Usnesení z 54. schůze Rady města Varnsdorf,

 


která se konala dne 28.03.2013 od 13:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

 

Program jednání rady města:
1.Finanční záležitosti
1.01 Stanovení závazných ukazatelů a schválení odpisového plánu na rok 2013 pro Městskou knihovnu Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvkovou organizaci
1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2013 pro Nemocnici Varnsdorf, příspěvkovou organizaci, Karlova 2280
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Snížení nájemného u bytu č. 1954/10 v ulici Legií, Varnsdorf
3.02 Návrh na zvýšení osobních příplatků nově jmenovaným ředitelům školských PO města Varnsdorf a přiznání specializačního příplatku řediteli základní školy
3.03 Žádost ředitelky IZŠ Karlova o udělení souhlasu s pokračováním v činnosti přípravných tříd
3.04 Odvolání a pověření ředitelky Městské knihovny Varnsdorf PO
3.05 Návrh na odměnu řediteli ZŠ Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, v souvislosti s dosažením životního jubilea
3.06 Omezení provozu mateřské školy Varnsdorf, Nezvalova 2024, PO
3.07 Žádost Lumines Temple
3.08 Návrh na vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM
3.09 Program na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr


1. Finanční záležitosti

1.01 Stanovení závazných ukazatelů a schválení odpisového plánu na rok 2013 pro Městskou knihovnu Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 97/2013
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Městské knihovně Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvkovéorganizaci závazné ukazatele a odpisové plány, dle předloženého návrhu.


1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2013 pro Nemocnici Varnsdorf, příspěvkovou organizaci, Karlova 2280
Usnesení č. 98/2013
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Nemocnici Varnsdorf, příspěvkové organizaci, Karlova 2280 změnu závazných ukazatelů, dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Návrhy na přidělení bytů zvláštního určení
Usnesení č. 99/2013/1
Rada města rozhodla pronajmout byt zvláštního určení 1+kk v domě č. p. 2970/5, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní D. R. na dobu určitou do 30.04.2014 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 99/2013/2
Rada města rozhodla pronajmout byt zvláštního určení 1+kk v domě č. p. 2970/21, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní Š. H. na dobu určitou do dne 30.04.2014 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 99/2013/3
Rada města rozhodla pronajmout byt zvláštního určení 1+kk v domě č. p. 2970/38, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní J. S. na dobu určitou do dne 30.04.2014 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 99/2013/4
Rada města rozhodla pronajmout byt zvláštního určení 1+kk v domě č. p. 2970/41, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní N. Š. na dobu určitou do dne 30.04.2014 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 99/2013/5
Rada města rozhodla uzavřít novou nájemní smlouvu na byt v domě č. p. 2970/32 ve Varnsdorfu, za podmínky navrácení bytu o velikosti 1+kk v domě č. p. 2970/61, panu P. B. na dobu určitou do dne 30.04.2014 dle předloženého návrhu.


Žádost o pronájem garsoniéry
Usnesení č. 100/2013
Rada města rozhodla pronajmout garsoniéru v domě č. p. 2741/32, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu L. U. na dobu určitou do 31.03.2014. 1. náhradník pan P. P. 2. náhradník pan P. V.


Žádost o zrušení usnesení RM
Usnesení č. 101/2013
Rada města rozhodla zrušit usnesení č. 18/2013/2 Rady města Varnsdorf ze dne 31.01.2013. 


Žádosti o pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 102/2013/1
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2740/71, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní R. M. na dobu určitou do 31.12.2013. 1. náhradník paní Z. U. na dobu určitou do 31.12.2013 za podmínky navrácení bytu 1+2 v domě č. p. 2741/54, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu dle předloženého návrhu. 2. náhradník paní I. Č. do 30.04.2014.

a dále

Usnesení č. 102/2013/2
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3307/21, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní K. D. na dobu určitou do 30.04.2014.

a dále

Usnesení č. 102/2013/3
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3307/31, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní E. K. na dobu určitou do 30.06.2013.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 103/2013
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vedení NN na p. p. č. 3360 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 104/2013
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav, vodovodní přípojky a kanalizační přípojky na p. p. č. 1930 a p. p. č. 1953/1 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a Čapková Ivana, (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1000 + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.


Žádost o přidělení vyhrazeného parkovacího místa
Usnesení č. 105/2013
Rada města rozhodla přidělit vyhrazené parkovací místo s časovým omezením (po – pá, 8:00 – 16:00) pro vozidlo s registrační značkou 7U9 9959 na parkovišti v ul. Pražská před č. p. 2951 pro pana Ing. P. J. s tím, že 100% nákladů spojených se zřízením parkovacího místa uhradí žadatel.


3. Různé

3.01 Snížení nájemného u bytu č. 1954/10 v ulici Legií, Varnsdorf
(Rada města rozhodla tento bod stáhnout z programu jednání.)


3.02 Návrh na zvýšení osobních příplatků nově jmenovaným ředitelům školských PO města Varnsdorf a přiznání specializačního příplatku řediteli základní školy
Usnesení č. 106/2013/1
Rada města rozhodlastanovit osobní příplatky ředitelům školských příspěvkových organizací s termínem účinnosti od 01.04.2013 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 106/2013/2
Rada města rozhodla stanovit specializační příplatek řediteli základní školy s termínem účinnosti od 01.04.2013 dle předloženého návrhu.


3.03 Žádost ředitelky IZŠ Karlova o udělení souhlasu s pokračováním v činnosti přípravných tříd
Usnesení č. 107/2013
Rada města rozhodlaudělit souhlas s pokračováním v činnosti přípravných tříd a požádat o souhlas krajský úřad dle ustanovení §47 školského zákona v termínu do 30. dubna předcházejícího školního roku.


3.04 Odvolání a pověření ředitelky Městské knihovny Varnsdorf PO
Usnesení č. 108/2013/1
Rada města rozhodla odvolatpaní Mgr.Veroniku Matysovou z funkce ředitelky Městské knihovny Varnsdorf PO, Otáhalova 1260, ke dni 31.03.2013 na vlastní žádost.

a dále

Usnesení č. 108/2013/2
Rada města rozhodla pověřitřízením Městské knihovny Varnsdorf PO, Otáhalova 1260, paní Ing. Ilonu Martinovskou ode dne 01.04.2013 do doby jmenování nového ředitele/ředitelky této příspěvkové organizace. 


3.05 Návrh na odměnu řediteli ZŠ Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, v souvislosti s dosažením životního jubilea
Usnesení č. 109/2013
Rada města rozhodla schválit vyplacení odměny panu Mgr. Bc. V. Z., řediteli ZŠ Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, při dovršení životního jubilea dle předloženého návrhu. 


3.06 Omezení provozu mateřské školy Varnsdorf, Nezvalova 2024, PO
Usnesení č. 110/2013
Rada města rozhodla souhlasit s omezením provozu Mateřské školy Varnsdorf, Nezvalova 2024, PO ze závažných technických příčin ode dne 28.03.2013 do 05.04.2013.


3.07 Žádost Lumines Temple
(Rada města rozhodla tento bod stáhnout z programu jednání.)


3.08 Návrh na vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM
Usnesení č. 111/2013
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM dle předloženého návrhu tajemníka MěÚ.


3.09 Program na zasedání ZM
Usnesení č. 112/2013
Rada města rozhodla schválit program na XXIV. zasedání ZM, které se uskuteční dne 28.03.2013 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
5.01 Návrh na poskytnutí finančních příspěvků v rámci Koncepce podpory sportu
5.02 Zastoupení města v ERN
5.03 Návrh na změnu poplatku za ubytování pro rodiny s více dětmi
5.04 Obecně závazná vyhláška o nakládání s komunálním odpadem


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

Martin Louka                                                                           Karel Dubský
starosta města                                                                       místostarosta města