Usnesení z 5. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 11.1.2007 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města
_________________________________________________________________________

Rada města projednala:
1. Převody majetku města
2. Různé
a) Návrh novely Organizačního řádu MěÚ
b) Návrh Směrnice pro evidenci, hospodaření a inventarizaci majetku města Varnsdorf
c) Návrh na opravu usnesení ve věci používání soukromých os. automobilů
d) Návrh programu ZM

Usnesení č. 1/2007
Rada města rozhodla:
1. Pronajmout byt 2+KK (bezbariérový byt) v č.p. 3307/2, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu B. K. na dobu určitou jednoho roku.

2. Pronajmout byt 2+KK (bezbariérový byt) v č.p. 3307/4, ul. Nemocniční, Varnsdorf manželům L. a J. H. na dobu určitou jednoho roku.

3. Pronajmout p.p.č. 34/20 v k.ú. Varnsdorf o výměře 27 m2 panu P. K. na dobu neurčitou za účelem užívání zastavěné plochy garáže za cenu 10 Kč/m2/rok.

4. Pronajmout část p.p.č. 119/1 v k.ú. Varnsdorf o výměře 480 m2 paní E. B. na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok.

5. Pronajmout část p.p.č. 4695 v k.ú. Varnsdorf o výměře 480 m2 paní J. S. na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok.

6. Ukončit nájemní smlouvu č. 29/1999 na pronájem části p.p.č. 4578 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31.1.2007.

7. Pronajmout p.p.č. 3482 o výměře 460 m2 a p.p.č. 3483 o výměře 1118 m2 vše v k.ú. Varnsdorf paní I. K. na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok.

8. Pronajmout p.p.č. 34/18 v k.ú. Varnsdorf o výměře 24 m2 panu P. B. na dobu neurčitou za účelem užívání zastavěné plochy garáže za cenu 10 Kč/m2/rok.

9. Pronajmout p.p.č. 5711 o výměře 420 m2, p.p.č. 5716 o výměře 657 m2, p.p.č. 5714/1 o výměře 642 m2 vše v k.ú. Varnsdorf Lumines Temple, a.s. zastoupené Janem Matyášem Debären na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok.

10. Vypovědět nájemní smlouvu č. 90/2000 na pronájem p.p.č. 6672 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31.1.2007.

11. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu vést podzemní kabelové vedení VN po části p.p.č. 2268/3 a po části p.p.č. 2267/6 v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce a.s., Praha (oprávněný) za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem po dokončení stavby a po zaměření skutečného stavu za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí ČEZ Distribuce, a.s. Praha
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30-ti dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

12. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu vést podzemní kabelové vedení NN po části p.p.č. 3671, po části p.p.č. 3341 v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce a.s., Praha (oprávněný) za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem po dokončení stavby a po zaměření skutečného stavu za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí ČEZ Distribuce a.s., Praha
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30-ti dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

13. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 1519/65 a p.p.č. 1519/177 v k.ú. Varnsdorf.

14. Nezveřejnit záměr převést část p.p.č. 2527 v k.ú. Varnsdorf.

15. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 2692/129 v k.ú. Varnsdorf.

16. Pronajmout p.p.č. 7500 výměře 1.227 m2manželům V. a M. B. za účelem výstavby rodinného domu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů.

17. Doporučit ZM uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 7500 o výměře 1.227 m2 v k.ú. Varnsdorf s manžely V. a M. B. za účelem výstavby rodinného domu za cenu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů s tím, že náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitostí zaplatí kupující.

18. Pronajmout p.p.č. 7502 o výměře 1.471 m2v k.ú. Varnsdorf manželům S. a M. K. za účelem výstavby rodinného domu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů.

19. Doporučit ZM uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 7502 o výměře 1.471 m2 v k.ú. Varnsdorf s manžely S. a M. K. za účelem výstavby rodinného domu za cenu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů s tím, že náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitostí zaplatí kupující.

20. Zveřejnit záměr pronajmout část nebytových prostor v č.p. 3063 v k.ú. Varnsdorf.

21. Souhlasit s umístěním listovní doručovací schránky na chodníku na části p.p.č. 4148 k.ú. Varnsdorf.

22. Vydat novelizovaný „Organizační řád Městského úřadu Varnsdorf“ platného od 1.1.2007 dle předloženého návrhu.

23. Vydat „Směrnici pro evidenci, hospodaření a inventarizaci majetku města Varnsdorf“ dle předloženého návrhu.

24. Opravit Usnesení RM č. 1/2003/32 tak, že od 1.1.2007 bude v platnosti pouze v části pro starostu města a tajemníka MěÚ.

Usnesení č. 2/2007
Rada města rozhodla schválit:
1. Program III. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se uskuteční 25.1.2007 od 15:00 hod. ve Studentském klubu Střelnice takto:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Různé
a) Návrh na schválení členství Města Varnsdorf v asociaci Národní síť Zdravých měst ČR
4. Zprávy výborů ZM
5. Převody majetku města
6. Finanční záležitosti
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr

Usnesení č. 3/2007
Rada města rozhodla zrušit:
1. Usnesení RM č. 80/2006/62.

2. Usnesení RM č. 80/2006/64.

3. Usnesení RM č. 99/2006/22 ze dne 30.11. 2006.

4. Usnesení RM č. 109/2006/1 ze dne 14.12.2006.

Usnesení č. 4/2007
Rada města rozhodla pověřit:
1. Starostu města uzavřením dodatku smlouvy o dílo s LCD, spol.s r.o. Varnsdorf, kterým se mění termín dokončení díla „Rekonstrukce Pohádky Varnsdorf“ na 31.12.2006.

2. Starostu města uzavřením dodatku smlouvy o dílo s IMSTAV Group, s.r.o. Liberec, kterým se navyšuje cena díla „Rekonstrukce kasáren na 32 chráněných bytových jednotek“ o 494.167,- Kč.

3. Starostu města uzavřením smlouvy o zabezpečení městské hromadné dopravy s ČSAD Semily, a.s..


Ing. Josef Poláček                                           František Dlask
starosta města                                               místostarosta