Usnesení z 53. schůze Rady města Varnsdorf

,která se konala dne 12. 2. 2009 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města  

 

Rada města projednala:

1.      Finanční záležitosti

a)      Návrh na odpis pohledávek (dlužné nájemné)

b)      Návrh na odpis pohledávek (správní řízení)

c)      Žádost Sdružení občanů FK Varnsdorf o finanční příspěvek

d)      Stanovení závazných ukazatelů na rok 2009 a schválení odpisových plánů na rok 2009 pro příspěvkové organizace

2.      Převody majetku města

3.      Různé

a)      Používání soukromého osobního automobilu na služební cesty

b)      Návrh na jmenování vedoucího Stavebního úřadu

c)      Návrh na jmenování člena Pracovní skupiny „Propagace“

d)      Poskytnutí finančního příspěvku v rámci Grantového programu pro rok 2009

e)      Program na zasedání ZM

 

Usnesení č. 14/2009

Rada města rozhodla:

1.      Odepsat pohledávku na dlužném ročním vyúčtování za služby spojené s užíváním bytu dle předloženého návrhu.

 

2.      Nedoporučit ZM schválení příspěvku Sdružení občanů FK Varnsdorf.

 

3.      Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 3307/16, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu S. Z. na dobu určitou do 31. 3. 2010.

 

4.      Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 3307/38, ul. Nemocniční, Varnsdorf paní R. V. na dobu určitou do 31. 3. 2010.

 

5.      Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3307/17. Nemocniční, Varnsdorf panu P. G. do 28. 2. 2010.

 

6.      Uzavřít novou nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 2739/1, ul. Edisonova, Varnsdorf s manžely R. a M. F. na dobu určitou do 30. 4. 2009.

 

7.      Vypovědět nájem bytu 1+2 v domě č.p. 2739/4, ul. Edisonova, Varnsdorf panu J. S. z důvodu neschváleného podnájmu bytu.

 

8.      Uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 24 v domě č.p. 3300, ul. Kostelní, Varnsdorf dle předloženého návrhu.

 

9.      Uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 12 v domě č.p. 3300, ul. Kostelní, Varnsdorf dle předloženého návrhu.

 

10.  Uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 30 v domě č.p 3300, ul. Kostelní, Varnsdorf dle předloženého návrhu.

 

11.  Zadat zpracování GP na rozdělení a zaměření pozemků p.p.č. 7241, p.p.č. 7244, p.p.č. 7333/2, p.p.č. 7333/3, p.p.č. 7252 a p.p.č. 7251 vše v k.ú. Varnsdorf a to tak, aby byla umožněna výstavba nového RD a současně mohly být převedeny ostatní pozemky žadatelům.

 

12.  Souhlasit s uzavřením dodatku, nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 7/06/1 s tím, že se prodlužuje platnost do 31. 12. 2010.

 

13.  Ukončit NS č. 20/2006 na pronájem části p.p.č. 5688/1 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 12. 2008.

 

14.  Ukončit NS č. 81/2001 na pronájem části p.p.č. 2562 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 12. 2008.

 

15.  Ukončit NS č. 04/2008 na pronájem části p.p.č. 536/3 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 12. 2008.

 

16.  Uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu umístění podzemního kabelového vedení NN po části p.p.č. 3831, části p.p.č. 3855 a části p.p.č. 3867/1 v k.ú. Varnsdorf v rozsahu dle geometrického plánu na zaměření přípojky, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín (oprávněný) za jednorázovou úhradu 3.000,- Kč splatnou v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemenu uhradí ČEZ Distribuce a.s., Děčín.

 

17.  Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu umístění podzemního kabelového vedení NN po části p.p.č. 4572 v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, (oprávněný) za jednorázovou úhradu                   1.000,- Kč splatnou do 30-ti dnů od provedení vkladu do KN. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí ČEZ Distribuce a.s., Děčín.

 

18.  Doporučit ZM nabýt do vlastnictví p.p.č. 3000/3, p.p.č. 3002/3, p.p.č. 3002/2 a p.p.č. 2920/7 vše v k.ú. Varnsdorf.

 

19.  Nepřistoupit na návrh V. M. ze dne 26. 1. 2009 na mimosoudní vyřešení věci, která je specifikována v žalobě o zaplacení 237.000,- Kč s přísl. (škoda údajně způsobená městem Varnsdorf na domě č.p. 486 ve Varnsdorfu).

 

20.  Zmocnit advokátku JUDr. E. R. zastupováním města Varnsdorf jako žalovaného ve věci žaloby V. M. o zaplacení částky 237.000,- Kč s přísl..

 

21.  Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni spočívajícího v právu vést podzemní kabel. el. vedení po části p.p.č. 1330 v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce a.s. Děčín (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000,- Kč splatnou v den podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

 

22.  Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni spočívajícího v právu vést NTL plynovod po části p.p.č. 1458 v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a oprávněným za jednorázovou úhradu 1.000,- Kč splatnou v den podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

 

23.  Nezměnit dobu nájmu nebytových prostor v části objektu na p.p.č. 54 v k.ú. Varnsdorf z doby neurčité na dobu určitou 5 let.

 

24.  Uzavřít smlouvu o nájmu souboru věcí s Teplárnou Varnsdorf a.s. dle předloženého návrhu.

 

25.  Povolit používání soukromého osobního automobilu na služební cesty s platností od 2. 2. 2009 místostarostovi Mgr. P. Š. za podmínek:

-          vyúčtování služebních cest bude prováděno 1x za kalendářní měsíc vždy nejpozději do 7. dne následujícího měsíce na předepsaném tiskopise,

-          na EkO MěÚ bude uložena kopie TP a havarijního pojištění, údaje o spotřebě  PHM budou uvedeny vždy na 1. listě měsíčního výkazu jízd.

 

26.  Poskytnout finanční příspěvky v rámci Grantového programu města Varnsdorf pro rok 2009 dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 15/2009

Rada města rozhodla pověřit:

1.      Starostu města uzavřením smlouvy o dílo na „Rekonstrukci veřejného osvětlení na ul. T. G. Masaryka ve Varnsdorfu“ s cenou díla 635.000,- Kč se zhotovitelem Technické služby města Varnsdorf s.r.o..

 

2.      Starostu města uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 00213/2008 ze dne 25. 11. 2008 uzavřené mezi městem Varnsdorf a 1. jizerskohorskou stavební společností, s.r.o., kterým se navyšuje cena díla o 2.360.968,- Kč vč. DPH a kterým se prodlužuje termín dokončení díla do 31. 7. 2009. 

 

3.      Regia a.s. uzavřením nájemní smlouvy na užívání nebytových prostorů ve sportovním areálu Kotlina s SK Slovan Varnsdorf dle předloženého návrhu.

 

4.      OSMI zajištěním jednání za účasti vedení města, Regia a.s. a SK Slovan Varnsdorf ve věci vyřešení smluvních vztahů za užívání sportovního areálu Kotlina.

 

 

Usnesení č. 16/2009

Rada města rozhodla jmenovat:

1.      Na návrh tajemníka MěÚ Ing. M. T. do funkce vedoucího Stavebního úřadu ke dni 16. 2. 2009. 

 

2.      Pana Mgr. P. Š. do funkce člena Pracovní skupiny „Propagace“.

 

 

Usnesení č. 17/2009

Rada města rozhodla zrušit:

1.      Usnesení RM č. 7/2009/9 ze dne 29. 1. 2009. 

 

 

Usnesení č. 18/2009

Rada města rozhodla schválit:

1.      Odpis pohledávek dle předloženého návrhu.

 

2.      Z titulu funkce zřizovatele závazné ukazatele na rok 2009 a odpisové plány na rok 2009 pro příspěvkové organizace mateřské školy, základní školy, školní jídelny, Městská knihovna Varnsdorf, Městské divadlo Varnsdorf a Nemocnice Varnsdorf dle předloženého návrhu.

 

3.      Podnájem bytu 1+KK v domě č.p. 3300/24, ul. Kostelní, Varnsdorf pana V. V. pro pana P. N. do 28. 2. 2010.

 

4.      Podnájem bytu 2+KK v domě č.p. 3300/30, ul. Kostelní, Varnsdorf pana M. S. pro  paní Ž. H. do 28. 2. 2011 dle předloženého návrhu.

 

5.      Program XXII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se uskuteční dne 26. 2. 2009 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:

1.         Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města

2.         Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM

3.         Různé

  a)   Iniciativa Vlajka pro Tibet

4.         Zprávy výborů ZM

  a)   Zpráva o rozboru dluhů, dlužníků a dlužných částek na nájemném a službách v městských bytech za 2. pololetí roku 2008 

5.         Převody majetku města

6.         Finanční záležitosti 

7.         Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM

8.         Závěr 

             

 

 

Ing. Josef Poláček                                                                          Mgr. Petr Šmíd

starosta města                                                                              místostarosta