Usnesení z 51. schůze Rady města Varnsdorf

,která se konala dne 24.11.2016 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
1.01 Žádost o přijetí účelově určeného daru příspěvkovou organizací města
1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2016 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvkovou organizaci
1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2016 pro Interaktivní základní školu, Karlova 1700, příspěvkovou organizaci
1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2016 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvkovou organizaci
1.05 Změna závazných ukazatelů na rok 2016 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Pražská 2812, příspěvkovou organizaci.
1.06 Změna závazných ukazatelů na rok 2016 pro Městskou knihovnu Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvkovou organizaci.
1.07 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na Chovatelskou přehlídku trofejí
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Provoz Městské knihovny Varnsdorf, Městského informačního centra a Domu dětí a mládeže Varnsdorf v prosinci 2016
3.02 Provozní doba Městské knihovny Varnsdorf a Městského informačního centra pro veřejnost
3.03 Přerušení provozu mateřských škol v době vánočních prázdnin
3.04 Poskytnutí neinvestiční dotace na nadstandardní reprezentaci v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
3.05 Agentura pro sociální začleňování - Vstupní analýza města Varnsdorf
3.06 Vydání osvědčení členovi zastupitelstva města Varnsdorf
3.07 Program na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr1. Finanční záležitosti

1.01 Žádost o přijetí účelově určeného daru příspěvkovou organizací města
Usnesení č. 453/2016
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit přijetí účelově určeného daru dle předloženého návrhu.

1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2016 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 454/2016
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů dle předloženého návrhu.

1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2016 pro Interaktivní základní školu, Karlova 1700, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 455/2016
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Interaktivní základní škole, Karlova 1700, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů dle předloženého návrhu.

1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2016 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 456/2016
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2016 dle předloženého návrhu.

1.05 Změna závazných ukazatelů na rok 2016 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Pražská 2812, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 457/2016
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Pražská 2812, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů pro rok 2016 dle předloženého návrhu.

1.06 Změna závazných ukazatelů na rok 2016 pro Městskou knihovnu Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 458/2016
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Městské knihovně Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2016 dle předloženého návrhu.

1.07 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na Chovatelskou přehlídku trofejí
Usnesení č. 459/2016
Rada města rozhodla neposkytnout finanční příspěvek Okresního mysliveckého spolku Děčín.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem bytu 1+3
Usnesení č. 460/2016
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+3 v domě č. p. 3023/15, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní M. L. do 30.06.2017. Náhradník pan J. S. a paní K. B. do 31.10.2017.

Žádost o pronájem bytů na základě dohodnuté výměny
Usnesení č. 461/2016/1
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3014/17, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní J. P. na dobu neurčitou dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 461/2016/2
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+3 v domě č. p. 3014/14, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní D. U. a panu F. K. na dobu určitou do 30.06.2017 dle předloženého návrhu.

Návrhy o prodloužení nájemních smluv na byty
Usnesení č. 462/2016/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/46, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní N. J. do 31.12.2017.

a dále

Usnesení č. 462/2016/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 2970/6, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní Z. H. do 30.06.2017.

a dále

Usnesení č. 462/2016/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/31, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. S. do 30.06.2017.

a dále

Usnesení č. 462/2016/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2739/30, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu P. B. do 30.04.2017 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 462/2016/5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/31, ul. Edisonova ve Varnsdorfu manželům E. a T. M. do 30.04.2017 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 462/2016/6
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/9, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. W. a panu P. M. do 30.04.2017.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o pronájem p. p. č. 188, p. p. č. 191, p. p. č. 505, p. p. č. 806, p. p. č 807, p. p. č. 856/1, p. p. č. 717, p. p. č. 790/1, p. p. č. 802, p. p. č. 803, p. p. č. 510, p. p. č. 511, p. p. č. 647, p. p. č. 662, p. p. č. 682, p. p. č. 683, p. p. č. 684, p. p. č. 685, části p. p. č. 686, p. p. č. 995 vše v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 463/2016
Rada města rozhodla propachtovat p. p. č. 188 o výměře 684 m2, p. p. č. 191 o výměře 1903 m2, p. p. č. 505 o výměře 9629 m2, p. p. č. 806 o výměře 2261 m2, p. p. č. 807 o výměře 1546 m2, p. p. č. 856/1 o výměře 1152 m2, p. p. č. 717 o výměře 106 m2, p. p. č. 790/1 o výměře 13444 m2, p. p. č. 802 o výměře 78 m2, p. p. č. 803 o výměře 2362 m2, p. p. č. 510 o výměře 935 m2, p. p. č. 511 o výměře 4204 m2, p. p. č. 647/1 o výměře 3811 m2, p. p. č. 662 o výměře 7700 m2, p. p. č. 682 o výměře 516 m2, p. p. č. 683 o výměře 1294 m2, p. p. č. 684 o výměře 1059 m2, p. p. č. 685 o výměře 140 m2, část p. p. č. 686 o výměře 1264 m2, p. p. č. 995 o výměře 921 m2vše v k. ú. Studánka u Rumburku společnosti ZEMSPOL, s.r.o., Velký Šenov za cenu 0,20 Kč/m2 za účelem sekání trávy a údržby pozemků na dobu 5 let.

Žádost o pronájem a následný prodej p. p. č. 34/11 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 464/2016
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout a převést p. p. č. 34/11 – zastavěnou plochu, zbořeniště o výměře 24 m2 v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o prodej p. p. č. 6853, p. p. č. 6854/1, p. p. č. 6855 a p. p. č. 6997/5, vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 465/2016
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 6853 – zastavěná plocha, zbořeniště – 158 m2, p. p. č. 6854/1 – trvalý travní porost – 1.642 m2, p. p. č. 6855 – orná půda – 381 m2 a p. p. č. 6997/5 – trvalý travní porost – 259 m2, vše v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o prodej p. p. č. 4305/3 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 466/2016
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout p. p. č. 4305/3 – ostatní plochu, komunikaci o výměře 216 m2 v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o pronájem p. p. č. 52 a p. p. č. 53 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 467/2016
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout p. p. č. 52 – ostatní plochu, neplodnou půdu o výměře 1.159 m2 a p. p. č. 53 – vodní plochu o výměře 535 m2 k. ú. Varnsdorf.

Žádost o ukončení nájemní smlouvy a následný pronájem části p. p. č. 6781 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 468/2016/1
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 1/2016 na pronájem části p. p. č. 6781 v k. ú. Varnsdorf ke dni 30.11.2016.

a dále

Usnesení č. 468/2016/2
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 6781 v k. ú. Varnsdorf o výměře 730 m2 paní Ivě Jungové za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady.

Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 469/2016
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní a kanalizační přípojky na části p. p. č. 1761 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti p. p. č. 1787/1 a p. p. č. 2787/2 v k. ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.

Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 470/2016
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav sdružené kanalizační přípojky na části p. p. č. 7706 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti č. p. 3486, p. p. č. 7707, p. p. č. 7708, p. p. č. 7709, č. p. 209, p. p. č. 7711/1, p. p. č. 7711/2 a p. p. č. 7712 v k. ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.

Nabytí lesních pozemků do vlastnictví města
Usnesení č. 471/2016
Rada města rozhodla nedoporučit Zastupitelstvu města Varnsdorf nabytí do vlastnictví města od státu (Lesy ČR s. p.) p. p. č. 854/1 – lesní pozemek o výměře 3.328 m2, p. p. č. 953 – lesní pozemek o výměře 886 m2, p. p. č. 949 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 930 m2, p. p. č. 951/1 – lesní pozemek o výměře 263 m2, p. p. č. 854/9 – lesní pozemek o výměře 513 m2, p. p. č. 971/1 – lesní pozemek o výměře 1.393 m2, p. p. č. 7565 - ostatní plocha o výměře 2.698 m2 a p. p. č. 7566 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 284 m2, vše za cenu 662.786 Kč.

Uzavření Dodatku č. 1 na akci „Oprava havarijního stavu mostu VDF-009M, ul. Bratislavská Varnsdorf“
Usnesení č. 472/2016
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Oprava havarijního stavu mostu VDF-009M, ul. Bratislavská Varnsdorf“ uzavřenou se společností SaM Děčín a.s., kterým se prodlužuje termín dokončení díla na 30.04.2017.


3. Různé

3.01 Provozní doba Městské knihovny Varnsdorf a Městského informačního centra pro veřejnost
Usnesení č. 473/2016
Rada města rozhodla schválit provozní dobu Městské knihovny Varnsdorf a Městského informačního centra dle předloženého návrhu s účinností od 02.01.2017.

3.02 Provoz Městské knihovny Varnsdorf, Městského informačního centra a Domu dětí a mládeže Varnsdorf v prosinci 2016
Usnesení č. 474/2016/1
Rada města rozhodla schválit provoz Městské knihovny Varnsdorf a Městského informačního centra v období od 20.12.2016 do 31.12.2016 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 474/2016/2
Rada města rozhodla schválit přerušení provozu Domu dětí a mládeže Varnsdorf v období od 27.12.2016 do 30.12.2016.

3.03 Přerušení provozu mateřských škol v době vánočních prázdnin
Usnesení č. 475/2016
Rada města rozhodla vzít na vědomí přerušení provozu mateřských škol v období od 23.12.2016 do 31.12.2016.

3.04 Poskytnutí neinvestiční dotace na nadstandardní reprezentaci v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
Usnesení č. 476/2016
Rada města rozhodla schválit neinvestiční dotaci na nadstandardní reprezentaci v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf panu Michalu Švorcovi ve výši 10.000 Kč.

3.05 Agentura pro sociální začleňování - Vstupní analýza města Varnsdorf
Usnesení č. 477/2016
Rada města rozhodla vzít na vědomí vstupní analýzu Agentury pro sociální začleňování.

3.06 Vydání osvědčení členovi zastupitelstva města Varnsdorf
Usnesení č. 478/2016
Rada města rozhodla vydat Jozefu Kolenovi osvědčení dle § 56 odst. 2 zák. č. 491/2001 Sb. o tom, že se k 24.11.2016 stal členem Zastupitelstva města Varnsdorf.

3.07 Program na zasedání ZM
Usnesení č. 479/2016
Rada města rozhodla schválit program na XX. zasedání ZM, které se uskuteční dne 24.11.2016 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Slib člena ZM
2. Převody majetku města
3. Zprávy výborů ZM
3.01 Zápis z provedené kontroly FV
3.02 Zápis z provedené kontroly KV
4. Různé
4.01 Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřizovaných městem Varnsdorf
4.02 Účetní závěrka Bytového družstva za rok 2015
4.03 Odměny neuvolněným členům ZM
4.04 Schválení předložení projektu regenerace sídliště ve Varnsdorfu do programu MMR „Regenerace sídlišť 2017“
4.05 Schválení předloženého Projektu regenerace sídliště/aktualizaci
5. Finanční záležitosti
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
7. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
8. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
9. Závěr

4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

5. ZávěrIng. Stanislav Horáček                                                                                           Josef Hambálek 
starosta města                                                                                                      místostarosta města