Usnesení z 51. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 15. 1. 2009 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města 

 

Rada města projednala:

1.      Finanční záležitosti

a)      Žádost o sponzorský dar na organizaci maturitního plesu

b)      Vnitřní předpis k cestovním náhradám

c)      Žádost paní A. M. o odpuštění penále

2.      Převody majetku města

3.      Různé

a)      Návrh na změnu účinnosti jmenování ředitele Školní jídelny Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926

b)      Rezignaci na člena Komise pro otevírání obálek + jmenování

c)      Doplnění programu na zasedání ZM

 

 

Usnesení č. 1/2009

Rada města rozhodla:

1.      Neposkytnout Gymnáziu Rumburk, 8.A třídě sponzorský dar na organizaci maturitního plesu dle předloženého návrhu.

 

2.      Vydat vnitřní předpis k cestovním náhradám dle předloženého návrhu.

 

3.      Prominout paní A. M. penále za dlužené nájemné v částečné výši a zaplacení dluhu v pravidelných měsíčních splátkách dle předloženého návrhu.

 

4.      Pronajmout garsoniéru v domě č.p. 2761/26, ul. Kovářská, Varnsdorf paní M. P. na dobu určitou do 31. 1. 2010 za podmínky navrácení garsoniéry v domě č.p. 2761/10,  ul. Kovářská ve Varnsdorfu.

 

5.      Pronajmout garsoniéru v domě č.p. 2761/10, ul. Kovářská, Varnsdorf manželům A. a  P. B. na dobu určitou do 30. 6. 2009 za podmínky navrácení bytu 1+1 v domě č.p. 2763/24, ul. Kovářská  ve Varnsdorfu a uhrazení dluhu.

 

6.      Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 2740/71, ul. Křižíkova, Varnsdorf manželům R. a M. Ž. na dobu určitou do 31. 1. 2010.

 

7.      Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 2739/35, ul. Edisonova, Varnsdorf paní J. B. na dobu určitou do 31. 1. 2010. Náhradníkem je pan V. K..

 

8.      Pronajmout byt 2+KK v domě č.p. 3007/37, ul. Nemocniční, Varnsdorf manželům Z. a  J. V. na dobu určitou do 31. 1. 2010.

 

9.      Pronajmout byt 1+2 v domě č.p. 2761/1, ul. Kovářská, Varnsdorf sl. S. L. na dobu určitou do 31. 1. 2010.

 

10.  Pronajmout bezbariérový byt 1+3 v domě č.p. 3023/1, ul. Kmochova, Varnsdorf manželům M. a N. J. na dobu určitou do 31. 10. 2009. 

 

11.  Trvat na navrácení bytu 1+3 v domě č.p. 2739/31, ul. Edisonova, Varnsdorf manželů H. a J. O. městu Varnsdorf.

 

12.  Nepřijmout žádost o pronájem bytu manželům G. a  M. S..

 

13.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2761/27, ul. Kovářská, Varnsdorf paní J. B. do 31. 1. 2010.

 

14.  Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2739/50, ul. Edisonova,  Varnsdorf panu S. S. do 31. 1. 2010.

 

15.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 2741/57, ul. Křižíkova, Varnsdorf manželům Z. a L. H. do 28. 2. 2010.

 

16.  Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2739/41, ul. Edisonova,  Varnsdorf panu J. K. do 28. 2. 2010.

 

17.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 2741/61, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní L. M. a J. H. do 28. 2. 2010.

 

18.  Neprodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2763/15, ul. Kovářská,  Varnsdorf panu J. B..

 

19.  Zveřejnit záměr pronajmout p.p.č. 1150 a p.p.č. 1151 v k.ú. Studánka.

 

20.  Zveřejnit záměr převést p.p.č. 4369/1 v k.ú. Varnsdorf.

 

21.  Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 4730/2 a část p.p.č. 4731 v k.ú. Varnsdorf.

 

22.  Vyzvat vlastníka plotu na části p.p.č. 4725/1 v k.ú. Varnsdorf k odstranění stavby na městském pozemku.

 

23.  Doporučit ZM nabýt do vlastnictví p.p.č. 2351 v k.ú. Varnsdorf za cenu 150,- Kč/m2 od starokatolického kostela ve Varnsdorfu.

 

24.  Nezveřejnit záměr převést p.p.č. 216 v k.ú. Studánka.

 

25.  Uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, spočívajícího v právu umístění přípojky elektro a vodovodní přípojky po části p.p.č. 4204/1 v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy a údržby vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem přípojek (manželé Ž., pan K. - oprávnění) za jednorázovou úhradu 1.000,- Kč splatnou v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí ČEZ Distribuce a.s., Děčín.

 

26.  Uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, spočívajícího v právu umístění podzemního kabelového vedení NN po části p.p.č. 760/1 a části p.p.č. 760/11 v k.ú. Studánka v rozsahu dle geometrického plánu na zaměření přípojky, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000,- Kč splatnou v den podpisu. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí ČEZ Distribuce a.s., Děčín.

 

27.  Pronajmout  p.p.č. 3469/1 o výměře 110.202 m2 a p.p.č. 3469/3 o výměře 11.577 m2 vše v k.ú. Varnsdorf panu J. P. za účelem sekání trávy a cenu 0,10 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

 

28.  Souhlasit ve věci žalobce GASLINES s.r.o. proti žalovanému Městu Varnsdorf o zaplacení částky 922.763,- Kč s přísl. s uzavřením dohody o mimosoudním vyřešením celé záležitosti dle návrhu žalobce s tím, že město Varnsdorf zaplatí 700.000,- Kč a každá ze stran ponese své náklady soudního řízení. Na základě této dohody by žalobce vzal svoji žalobu zpět.

 

29.  Souhlasit se stavbou „Vodovodní a kanalizační přípojka pro nový rodinný dům na p.č. 4457/2 k.ú. Varnsdorf a s uložením vodovodní a kanalizační přípojky na části p.p.č. 4169, 4456/1 a 4457/2 v k.ú. Varnsdorf“.

 

30.  Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni spočívajícího v právu vést vodovodní a kanalizační přípojku po části p.p.č. 4169 a 4456/1 v k.ú. Varnsdorf včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi Městem Varnsdorf (povinný) a V. H. a J. H. (oprávnění) za jednorázovou úhradu 1.000,- Kč splatnou v den podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávnění.

 

31.  Pronajmout byt v DPS č.p. 3321/1, ul. Nemocniční, Varnsdorf paní I. H. na dobu určitou do 30. 6. 2009.

 

32.  Pronajmout byt v DPS č.p. 3321//7, ul. Nemocniční, Varnsdorf slečně L. V..

 

33.  Pronajmout byt v DPS č.p. 3321/27, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu R. M..

 

34.  Pronajmout byt v DPS č.p. 2970/65, ul. Lesní, Varnsdorf panu A. J..

 

35.  Pronajmout byt v DPS č.p. 2970/35, ul. Lesní, Varnsdorf paní A. D..

 

Usnesení č. 2/2009

Rada města rozhodla pověřit:

1.      Starostu města uzavřením SoD na projektovou dokumentaci ke SP a ZP na akci „Stavební úpravy objektu bývalých kasáren na p.p.č. 1160 v k.ú. Varnsdorf“ s cenou díla 238.000,- Kč se zhotovitelem S-Projekt Liberec s.r.o..

 

2.      Starostu města uzavřením SoD na rekonstrukci a modernizaci RTG pracoviště v objektu Nemocnice Varnsdorf s cenou díla 354.159,- Kč se zhotovitelem Jiřím Štikou, Varnsdorf.

 

Usnesení č. 3/2009

Rada města rozhodla odvolat:

1.      Paní E. N. z funkce člena Komise pro otevírání obálek na vlastní žádost.

 

2.      Paní O. H. z funkce tajemníka Komise správy majetku a výstavby.

 

3.      Paní O. H. z funkce tajemníka Komise pro posuzování a hodnocení nabídek.

 

4.      Paní A. K. z funkce člena Komise správy majetku a výstavby.

 

Usnesení č. 4/2009

Rada města rozhodla jmenovat:

1.      Pana M. N. do funkce ředitele Školní jídelny Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín, příspěvková organizace s účinností od 5. 9. 2008 na dobu 1 roku s tím, že po uplynutí této doby bude provedeno zhodnocení výkonu funkce, na základě kterého bude jmenování prodlouženo na dobu neurčitou nebo vypsáno nové konkurzní řízení.  

 

2.      Paní P. V. do funkce člena Komise pro otevírání obálek do konce volebního období 2006 – 2010. 

 

3.      Paní Ž. M. do funkce náhradního člena Komise pro otevírání obálek do konce volebního období 2006 – 2010. 

 

4.      Paní I. B. do funkce tajemníka Komise správy majetku a výstavby do konce  volebního období 2006 – 2010. 

 

5.      Paní I. B. do funkce tajemníka Komise pro posuzování a hodnocení nabídek do konce volebního období 2006 – 2010.  

 

Usnesení č. 5/2009

Rada města rozhodla zrušit:

1.      Usnesení RM č. 118/2008/2 ze dne 11. 12. 2008. 

 

2.      Usnesení RM č.  87/2008/27 ze dne 25. 9. 2008.

 

3.      Usnesení RM č. 69/2008/2 ze dne 26. 6. 2008.

 

4.      Usnesení RM č. 87/2008/23 ze dne 25. 9. 2008. 

 

Usnesení č. 6/2009

Rada města rozhodla schválit:

1.  Doplnění programu na XXI. zasedání zastupitelstva města Varnsdorf takto:

4.03 Ambulantní pohotovostní péče – lékařská služba první pomoci

4.04 Zpráva o hospodaření Bytového družstva Varnsdorf za rok 2007

4.05 Změny zřizovacích listin školských příspěvkových organizací

7.01 Návrh rozpočtu města na rok 2009.

             

 

 

 

Ing. Josef Poláček                                                                          Karel Dubský

starosta města                                                                             místostarosta