Usnesení z 53. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 22.12.2016 od 10:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
1.01 Žádosti o přijetí účelově určených darů příspěvkovou organizací města
1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2016 pro Školní jídelnu, nám. E. Beneše 2926, příspěvkovou organizaci
1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2016 pro Základní školu Varnsdorf, Seifertova 1650, příspěvkovou organizaci
1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2016 pro Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkovou organizaci
1.05 Rozpočtové opatření č. 15 na rok 2016
2. Převody majetku města
2.01 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Digitální povodňový plán
3.02 Ceník služeb firmy EKO servis pro rok 2017
3.03 Žádost o finanční podporu organizaci WHITE LIGHT I, z.ú.
3.04 Žádost o finanční příspěvek pro Linku bezpečí
3.05 Návrh na vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města Varnsdorf (školské PO, městská knihovna, městské divadlo) za rok 2016 
3.06 Jmenování vedoucího redaktora Hlasu severu
3.07 Odvolání a jmenování člena redakční rady Hlasu severu
3.08 Poskytnutí neinvestiční dotace na nadstandardní reprezentaci v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf.
3.09 Dodatek č. 11 k Rámcové smlouvě o poskytování poradenských služeb
3.10 Informace z komisí města
3.11 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
4. Diskuse
5. Závěr

1. Finanční záležitosti

1.01 Žádosti o přijetí účelově určených darů příspěvkovou organizací města
Usnesení č. 500/2016
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit přijetí účelově určených darů dle předloženého návrhu.
 

1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2016 pro Školní jídelnu, nám. E. Beneše 2926, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 501/2016
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Školní jídelně, nám. E. Beneše 2926, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2016 dle předloženého návrhu.


1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2016 pro Základní školu Varnsdorf, Seifertova 1650, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 502/2016
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, Seifertova 1650, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2016 dle předloženého návrhu.


1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2016 pro Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 503/2016
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkové organizaci, nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů na rok 2016 dle předloženého návrhu.


1.05 Rozpočtové opatření č. 15 na rok 2016
Usnesení č. 504/2016
Rada města rozhodla schválit rozpočtové opatření č. 15 na rok 2016 v předloženém znění.


2. Převody majetku města

2.01 Majetkové záležitosti

Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 505/2016
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav přípojky, pitné vody, splaškové kanalizace a zemního plynu na p. p. č. 1065 – zastavěná plocha, dvůr, p. p. č. 1172 – ostatní plocha, komunikace a p. p. č. 1165/1 - ostatní plocha, komunikace v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem č. p. 232 a RWE GasNet, s.r.o., (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní za věcné břemeno k vodovodní a kanalizační přípojce a ve výši znaleckého posudku + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy za věcné břemeno k plynové přípojce. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Uzavření dodatku č. 1 na akci „Vypracování projektové dokumentace – Sběrný dvůr odpadů města Varnsdorf“
Usnesení č. 506/2016
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 07.10.2015 na akci: „Vypracování projektové dokumentace – Sběrný dvůr odpadů města Varnsdorf“, kterým se přeruší veškeré práce na projektu do doby vypsání nového dotačního titulu a specifikace jeho požadavků.


Uvolnění pozastávky
Usnesení č. 507/2016
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Dodatku smlouvy o dílo č. 00024/2015 na akci „Výměna oken, zateplení fasády a úprava venkovních ploch a vstupů do budovy polikliniky č. p. 2060“ kterým se upravuje termín uvolnění pozastávky ke dni 28.02.2017 a současně se sjednává její nahrazení bankovní garancí s platností do 31.09.2017.


3. Různé

3.01 Digitální povodňový plán
Usnesení č. 508/2016
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo na zpracování digitálního povodňového plánu města Varnsdorf s firmou ENVIPARTNER, s.r.o. dle předloženého návrhu.


3.02 Ceník služeb firmy EKO servis pro rok 2017
Usnesení č. 509/2016
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením „Přílohy č. 1 k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 09.03.1999, Ceník služeb od 01.01.2017“ s firmou EKO servis Varnsdorf a.s. dle předloženého návrhu.


3.03 Žádost o finanční podporu organizaci WHITE LIGHT I, z.ú.
Usnesení č. 510/2016/1
Rada města rozhodla schválit žádost o finanční podporu na zajištění Terénního programu s organizací WHITE LIGHT I, z.ú.

a dále

Usnesení č. 510/2016/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem smlouvy o zajištění služby „Terénní program pro uživatele drog ve městě Varnsdorf s organizací WHITE LIGHT I, z.ú.".


3.04 Žádost o finanční příspěvek pro Linku bezpečí
Usnesení č. 511/2016
Rada města rozhodla nevyhovět žádosti a neposkytnout finanční příspěvek Lince bezpečí pro rok 2016.


3.05 Návrh na vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města Varnsdorf (školské PO, městská knihovna, městské divadlo) za rok 2016 
Usnesení č. 512/2016
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Varnsdorf dle pozměněného návrhu.


3.06 Jmenování vedoucího redaktora Hlasu severu
Usnesení č. 513/2011
Rada města rozhodla jmenovat vedoucím redaktorem Hlasu severu Tomáše Seckého, DiS., na dobu od 01.01.2017 do 30.06.2017.

a dále

Usnesení č. 513/2016/2
Rada města rozhodla schválit odměnu vedoucímu redaktorovi Hlasu severu Tomáši Seckému, DiS., dle předloženého návrhu.


3.07 Odvolání a jmenování člena redakční rady Hlasu severu
Usnesení č. 514/2016/1
Rada města rozhodla odvolat paní Janu Ducháčkovou z redakční rady Hlasu severu ke dni 31.12.2016 na vlastní žádost.

a dále

Usnesení č. 514/2016/2
Rada města rozhodla jmenovat paní Hanu Bučkovou členem redakční rady Hlasu severu s účinností od 01.01.2017.


3.08 Poskytnutí neinvestiční dotace na nadstandardní reprezentaci v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf.
Usnesení č. 515/2016
Rada města rozhodla schválit neinvestiční dotaci na nadstandardní reprezentaci v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf TJ Slovan Varnsdorf z.s., oddíl šachu, ve výši 9.000 Kč.


3.09 Dodatek č. 11 k Rámcové smlouvě o poskytování poradenských služeb
Usnesení č. 516/2016
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 11 k Rámcové smlouvě o poskytování poradenských služeb ze dne 29.07.2015 na projekt ,,Domácí kompostování na území města Varnsdorf “ dle předloženého návrhu.


3.10 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3.11 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 517/2016
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

Ing. Stanislav Horáček                                                                             Josef Hambálek
starosta města                                                                                        místostarosta města