Usnesení z 52. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 29. 1. 2009 od 13:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

 

Rada města projednala:

1.      Finanční záležitosti

a)      Návrh na odpis pohledávek (správní řízení)

b)      Návrh na odpis pohledávek (dlužné nájemné)

c)      Žádosti TJ Slovanu

d)      Materiál „Koncepce sportu a volnočasových aktivit města Varnsdorf“

2.      Převody majetku města

3.      Různé

a)      Změny ve Statutu, Provozním řádu a v Pravidlech pro sestavování žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení ve Varnsdorfu pro pečovatelskou službu dle nových zákonů

b)      Organizační řád MěÚ

c)      Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“

d)      Návrh na jmenování člena redakce a zástupce vedoucí redaktorky Hlasu severu

e)      Návrh na jmenování předsedy a člena Komise pro čistotu a ochranu veřejného prostranství

f)        Návrh na stanovení osobního příplatku ředitelům základních škol, mateřských škol a školních jídelen

g)      Cenu tepla pro rok 2009

h)      Žádost o přijmutí partnerství v projektu „SŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, revitalizace areálu školy“

 

Usnesení č. 7/2009

Rada města rozhodla:

1.      Odepsat pohledávky na dlužném nájemném a službách spojených s užíváním bytu dle předloženého návrhu.

 

2.      Nedoporučit ZM schválení bezúročné půjčky TJ Slovanu Varnsdorf.

 

3.      Pronajmout byt 1+2 v domě č.p. 2740/48, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní A. K. na dobu určitou do 28. 2. 2010. Náhradníkem je M. P..

 

4.      Uzavřít novou nájemní smlouvu na pronájem bezbariérového bytu v domě č.p. 3300/5, ul. Kostelní, Varnsdorf s paní A. Š. na dobu určitou do 30. 6. 2009.

 

5.      Nepronajmout byt 1+2 ve Varnsdorfu dle žádosti paní H. H..

 

6.      Uzavřít novou nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2740/2, ul. Křižíkova, Varnsdorf  s panem J. K. na dobu určitou do 31. 1. 2010.

 

7.      Prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č.p. 3007/36, ul. Nemocniční, Varnsdorf M. S. a M. Ch. na dobu určitou do 31. 1. 2010. 

 

8.      Nezveřejnit záměr převést část p.p.č. 153 v k.ú. Varnsdorf.

 

9.      Uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu umístění podzemního kabelového vedení NN po části p.p.č. 3831, části p.p.č. 3855 a části p.p.č. 3867/1 v k.ú. Varnsdorf v rozsahu dle geometrického plánu na zaměření přípojky, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000,- Kč splatnou v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemenu uhradí ČEZ Distribuce a.s., Děčín.

 

10.  Nezveřejnit záměr převést p.p.č. 964 a p.p.č. 966/1 vše v k.ú. Varnsdorf.

 

11.  Nezveřejnit část p.p.č. 966/3 v k.ú. Varnsdorf.

 

12.  Zveřejnit záměr převést části p.p.č. 6465, p.p.č. 6466 a p.p.č. 6468 vše v k.ú. Varnsdorf.

 

13.  Souhlasit s podáním žádosti na akci „Kanalizace a vodovod Varnsdorf“ do 7. výzvy Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu životního prostředí – Prioritní osa 1.  Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní; Oblasti podpory 1.1. Snížení znečištění vod a  1.2 Zlepšení jakosti pitné vody.

 

14.  Doporučit ZM vyslovit souhlas se zajištěním financování projektu „Kanalizace a vodovod Varnsdorf“ - se spolufinancováním města ve výši 40% z celkových způsobilých výdajů projektu a se zajištěním financování vlastního podílu vzhledem k celkovým výdajům na projekt z rozpočtu města.

 

15.  Pronajmout byt v DPS č.p. 3321/9, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu M. N..

 

16.  Doporučit ZM souhlasit se zakoupením a s vyvěšením tibetské vlajky na Městském úřadu Varnsdorf v rámci iniciativy „Vlajka pro Tibet“.

 

17.  Přijmout partnerství v projektu "SŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, revitalizace areálu školy".

 

Usnesení č. 8/2009

Rada města rozhodla schválit:

1.      Odpis pohledávek dle předloženého návrhu.

 

2.      Statut, Provozní řád a Pravidla pro sestavování žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení ve Varnsdorfu od 1. 2. 2009.

 

3.      Organizační řád Městského úřadu Varnsdorf a přílohy Organizačního řádu dle předloženého návrhu.

 

4.      Cenu tepla 435,- Kč bez DPH pro rok 2009.

 

Usnesení č. 9/2009

Rada města rozhodla vzít na vědomí:

1.      Zprávu o přijatých žádostech TJ Slovanu Varnsdorf.

 

2.      Vyjádření vedoucí EkO k materiálu „Koncepce sportu a volnočasových aktivit města Varnsdorf“.

 

3.      Zprávu Ústřední inventarizační komise o provedené inventarizaci hmotného a nehmotného majetku města Varnsdorf k 31. 12. 2008.

 

4.      Znění dohody o narovnání uzavřené mezi Městem Varnsdorf a GASLINES s.r.o. dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 10/2009

Rada města rozhodla jmenovat:

1.      Pana M. H. do funkce člena redakce a zástupce vedoucí redaktorky časopisu Hlas severu s účinností od 1. 2. 2009. 

 

2.      Pana S. H. do funkce předsedy Komise pro čistotu a ochranu veřejného prostranství do konce volebního období 2006 – 2010. 

 

3.      Pana V. Ž. do funkce člena Komise pro čistotu a ochranu veřejného prostranství do konce volebního období 2006 – 2010. 

 

Usnesení č. 11/2009

Rada města rozhodla stanovit:

1.      Osobní příplatek ředitelům základních škol, mateřských škol a školních jídelen.

 

Usnesení č. 12/2009

Rada města rozhodla zrušit:

1.      Usnesení RM č. 80/2008/46 ze dne 4. 9. 2008.

 

2.      Výběrové řízení na akci: Vypracování PD – Domovní kanalizační přípojky – splašková kanalizace Hrádek, Pěnkavčí vrch, Varnsdorf.

 

3.      Výběrové řízení na akci: Zajištění dodávky nábytku do Informačního centra ve Varnsdorfu.

 

Usnesení č. 13/2009

Rada města rozhodla pověřit:

1.      Ing. N. o k jednání ve věci „Koncepce sportu a volnočasových aktivit města Varnsdorf“ se sportovními oddíly a městem Varnsdorf.

  

 

Ing. Josef Poláček                                                                          Karel Dubský

starosta města                                                                             místostarosta