Usnesení z 5. zasedání Rady města Varnsdorf

Usnesení

z 5. zasedání Rady města Varnsdorf, které se konalo dne 19. prosince 2002 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města


Rada města projednala:

 1. Způsob realizace akce Nemocnice Varnsdorf změna využití křídla dětského oddělení
 2. Informaci o připravenosti Městského úřadu Varnsdorf s rozšířenou působností
 3. Informaci o změně organizační struktury MěÚ Varnsdorf
 4. Informaci o zajištění informačního systému pro Městský úřad Varnsdorf s rozšířenou působností
 5. Jmenování ředitelek PO mateřská škola a jídelny základních škol
 6. Informaci o havarijním stavu vozidel
 7. Informaci o projektu PO Městská knihovna Varnsdorf „Regionální katalog Minieuroregionu Mandava-Spréva (České Nizozemí) – 1. etapa“
 8. Doporučení k žádosti Farní obce Starokatolické církve ve Varnsdorfu o finanční příspěvek na rekonstrukci vitrážových oken ve Starokatolickém kostele

Usnesení č. 114/2002

Rada města rozhodla:

 1. Uzavřít veřejnoprávní smlouvy s městem Děčín na následující činnosti:
  a)      civilní služba; podle zákona č. 18/1992 Sb., o civilní službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 94/1990 Sb., působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o právu shromažďovacím a zákona o civilní službě, ve znění pozdějších předpisů,
  b)      správní činnosti (CSA); podle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 329/2000 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 133/2000 Sb., zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů,
  c)      správa lesů; podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  d)      správní činnosti (DSA); podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 361/2000 Sb.,             o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů,
  e)      správa myslivosti; podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů,
  f)        státní památková péče; podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Zrušit s platností od 31. 12. 2002 odbor vnitřních věcí.
 3. Zřídit s platností od 1. 1. 2003 organizační odbor a odbor správních agend.
 4. Pověřit pana Zdeňka Müllera vedením odboru správy majetku a investic, a to od 1. 1. 2003 do doby provedení výběrového řízení a jmenování vedoucího odboru.
 5. Pověřit paní Marii Pelikánovou vedením finančního odboru, a to od 1. 1. 2003 do doby provedení výběrového řízení a jmenování vedoucího odboru.
 6. Pověřit paní Alenu Kosovou vedením stavebního úřadu, a to od 1. 1. 2003 do doby provedení výběrového řízení a jmenování vedoucího odboru.
 7. Pověřit paní Květoslavu Sovovou vedením odboru správních agend, a to od 1. 1. 2003 do doby provedení výběrového řízení a jmenování vedoucího odboru.
 8. Doporučit ZM zahrnout podíl ve výši 52 600,- Kč na projekt „Regionální katalog Minieuroregionu Mandava-Spréva (České Nizozemí) – 1. etapa“, realizovaný z Česko-německého fondu budoucnosti do rozpočtu PO Městská knihovna Varnsdorf na rok 2003. 
 9. O zapůjčení použitého automobilu FIAT Scudo 1,9 TDI Combi pro potřeby PO Jídelna základní školy Varnsdorf, náměstí E. Beneše 2926, okres Děčín z autobazaru firmy FB automobil s.r.o. do doby schválení nákupu ZM.
 10. Doporučit ZM schválit nákup použitého automobilu FIAT Scudo 1,9 TDI Combi pro potřeby PO Jídelna základní školy Varnsdorf, náměstí E. Beneše 2926, okres Děčín z autobazaru firmy FB automobil s.r.o. a odprodej automobilu FIAT Ducato 280 (DCA 67-66).
 11. Doporučit ZM rozhodnout o uzavření leasingové smlouvy s firmou FB automobil s.r.o. o zakoupení nového automobilu ŠKODA Fabia Combi 1,4 MPI za sníženou cenu v akci (výměna prodloužených verzí) pro potřeby MěÚ Varnsdorf a schválit odprodej automobilu ŠKODA Forman 135 (DCH 59-69).
 12. Doporučit starostovi města svolat na pátek 27. 12. 2002 zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf s programem:
  1. Zahájení
  2. Nákup použitého automobilu FIAT Scudo 1,9 TDI Combi a odprodej automobilu FIAT Ducato 280 (DCA 67-66)
  3. Nákup nového automobilu ŠKODA Fabia Combi 1,4 MPI a odprodej automobilu ŠKODA Forman 135 (DCH 59-69)
  4. Závěr
 13. Uzavřít s firmou VERA spol. s  r. o.  smlouvu na dodávku informačního systému Radnice.
 14. Uzavřít s firmou GTS CZECH, a.s. smlouvu na dodávku telekomunikačních služeb.
 15. Doporučit ZM poskytnout finanční příspěvek ve výši 50 000,- Kč Farní obci Starokatolické církve ve Varnsdorfu na rekonstrukci vitrážových oken ve Starokatolickém kostelu.

Usnesení č. 115/2002

Rada města revokuje:

 1. Usnesení č. 111/2002/2 a č. 107/2002/8, 9, 10, 11 a 12.

Usnesení č. 116/2002

Rada města odvolala:

 1. Pana Zdeňka Müllera z funkce vedoucího odboru správy majetku a investic s platností od 31. 12. 2002. 
 2. Paní Marii Pelikánovou z funkce vedoucí finančního odboru s platností od 31. 12. 2002. 
 3. Paní Alenu Kosovou z funkce vedoucí stavebního úřadu s platností od 31. 12. 2002. 
 4. Pana Ing. Milana Veleckého z funkce vedoucího odboru vnitřních věcí s platností od 31. 12. 2002.

Usnesení č. 117/2002

Rada města jmenuje:

 1. V souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. b)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 14 odst. 8 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění, na základě výsledku konkurzního řízení a se souhlasem Krajského úřadu Ústeckého kraje
  a)      paní Blanku Thörichtovou ředitelkou příspěvkové organizace Jídelna základní školy Varnsdorf, náměstí E. Beneše 2926, okres Děčín s účinností od 1. 1. 2003,
  b)      paní Janu Fořtíkovou ředitelkou příspěvkové organizace Jídelna základní školy Varnsdorf, Edisonova  2821, okres Děčín s účinností od 1. 1. 2003,
  c)      paní Jitku Málkovou ředitelkou příspěvkové organizace Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní  1428 s účinností od 1. 1. 2003.

Usnesení č. 118/2002

Rada města schvaluje:

 1. Podání žádosti o finanční prostředky z Česko-německého fondu budoucnosti na projekt „Regionální katalog Minieuroregionu Mandava-Spréva (České Nizozemí) – 1. etapa“ příspěvkovou organizací Městská knihovna Varnsdorf.

Usnesení č. 119/2002

Rada města bere na vědomí:

 1. Informaci místostarosty o stavu zajištění informačního systému pro potřeby Městského úřadu Varnsdorf s rozšířenou působností v budovách č.p. 470, č.p. 1272 a č.p. 1838.

Usnesení č. 120/2002

Rada města ukládá:

 1. Místostarostovi města
  d)      prošetřit vícenáklady stavebních prací na akci Nemocnice Varnsdorf změna  využití křídla dětského oddělení.            
  Termín: 17. 1. 2003 
 2. Tajemníkovi MěÚ
  e)      vypracovat směrnici k investiční politice města.
  Termín: 31. 1. 2003

Ing. Josef Poláček                                                              Mgr. Zdeňka Vajsová
  starosta města                                                                  místostarostka