Usnesení z 5. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 12.01.2023 od 09:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti

1.01 Přijetí daru od společnosti Donio s.r.o.
1.02 Dodatek č. 13 k vnitřnímu předpisu k cestovním náhradám
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby pro rok 2023
3.02 Příloha k ceníku služeb ke smlouvě na likvidaci odpadů
3.03 Ceník likvidace odpadů na rok 2023
3.04 Jmenování dotační pracovní komise pro rok 2023
3.05 Návrh na vyplacení finančního příspěvku oddávajícímu 
3.06 Smlouva o zajištění zabezpečení a provozu objektu
3.07 Veřejná výzva k podání nabídek na provozování služby senior taxi
3.08 Informace z komisí města
3.09 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
4. Diskuse
5. Závěr


1. Finanční záležitosti

1.01 Přijetí daru od společnosti Donio s.r.o.
Usnesení č. 1/2023
Rada města rozhodla přijmout dar od společnosti Donio s.r.o., Světova 523/1, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ 08413371 dle předloženého návrhu.


1.02 Dodatek č. 13 k vnitřnímu předpisu k cestovním náhradám
Usnesení č. 2/2023
Rada města rozhodla schválit Dodatek č. 13 k vnitřnímu předpisu k cestovním náhradám dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem bytu zvláštního určení 1+1
Usnesení č. 3/2023
Rada města rozhodla pronajmout BZU 1+1 v domě č. p. 2970/70, ul. Lesní ve Varnsdorfu panu D. A. a paní H. P. na dobu určitou do 31.01.2024 za podmínky navrácení bytu č. 14 /1+KK/ v domě č. p. 2739, ul. Edisonova ve Varnsdorfu. 


Žádost o pronájem bytu zvláštního určení 1+KK    
Usnesení č. 4/2023
Rada města rozhodla pronajmout BZU 1+KK v domě č. p. 3321/9, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní D. Z. na dobu určitou do 31.01.2024.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej p. p. č. 7282/3 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 5/2023
Rada města rozhodla zveřejnit záměr prodat p. p. č. 7282/3 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 34/17 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 6/2023
Rada města rozhodla zveřejnit záměr prodat p. p. č. 34/17 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 3814/3 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 7/2023/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr prodat část p. p. č. 3814/3 o výměře cca 3.000 m2 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 7/2023/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 3814/3 v k. ú. Varnsdorf dle využití ÚPNSÚ.


Žádost o prodej p. p. č. 730 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 8/2023
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr prodat p. p. č. 730 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 1973/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 9/2023
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr prodat p. p. č. 1973/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 2020 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 10/2023
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr prodat p. p. č. 2020 v k. ú. Varnsdorf.


Návrh na nabytí p. p. č. 840/1 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 11/2023
Rada města doporučuje zastupitelstvu města nenabýt p. p. č. 840/1 v k. ú. Studánka u Rumburku.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IP-12-4014543/DC_Varnsdorf, p. p. č. 843/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 12/2023
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 843/2 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 2.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Uzavření Dodatku č. 1 ke SoD na akci „Rekonstrukce objektu Hrádek – zpevněné plochy, příjezdová komunikace a veřejné osvětlení"
Usnesení č. 13/2023
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 13.09.2022 se společností SaM silnice a mosty Děčín a.s., IČ 25042751 na realizaci akce „Rekonstrukce objektu Hrádek – zpevněné plochy, příjezdová komunikace a veřejné osvětlení", kterým se prodlužuje termín dokončení díla do 31.08.2023. 


Ukončení provozu zimního stadionu ve Varnsdorfu 
Usnesení č. 14/2023
Rada města rozhodla schválit ukončení provozu zimního stadionu Varnsdorf – období zima 2022/23 (provozovatel Regia a.s. Varnsdorf) k datu 05.03.2023.


Uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor č. p. 1954, ul. Legií ve Varnsdorfu
Usnesení č. 15/2023/1
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 436/2022.

a dále

Usnesení č. 15/2023/2
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor v I.NP, o výměře 202 m², v č. p. 1954, p. p. č. 135, ul. Legií v k. ú. Varnsdorf, s Lékárnou Varnsdorf s.r.o., Petra Bezruče 3188, 407 47 Varnsdorf, IČ 01838482 za cenu 30.000 Kč/měsíc bez DPH na dobu určitou 10 let.


Uzavření Smlouvy o dílo na průběžnou aktualizaci územně analytických podkladů 
Usnesení č. 16/2023
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo č. 03/2023 na průběžnou aktualizaci územně analytických podkladů za správní území ORP Varnsdorf s firmou T-MAPY spol. s r.o., Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové, IČ 47451084, uzavřenou podle § 28 stavebního zákona a § 1 až 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb., za cenu 45.000 Kč bez DPH.


Inflační doložka k nájemním smlouvám
Usnesení č. 17/2023
Rada města rozhodla ponechat výši inflace pro rok 2023 ve výši roku 2022 (3,8 %).


3. Různé

3.01 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby pro rok 2023
Usnesení č. 18/2023
Rada města rozhodla uzavřít ,,Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby pro rok 2023“ s Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48,  400 02 Ústí nad Labem, IČ 70892156.


3.02 Příloha k ceníku služeb ke smlouvě na likvidaci odpadů
Usnesení č. 19/2023
Rada města rozhodla uzavřít přílohu smlouvy ,,Příloha č. 4 k Ceníku služeb platnému od 01.01.2022“ s firmou EKO servis Varnsdorf a.s., IČ 25042149.


3.03 Ceník likvidace odpadů na rok 2023
Usnesení č. 20/2023
Rada města rozhodla uzavřít aktualizovanou Přílohu č. 1 k Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 09.03.1999 – Ceník služeb od 01.01.2023 s firmou EKO servis Varnsdorf a.s., IČ 25042149.


3.04 Jmenování dotační pracovní komise pro rok 2023
Usnesení č. 21/2023
Rada města rozhodla jmenovat Mgr. Jana Šišuláka do funkce předsedy, paní Jiřinu Trebatickou do funkce tajemníka, Ing. Bc. Ilonu Martinovskou, Mgr. Stanislava Hocka, pana Miloše Kostlána a Mgr. Bc. Ladislavu Křížovou do funkce členů dotační pracovní komise pro rok 2023.


3.05 Návrh na vyplacení finančního příspěvku oddávajícímu 
Usnesení č. 22/2023
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku oddávajícímu dle návrhu tajemníka MěÚ.
 

3.06 Smlouva o zajištění zabezpečení a provozu objektu
Usnesení č. 23/2023
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o zajištění zabezpečení a provozu objektu s firmou Ladislav Mikulášik - Bezpečnostní služba M+M, se sídlem Seifertova 2518, 407 47 Varnsdorf, IČ 03806341 dle předloženého návrhu.


3.07 Veřejná výzva k podání nabídek na provozování služby senior taxi
Usnesení č. 24/2023
Rada města rozhodla zveřejnit výzvu k podání nabídek na provozování služby senior taxi dle předloženého návrhu.


3.08 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3.09 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 25/2023
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení. 


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

 

Jan Šimek                                                  Jiří Sucharda    
starosta města                                          místostarosta města