Usnesení z 50. schůze Rady města Varnsdorf

Usnesení z 50. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 26.11.2020 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2020 pro Městskou knihovnu Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvkovou organizaci
1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2020 pro Školní jídelnu, Edisonova 2821, příspěvkovou organizaci
1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2020 pro Základní školu Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkovou organizaci
1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2020 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvkovou organizaci
1.05 Změna závazných ukazatelů na rok 2020 pro Základní školu Varnsdorf, Východní 1602, příspěvkovou organizaci
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Žádost o navýšení úhrady (za správu městského bytového fondu) pro společnost Regia a. s.
3.02 Žádosti ředitelů škol a šk. organizací o úhradu mimořádných výdajů spojených s onemocněním Covid 19
3.03 Návrh na roční odměny ředitelům příspěvkových organizací města Varnsdorf (školské PO, městská knihovna, městské divadlo)
3.04 Přerušení provozu mateřských škol v období vánočních prázdnin
3.05 Návrh na stanovení platu řediteli Základní školy a Mateřské školy Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace
3.06 Návrh na odměnu pro ředitele Nemocnice Varnsdorf, příspěvkové organizace
4. Diskuse
5. Závěr


1. Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2020 pro Městskou knihovnu Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 535/2020
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Městské knihovně Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2020 dle předloženého návrhu.


1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2020 pro Školní jídelnu, Edisonova 2821, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 536/2020
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Školní jídelně, Edisonova 2821, příspěvkové organizaci nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů na rok 2020 dle předloženého návrhu.


1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2020 pro Základní školu Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 537/2020
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkové organizaci, nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů na rok 2020 dle předloženého návrhu.


1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2020 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 538/2020
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele Mateřské škole Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2020 dle předloženého návrhu.


1.05 Změna závazných ukazatelů na rok 2020 pro Základní školu Varnsdorf, Východní 1602, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 539/2020
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, Východní 1602, příspěvkové organizaci, nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů na rok 2020 dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádosti o pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 540/2020/1
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2740/23, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu K. L. na dobu určitou do 31.12.2021. Náhradník paní D. H. do 31.12.2021.      
 
a dále
    
Usnesení č. 540/2020/2
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2740/34, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní L. Ch. na dobu určitou do 31.12.2021. Náhradník pan R. B. na dobu určitou do 31.12.2021. 
 

Žádosti o pronájem bytu 1+2
Usnesení č. 541/2020
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+2 v domě č. p. 2739/24, ul. Edisonova ve Varnsdorfu  paní A. N. do 31.12.2021. 1. náhradník pan S. N. a paní N. G. 2. náhradník paní G. D. do 31.12.2021.     
 

Návrhy na prodloužení nájemních smluv v domě č. p. 3307, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu 
Usnesení č. 542/2020/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/1, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu D. H. do 31.12.2021.  
 
a dále

Usnesení č. 542/2020/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/17, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu  paní Z. H. do 31.12.2021.
 
a dále
 
Usnesení č. 542/2020/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/3, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní D. A. do 31.12.2021. 
 
a dále
 
Usnesení č. 542/2020/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/7, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu Fr. M. do 31.12.2021. 
 
a dále
 
Usnesení č. 542/2020/5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+KK v domě č. p. 3307/8, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu J. K. do 31.12.2021. 
 
a dále
 
Usnesení č. 542/2020/6
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/36, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu J. H. do 30.06.2021 dle předloženého návrhu.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej p. p. č. 5333 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 543/2020
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 5333 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej část p. p. č. 340 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 544/2020
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 340 v k. ú. Studánka u Rumburku.


Žádost o prodej p. p. č. 2362/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 545/2020
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 2362/4 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 6867 a p. p. č. 6468 v k. ú. Varnsdorf 
Usnesení č. 546/2020
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 6468 a p. p. č. 6467 v k. ú. Varnsdorf. 


Žádost o prodej části p. p. č. 5640/30 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 547/2020/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 5640/30 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 547/2020/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 5640/30 v k. ú. Varnsdorf dle stávajícího užívání.


Žádost o uzavření dodatku k nájemní smlouvě v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 548/2020
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě č. 7/2011 ze dne 2011 a to tak, že výměra pronajatého pozemku p. č. 3469/1 je 91.181 m2, tím se úměrně poníží cena pronájmu. Ostatní ujednání zůstanou nezměněna.


Žádost o pronájem pozemků v areálu firmy Boszu
Usnesení č. 549/2020
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout p. p. č. 6247/3, p. p. č. 6248, p. p. č. 6249, p. p. č. 6250, p. p. č. 6251 a p. p. č. 6252 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o pronájem p. p. č. 1372/1, p. p. č. 1373, p. p. č. 1374/1, část p. p. č. 1388, p. p. č. 1394/1, p. p. č. 1399 a p. p. č.  1415/11 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 550/2020
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 1372/1 – orná půda o výměře 621 m2, p. p. č. 1373 – travní porost o výměře 736 m2, p. p. č. 1374/1 – travní porost o výměře 2.180 m2, část p. p. č. 1388 – travní porost o výměře 4.925 m2, p. p. č. 1394/1 – travní porost o výměře 1.276 m2,  p. p. č. 1399 – travní porost o výměře 1.832 m2 a p. p. č. 1415/11 – ostatní plocha o výměře 4.991 m2 v k. ú. Varnsdorf panu M. Š. za cenu 0,20 Kč/m2 na dobu neurčitou za účelem údržby a sekání trávy.
 

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4019544/VB001, DC_Varnsdorf, p. p. č. 4957
Usnesení č. 551/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 4957 nové kNN na části p. p. č. 4962 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-4006381/VB/P001, DC_Varnsdorf, Unifikace, kabel, DC_2016, 2028, 2038
Usnesení č. 552/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, Unifikace, kabel DC_2016, 2028, 2038, nové kNN na části p. p. č. 5810 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 2.200 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-4006380/VB/P001, DC_Varnsdorf, Unifikace, kabel, DC_2015 a DC_2016
Usnesení č. 553/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, Unifikace, kabel DC_2015, a DC_2016, nové kNN na části p. p. č. 2189/1 a p. p. č. 6537/2 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.800 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4011040/VB001, DC_Varnsdorf, p. p. č. 5307/4
Usnesení č. 554/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 5307/4 nové kNN na části p. p. č. 5202 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-4006833/VB01, DC_Varnsdorf, č. p. 1146
Usnesení č. 555/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, č. p. 1146 nové kNN na části p. p. č. 8188/2, p. p. č. 3170/1, p. p. č. 3116 a p. p. č. 3084 vše v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4011419/003, DC_Studánka, p. p. č. 149
Usnesení č. 560/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Studánka, p. p. č. 149 nové kNN na části p. p. č. 8188/2, p. p. č. 3170/1, p. p. č. 3116 a p. p. č. 3084 vše v  k. ú. Studánka u Rumburku, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 320 541 „Rekonstrukce místní komunikace – ul. Jarošova, Varnsdorf“ 
Usnesení č. 561/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 320 541 „Rekonstrukce místní komunikace – ul. Jarošova, Varnsdorf“ uzavřené dne 30.06.2020 se společností SaM silnice a mosty Děčín a. s., Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I, IČ 25042751 s celkovou cenou 3.494.582,28 Kč bez DPH.


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Celoplošná oprava komunikace – spojky ul. Východní a Kollárova Varnsdorf“ 
Usnesení č. 562/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o dílo na akci „Celoplošná oprava komunikace – spojky ul. Východní a Kollárova Varnsdorf“ se společností SaM silnice a mosty Děčín a. s., Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I, IČ 25042751 s termínem dokončení realizace zakázky do 31.12.2020 a celkovou cenou díla 415.510,20 Kč bez DPH.


Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor – DRUG-OUT Klub, z.s.
Usnesení č. 563/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání ze dne 26.02.2018, kterým se rozšiřuje předmět pronájmu o další samostatnou místnost a prodlužuje se platnost smlouvy do 30.06.2022. 


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Varnsdorf, ul. Legií – oprava asfaltobetonu“ 
Usnesení č. 564/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o dílo na akci „Varnsdorf, ul. Legií – oprava asfaltobetonu“ se společností SaM silnice a mosty Děčín a. s., Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I, IČ 25042751 s termínem dokončení realizace zakázky do 31.12.2020 a celkovou cenou díla 482.412 Kč bez DPH.


Uzavření Dodatku č. 1 na akci „Stavební úpravy provozního objektu v areálu Technických služeb ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 565/2020/1
Rada města rozhodla souhlasit s užitím jednacího řízení bez uveřejnění na ocenění víceprací akce „Stavební úpravy provozního objektu v areálu Technických služeb ve Varnsdorfu“.

a dále 

Usnesení č. 565/2020/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 04.08.2020 mezi městem Varnsdorf a společností KN-STAV s. r. o., IČ 49101374 na akci „Stavební úpravy provozního objektu v areálu Technických služeb ve Varnsdorfu“, kterým se zvyšuje celková cena díla o 1.771.554,04 Kč bez DPH a zároveň se prodlužuje termín dokončení díla do 31.08.2021.


Vyhlášení soutěže o návrh ,,Architektonická studie rekonstrukce sportovní haly“
Usnesení č. 566/2020
Rada města rozhodla schválit vyhlášení soutěže o návrh (zakázky malého rozsahu) na zpracování studie rekonstrukce sportovní haly č. p. 2984, Západní ulice ve Varnsdorfu formou architektonické soutěže dle předložené výzvy při splnění následujících podmínek:

- s vítězným uchazečem bude jednáno o uzavření následné SoD na vypracování kompletní PD na rekonstrukci sportovní haly Západní č. p. 2984 ve Varnsdorfu
- uchazeči umístěni na 2. až 4. místě obdrží finanční odměnu (2. místo – 120 tis. Kč, 
3. místo – 100 tis. Kč, 4. místo – 80 tis. Kč).


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Vypracování projektové dokumentace: „Centrum sociálních služeb a ubytovny č. p. 2470 Varnsdorf“
Usnesení č. 567/2020/1
Rada města rozhodla o vybraném dodavateli veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Vypracování projektové dokumentace: „Centrum sociálních služeb a ubytovny č. p. 2470 Varnsdorf“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf uchazeči D&C Power s. r. o., Viktora Huga 359/6, Praha 5, PSČ 150 00, IČ 04656229.
 
a dále

Usnesení č. 567/2020/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem D&C Power s. r. o., Viktora Huga 359/6, Praha 5, PSČ 150 00, IČ 04656229 na akci „Vypracování projektové dokumentace: „Centrum sociálních služeb a ubytovny č. p. 2470 Varnsdorf“ za cenu 480.000 Kč bez DPH za předpokladu schválení financování akce.


3. Různé

3.01 Žádost o navýšení úhrady (za správu městského bytového fondu) pro společnost Regia a. s.
Usnesení č. 568/2020
Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě pro správu nemovitostí a výkon dalších práv a povinností mezi městem Varnsdorf a Regia a.s. Kmochova 2136, Varnsdorf, IČ 44567995, kde dochází k navýšení úplaty (odměny za správu městského bytového fondu) pro společnost Regia a. s. na 350 Kč (bez DPH) za bytovou jednotku a 350 Kč (bez DPH) za nebytový prostor.


3.02 Žádosti ředitelů škol a šk. organizací o úhradu mimořádných výdajů spojených s onemocněním Covid 19
Usnesení č. 569/2020
Rada města rozhodla schválit požadavky škol a školských zařízení o posílení rozpočtu z důvodu zvýšených nákladů na hygienické a ochranné pomůcky z důvodu šíření nemoci Covid 19 dle předloženého návrhu.


3.03 Návrh na roční odměny ředitelům příspěvkových organizací města Varnsdorf (školské PO, městská knihovna, městské divadlo)
Usnesení č. 570/2020
Rada města rozhodla schválit vyplacení ročních odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Varnsdorf dle předloženého návrhu.


3.04 Přerušení provozu mateřských škol v období vánočních prázdnin
Usnesení č. 571/2020
Rada města rozhodla vzít na vědomí přerušení provozu mateřských škol v období vánočních prázdnin dle předloženého návrhu. 


3.05 Návrh na stanovení platu řediteli Základní školy a Mateřské školy Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace
Usnesení č. 572/2020
Rada města rozhodla stanovit plat řediteli Základní školy a Mateřské školy Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace dle předloženého návrhu. 


3.06 Návrh na odměnu pro ředitele Nemocnice Varnsdorf, příspěvkové organizace
Usnesení č. 573/2020
Rada města rozhodla schválit vyplacení odměny řediteli Nemocnice Varnsdorf dle předloženého návrhu. 


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

ThMgr. Roland Solloch                                       Jiří Sucharda    
starosta města                                                 místostarosta města