Usnesení z 51. schůze Rady města Varnsdorf

Usnesení z 51. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 10.12.2020 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města 


Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti

1.01 Rozpočtové opatření č. 13 na rok 2020
1.02 Poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál - Regia a. s. 
1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2020 pro Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkovou organizaci 
1.04 Žádost o přijetí účelově určeného věcného daru příspěvkovou organizací města a změnu závazných ukazatelů na rok 2020 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bratislavská
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Návrh na odměnu pro ředitele Nemocnice Varnsdorf, příspěvkové organizace
3.02 Příloha ke smlouvě na likvidaci odpadů s firmou EKO servis a. s. – ceník pro rok 2021
3.03 Zřízení pracovní skupiny VODA Varnsdorf
3.04 Žádost o uzavření Rámcové příkazní smlouvy o pohřebnictví 
3.05 Smlouva o poskytování úklidové služby
3.06 Odvolání člena redakční rady Hlasu severu 
3.07 Smlouva o prezentaci a poskytnutí služeb
3.08 Schválení rozpočtů na rok 2021 a rozpočtových výhledů na období 2022 – 2023 příspěvkových organizací
3.09 Návrh na stanovení platů ředitelům školských příspěvkových organizací
3.10 Návrh na mimořádnou odměnu pro ředitele Základní školy Varnsdorf, nám. E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace 
3.11 Zpráva forenzního auditu - shrnutí
3.12 Žádost o souhlas se zapojením Základní školy Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín, příspěvková organizace do Výzvy č. 02_20_080 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Prioritní osy PO3 vyhlášené MŠMT 
3.13 Změna Organizačního řádu Městského úřadu Varnsdorf
4. Diskuse
5. Závěr


1. Finanční záležitosti

1.01 Rozpočtové opatření č. 13 na rok 2020
Usnesení č. 574/2020
Rada města rozhodla schválit Rozpočtové opatření č. 13 na rok 2020 dle předloženého návrhu.


1.02 Poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál - Regia a. s. 
Usnesení č. 575/2020
Rada města rozhodla doporučit Zastupitelstvu města poskytnout společnosti Regia a. s., Kmochova 2136, 407 47, IČ 44567995 dobrovolný příplatek do vlastního kapitálu mimo základní jmění a to na základě návrhu smlouvy ve znění dle přílohy k tomuto usnesení.


1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2020 pro Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkovou organizaci 
Usnesení č. 576/2020
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2020 dle předloženého návrhu.


1.04 Žádost o přijetí účelově určeného věcného daru příspěvkovou organizací města a změnu závazných ukazatelů na rok 2020 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bratislavská
Usnesení č. 577/2020/1
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit přijetí účelově určeného věcného daru dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 577/2020/2
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole a Mateřské škole Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2020 dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem bytu 1+3
Usnesení č. 578/2020
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+3  v domě  č.  p. 2290/A/10, ul. Prašná  ve Varnsdorfu panu S. N. a paní N. G. na dobu určitou do 31.12.2021. 1. náhradník paní J. V. P. na dobu určitou do 31.12.2021. 2. náhradník paní J. H. na dobu určitou do 31.12.2021. 


Návrh na prodloužení nájemní smlouvy na byt
Usnesení č. 579/2020
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/69, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu M. Š. a paní P. S. do 30.06.2021 dle předloženého návrhu. 


Žádost o pronájem bytu 1+KK  
Usnesení č. 580/2020
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+KK v domě č. p. 2764/23, ul. Žitavská ve Varnsdorfu panu L. V. na dobu určitou do 31.12.2021.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 581/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení na p. p. č. 3287/1 v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a Vodafone Czech Republic a. s. (oprávněný), IČ 25788001 za jednorázovou úhradu ve výši znaleckého posudku. Poskytnutí náhrady dojde za podmínek sjednaných vlastní smlouvou. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný. 


Žádost o prodej části p. p. č. 459/1 v k. ú. Varnsdorf 
Usnesení č. 582/2020
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 459/1 v k. ú. Varnsdorf. 


Návrh na nabytí části p. p. č. 1669, části p. p. č. 1667 a části p. p. č. 1668/1 v k. ú. Varnsdorf 
Usnesení č. 583/2020
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města nabýt do vlastnictví část p. p. č. 1669 – zahrada – výměra cca 90 m2, část p. p. č. 1667 – zastavěná plocha – výměra cca 80 m2 a část p. p. č. 1668/1 – zahrada – výměra cca 100 m2 v k. ú. Varnsdorf. 


Žádost o ukončení nájemní smlouvy 
Usnesení č. 584/2020
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 38/2008 na pronájem části p. p. č. 3345 v  k. ú. Varnsdorf ke dni 31.12.2020.


Žádost o ukončení nájemní smlouvy 
Usnesení č. 585/2020
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 32/2018 na pronájem části p. p. č. 8181 a části p. p. č. 800 v k. ú. Varnsdorf ke dni 31.12.2020.


Žádost o přidělení vyhrazeného parkovacího místa
Usnesení č. 586/2020
Rada města rozhodla přidělit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo s registrační značkou 9U1 4660 umístěné v ul. Lesní naproti č. p. 2960 pro pana P. N., držitele průkazu ZTP s tím, že žadatel uhradí náklady na zřízení parkovacího místa.


Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo „Zateplení bytových domů č. p. 2740 a 2741 ve Varnsdorfu“ 
Usnesení č. 587/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 18.12.2019 mezi městem Varnsdorf a společností TERMI s. r. o., IČ 25032640 na akci „Zateplení bytových domů č. p. 2740 a 2741 ve Varnsdorfu“, kterým se snižuje cena díla o 501.257,12 Kč bez DPH. 


Dodatek č. 2 ke Smlouvy o dílo „Rekonstrukce a modernizace hlavní rozvodny el. energie budovy nemocnice Varnsdorf“
Usnesení č. 588/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 143/2019 uzavřené dne 11.11.2019 mezi městem Varnsdorf a společností SYZA s. r. o., IČ 03567834, Třebenice 122, 675 52 p. Lipník u Hrotovic, na akci „Rekonstrukce a modernizace hlavní rozvodny el. energie budovy nemocnice Varnsdorf“, kterým se snižuje celková cena díla na částku 2.342.329,96 Kč bez DPH.


Uzavření nové Nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 3063
Usnesení č. 589/2020
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout část nebytových prostor v objektu č. p. 3063, ul. Lesní ve Varnsdorfu. 
 

3. Různé

3.01 Návrh na odměnu pro ředitele Nemocnice Varnsdorf, příspěvkové organizace
Usnesení č. 590/2020
Rada města rozhodla schválit vyplacení odměny řediteli Nemocnice Varnsdorf dle předloženého návrhu.  


3.02 Příloha ke Smlouvě na likvidaci odpadů s firmou EKO servis a. s. – ceník pro rok 2021
Usnesení č. 591/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem „Přílohy č. 1 k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 09.03.1999, Ceník služeb od 01.01.2021“ s firmou EKO servis a. s.


3.03 Zřízení pracovní skupiny VODA Varnsdorf
Usnesení č. 592/2020/1
Rada města rozhodla zřídit pracovní skupinu „VODA Varnsdorf“.

a dále

Usnesení č. 592/2020/2
Rada města rozhodla schválit Statut pracovní skupiny Voda Varnsdorf dle předloženého návrhu.

a dále 

Usnesení č. 592/2020/3
Rada města rozhodla jmenovat do funkce členů pracovní skupiny VODA Varnsdorf: Rolanda Sollocha, Jiřího Suchardu, Michaela Šatníka, Marka Hartycha, Kláru Lukačovičovou, Jaroslava Beránka a do funkce vedoucího Přemysla Brzáka.


3.04 Žádost o uzavření Rámcové příkazní smlouvy o pohřebnictví 
Usnesení č. 593/2020/1
Rada města rozhodla uzavřít Rámcovou příkazní smlouvu uzavřenou podle § 2430 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění, s Technickými službami města Varnsdorf, s. r. o., Pohřební službou Kamélie, Sv. Čecha 1277, 407 47 Varnsdorf, IČ 25017098, dle předloženého návrhu.

a dále 

Usnesení č. 593/2020/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Rámcové příkazní smlouvy uzavřené podle § 2430 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění, s Technickými službami města Varnsdorf, s. r. o., Pohřební službou Kamélie, Sv. Čecha 1277, 407 47 Varnsdorf, IČ 25017098, dle předloženého návrhu.


3.05 Smlouva o poskytování úklidové služby
Usnesení č. 594/2020/1
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytování úklidových služeb s firmou F. K. Varnsdorf služby s. r. o., IČO 25002384, dle předloženého návrhu.

a dále 

Usnesení č. 594/2020/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvy o poskytování úklidových služeb s firmou F. K. Varnsdorf služby s. r. o., IČO 25002384, dle předloženého návrhu.


3.06 Odvolání člena redakční rady Hlasu severu 
Usnesení č. 595/2020
Rada města rozhodla odvolat paní Renátu Hambálkovou z redakční rady Hlasu severu ke dni 31.12.2020 na vlastní žádost.
 

3.07 Smlouva o prezentaci a poskytnutí služeb
Usnesení č. 596/2020/1
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o prezentaci a poskytnutí služeb se společností Liberecká TV s. r. o., Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, IČ 02168987, zastoupenou jednatelem panem Janem Punčochářem, dle předloženého návrhu.
 
a dále 

Usnesení č. 596/2020/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvy o prezentaci a poskytnutí služeb se společností Liberecká TV s. r. o, Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, IČ 02168987.


3.08 Schválení rozpočtů na rok 2021 a rozpočtových výhledů na období 2022 – 2023 příspěvkových organizací
Usnesení č. 597/2020/1
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole a Mateřské škole Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2021 v předloženém znění.

a dále 

Usnesení č. 597/2020/2
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole a Mateřské škole Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2022 – 2023 v předloženém znění.

a dále 

Usnesení č. 597/2020/3
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2021 v předloženém znění.

a dále 

Usnesení č. 597/2020/4
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2022 – 2023 v předloženém znění.

a dále 

Usnesení č. 597/2020/5
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2021 v předloženém znění.

a dále 

Usnesení č. 597/2020/6
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2022 – 2023 v předloženém znění.

a dále 

Usnesení č. 597/2020/7
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2021 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 597/2020/8
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2022 – 2023 v předloženém znění.

a dále 

Usnesení č. 597/2020/9
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Interaktivní základní škole Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2021 v předloženém znění.

a dále 

Usnesení č. 597/2020/10
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Interaktivní základní škole Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2022 – 2023 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 597/2020/11
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2021 v předloženém znění.

a dále 

Usnesení č. 597/2020/12
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2022 – 2023 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 597/2020/13
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2021 v předloženém znění.

a dále 

Usnesení č. 597/2020/14
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2022 – 2023 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 597/2020/15
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Národní 1617, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2021 v předloženém znění.

a dále 

Usnesení č. 597/2020/16
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Národní 1617, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2022 – 2023 v předloženém znění.

a dále 

Usnesení č. 597/2020/17
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2021 v předloženém znění.

a dále 

Usnesení č. 597/2020/18
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2022 – 2023 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 597/2020/19
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2021 v předloženém znění.

a dále 

Usnesení č. 597/2020/20
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2022 – 2023 v předloženém znění.

a dále 

Usnesení č. 597/2020/21
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Křižíkova 2757, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2021 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 597/2020/22
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Křižíkova 2757, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2022 – 2023 v předloženém znění.

a dále 

Usnesení č. 597/2020/23
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Pražská 2812, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2021 v předloženém znění.
a dále 

Usnesení č. 597/2020/24
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Pražská 2812, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2022 – 2023 v předloženém znění.

a dále 

Usnesení č. 597/2020/25
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Domu dětí a mládeže Varnsdorf, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2021 v předloženém znění.

a dále 

Usnesení č. 597/2020/26
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Domu dětí a mládeže Varnsdorf, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2022 – 2023 v předloženém znění.

a dále 

Usnesení č. 597/2020/27
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Školní jídelně Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2021 v předloženém znění.

a dále 

Usnesení č. 597/2020/28
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Školní jídelně Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2022 – 2023 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 597/2020/29
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Školní jídelně Varnsdorf, Náměstí E. Beneše 2926, okres Děčín, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2021 v předloženém znění.

a dále 

Usnesení č. 597/2020/30
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Školní jídelně Varnsdorf, Náměstí E. Beneše 2926, okres Děčín, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2022 – 2023 v předloženém znění.

a dále 

Usnesení č. 597/2020/31
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Městské knihovně Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2021 v předloženém znění.

a dále 

Usnesení č. 597/2020/32
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Městské knihovně Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2022 – 2023 v předloženém znění.

a dále 

Usnesení č. 597/2020/33
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Městskému divadlu Varnsdorf, Partyzánů 1442, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2021 v předloženém znění.

a dále 

Usnesení č. 597/2020/34
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Městskému divadlu Varnsdorf, Partyzánů 1442, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2022 – 2023 v předloženém znění.

a dále 

Usnesení č. 597/2020/35
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2021 v předloženém znění.

a dále 

Usnesení č. 597/2020/36
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2022 – 2023 v předloženém znění.


3.09 Návrh na stanovení platů ředitelům školských příspěvkových organizací
Usnesení č. 598/2020
Rada města rozhodla stanovit platy ředitelům příspěvkových organizací města Varnsdorf dle předloženého návrhu. 


3.10 Návrh na mimořádnou odměnu pro ředitele Základní školy Varnsdorf, nám. E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace 
Usnesení č. 599/2020
Rada města rozhodla schválit vyplacení mimořádné odměny řediteli Základní školy Varnsdorf, nám. E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace dle předloženého návrhu. 


3.11 Zpráva forenzního auditu - shrnutí
Usnesení č. 600/2020
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu forenzního auditu.


3.12 Žádost o souhlas se zapojením Základní školy Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín, příspěvková organizace do Výzvy č. 02_20_080 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Prioritní osy PO3 vyhlášené MŠMT 
Usnesení č. 601/2020
Rada města rozhodla souhlasit se zapojením Základní školy Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín, příspěvková organizace do Výzvy č. 02_20_080 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Prioritní osy PO3, vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 


3.13 Změna Organizačního řádu Městského úřadu Varnsdorf
Usnesení č. 602/2020
Rada města rozhodla schválit změnu Organizačního řádu Městského úřadu Varnsdorf dle předloženého návrhu.


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr


ThMgr. Roland Solloch                                    Jiří Sucharda
starosta města                                             místostarosta města