Usnesení z 53. schůze Rady města Varnsdorf

Usnesení z 53. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 28.01.2021 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Převody majetku města

1.01 Bytové záležitosti
1.02 Majetkové záležitosti
2. Různé
2.01 Příloha č. 1 k Ceníku služeb ke Smlouvě na likvidaci odpadů s firmou EKO servis Varnsdorf a. s.
2.02 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o umístění kontejnerů na textil č. 407 47
2.03 Povinnosti obcí vyplývající z nového zákona o odpadech 
2.04 Žádost o souhlas se zapojením Mateřské školy Varnsdorf, Poštovní 1428, PO do Výzvy č. 02_20_080 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Prioritní osy PO3 vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
2.05 Návrh na stanovení platů ředitelům školských příspěvkových organizací 
3. Diskuse
4. Závěr


1. Převody majetku města

1.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem bytu 1+1 
Usnesení č. 22/2021
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p.  3014/57,  ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní L. B. na dobu určitou do 31.12.2021. 1. náhradník paní B. O. do 31.12.2021. 2. náhradník pan R. B. do 31.12.2021.


Žádosti o pronájem sociálních bytů 1+KK
Usnesení č. 23/2021/1
Rada města rozhodla pronajmout sociální byt 1+KK v domě č. p. 2764/12, ul. Žitavská ve Varnsdorfu panu T. K. na dobu určitou do 28.02.2022

a dále

Usnesení č. 23/2021/2
Rada města rozhodla pronajmout sociální byt 1+KK v domě č. p. 2764/33, ul. Žitavská ve Varnsdorfu panu D. B. na dobu určitou do 28.02.2022.

a dále
 
Usnesení č. 23/2021/3
Rada města rozhodla nepronajmout sociální byt v domě č. p. 2764, ul. Žitavská ve Varnsdorfu paní E. S. dle předloženého návrhu.    


1.02 Majetkové záležitosti

Oznámení předběžné ceny tepelné energie pro rok 2021 od společnosti Teplárna Varnsdorf a.s. a uzavření Dodatku č. 13 ke Kupní smlouvě na dodávku a odběr tepla pro vytápění a ohřev TÚV ze dne 01.09.2007 
Usnesení č. 24/2021/1
Rada města bere na vědomí Oznámení předběžné ceny tepelné energie pro rok 2021 od společnosti Teplárna Varnsdorf a.s., které nemá vliv na existenci a podmínky stávajícího nájemního vztahu podle smlouvy o nájmu souboru movitých věcí ze dne 19.01.2010.
 
a dále
 
Usnesení č. 24/2021/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním dodatku č. 13 ke Kupní smlouvě na dodávku a odběr tepla pro vytápění a ohřev TÚV uzavřené dne 01.09.2007 mezi městem Varnsdorf a společností Teplárna Varnsdorf a.s. dle předloženého návrhu.


2. Různé

2.01 Příloha č. 1 k Ceníku služeb ke Smlouvě na likvidaci odpadů s firmou EKO servis Varnsdorf a. s.
Usnesení č. 25/2021
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem „Přílohy č. 1 k Ceníku služeb, platná od 
01.10.2020“ s firmou EKO servis Varnsdorf a.s.


2.02 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o umístění kontejnerů na textil č. 407 47
Usnesení č. 26/2021
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem „Dodatku č. 2 ke Smlouvě o umístění kontejnerů na textil č. 407 47“ s firmou Dimatex CS, spol s r. o.


2.03 Povinnosti obcí vyplývající z nového zákona o odpadech 
Usnesení č. 27/2021/1
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem „Přílohy č. 1 k Ceníku služeb platnému pro rok 2021 ke Smlouvě o dílo ze dne 09.03.1999“ s firmou EKO servis Varnsdorf a. s.

a dále

Usnesení č. 27/2021/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem „Dohody o úhradě poplatků a předávání dokladů“ včetně příloh s firmou EKO servis Varnsdorf a. s.

a dále

Usnesení č. 27/2021/3
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Plné moci pro firmu EKO servis Varnsdorf a. s. k zastupování města ve věci uplatnění slevy na poplatku za skládkování podle § 157 zákona o odpadech (541/2020 Sb.).

a dále

Usnesení č. 27/2021/4
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem „Formuláře pro zjištění předběžného zájmu obce“ dle předloženého návrhu.


2.04 Žádost o souhlas se zapojením Mateřské školy Varnsdorf, Poštovní 1428, PO do Výzvy č. 02_20_080 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Prioritní osy PO3 vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
Usnesení č. 28/2021
Rada města rozhodla souhlasit se zapojením Mateřské školy Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvková organizace do Výzvy č. 02_20_080 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Prioritní osy PO3, vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 


2.05 Návrh na stanovení platů ředitelům školských příspěvkových organizací 
Usnesení č. 29/2021
Rada města rozhodla stanovit platy ředitelům příspěvkových organizací města Varnsdorf dle předloženého návrhu. 


3. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


4. Závěr

 

ThMgr. Roland Solloch                                                       Jiří Sucharda    
starosta města                                                                 místostarosta města