Usnesení z 51. schůze Rady města Varnsdorf

 

USNESENÍ


z 51. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 14.02.2013 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města
__________________________________________________________________________________________

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Schválení změny návrhu investičního projektu v rámci Programu OPPLZ na rekonstrukci Centra sociálních služeb Varnsdorf
3.02 Žádost o přerušení provozu školních družin
3.03 Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf na rok 2013 
3.04 Program na zasedání ZM
3.05 Informace z komisí města
3.06 Rozdělení finančních prostředků z VHP
4. Diskuse
5. Závěr


1. Finanční záležitosti

1.01 Stanovení závazných ukazatelů a schválení odpisových plánů příspěvkovým organizacím
Usnesení č. 41/2013
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit závazné ukazatele a odpisové plány na rok 2013 pro příspěvkové organizace města Varnsdorf dle pozměněného návrhu.

 

2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost pana Jakoubka o proplacení nákladů
Usnesení č. 42/2013
Rada města rozhodla souhlasit s finančním vypořádáním za povolené úpravy v bytě č. 50 v domě č. p. 3023, ul. Kmochova ve Varnsdorfu panu T. J. dle předloženého návrhu a. s. Regia.


2.02 Majetkové záležitosti

Prodej stavby bez č. p. na p. p. č. 1610/7 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 43/2013
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést stavbu bez č. p. na p. p. č. 1610/7 v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o směnu části p. p. č. 170/1 za části p. p. č. 170/5 a p. p. č. 170/6 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 44/2013/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 170/1 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 44/2013/2
Rada města doporučuje ZM nabýt do vlastnictví části p. p. č. 170/5 a p. p. č. 170/6 vše v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o prodej p. p. č. 4168/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 45/2013
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 4168/2 v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 46/2013
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav kanalizační přípojky na p. p. č. 7433 v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky p. p. č. 7489/1 v k. ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 47/2013
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni spočívajícímu v právu zřízení, provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení na p. p. č. 3050, p. p. č. 3113/1, p. p. č. 3114, p. p. č. 3116, p. p. č. 3143, p. p. č. 3144, p. p. č. 3170/1 vše v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a RWE GasNet s. r. o. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši znaleckého posudku + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

Žádost o pronájem p. p. č. 2058 a p. p. č. 2057 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 48/2013/1
Rada města rozhodla zrušit usnesení č. 464/2012/2 ze dne 29.11.2012.

a dále

Usnesení č. 48/2013/2
Rada města rozhodla pronajmout Ing. P. Č. p. p. č. 2057 a p. p. č. 2058 vše v k. ú. Varnsdorf o celkové výměře 634 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

Žádost o prodej p. p. č. 3493 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 49/2013/1
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 47/2000 na pronájem p. p. č. 3493 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 49/2013/2
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 3493 v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o ukončení a pronájmu částí p. p. č. 809 a p. p. č. 813/2 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 50/2013/1
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 12/1998 na pronájem části p. p. č. 809 a části p. p. č. 813/2 vše v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 50/2013/2
Rada města rozhodla pronajmout E. D. část p. p. č. 809 a část p. p. č. 813/2 vše v k. ú. Varnsdorf o výměře 738 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

Prodloužení platnosti smlouvy o dílo
Usnesení č. 51/2013
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 00147/OSMI na akci „Zajištění odstraňování havarijních stavů na rozvodech vodoinstalace, odpadů a systémů ústředních vytápění na budovách v majetku města Varnsdorf“, kterým se prodlužuje doba platnosti smlouvy o dva roky, tj. do 28.02.2015.

Žádost o přidělení vyhrazeného parkovacího místa
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání)

Výstavba garáže se skladem sezónních sportovních věcí
Usnesení č. 52/2013
Rada města rozhodla souhlasit s výstavbou garáže na hranici p. p. č. 4552/2 a p. p. č. 4552/1 v k. ú. Varnsdorf.

Zřízení nového bodu kamerového systému
Usnesení č. 53/2013
Rada města rozhodla zřídit nový bod kamerového systému s napojením na pult centrální ochrany a svítidlem na budově č. p. 512 ve Varnsdorfu.
Návrh změny jízdního řádu MHD Varnsdorf
Usnesení č. 54/2013
Rada města rozhodla schválit úpravu jízdního řádu městské hromadné dopravy č. 516002, provozované firmou Quick Bus a. s., spočívající v nezařazení spoje č. 7 do nového jízdního řádu platného od 3. března 2013.

 

3. Různé

3.01 Schválení změny návrhu investičního projektu v rámci Programu OPPLZ na rekonstrukci Centra sociálních služeb Varnsdorf
Usnesení č. 55/2013
Rada města rozhodla schválit návrh na změnu projektu rekonstrukce CSS, tj. přemístit sociální službu noclehárna do objektu Lounská 2335.

3.02 Žádost o přerušení provozu školních družin
Usnesení č. 56/2013
Rada města rozhodla schválit přerušení provozu školních družin v době jarních prázdnin od 18.02.2013 – 24.02.2013.

3.03 Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf na rok 2013 
Usnesení č. 57/2013
Rada města rozhodla doporučit zastupitelstvu města schválit dokument Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf na rok 2013 dle pozměněného návrhu.

3.04 Program na zasedání ZM
Usnesení č. 58/2013
Rada města rozhodla schválit program na XXIII. zasedání ZM, které se uskuteční dne 28.02.2013 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Převody majetku města
4. Zprávy výborů ZM
5. Různé
6. Finanční záležitosti
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr.

3.05 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

3.06 Rozdělení finančních prostředků z VHP
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

 

MARTIN LOUKA                                                        KAREL DUBSKÝ
starosta města                                                       místostarosta města