Usnesení z 52. schůze Rady města Varnsdorf

Usnesení z 52. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 14.01.2021 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti

1.01 Dodatek č. 9 k vnitřnímu předpisu k cestovním náhradám
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Jmenování dotační pracovní komise pro rok 2021
3.02 Dodatek č. 11 ke Smlouvě o provozu a užití IS Radnice VERA 
3.03 Nadační fond Hrádek - Burgsberg
3.04 Připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
3.05 Informace z komisí města
3.06 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
4. Diskuse
5. Závěr


1. Finanční záležitosti

1.01 Dodatek č. 9 k vnitřnímu předpisu k cestovním náhradám
Usnesení č. 1/2021
Rada města rozhodla schválit Dodatek č. 9 k vnitřnímu předpisu k cestovním náhradám dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem bytu 1+3
Usnesení č. 2/2021
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+3 v domě č. p. 2740/39, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu  paní J. K. na dobu určitou do 31.01.2022 za podmínky navrácení bytu 1+2 v domě č. p. 2740/36, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu. 1. náhradník paní M. K. do 31.01.2022. 2. náhradník paní J. H. do 31.01.2022.


Žádost o pronájem sociálního bytu 1+KK
Usnesení č. 3/2021
Rada města rozhodla nepronajmout sociální byt 1+KK v domě č. p. 2764/48, ul. Žitavská ve Varnsdorfu paní I. S. 


Žádost o pronájem sociálního bytu 1+2
Usnesení č. 4/2021/1
Rada města rozhodla pronajmout sociální byt 1+2 v domě č. p. 2764/1, ul. Žitavská ve Varnsdorfu paní B. M. a panu J. D. na dobu určitou do 28.02.2022.   

a dále

Usnesení č. 4/2021/2
Rada města rozhodla nepronajmout sociální byt 1+2 v domě č. p. 2764/1, ul. Žitavská ve Varnsdorfu paní P. B.   


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-4006444/VB/P001, DC_Varnsdorf, Unifikace, kabel, DC_2029, 2024
Usnesení č. 5/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, Unifikace, kabel DC_2029, 2024 nové kNN na části p. p. č. 2245, p. p. č. 2267/6 a p. p. č. 2268/3 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.300 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-4006445/VB/P001, DC_Varnsdorf, Unifikace, kabel, DC_2005, 2039
Usnesení č. 6/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, Unifikace, kabel DC_2005, 2039 nové kNN na části p. p. č. 2189/1 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.300 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-4006476/VB/P001, DC_Varnsdorf, Unifikace, kabel, DC_2006, 1989, 1815
Usnesení č. 7/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, Unifikace, kabel DC_2006, 1989, 1815 nové kNN na části p. p. č. 92/1, p. p. č. 8168, p. p. č. 93/1 a p. p. č. 94 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.300 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-4006480/VB/P001, DC_Varnsdorf, Unifikace, kabel, DC_1985, 0085, 2008
Usnesení č. 8/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, Unifikace, kabel DC_1985, 0085, 2008 nové kNN na části p. p. č. 1034 a p. p. č. 1035 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 3.900 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-4006448/VB/P001, DC_Varnsdorf, Unifikace, kabel, DC_2022, 2043, 2010
Usnesení č. 9/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, Unifikace, kabel DC_2022, 2043, 2010 nové kNN na části p. p. č. 1770/10 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.500 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-4006446/VB/P001, DC_Varnsdorf, Unifikace, kabel, DC_2036, 2044
Usnesení č. 10/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, Unifikace, kabel DC_2036, 2044 nové kNN na části p. p. č. 2245 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-4006479/VB/P001, DC_Varnsdorf, Unifikace, kabel, DC_1987, 1986, 1985
Usnesení č. 11/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, Unifikace, kabel DC_1987, 1986, 1985 nové kNN na části p. p. č. 1326, 8168, 1177, 1176/1, 8167, 8182, 1172, 1148/2 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 4.200 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o prodej p. p. č. 2362/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 12/2021
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 2362/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o pronájem p. p. č. 329/1 v k. ú. Varnsdorf 
Usnesení č. 13/2021
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 329/1 v k. ú. Varnsdorf o výměře 1.182 m2 
Společenství vlastníků bytových jednotek domu č. p. 2428, č. p. 2429, č. p. 2430, ul. Nemocniční, IČ 25463781, zastoupené panem Ing. J. B. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady


Žádost o pacht p. p. č. 3808/1 v k. ú. Varnsdorf 
Usnesení č. 14/2021
Rada města rozhodla propachtovat p. p. č. 3808/1 v k. ú. Varnsdorf o výměře 17.811 m2 
paní L. P. za cenu 0,20 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem údržby pozemku, sekání trávy.


Instalace dopravního značení v části komunikace ul. Palackého
Usnesení č. 15/2021
Rada města rozhodla nevyhovět požadavku paní Š. D. a neosazovat svislé dopravní značení v části komunikace ul. Palackého v k. ú. Varnsdorf. 


Uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 3063
Usnesení č. 16/2021
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem nájemní smlouvy s Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizací, IČ 00829048, se sídlem Tolstého 1232/37, 400 03 Ústí nad Labem za účelem provozu oční ordinace v objektu č. p. 3063 ul. Lesní ve Varnsdorfu.


3. Různé

3.01 Jmenování dotační pracovní komise pro rok 2021
Usnesení č. 17/2021
Rada města rozhodla jmenovat Mgr. Bc. Ladislavu Křížovou do funkce předsedy, paní Jiřinu Trebatickou do funkce tajemníka, Ing. Bc. Ilonu Martinovskou, Mgr. Alenu Smetanovou, pana Miloše Kostlána a Mgr. Jana Šišuláka do funkce členů dotační pracovní komise pro rok 2021.


3.02 Dodatek č. 11 ke Smlouvě o provozu a užití IS Radnice VERA 
Usnesení č. 18/2021/1
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 11 ke Smlouvě o podpoře provozu a užití programového vybavení Radnice VERA se společností VERA, spol. s r.o. se sídlem Lužná 2, 160 00 Praha 6, IČ 62587978, zastoupenou jednatelem Ing. J. M.

a dále 

Usnesení č. 18/2021/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 11 se společností VERA, spol. s.r.o.


3.03 Nadační fond Hrádek - Burgsberg
Usnesení č. 19/2021/1
Rada města rozhodla jmenovat správní radu Nadačního fondu Hrádek – Burgsberg Varnsdorf ve složení: předseda Jiří Sucharda, místopředseda Ing. Karel Jelínek, člen Ing. Radek Kříž, člen Mgr. Josef Rybánský, člen ThMgr. Roland Solloch.

a dále

Usnesení č. 19/2021/2
Rada města rozhodla jmenovat dozorčí radu Nadačního fondu Hrádek – Burgsberg Varnsdorf ve složení: předseda Ing. Jana Kociánová, člen Mgr. Bc. Ladislava Křížová, člen Mgr. Jan Šišulák. 


3.04 Připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
Usnesení č. 20/2021
Rada města rozhodla připojit se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ symbolickým vyvěšením tibetské vlajky na budově Městského úřadu ve Varnsdorfu dne 10. března 2021.


3.05 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3.06 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 21/2021
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení. 


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

 

ThMgr. Roland Solloch                                         Jiří Sucharda    
starosta města                                                   místostarosta města