Usnesení z 50. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 11. 12. 2008 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města 

 

 

Rada města projednala:

1.      Finanční záležitosti

a)      Změnu závazných ukazatelů na rok 2008 pro Městské divadlo Varnsdorf, Tyršova 1442

b)      Změnu závazných ukazatelů na rok 2008 a nový odpisový plán pro MŠ Varnsdorf, Křižíkova 2757

c)      Změnu závazných ukazatelů na rok 2008 a nový odpisový plán pro Nemocnici Varnsdorf

d)      Rozpočtové opatření č. 15 a č. 16

e)      Bytové družstvo Varnsdorf

f)        Modernizaci RTG Nemocnice Varnsdorf

2.      Převody majetku města

3.      Různé

a)      Smlouva o poskytnutí grantového příspěvku z rozpočtu města Varnsdorf pro rok 2009

b)      Organizace provozu mateřských škol ve Varnsdorfu v době vánočních prázdnin 2008

c)      Návrh na vyplacení mimořádné odměny řediteli Nemocnice Varnsdorf

d)      Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti

e)      Návrh na vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM

f)        Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům Komise k projednávání přestupků

g)      Návrh firmy EKO servis a.s. na změnu ceníků

h)      Program na ZM

 

 

Usnesení č. 118/2008

Rada města rozhodla:

1.      Pronajmout garsoniéru v domě č.p. 2739/8, ul. Edisonova, Varnsdorf panu F. N.i na dobu určitou do 31. 12. 2009 za podmínky uhrazení dluhu. Náhradníkem je P. W..

 

2.      Pronajmout garsoniéru v domě č.p. 2761/26, ul. Kovářská, Varnsdorf paní L. H.  na dobu určitou do 31. 12. 2009. Náhradníkem je pan J. J..

 

3.      Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2741/20, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní M. D. na dobu určitou do 31. 12. 2009.

 

4.      Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3307/34, ul. Nemocniční, Varnsdorf paní R. H. na dobu určitou do 31. 12. 2009.

 

5.      Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2741/40, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní K. H. na dobu určitou do 31. 12. 2009.

 

6.      Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2761/5, ul. Kovářská, Varnsdorf paní  Z. K. na dobu určitou do 31. 12. 2009.

 

7.      Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2739/44, ul. Edisonova, Varnsdorf panu M. K. na dobu určitou do 31. 12. 2009 za podmínky, že nebude dlužníkem města.

 

8.      Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2761/33, ul. Kovářská,  Varnsdorf panu J. Š. na dobu určitou do 31. 12. 2008 za podmínky, že doplatí kauci na zvláštní účet Města Varnsdorf a to dle usnesení RM č. 31/2008/17 ze dne 27. 3. 2008.

 

9.      Souhlasit s podáním žádosti o dotaci do ROP Severozápad na projekt „Modernizace zimního stadionu ve Varnsdorfu“ s výší celkových nákladů projektu 66.336.249,- Kč.

 

10.  Doporučit ZM vyslovit souhlas se zajištěním financování projektu „Modernizace zimního stadionu ve Varnsdorfu“ - se spolufinancováním města ve výši 7,5%, tj. 4.975.219,- Kč z celkových způsobilých výdajů projektu a se zajištěním předfinancování celého projektu ve výši celkových nákladů, tj. 66.336.249,- Kč z rozpočtu města.

 

11.  Nesouhlasit s výjimkou z požárně nebezpečného prostoru pro objekt č.p. 3005 ve Varnsdorfu.

 

12.  Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu umístění a provozování splaškové a dešťové kanalizace  po části p.p.č. 3596/4 v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu a vjezdu za účelem oprav a údržby tohoto vedení mezi městem Varnsdorf (oprávněný) a vlastníkem p.p.č. 3596/4 v k.ú. Varnsdorf. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč splatnou v den podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene:

-         náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí město Varnsdorf

-         smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30-ti dnů od vypracování geometrického plánu na zaměření stavby.

 

13.  Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu umístění a provozování splaškové a dešťové kanalizace  po části p.p.č. 3596/5 a části p.p.č. 3646/15 v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu a vjezdu za účelem oprav a údržby tohoto vedení mezi městem Varnsdorf (oprávněný) a vlastníkem p.p.č. 3596/5 a p.p.č. 3646/15 v k.ú. Varnsdorf. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč splatnou v den podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene:

-          náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí město Varnsdorf

-          smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30-ti dnů od vypracování geometrického plánu na zaměření stavby.

 

14.  Souhlasit s organizací provozu mateřských škol ve Varnsdorfu v době vánočních prázdnin 2008 dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 119/2008

Rada města rozhodla schválit:

1.      Z titulu funkce zřizovatele Městskému divadlu Varnsdorf, Tyršova 1442, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2008 dle předloženého návrhu.

 

2.      Z titulu funkce zřizovatele Mateřské škole Varnsdorf, Křižíkova 2757, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2008 a nový odpisový plán dle předloženého návrhu.

 

3.      Z titulu funkce zřizovatele Nemocnici Varnsdorf, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2008 a nový odpisový plán dle předloženého návrhu.

 

4.      Rozpočtové opatření č. 15 na rok 2008 dle předloženého návrhu.

 

5.      Rozpočtové opatření č. 16 na rok 2008 dle předloženého návrhu.

 

6.      Vzor Smlouvy o poskytnutí grantového příspěvku z rozpočtu města Varnsdorf pro rok 2009 dle předloženého návrhu.

 

7.      Vyplacení mimořádné odměny řediteli Nemocnice Varnsdorf dle předloženého návrhu.

 

8.      Vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti RM dle předloženého návrhu.

 

9.      Vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM dle předloženého návrhu.

 

10.  Vyplacení finančního příspěvku členům Komise k projednávání přestupků dle předloženého návrhu.

 

11.  Rada města rozhodla schválit program XXI. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se uskuteční dne 29. 1. 2009 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:

1. Slib člena ZM

2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města

3. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM

4. Různé

   4.01 Volba místostarosty

   4.02 Zastoupení města v obchodních společnostech

5. Zprávy výborů ZM

6. Převody majetku města

7. Finanční záležitosti

8. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM

9. Závěr

 

Usnesení č. 120/2008

Rada města rozhodla pověřit:

1.      Starostu města uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Varnsdorf - lokalita Děčínská a Lesní, SO 03 – rozšíření vodovodu“, kterým se prodlužuje termín dokončení díla do 20. 2. 2009. 

 

2.      Starostu města uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na Zpracování částí územně analytických podkladů pro správní území města Varnsdorf jako obce s rozšířenou působností, kterým se doplňují podmínky dodržování podmínek publicity dotačního programu (Integrovaný operační program) a poskytování informací a dokumentace za účelem kontrol po dobu 10-ti let.

 

3.      Starostu města navýšením limitu rozpočtu v kapitole „životní prostředí“ na 17.500.000,- Kč.

 

4.      Starostu města uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na údržbu vybrané veřejné zeleně ve vlastnictví města Varnsdorf uzavřené dne 25. 4. 2006 a uzavřením přílohy č. 14 k dodatku č. 1 ze dne 31. 12. 2001.

 

Usnesení č. 121/2008

Rada města rozhodla vzít na vědomí:

1.      Informaci o Bytovém družstvu města Varnsdorf.

 

Usnesení č. 122/2008

Rada města rozhodla uložit:

1.      Starostovi města vyzvat Bytové družstvo k předložení zprávy o hospodaření za rok 2007. 

 

 

 

Ing. Josef Poláček                                                                          Karel Dubský

starosta města                                                                             místostarosta