Usnesení z 50. schůze Rady města Varnsdorf,

 

která se konala dne 31.01.2013 od 13:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

 

Program jednání rady města:
1. Převody majetku města
1.01 Bytové záležitosti
1.02 Majetkové záležitosti
2. Různé
2.01 Jmenování člena do Komise pro tělovýchovu a sport
2.02 Úprava odměny za správu nemovitostí, společnost Regia a.s.
2.03 Návrh ceny tepla pro rok 2013 – Teplárna Varnsdorf a.s.
2.04 Ústavní stížnost
2.05 Vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2012
2.06 Vymezení základního rámce a financování městských oslav 2013
2.07 Jmenování manažera prevence kriminality
2.08 Doplnění programu na zasedání ZM
3. Diskuse
4. Závěr

1. Převody majetku města

Žádost o pronájem garsoniéry
Usnesení č. 15/2013
Rada města rozhodla pronajmout garsoniéru v domě č. p. 2739/44, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu I. S. na dobu určitou do 28.02.2014. 1. náhradník pan P. V. 2. náhradník pan P. P.


Žádost o pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 16/2013
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2761/19, ul. Kovářská ve Varnsdorfu paní L. K. na dobu určitou do 28.02.2014.


Žádost o zrušení usnesení
Usnesení č. 17/2013
Rada města rozhodla zrušit usneseníč. 489/2012/2 RM ze dne 13.12.2012.


Žádost o pronájem bytů 1+1
Usnesení č. 18/2013/1
Rada města rozhodla pronajmout byt1+1v domě č. p. 3014/1, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní V. V. na dobu určitou do 28.02.2014. 1. náhradník je paní P. S. 2. náhradník paní V. K.

a dále

Usnesení č. 18/2013/2
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2740/71, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní H. B. na dobu určitou do 28.02.2014. 1. náhradník je pan P. Š. do 30.06.2013 dle předloženého návrhu. 2. náhradník paní M. Š.

a dále

Usnesení č. 18/2013/3
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2741/2, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu M. V. na dobu určitou do 28.02.2014. 1. náhradník je pan A. A. do 30.06.2013. 2. náhradník pan P. Z.


Žádost o pronájem bytu 1+2
Usnesení č. 19/2013
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+2 v domě č. p. 2740/54, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní Š. F. na dobu určitou do 28.02.2014. 1. náhradník paní L. V. za podmínky navrácení bytu 1+1 č. 3 v domě č. p. 2739, ul. Edisonova ve Varnsdorfu. 2. náhradník paní R. S. 


Žádost o pronájem bytů 1+3
Usnesení č. 20/2013/1
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+3 v domě č. p. 3023/50, ul. Kmochova ve Varnsdorfu panu R. H. a paní H. S. na dobu určitou do 28.02.2014 za podmínky navrácení bytu 1+2 v domě č. p. 3307/5, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu. 1. náhradník paní M. B. do 30.06.2013 za podmínky navrácení bytu 2+KK v domě č. p. 3307/40, ul. Nemocniční ve VDF. 2. náhradník paní L. J. a pan P. T. do 30.06.2013.

a dále

Usnesení č. 20/2013/2
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+3 v domě č. p. 3014/24, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu manželům F. a J. H. na dobu určitou do 28.02.2014. 1. náhradník paní M. W. a pan P. M. do 30.06.2013. 2. náhradník paní N. N. do 30.06.2013.

a dále

Usnesení č. 20/2013/3
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+3 v domě č. p. 2290/5/C, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní K. J. na dobu určitou do 30.06.2013. 1. náhradník paní M. K. 2. náhradník paní U. K.


Žádost o zrušení usnesení
Usnesení č. 21/2013/1
Rada města rozhodla zrušit usnesení č. 426/2012/3 RM ze dne 08.11.2012.

a dále

Usnesení č. 21/2013/2
Rada města rozhodla prodloužit smlouvu na pronájem bytu 1+1 v domě č. p. 3023/44, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní L. H. do 30.06.02013 dle stávajících podmínek.


Žádost o prodloužení nájemní smlouvy
Usnesení č. 22/2013/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2290/3/C, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní M. A. na dobu určitou do 28.02.2014.

a dále

Usnesení č. 22/2013/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/24, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní M. D. do 28.02.2014.

a dále

Usnesení č. 22/2013/3
Radaměsta rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3014/11, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu manželům M. a J. H. do 28.02.2014.

a dále

Usnesení č. 22/2013/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/57, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu manželům Z. a L. H. do 28.02.2014.

a dále

Usnesení č. 22/2013/5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/41, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu J. K. do 28.02.2014.

a dále

Usnesení č. 22/2013/6
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/61, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní L. M. a panu J. H. do 28.02.2014.

a dále

Usnesení č. 22/2013/7
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2290/10/A, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní H. V. na dobu určitou do 28.02.2014.

a dále

Usnesení č. 22/2013/8
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/3, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní L. V. na dobu určitou do 28.02.2014.


1.02 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej části p. p. č. 6941 v k. ú. Varnsdorf.
Usnesení č. 23/2013
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 6941 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 4569/8 v k. ú. Varnsdorf.
Usnesení č. 24/2013
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 4569/8 v k. ú. Varnsdorf.


Prodej stavby bez č. p. na p. p. č. 1610/7 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 24/2013/1
Rada města doporučuje ZM převést stavbu bez č. p. na p. p. č. 1610/7 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 24/2013/2
Rada města doporučuje ZM převést stavbu bez č. p. na p. p. č. 1610/7 v k. ú. Varnsdorf za 1.000 Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 25/2013
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu spoluužívání p. p. č. 7777v k. ú. Varnsdorf pro potřeby zřízení a provozování vlakové zastávky Varnsdorf – Pivovar, mezi Městem Varnsdorf (povinný) a Josefem Šustou (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.


Žádost o pronájem části p. p. č. 894/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 26/2013
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 894/1 v k. ú. Varnsdorf o výměře 2000 m2 za účelem sekání trávy za cenu 0,20 Kč/m2/rok paní K. P. na dobu neurčitou.


Žádost o pronájem části p. p. č. 3000/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 27/2013
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 3000/1 v k. ú. Varnsdorf o výměře 25 m2 za účelem užívání pozemku pod prodejní terasou za cenu 100 Kč/m2/rok paní L. T. T. N. na dobu neurčitou.


Dodatek č. 2 smlouvy o dílo „Výměna oken v bytových panelových domech č. p. 2739, 2740 a 2741 ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 28/2013
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním dodatku č. 2 smlouvy o dílo na akci „Výměna oken v bytových panelových domech č. p. 2739, 2740 a 2741 ve Varnsdorfu“, kterým se mění výše pozastávky v případě vad a nedodělků z 10% na 500.000 Kč z ceny díla.


Žádost o změnu v nájemní smlouvě
Usnesení č. 29/2013
Rada města rozhodla vyhovět žádosti pana H. J. a schválit změnu nájemní smlouvy ze dne 21.08.2006 dodatkem č. 1, kterým se nahrazuje čl. 1 odst. 5 v tomto znění: „Účelem nájmu je zřízení a provozování obchodu s náhradními díly auto-moto, jakož i zřízení a provozování pneuservisu“.


Žádost o prodej objektu nebytových prostor na p. p. č. 54 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 30/2013
Rada města rozhodla nezařadit objekt bez č. p. na p. p. č. 54 v k. ú. Varnsdorf do přílohy prodávaných objektů dle „Zásad prodeje obytných domů, bytů, ostatních objektů z majetku města Varnsdorf“.


Napojení č. p. 2740 na optickou síť firmy Telefónica Czech Republic, a.s.
Usnesení č. 31/2013
Rada města rozhodla souhlasit s protažením optického kabelu suterénem domu č. p. 2740 firmou Sitel, na který bude v budoucnu napojen kabel firmy VDF Free.


Žádost o odkoupení budovy bývalé vojenské kuchyně v areálu bývalých vojenských kasáren
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání)


Jmenování člena Likvidační komise
Usnesení č. 32/2013
Rada města rozhodla jmenovat Š. B. jako členku Likvidační komise.


2. Různé

2.01 Jmenování člena do Komise pro tělovýchovu a sport
Usnesení č. 33/2013
Rada města rozhodla jmenovat Ing. Miroslava Novotného do funkce člena Komise pro tělovýchovu a sport do konce volebního období 2010 –2014.

2.02 Úprava odměny za správu nemovitostí, společnost Regia a.s.
Usnesení č. 34/2013/1
Rada města rozhodla souhlasit s uzavřením dodatku č. 6 k mandátní smlouvě ze dne 22.12.2003 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 34/2013/2
Rada města rozhodla pověřit starostu podpisem dodatku č. 6 k mandátní smlouvě ze dne 22.12.2003.

2.03 Návrh ceny tepla pro rok 2013 – Teplárna Varnsdorf a.s.
Usnesení č. 35/2013
Rada města rozhodla schválit cenu tepla pro rok 2013 dle předloženého návrhu.

2.04 Ústavní stížnost
Usnesení č. 36/2013
Rada města rozhodla souhlasit s podáním Ústavní stížnosti ve věci neplatnosti výpovědí z pracovního poměru dle předloženého návrhu.

2.05 Vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2012
Usnesení č. 37/2013
Rada města rozhodla vzít na vědomí Zprávu o vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2012. 

2.06 Vymezení základního rámce a financování městských oslav 2013
Usnesení č. 38/2013/1
Rada města rozhodla schválit rámcový program městských oslav pořádaných ve dnech 14.–16. června 2013 včetně předběžného návrhu financování této akce.

a dále

Usnesení č. 38/2013/2
Rada města rozhodla pověřit předsedu Kulturní komise ve spolupráci s OŠKT a dalšími subjekty připravit městské oslavy dle předloženého návrhu.

2.07 Jmenování manažera prevence kriminality
Usnesení č. 39/2013
Rada města rozhodla jmenovat Karla Jiřištu do funkce manažera prevence kriminality do konce volebního období 2010 – 2014.

2.08 Doplnění programu na zasedání ZM
Usnesení č. 40/2013
Rada města rozhodla schválit doplnění programu v bodě 5. Různé takto:
5.01 Návrh změny Obecně závazné vyhlášky
5.02 Návrh na zvýšení poplatku za ubytování na městských ubytovnách 

3. Diskuse

4. Závěr

Martin Louka                                                                           Karel Dubský
starosta města                                                                       místostarosta města