Usnesení z 52. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 08.12.2016 od 14:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1. Převody majetku města
1.01 Bytové záležitosti
1.02 Majetkové záležitosti
2. Různé
2.01 Jmenování zástupce statutárního orgánu v Základní škole a Mateřské škole Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace
2.02 Žádost o schválení „Smlouvy mezi partnerem projektu a spolupracujícím objektem o zapojení do projektu“
2.03 Návrh na odměnu řediteli Nemocnice Varnsdorf, příspěvkové organizace
2.04 Rozhodnutí o veřejné zakázce - ,,Rekonstrukce soustavy rybníků Gerhus“
2.05 Rozhodnutí o veřejné zakázce - ,,Protipovodňová opatření města Varnsdorf“
2.06 Informace z komisí města
2.07 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
3. Diskuse
4. Závěr

1. Převody majetku města

1.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 480/2016/1
Rada města rozhodla pronajmou byt 1+1 v domě č. p. 3014/13, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu panu T. S. a paní K. H. na dobu určitou do 31.12.2017. Náhradník paní V. H. do 31.12.2017.

a dále

Usnesení č. 480/2016/2
Rada města rozhodla pronajmou byt 1+1 v domě č. p. 3023/51, ul. Kmochova ve Varnsdorfu panu J. Š. na dobu určitou do 31.12.2017. Náhradník pan D. Š. do 31.12.2017.

a dále


Usnesení č. 480/2016/3
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3014/35, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní D. U. na dobu určitou do 31.12.2017 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 480/2016/4
Rada města rozhodla pronajmou byt 1+1 v domě č. p. 2763/47, ul. Kovářská ve Varnsdorfu paní S. P. na dobu určitou do 30.06.2017 dle předloženého návrhu.


Žádost o pronájem garsoniéry
Usnesení č. 481/2016
Rada města rozhodla pronajmout garsoniéru v domě č. p. 2763/28, ul. Kovářská ve Varnsdorfu panu J. L. na dobu určitou do 30.06.2017 dle předloženého návrhu.


1.02 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej p. p. č. 5771 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 482/2016/1
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 5771 – ostatní plochu o výměře 267 m2 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 482/2016/2
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr pronajmout p. p. č. 5771 – ostatní plochu o výměře 267 m2 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a Smlouvy o právu provést stavbu
Usnesení č. 483/2016
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy a Smlouvu o právu provést stavbu „DC Varnsdorf, p. p. č. 894/1, přípojky kNN na části p. p. č. 894/5 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a Smlouvy o právu provést stavbu
Usnesení č. 484/2016
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy a Smlouvu o právu provést stavbu „DC Varnsdorf, p. p. č. 7531/3, přípojky kNN na části p. p. č. 7528/1 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 485/2016
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní přípojky na části p. p. č. 3341 a části p. p. č. 3648/1 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti p. p. č. 3648/5 v k. ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 486/2016
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní přípojky na části p. p. č. 608 a p. p. č. 614/1 v k. ú. Studánka u Rumburku, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti č. p. 164, p. p. č. 597, p. p. č. 598, p. p. č. 599 v k. ú. Studánka u Rumburku (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a Smlouvy o právu provést stavbu
Usnesení č. 487/2016
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy a Smlouvu o právu provést stavbu „DC Varnsdorf, p. p. č. 7683/2, přípojky kNN na části p. p. č. 7683/1 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.


Revokace usnesení – prominutí penále – Rekonstrukce zimního stadionu
Usnesení č. 488/2016/1
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 450/2016 ze dne 10.11.2016.

a dále

Usnesení č. 488/2016/2
Rada města doporučuje zastupitelstvu města prominout TERMI s.r.o. penále za nedodržení termínu dokončení stavby Rekonstrukce administrativní budovy zimního stadionu ve Varnsdorfu ve výši 102.585 Kč.

Pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 1254 
Usnesení č. 489/2016
Rada města rozhodla pronajmout paní M. B. nebytové prostory v č. p. 1254 o celkové výměře 40 m2 na dobu neurčitou za nájemné 500 Kč/m2/rok + energie dle skutečných spotřeb.


Žádost o umístění reklamního zařízení
Usnesení č. 490/2016
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem smlouvy o umístění reklamního zařízení uzavřené mezi městem Varnsdorf a BigBoard Praha a.s na dobu určitou 10 let za nájemné 60.000 Kč ročně na p. p. č. 64 v k. ú. Studánka u Rumburku.


Uzavření Dodatku č. 1 na akci „Rekonstrukce chodníků mezi ul. Edisonova a ul. Křižíkova ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 491/2016
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce chodníků mezi ul. Edisonova a ul. Křižíkova ve Varnsdorfu“ se stavební firmou Bardzák s.r.o., kterým se prodlužuje termín dokončení díla do 31.12.2016.


Vypracování žádosti o dotaci na akci „Výměna oken a vstupních dveří, oprava střechy a vstupů do budovy polikliniky č. p. 3012, 3013, 3063 ul. Lesní, Varnsdorf“
Usnesení č. 492/2016/1
Rada města rozhodla souhlasit s podáním žádosti o dotaci na akci „Výměna oken a vstupních dveří, oprava střechy a vstupů do budovy polikliniky č. p. 3012, 3013, 3063 ul. Lesní, Varnsdorf“ do 39. výzvy OPŽP, Prioritní osy 5: Energetické úspory, vyhlášené Státním fondem životního prostředí.

a dále

Usnesení č. 492/2016/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem smlouvy se společností EGRANT s.r.o. na základě Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele a o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Výměna oken a vstupních dveří, oprava střechy a vstupů do budovy polikliniky č. p. 3012, 3013, 3063 ul. Lesní, Varnsdorf“ za předpokladu schválení rozpočtové změny. 


Vypracování žádosti o dotaci na akci „Zateplení fasády, výměna výplní otvorů, oprava a zateplení střechy ubytovny sportovní haly Varnsdorf“
Usnesení č. 493/2016/1
Rada města rozhodla souhlasit s podáním žádosti o dotaci na akci „Zateplení fasády, výměna výplní otvorů, oprava a zateplení střechy ubytovny sportovní haly Varnsdorf“ do 39. výzvy OPŽP, Prioritní osy 5: Energetické úspory, vyhlášené Státním fondem životního prostředí.

a dále

Usnesení č. 493/2016/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem smlouvy se společností EGRANT s.r.o. na základě Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele a o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Zateplení fasády, výměna výplní otvorů, oprava a zateplení střechy ubytovny sportovní haly Varnsdorf“ za předpokladu schválení rozpočtové změny.


2. Různé

2.01 Jmenování zástupce statutárního orgánu v Základní škole a Mateřské škole Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace
Usnesení č. 494/2016
Rada města rozhodla vzít na vědomí oznámení Mgr. Petra Šmída, ředitele Základní školy a Mateřské školy Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace, o jmenování Mgr. Ivy Špičkové zástupcem statutárního orgánu s účinností od 01.12.2016 po dobu výkonu uvolněné funkce náměstka hejtmana Ústeckého kraje.


2.02 Žádost o schválení „Smlouvy mezi partnerem projektu a spolupracujícím objektem o zapojení do projektu“
Usnesení č. 495/2016/1
Rada města rozhodla schválit ,,Smlouvu mezi partnerem projektu a spolupracujícím objektem o zapojení do projektu - Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II“.

a dále

Usnesení č. 495/2016/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem smlouvy se spolkem Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s. - „Smlouva mezi partnerem projektu a spolupracujícím objektem o zapojení do projektu - Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II“.


2.03 Návrh na odměnu řediteli Nemocnice Varnsdorf, příspěvkové organizace
Usnesení č. 496/2016
Rada města rozhodla schválit vyplacení odměny řediteli Nemocnice Varnsdorf PO dle pozměňovacího návrhu.


2.04 Rozhodnutí o veřejné zakázce - ,,Rekonstrukce soustavy rybníků Gerhus“
Usnesení č. 497/2016/1
Rada města rozhodla o přidělení zakázky malého rozsahu ,,Rekonstrukce soustavy rybníků Gerhus“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči HYDRO & KOV s.r.o., Rybářská 801, 379 01 Třeboň, IČ 27720161.

a dále

Usnesení č. 497/2016/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s firmou HYDRO & KOV s.r.o., Rybářská 801, 379 01 Třeboň, IČ 27720161 na akci ,,Rekonstrukce soustavy rybníků Gerhus“ za cenu 4.777.777 Kč bez DPH.


2.05 Rozhodnutí o veřejné zakázce - Protipovodňová opatření města Varnsdorf“
Usnesení č. 498/2016/1
Rada města rozhodla o přidělení nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení ,,Protipovodňová opatření města Varnsdorf“ dle zákona o veřejných zakázkách, v platném znění uchazeči EMPEMONT s.r.o., Železničního vojska 1472, 45701 Valašské Meziříčí, IČ 27772179.

a dále

Usnesení č. 498/2016/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s firmou EMPEMONT s.r.o., Železničního vojska 1472, 45701 Valašské Meziříčí, IČ 27772179 na akci ,,Protipovodňová opatření města Varnsdorf“ za cenu 8.990.800 Kč bez DPH.


2.06 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


2.07 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 499/2016
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.


3. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


4. Závěr

 

Ing. Stanislav Horáček                                                                               Josef Hambálek
starosta města                                                                                          místostarosta města