2
Usnesení č. 33/2021
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+2 v domě č. p. 2290/B/4, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní J. S. na dobu určitou do 31.03.2022. 1. náhradník paní G. D. do 31.03.2022. 2. náhradník paní J. J. do 31.03.2022 za podmínky navrácení bytu 1+1 v domě č. p. 2740/35, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu.    


Žádost o pronájem sociálního bytu 1+KK
Usnesení č. 34/2021
Rada města rozhodla pronajmout sociální byt 1+KK v domě č. p. 2764/11, ul. Žitavská ve Varnsdorfu panu F. K. na dobu určitou do 31.03.2022.   


Žádost o pronájem BZU 1+KK v DPS  
Usnesení č. 35/2021
Rada města rozhodla pronajmout BZU 1+KK v DPS č. p. 2970/05, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní J. J. na dobu určitou do 31.03.2022 za podmínky navrácení BZU 1+KK v DPS č. p. 3321/07, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu. 


Návrhy na prodloužení nájemních smluv na byty  
Usnesení č. 36/2021/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 3307/22, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu D. B. do 28.02.2022.

a dále

Usnesení č. 36/2021/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/26, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu M. H. do 31.03.2022. 

a dále

Usnesení č. 36/2021/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/29, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. Š. do 31.03.2022. 

a dále

Usnesení č. 36/2021/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/38, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu L. N. do 31.03.2022. 

a dále

Usnesení č. 36/2021/5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/6, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní V. J. do 31.03.2022. 


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4018270/VB001, DC_Varnsdorf, p. p. č. 4113/4
Usnesení č. 37/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 4113/4, nové kNN na části p. p. č. 4087 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4011626/001, DC_Varnsdorf, p. p. č. 5311/3
Usnesení č. 38/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 5311/3, nové kNN na části p. p. č. 4724/1 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4011539/002, DC_Varnsdorf, p. p. č. 3646/13
Usnesení č. 39/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 3646/13, nové kNN na části p. p. č. 3572, p. p. č. 3596/2 a p. p. č. 3646/1 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
Usnesení č. 40/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení na p. p. č. 3287/1, 3287/25, 3287/26, 3287/32, 3287/31, 3287/39, 3287/38, 3287/37, 3287/36, 3287/35, 3287/34, 2937/1, 2887/27, 2887/1, 2887/26, 2887/24, 2887/25, 2887/23, 2894/2, 2919/1, 2919/20, 2919/21, 2919/22, 2919/23, 2919/34, 2919/24, 2919/27, 2919/25, 2919/26, 2919/29, 2919/35, 2919/33, 2919/32, 2849/10, 2849/4, 2849/6, 2767, 2841/1, 2692/129, 2692/122, 2692/121, 2692/125, 2692/124, 2692/128, 2692/127, 2692/155, 2692/133, 2692/154, 2692/135, 2692/148, 2692/138, 2692/151, 2692/152, 2692/150, 2692/149, 2692/145, 2692/153, 2692/144, 2692/143, 2692/141 a 2737 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a Locero spol. s r. o. (oprávněný), IČ 60277891 za jednorázovou úhradu dle znaleckého posudku. Poskytnutí náhrady dojde za podmínek sjednaných vlastní smlouvou. Přičemž stavba bude koordinována s ostatními (provozovateli) vlastníky datových sítí (CETIN a.s. a VODAFONE). V místě souběhu bude umístěn pouze jeden výkop. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný. 


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu „REKO MS Varnsdorf – Poštovní, I. etapa č. 7700102265
Usnesení č. 41/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby plynárenského zařízení „REKO MS Varnsdorf – Poštovní, I. etapa, číslo stavby 7700102265, na části p. p. č. 254/1, p. p. č. 255, a p. p. č. 8168 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a GasNet, s.r.o. za jednorázovou úhradu ve výši znaleckého posudku. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. 


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu 
Usnesení č. 42/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby plynárenského zařízení „REKO MS Varnsdorf – Poštovní, II. etapa, číslo stavby 7700102266, na části p. p. č. 87/26, p. p. č. 1582, p. p. č. 2309/1, p. p. č. 2336 a p. p. č. 8168 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a GasNet, s.r.o. za jednorázovou úhradu ve výši znaleckého posudku. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o prodej p. p. č. 5051/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 43/2021
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 5051/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 4699/63 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 44/2021
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 4699/63 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 817 v k. ú. Varnsdorf
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen.)


Žádost o prodej p. p. č. 3619/1, p. p. č. 3620 a p. p. č. 3621 v k. ú. Varnsdorf
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen.)


Žádost o prodej p. p. č. 557/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 45/2021
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 557/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 6672 a p. p. č. 6673 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 46/2021
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 6671, p. p. č. 6672 a p. p. č. 6673 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 6651/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 47/2021
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 6651/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 950 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 48/2021
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 950 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o směnu částí pozemku v areálu Kasáren a částí pozemku v areálu ul. Rumburská v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 49/2021
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 1148/2 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 382 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 50/2021
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 382 v k. ú. Studánka u Rumburku.


Žádost o prodej části p. p. č. 909/1 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 51/2021
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 909/1 v k. ú. Studánka u Rumburku. dle návrhu žadatele.


Návrh na nabytí p. p. č. 3347/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 52/2021
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města nabýt do vlastnictví p. p. č. 3347/2 – travní porost o výměře 344 m2 v k. ú. Varnsdorf za cenu 200 Kč/m2.


Návrh na nabytí části p. p. č. 452 a části p. p. č. 455 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 53/2021
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města nabýt do vlastnictví část p. p. č. 452 – ostatní plochu, komunikaci o výměře 55 m2 a část p. p. č. 455 – ostatní plochu, komunikaci v k. ú. Varnsdorf o výměře 34 m2 za cenu 200 Kč/m2.


Návrh na nabytí p. p. č. 5405 a p. p. č. 2670 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 54/2021
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města nenabýt do vlastnictví p. p. č. 5405 a p. p. č. 2670 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 3332 a p. p. č. 3333 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 55/2021
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města převést p. p. č. 3332 – zastavěná plocha a p. p. č. 3333 – zahrada v k. ú. Varnsdorf za cenu 1 Kč/m2/zastavěná plocha a 200 Kč/m2/zahrada.


Žádost o prodloužení nájemní smlouvy
Usnesení č. 56/2021
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu č. 16/2006 za následujících podmínek: 
- předmět nájmu: p. p. č. 143 o výměře 14.362 m2, p. p. č. 495 o výměře 2.707 m2, p. p. č. 496 o výměře 365 m2, část p. p. č. 497 o výměře 1.580 m2, p. p. č. 1973/1 o výměře 9.708 m2, p. p. č. 1973/4 o výměře 8.634 m2, p. p. č. 2364/1 o výměře 1.781 m2, p. p. č. 3745 o výměře 2.266 m2 a p. p. č. 7849/1 o výměře 8.710 m2 (celková výměra 50.113 m2) vše v k. ú. Varnsdorf Českému zahrádkářskému svazu, z.o. Varnsdorf, IČ 65081757, zastoupené předsedou organizace panem B. S. 
- cena: 0,10 Kč/m2 za účelem provozování zahrádkářské činnosti pro členy ZO ČZS Varnsdorf 
-  doba nájmu: na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok


Žádost o pacht p. p. č. 7591/2, p. p. č. 7595/1 a p. p. č. 7659 v k. ú. Varnsdorf 
Usnesení č. 57/2021
Rada města rozhodla propachtovat část p. p. č. 7591/2 – ostatní plocha, komunikace o výměře 2.854 m2, část p. p. č. 7595/1 – ostatní plocha, komunikace o výměře 965 m2 a část p. p. č. 7659 – ostatní plocha, komunikace o výměře 127 m2, vše v k. ú. Varnsdorf společnosti MetalPlast Lipník n. B., IČ 47676566, zastoupené předsedou představenstva panem R. V. za cenu 0,20 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok za účelem údržby pozemku, sekání trávy a zemědělské činnosti.


Žádost o pronájem části p. p. č. 4695 a části p. p. č. 4696/1 v k. ú. Varnsdorf 
Usnesení č. 58/2021
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 4695 o výměře 342 m2 a část p. p. č. 4696/1 o výměře 8 m2 v k. ú. Varnsdorf panu F. H. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady.


Žádost o pronájem p. p. č. 786/1 v k. ú. Varnsdorf 
Usnesení č. 59/2021
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 786/1 o výměře 2.409 m2 v k. ú. Varnsdorf paní M. A. za cenu 0,20 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem údržby pozemku, sekání trávy.


Žádost o pronájem p. p. č. 6268 a části p. p. č. 6265 v k. ú. Varnsdorf 
Usnesení č. 60/2021
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 6268 o výměře 28 m2 a část p. p. č. 6265 o výměře 160 m2 v k. ú. Varnsdorf paní E. Š. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady.


Žádost o pronájem části p. p. č. 5994/1 v k. ú. Varnsdorf 
Usnesení č. 61/2021
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 5994/1 o výměře 1.884 m2 v k. ú. Varnsdorf panu J. N. za cenu 0,20 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem údržby pozemku, sekání trávy.


Žádost o pronájem p. p. č. 7464/1 v k. ú. Varnsdorf 
Usnesení č. 62/2021
Rada města rozhodla nepronajmout část p. p. č. 7464/1 o výměře 377 m2 v k. ú. Varnsdorf. 


Žádost o ukončení nájemní smlouvy 
Usnesení č. 63/2021
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 146/1997 na pronájem p. p. č. 5839/6 v k. ú. Varnsdorf ke dni 31.12.2020.


Nesouhlas s pronájmem
Usnesení č. 64/2021
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 182/2020 ze dne 23.04.2020.


Nesouhlas s pronájmem
Usnesení č. 65/2021/1
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 513/2020 ze dne 12.11.2020.

a dále

Usnesení č. 65/2021/2
Rada města rozhodla nepronajmout část p. p. č. 892/1 o výměře 2.620 m2 a p. p. č. 891 o výměře 1.490 m2 v k. ú. Studánka u Rumburku. 


Žádost o pronájem části p. p. č. 4378/1 v k. ú. Varnsdorf 
Usnesení č. 66/2021
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 4378/1 o výměře 450 m2 v k. ú. Varnsdorf panu P. M. za cenu 300 Kč/rok na dobu neurčitou za účelem údržby pozemku, sekání trávy.


Žádost o prodej p. p. č. 6264 a části p. p. č. 6265 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 67/2021/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 6264 a část p. p. č. 6265 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 67/2021/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na zaměření a oddělení části p. p. č. 6265 v k. ú. Varnsdorf dle stávajícího užívání.


Žádost o pronájem části p. p. č. 4695 a části p. p. č. 4696/1 v k. ú. Varnsdorf 
Usnesení č. 68/2021
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 4695 o výměře 416 m2 a část p. p. č. 4696/1 o výměře 124 m2 v k. ú. Varnsdorf paní M. H. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady


Zrušení usnesení RM č. 415/2018 ze dne 04.10.2018
Usnesení č. 69/2021
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 415/2018 ze dne 04.10.2018. 


Zrušení usnesení RM č. 70/2019/2 ze dne 28.02.2019
Usnesení č. 70/2021
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 70/2019/2 ze dne 28.02.2019.


Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Demolice objektu č. p. 3147, ul. Západní ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 71/2021
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 09.12.2020 na akci „Demolice objektu č. p. 3147, ul. Západní ve Varnsdorfu“, kterým se snižuje celková cena dílo o 71.924,71 Kč bez DPH. 


Rozhodnutí o veřejné zakázce Vypracování projektové dokumentace: Stavení úpravy MŠ Nezvalova 2024 a 2025 (vila), ve Varnsdorfu 
Usnesení č. 72/2021/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Vypracování projektové dokumentace: Stavební úpravy MŠ Nezvalova 2024 a 2025 (vila), ve Varnsdorfu“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči BOHEMIAN BUILDINGS PARTNERS s.r.o., Služeb 3056/4,108 00 Praha 10,  IČ 05359678.

a dále

Usnesení č. 72/2021/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo se společností BOHEMIAN BUILDINGS PARTNERS s.r.o., Služeb 3056/4,108 00 Praha 10,  IČ 05359678 na akci Vypracování projektové dokumentace: Stavební úpravy MŠ Nezvalova 2024 a 2025 (vila), ve Varnsdorfu“ za cenu 462.000 Kč bez DPH za předpokladu schválení financování akce. 


Nesplnění termínu oprav na domě č. p 663 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 73/2021
Rada města rozhodla na základě podmínek Kupní smlouvy ze dne 20.11.2009 na prodej č. p. 663 vč. p. p. č. 2876 a p. p. č. 2877/4 vše v k. ú. Varnsdorf a všech jejich následných Dodatků zahájit vymáhání práva na zaplacení směnky. 


3. Různé

3.01 Poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci Dotačního programu města Varnsdorf pro rok 2021
Usnesení č. 74/2021
Rada města rozhodla poskytnout neinvestiční účelové dotace v rámci Dotačního programu města Varnsdorf pro rok 2021 dle předloženého návrhu a schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace. 


3.02 Strategický plán města Varnsdorf
Usnesení č. 75/2021
Rada města rozhodla zadat zpracování Strategického územního plánu města Varnsdorf na období 2022 - 2027 MAS Český sever, z. s.  


3.03 Pilotní projekt ,,Podnikni to ve Varnsdorfu!“
Usnesení č. 76/2021/1
Rada města rozhodla o zapojení do pilotního projektu ,,Podnikni to ve Varnsdorfu!“ ve spolupráci s Business support institute z.s. (Podnikni to!), MAS Český sever, z.s. a Inovačním centrem Ústeckého kraje, z. s. 

a dále

Usnesení č. 76/2021/2
Rada města rozhodla schválit spolufinancování projektu ,,Podnikni to ve Varnsdorfu!“ do maximální výše 50 % z cenové nabídky.


3.04 Projektový záměr CEP/MANU HUB Varnsdorf
Usnesení č. 77/2021
Rada města rozhodla o zapojení do příprav projektového záměru CEP/MANU HUB Varnsdorf ve spolupráci s MAS Český sever, z.s. a Inovačním centrem Ústeckého kraje, z. s., který bude podán do Operačního programu Spravedlivé transformace.


3.05 Smlouva o výpůjčce movité věci
Usnesení č. 78/2021/1
Rada města rozhodla ukončit dohodou smlouvu o výpůjčce osobního počítače uzavřenou s Lužickou nemocnicí a poliklinikou, a.s., ze dne 10.06.2020. 

a dále 

Usnesení č. 78/2021/2
Rada města rozhodla vypůjčit Krajské majetkové, příspěvkové organizaci, středisku Lužická nemocnice Rumburk, zastoupené ředitelkou Ing. M. S., MBA osobní počítač dle předloženého návrhu.


3.06 Žádost o finanční dar
Usnesení č. 79/2021
Rada města rozhodla poskytnout finanční dar ve výši 20.000 Kč fyzické osobě panu E. H. na úhradu zvýšené spotřeby elektrické energie za období 10/2020 až 03/2021. Finanční dar bude bezhotovostně převeden na účet společnosti Správa železnic s.o., oblastní ředitelství Ústí nad Labem.


3.07 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3.08 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 80/2021
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení. 


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

ThMgr. Roland Solloch                                                           Jiří Sucharda    
starosta města                                                                     místostarosta města