Usnesení z 52. schůze Rady města Varnsdorf,

 


která se konala dne 28.02.2013 od 13:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

Program jednání rady města:
1. Převody majetku města
1.01 Bytové záležitosti
1.02 Majetkové záležitosti
2. Různé
2.01 Odvolání a jmenování tajemnice do Komise pro výchovu a vzdělávání
2.02 Návrh na poskytnutí finančního příspěvku v rámci Grantového programu města Varnsdorf pro rok 2013
2.03 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na memoriál Jaroslava Čecha
2.04 Smlouva o sběru odpadního textilu
2.05 Nájemné za honitbu Studánka - Varnsdorf
2.06 Dodatek smlouvy o umístění kontejnerů na sběr elektrozařízení
2.07 Návrh na schválení Střednědobé strategie koncepce prevence kriminality města Varnsdorf na období 2013 – 2015
2.08 Žádost o povolení použití znaku města
2.09 Doplnění programu na zasedání ZM
3. Diskuse
4. Závěr


1. Převody majetku města

1.01 Bytové záležitosti

Návrh na přidělení bytu zvláštního určení

Usnesení č. 59/2013
Rada města rozhodla nepronajmout byt zvláštního určení 1 + kk č. 38 v domě č. p. 2970, ul. Lesní ve Varnsdorfu, panu K. L.
 

Žádosti o uzavření nové nájemní smlouvy
Usnesení č. 60/2013/1
Rada města rozhodla uzavřít novou nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/43, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu s paní R. B. na dobu určitou do 30.06.2013 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 60/2013/2
Rada města rozhodla uzavřít novou nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/28, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu s panem D. F. do 31.12.2013 dle předloženého návrhu.


Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy na byt
Usnesení č. 61/2013/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/5, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní A. Č. do 31.03.2014 dle předloženého návrhu

a dále

Usnesení č. 61/2013/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/45, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu manželům E. a P. G. do 31.03.2014.

a dále

Usnesení č. 61/2013/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/42, ul. Kmochova ve Varnsdorfu manželům K. a Z. J. do 31.03.2014 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 61/2013/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/59, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní P. M. do 31.03.2014.

a dále

Usnesení č. 61/2013/5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2739/4, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní M. S. do 31.03.2014.

a dále

Usnesení č. 61/2013/6
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/35, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní A. Z. do 31.03.2014.

a dále
Usnesení č. 61/2013/7
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/16, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu S. Z. do 31.03.2014.


1.02 Majetkové záležitosti

Prodej p. p. č. 3518/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 62/2013
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 3518/1 v k. ú. Varnsdorf.


Prodej p. p. č. 6022 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 63/2013
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 6022 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 5816 v k. ú. Varnsdorf.
Usnesení č. 64/2013/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 5816 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 64/2013/2
Rada města rozhodla stanovit cenu za prodej p. p. č. 5816 v k. ú. Varnsdorf ve výši 100 Kč/m2.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 65/2013
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení na p. p. č. 125, p. p. č. 147, p. p. č. 153, p. p. č. 198, p. p. č. 211, p. p. č. 280/2 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a RWE GasNet, s.r.o., (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši znaleckého posudku minimálně však 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.


Stanovení ceny za prodej budovy č. p. 232 na p. p. č. 1160 vše v k. ú. Varnsdorf (bývalá kuchyně v areálu bývalých vojenských kasáren)
Usnesení č. 66/2013/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést objekt č. p. 232 na p. p. č. 1160 v k. ú. Varnsdorf

a dále

Usnesení č. 66/2013/2
Rada města rozhodla stanovit cenu za prodej objektu č. p. 232 na p. p. č 1160 v k. ú. Varnsdorf ve výši1.221.600 Kč se stanovenými podmínkami oprav do 5-ti let od podpisu kupní smlouvy.


Dodatek smlouvy o dílo „Oprava střechy a zateplení 3. NP Polikliniky č. p. 2060, Varnsdorf“
Usnesení č. 67/2013
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. 01-08-2012 na akci „Oprava střechy a zateplení 3. NP Polikliniky č. p. 2060, Varnsdorf“ kterým se snižuje celková cena díla o 2.053,45 Kč bez DPH a kterým se v souladu s čl. II. obchodních podmínek smlouvy o dílo upravuje termín a způsob předání díla po částech takto:

1. Stavební úpravy III. NP vč. el. instalace - předání a převzetí v termínu dle uzavřené SoD a dodatku č. 2, tj. do 28.02.2013.

2. Oprava střechy a zateplení III. NP – u této části stavby se stanovuje termín předání a převzetí do 30-ti kalendářních dnů ode dne, kdy venkovní teploty stoupnou na 5 °C ve třech dnech po sobě jdoucích, nejpozději však do 30.04.2013.


Dodatek smlouvy o dílo „Stavba inženýrských sítí v lokalitě pro výstavbu RD v ul. Hradní, Varnsdorf – vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace“
Usnesení č. 68/2013
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním dodatku smlouvy o dílo č. 054/2012 na akci „Stavba inženýrských sítí v lokalitě pro výstavbu RD v ul. Hradní, Varnsdorf – vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace“ kterým se snižuje celková cena díla o 162.710,86 Kč bez DPH.


Žádost o souhlas se stavebními úpravami v objektu Boženy Němcové 476, v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 69/2013
Rada města rozhodla souhlasit s výměnou 3 oken v kuchyni v objektu Střelnice Varnsdorf, Boženy Němcové 476, v k. ú. Varnsdorf.


Změna v nájemní smlouvě
Usnesení č. 70/2013
Rada města rozhodla nevyhovět žádosti Ing. E. H. a neschválit změnu nájemní smlouvy č. 00019/2012 dodatkem č. 2, kterým se nahrazuje čl. VII odst. 5 smlouvy, ve znění: „Smluvní strany se dohodly, že předmět nájmu bude provozován jako nekuřácký s výjimkou prostor restaurace, který bude provozován jako kuřácký.


Žádost o poskytnutí podpory v rámci OPŽP
Usnesení č. 71/2013
Rada města rozhodla schválit podání žádostí do XLIV. výzvy OPŽP, prioritní osa 3. udržitelné využívání zdrojů energie, podoblast 3.2.1 realizace úspor energie, žádosti se týkají snížení energetické náročnosti budov ZŠ Karlova a MŠ Poštovní formou výměny otvorových výplní objektů.


2. Různé

2.01 Odvolání a jmenování tajemnice do Komise pro výchovu a vzdělávání
Usnesení č. 72/2013/1
Rada města rozhodla odvolat Mgr. N. V. z funkce tajemnice Komise pro výchovu a vzdělávání k 28.02.2013 na vlastní žádost.

a dále

Usnesení č. 72/2013/2
Rada města rozhodla jmenovat P. M. do funkce tajemnice Komise pro výchovu a vzdělávání od 01.03.2013.

2.02 Návrh na poskytnutí finančního příspěvku v rámci Grantového programu města Varnsdorf pro rok 2013
Usnesení č. 73/2013
Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvky v rámci Grantového programu města Varnsdorf pro rok 2013 dle předloženého návrhu grantové pracovní komise.

2.03 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na memoriál Jaroslava Čecha
Usnesení č. 74/2013
Rada města rozhodla neposkytnout finanční příspěvek ve výši 4.000 Kč na konání memoriálu Jaroslava Čecha.

2.04 Smlouva o sběru odpadního textilu
Usnesení č. 75/2013
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o spolupráci při zajištění sběru odpadního textilu s firmou Koutecký s. r. o. dle předloženého návrhu.

2.05 Nájemné za honitbu Studánka - Varnsdorf
Usnesení č. 76/2013
Rada města rozhodla zříci se vyplacení nájemného za honitbu Studánka – Varnsdorf ve výši 3.097 Kč za rok ve prospěch péče o zvěř a zušlechťování jejího chovu.

2.06 Dodatek smlouvy o umístění kontejnerů na sběr elektrozařízení
Usnesení č. 77/2013
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o umístění a provozování kontejnerů s firmou Elektrowin a.s. dle předloženého návrhu.

2.07 Návrh na schválení Střednědobé strategie koncepce prevence kriminality města Varnsdorf na období 2013 – 2015
Usnesení č. 78/2013
Rada města Varnsdorf rozhodla schválit návrh Střednědobé strategie koncepce prevence kriminality města Varnsdorf na období 2013 – 2015.

2.08 Žádost o povolení použití znaku města
Usnesení č. 79/2013
Rada města rozhodla povolit použití znaku města Varnsdorf na informační desku na meteostanici.

2.09 Doplnění programu na zasedání ZM
Usnesení č. 80/2013
Rada města rozhodla schválit doplnění programu v bodě 5. Různé takto:
5.01 Vyhodnocení činnosti MP za rok 2012 
5.02 Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf na rok 2013 
5.03 Iniciativa „Vlajka pro Tibet“


3. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


4. Závěr

Martin Louka                                                                                Karel Dubský
starosta města                                                                            místostarosta města